Dostawa endoprotez, zestawów I wszczepóW, implantów ortopedycznych dla oddziału chirurgii urazowo ortopedycznejPobieranie 422.35 Kb.
Strona1/8
Data09.12.2017
Rozmiar422.35 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 10 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości powyżej 137 tys Euro)

Procedura pełna

DOSTAWA ENDOPROTEZ, ZESTAWÓW I WSZCZEPÓW, IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH

DLA ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ
Kod CPV: 33.18.31.00-7; 33.16.20.00-3

Znak sprawy: W.Sz.S-DDZ-2411/P-8/ 7 /08

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.NMP
Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj.Śląskie
Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56


I. UWAGI OGÓLNE

 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg Załącznika nr 1 część 1 - 28

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i alternatywnych.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.

67, ust.1, pkt. 6 i 7 i art. 134, ust. 6, pkt. 3 PZP.

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38

ust. 3 ustawy.

6. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków

zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,

natomiast obowiązki opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie

skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006r., poz. 1635 .)

II. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Bialska 104/118 42-200 Częstochowa

-NIP 573-22-99-604, -REGON- 001281053-00012, -KRS 0000003907

-Organ założycielski –województwo śląskie

tel.: 043 367 37 53

faks: 034 365 17 56


III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 PZP

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

  1. Endoprotez stawu kolanowego, endoprotez stawu barkowego, endoprotez stawu biodrowego, endoprotez stawu skokowego, ezdoprotez stawów paliczkowych ręki, system do pozyskiwania autogennych czynników wzrostu, implantów ortopedycznych oraz substytutów kości, śrub, gwoździ, wszczepów, stabilizatorów, zestawów do autotransfuzji krwi pooperacyjnej, generatora do elektrochirurgii bipolarnej do zabiegów artroskopowych stosownie do Załącznika Nr 1 część 1 do 28

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna

stanowiąca załącznik Nr 1 część 1- 28

1.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Warunki wykonania zamówienia:2.1.Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania w

służbie zdrowia .

2.2. Płatność: po dokonaniu wszczepu, przelewem na podstawie f-ry VAT w terminie 30

dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2.3.Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie powierzy podwykonawcom.

2.4.Miejsce wykonania zamówienia: loco magazyn apteki zamawiającego.

2.5. Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpiecza instrumentarium do zakładania

implantów.

2.6. Wymiana zużytych elementów instrumentarium na koszt Wykonawcy.


V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do wyczerpania wartości umowy

jednak nie dłużej niż 24 m-cy od dnia jej zawarcia.VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


1. Stosownie do art. 22 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy:


1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym,

a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy usta­nawiają pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania


w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą

stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty

występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4. Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje

się również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej

wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania

wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki

cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Do Wykonawców, o których mowa w pkt. 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

Wykonawcy.

6. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie

dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia na podstawie

przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w

punkcie VII niniejszej specyfikacji (SIWZ).

7. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt. 1-9 oraz wykonawców, którzy:


  1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  2. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  4. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  5. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

8. Po wyborze ofert Zamawiający zawiadomi podając uzasadnienie faktyczne i prawne

Wykonawców którzy złożyli oferty o:

a. wyborze oferty

b. wykonawcach których oferty zostały odrzucone 1. wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania

9.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24, ust 10 PZP)


Directory: old -> ogloszenia
ogloszenia -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
ogloszenia -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
ogloszenia -> Znak sprawy : W
ogloszenia -> Dostawa wyrobów używanych w przypadku złamań (śruby, płyty, gwoździe, druty) I implantów ortopedycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz materiału do plastyki pokrywy czaszki
ogloszenia -> Nazwa, adresy I punkty kontaktowe
ogloszenia -> Supra brokers ® F178 Wrocław, dnia 09. 07. 2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im
ogloszenia -> Odpowiedzi na pytania do siwz oraz dodatkowe informacje do siwz nr 34/04/08/2009/NO/Częstochowa
ogloszenia -> Częstochowa, dn
ogloszenia -> Znak sprawy : W
ogloszenia -> Nazwa przetargu

Pobieranie 422.35 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna