Dostawę implantów neurochirurgicznych dla specjalistycznego szpitala miejskiego im. Mikołaja kopernika w toruniu, fax (0-56) 61 00 306, 655 75 30Pobieranie 339.25 Kb.
Strona1/2
Data31.01.2018
Rozmiar339.25 Kb.
  1   2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 Euro na:


    1. DOSTAWĘ IMPLANTÓW NEUROCHIRURGICZNYCH dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU, fax (0-56) 61 00 306, 655 75 30.

Część I – Informacja ogólna
 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 prawo zamówień publicznych,

 2. na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedłożą oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w Części III i Części I ust. 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwaną siwz),

 3. spełniają warunki określone w niniejszej siwz.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom wszystkich części zamówienia. W przypadku, kiedy Wykonawca powierzy wykonanie którejkolwiek z części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania w ofercie podwykonawcy i części której to dotyczy. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach zadań 1 - 12. Oferty złożone na poszczególne zadania muszą zawierać wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w danym zadaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 prawo zamówień publicznych.


5. Zamawiający :
Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, 87 – 100 Toruń.
6. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów neurochirurgicznych w rozbiciu na zadania:

Zadanie nr 1 - Klatka międzytrzonowa do stabilizacji kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym – TLIF/PLIF,

Zadanie nr 2 – Przezskórny implant międzywyrostkowy,Zadanie nr 3 - Substytut kości do wypełnienia implantów,

Zadanie nr 4 - Implanty do stabilizacji przezskórnej kręgosłupa piersiowo - lędźwiowego u chorych z osteoporozą,

Zadanie nr 5 - Leczenie przezskórne złamań patologicznych kręgosłupa piersiowego i lędżwiowego,

Zadanie nr 6 - Stabilizacja szczytowo-potyliczna,

Zadanie nr 7 - System do przezskórnej stabilizacji i rekonstrukcji złamanych trzonów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym,

Zadanie nr 8 -Implanty do urazów kręgosłupa szyjnego,

zadanie nr 9 - Proteza trzonu kręgosłupa szyjnegoZadanie nr 10 - Małoinwazyjny system do stabilizacji stawu krzyżowo-biodrowego,

Zadanie nr 11- Stabilizacja międzytrzonowa PLIF do ześlizgów,

Zadanie nr 12- Dynamiczna proteza dysku lędźwiowego trójelementowa metalowo –polietylenowa.
dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dokładny opis i ilości przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1. CPV: 33184100-4.
7. 1) Dla potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę towary odpowiadają określonym przez Zamawiającego w załączniku nr 1 (zadania nr 1-12) wymaganiom, Wykonawca musi dołączyć do oferty:

a) opisy lub katalogi lub ulotki bądź foldery oferowanych przez Wykonawcę towarów,

2) dla potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę towary spełniają wymagania zasadnicze Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie publiczne powinien złożyć wraz z ofertą deklaracje zgodności producenta.

W załączonych dokumentach należy dokładnie oznaczyć nr zadania i nr pozycji, których dokumenty dotyczą.
Część II – Opis sposobu przygotowania oferty


 1. Dokumenty składające się na ofertę i dokumenty załączone do oferty:

- wypełniony przez Wykonawcę Załącznik nr 1 (załącznik nr 1 pełni jednocześnie rolę formularza cenowego),

- wypełniony przez Wykonawcę formularz oferty wg wzoru Zamawiającego - Załącznik nr 3,

- załączony do oferty Załącznik nr 4 i 5,

- oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wyszczególnione w Części III i Części I ust. 7.


 1. Postać oferty :


- treść oferty musi odpowiadać treści siwz,

- oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim; wskazane jest napisanie oferty na maszynie lub komputerze,

- wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osobę/y uprawione do reprezentacji Wykonawcy,

- ceny ujęte w ofercie powinny być podane w polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku),

- wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Dostawcą będą dokonywane w polskich złotych, nie przewiduje się możliwości rozliczania w walutach obcych,

- każdy z Wykonawców może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę,

- Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub wszystkie z wymienionych zadań ale każda oferta musi być sporządzona oddzielnie na poszczególne zadanie. Złożone oferty będą rozpatrywane i oceniane osobno w każdym zadaniu,

- w przypadku złożenia ofert na więcej niż jedno zadanie dopuszcza się złożenie tylko

jednego kompletu wymaganych oświadczeń i dokumentów wymienionych w części III,

- do każdego zadania wymagany jest wypełniony przez Wykonawcę: formularz oferty wg wzoru –Załącznik nr 3 oraz wypełniony na zadanie do którego przystąpi formularz cenowy - załącznik nr 1,

- brak kompletu wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie Wykonawcy,

- brak wypełnionych załączników określonych w siwz, sporządzonego formularza ofertowego i cenowego spowoduje odrzucenie oferty,

- Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oprócz informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 prawo zamówień publicznych,

- w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien wyodrębnić z oferty dokumenty zawierające te informacje i je dokładnie oznaczyć: „dokumenty tajne”,

- zastrzeżenie informacji, które nie są tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie wyłączeniem zakazu ujawnienia informacji.


3. Opakowanie i oznakowanie ofert:
- ofertę należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

- na kopercie powinny znajdować się dane Wykonawcy: nazwa, adres, ulica, miejscowość,

- koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres:

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, 87 – 100 Toruń – pok. nr 030 – kancelaria szpitala oraz powinna posiadać następujące oznaczenie:Dostawa implantów neurochirurgicznych, zadanie nr ..... – przetarg, nr sprawy

SSM.DZP.200.161.2014

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie i dostarczenie koperty z ofertą.

Część III – Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, załączone do oferty.


 1. Wykonawca załącza do oferty oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 prawo zamówień publicznych – załącznik nr 4.

 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych załącza do oferty następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 5,

 2. aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert,

 6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert.

3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

a) wykonawca załącza do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.


4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 3, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w ust. 3 pkt a-f.
6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt b,c,d,f składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt e składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 prawo zamówień publicznych.


9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i 3 oraz ust. 9 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust.8 pkt. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem upływu składania ofert.
10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio.
11. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta spełniać musi następujące wymagania:

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, Wykonawcy muszą wykazać, że łącznie spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1-4 prawo zamówień publicznych oraz, każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać, że spełnia warunki określone w art. 24 ust. 1 i 2 prawo zamówień publicznych,

b) wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

c) wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik.

d) jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
12. Wykonawca musi wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności przez Wykonawcę w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie z art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania doświadczenia i wiedzy przez Wykonawcę w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie z art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia przez Wykonawcę w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie z art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej przez Wykonawcę w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie z art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych

Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów określonych w Części III ust. 2 i 3 siwz.
Dokumenty określone w Części III i Części I ust. 7 niniejszej siwz mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy – osoba/y wskazana/e w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub w odpisie z właściwego rejestru. W przypadku osoby (osób) działającej/ych jako pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub w formie poświadczonej notarialnie kopii.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
: :” Część IV – Termin wykonania zamówienia
Dostawy sukcesywne wg potrzeb Zamawiającego w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, transportem i na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. Dostawy i uzupełnianie przedmiotu zamówienia w ciągu 24 godzin od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Termin płatności – 60 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury.
Część V – Kryteria oceny ofert
Jako kryteria oceny wyboru oferty przyjmuje się :

Ranga :

- cena - 100 %


Część VI – Istotne warunki umowy o wykonanie zamówienia
Ogólne, wymagane warunki umowy określone są w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.
Część VII – Opis sposobu obliczania oferty
1. Wykonawca musi sporządzić ofertę (wypełnić: formularz cenowy – załącznik nr 1 i formularz oferty – załącznik nr 3).

2. Każda oferta osobno podlega indywidualnemu badaniu i ocenie członków Komisji Przetargowej.

3. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę w świetle przyjętych dla przetargu kryteriów, wg wzoru:
Cena:
cena minimalna (najniższa z cen)

oferta oceniana = 100 x ----------------------------------------------------- x ranga

cena oferty ocenianej
4. Sposób obliczenia ceny ofertowej (ogólna wartość brutto):
1) Obliczenie wartości oferty brutto dla zadania nr 3,5,8:

Obliczenia poszczególnych pozycji asortymentowych należy dokonać w następujący sposób:

a) cena jedn. netto szt./kpl. x ilość szt./kpl. = wartość netto + należny podatek VAT

b) Wartość ogólną brutto zamówienia stanowi suma wartości brutto poszczególnych pozycji asortymentowych.

2) Obliczenie wartości oferty brutto dla zadania nr 1,2,4,6,7,9,10,11,12:

a) cena jedn. netto szt/kpl. x ilość szt/kpl. = wartość netto + należny podatek VAT


5. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty, w szczególności: podatek VAT, opłaty celne, transport, ubezpieczenie, opakowanie, kursy walut i inne mające wpływ na cenę.

6. Sposób zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku: cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po uprzednim zaokrągleniu drugiej cyfry według zasady zaokrąglania - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę o jeden.


Część VIII – Termin i miejsce składania ofert
1. Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, 87 – 100 Toruń, Kancelaria Szpitala, pokój nr 030.

2. Oferty będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem, że zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 6 października 2014 r. do godz. 10.oo włącznie.

3. Wykonawca może przed upływem składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie bez ich otwierania.


Część IX – Wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wadium można wnieść w pieniądzu lub w innej formie określonej w art. 45 ust. 6 prawo zamówień publicznych. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu mieszczące się w Banku Millenium S.A. nr 09 1160 2202 0000 0000 6172 0675.

2. Wadium należy wnieść w terminie do 6.10.2014 r. do godz. 10.oo

3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

4. Wysokość wadium wynosi:

zadanie nr 1 - 1000 zł,

zadanie nr 2 – 240 zł,

zadanie nr 3 – 240 zł,

zadanie nr 4 – 5000 zł,

zadanie nr 5 – 2200 zł,

zadanie nr 6 – 750 zł,

zadanie nr 7 – 1200 zł,

zadanie nr 8 – 1800 zł,

zadanie nr 9 – 300 zł,

zadanie nr 10 – 1000 zł,

zadanie nr 11 – 700 zł,

zadanie nr 12 – 1200 zł,

5. Zwrotu wadium Zamawiający dokona na zasadach określonych w art. 46 prawo zamówień publicznych.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – brak.
Część X – Tryb udzielania wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz.

 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przesłał siwz , bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: www.med.torun.pl.

 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami:

a/ w sprawie przedmiotu zamówienia:

- mgr Róża Walczak-Cupa,

b/ w sprawie procedury przetargowej:

- mgr Krzysztof Wierzbowski, mgr Elżbieta Onoszko, mgr Anna Wiczanowska.
Część XI – Termin związania z ofertą
1. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Termin związania z ofertą jest określony w formularzu oferty – Załącznik nr 3.


Część XII – Miejsce, termin i tryb otwierania ofert
1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 6 października 2014 r. o godz. 10.15 w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 w budynku medyczno - administracyjnym, pokój nr 115.

2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwę, adres Wykonawcy, cenę ofertową oraz elementy zawarte w art. 86 ust. 4 prawo zamówień publicznych.

4. Informację, o której mowa w ust. 3 przekazuje się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy

otwieraniu ofert, lecz na ich wniosek.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień

dotyczących treści złożonej przez niego oferty, zgodnie z art. 87 prawo zamówień publicznych.
Część XIII – Pouczenie o środkach odwoławczych
1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
Część XIV – Tryb ogłaszania wyników przetargu, tryb zawarcia umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z

punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia, a podanych w części V.

2. Ogłoszenie wyników przetargu. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Część XV – Zawarcie umowy
Równocześnie z powiadomieniem wybranego Wykonawcy o wyborze jego oferty, Zamawiający dostarczy temu Wykonawcy umowę lub wyznaczy w zawiadomieniu termin i godzinę zawarcia umowy w swojej siedzibie. Zawarcie umowy może nastąpić w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzy5 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 prawo zamówień publicznych.
Część XVI – Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy

prawa zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

2. Wszystkie informacje podane w dokumentach stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, będą traktowane jako poufne i niedostępne osobom trzecim.
Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (formularz cenowy),

Załącznik nr 2 – istotne warunki umowy,

Załącznik nr 3 – formularz oferty,

Załącznik nr 4 – oświadczenie z art. 22 ust. 1 pzp,

Załącznik nr 5 – oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 pzp.

     1. Pobieranie 339.25 Kb.

      Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna