Dom pomocy społecznej w pigzyPobieranie 395,96 Kb.
Strona1/7
Data13.02.2018
Rozmiar395,96 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGŻY
PROGRAM NAPRAWCZY


WSTĘP - 2
I Podstawowe informacje o Domu Pomocy Społecznej w Pigży. - 3
II Mieszkańcy Domu: cechy społeczno - demograficzne,

charakterystyka zdrowotna i sprawnościowa populacji. - 5

III Kadra pracownicza. - 9


  1. Struktura zatrudnienia, przygotowanie zawodowe

i zakres usług świadczonych przez poszczególne

działy organizacyjne. - 9  1. Określenie zadań i ocena pracy personelu. -14

  2. Szkolenia pracowników. -14


IV Aktualny poziom usług bytowych, opiekuńczych

i wspomagających, świadczonych przez Dom. -16

  1. Baza lokalowa. -16

  2. Ilość, rodzaje i przeznaczenie pomieszczeń (pokoje

mieszkalne, pomieszczenia wspólnego użytkowania

i sanitarne). -17  1. Wyżywienie i organizacja posiłków. -20

  2. Sfera usług opiekuńczych i wspomagających. -21

  3. Samorządność mieszkańców. -23

  4. Zasady funkcjonowania Domu. -23


V Założenia projektu – DPS w Pigży w standardzie

podstawowych usług. -25  1. Projektowane zmiany w sferze usług zaspokajających potrzeby bytowe. -25

  2. Wymagania wobec kadry pracowniczej. -28

  3. Zmiany w dziedzinie funkcjonowania Domu. -30

  4. Harmonogram realizacji programu naprawczego. -32

ZAKOŃCZENIE. -36


WSTĘP

Celem pomocy społecznej, jest w myśl art. 2.1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990 r. (Dz. U. Nr 13/1993 poz. 60, z późn. zm.), „ ... zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka...”.

Pomoc społeczna dzieli się zwykle na środowiskową i instytucjonalną. Pierwsza z nich polega na udzielaniu różnorodnych świadczeń w miejscu zamieszkania, a druga – na zapewnieniu podopiecznym kompleksowości usług w domach pomocy społecznej.

Pomoc instytucjonalna – chociaż niezbędna, traktowana winna być jako ostateczność, bowiem nadrzędnym celem pomocy społecznej jest utrzymanie jak najdłużej, osoby potrzebującej opieki innych – w miejscu jej zamieszkania. Za takim rozwiązaniem przemawiają względy humanitarne i ekonomiczne.

Dom pomocy społecznej, w myśl wyżej cytowanej ustawy „...oznacza jednostkę, świadcząca na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwiającą korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego”.

Standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.09.2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82/2000 z dnia 4.10.2000 r. poz. 929 ), stanowi wykładnię dla opracowania projektu programu naprawczego.

Celem programu standaryzacji - jest stworzenie nowoczesnego domu pomocy społecznej, oferującego szeroki wachlarz usług, na możliwie wysokim poziomie. Osiągnięcie obowiązującego standardu, to „ być albo nie być” placówki opiekuńczej i niezbędny warunek dla uzyskania zezwolenia na prowadzenie Domu.

W niniejszym opracowaniu, przedstawiona została aktualna sytuacja DPS – u w czterech płaszczyznach: baza lokalowa, mieszkańcy placówki, kadra pracownicza i poziom oferowanych usług. Efektem oceny sytuacji wyjściowej w relacji do wymogów standardu, jest tzw. projekt programu naprawczego wraz z harmonogramem i kosztami jego realizacji.

I. Podstawowe informacje o Domu Pomocy Społecznej w Pigży

Dom Pomocy Społecznej w Pigży, utworzony został w dniu 15 października 1992 roku Zarządzeniem nr 104/92 Wojewody Toruńskiego, w sprawie utworzenia DPS w Pigży i nadania mu Statutu.

Siedziba Domu Pomocy Społecznej, mieści się w zaadaptowanym na potrzeby placówki obiekcie przejętym przez gminę Łubianka od Stacji Hodowli Roślin w Kowrozie i przekazanym nieodpłatnie w dniu 2 października 1992 r. przez Radę Gminy Łubianka (Uchwała nr XIX/140/92), Wojewódzkiemu Zespołowi Pomocy Społecznej w Toruniu.

Dom do października 1998 r. funkcjonował jako placówka stałego pobytu dla osób przewlekle chorych. Zarządzeniem Nr 83/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 30 października 1998r., zmieniono kwalifikację DPS– u na dom pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Dom pierwotnie był jednostką budżetową podległą Wojewodzie Toruńskiemu. Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/ 52/99 z dnia 29 czerwca 1999r. stał się jednostką organizacyjną powiatu toruńskiego.

Decyzją Urzędu Rejonowego w Toruniu z dnia 30 grudnia 1998 r., grunt, budynki i budowle zostały przejęte przez Dom Pomocy Społecznej w Pigży, w trwały zarząd. Dla Domu prowadzi się księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Toruniu, Wydział Ksiąg Wieczystych (Kw nr 31794).

Adaptacja budynku na potrzeby domu pomocy społecznej, przebiegała w dwóch etapach. W pierwszym oddano do użytku tzw. „budynek mieszkalny A”, o liczbie miejsc – 45 (pierwsi mieszkańcy przyjęci zostali w dniu 21 października 1993 r. ), oraz część administracyjną, kuchenną i kotłownię olejową.

W drugim etapie, polegającym na adaptacji tzw. sali widowiskowej na pokoje mieszkalne, uzyskano kolejne 24 miejsca dla osób wymagających opieki stacjonarnej (przekazane do użytku w dniu 15 września 1997 r. ), tym samym zwiększając liczbę miejsc w DPS – ie do 69.

Z oferty usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających Domu, jednocześnie może korzystać 69 mieszkańców, którym umożliwia się również dostęp do świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Podopiecznym zapewnia się różnorodne zajęcia terapeutyczne, umożliwia nieskrępowane kontakty z rodzinami i bliskimi, pełną swobodę w zakresie potrzeb kulturalnych i religijnych.

Zadania te realizuje kadra pracownicza o odpowiednich kwalifikacjach, w skład której wchodzą także specjaliści różnorodnych dziedzin. Pracownicy Domu codzienną pracą udowadniają, że nasi podopieczni mimo choroby - to osoby pełnowartościowe, zdolne do twórczej pracy, uczuć i marzeń – osoby, którym przysługują wszystkie prawa i przywileje.

MISJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGŻY
  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna