Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi I Kobiet w Ciąży w KielcachPobieranie 11,61 Kb.
Data17.03.2018
Rozmiar11,61 Kb.

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach

ogłasza


nabór na stanowisko głównego księgowego, w wymiarze ¼ etatu

I. Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych.

3. Kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku głównego księgowego:

- wykształcenie: wyższe magisterskie, kierunek: ekonomiczny

- staż pracy: min. 5 lat lub posiadanie certyfikatu księgowego wydanego przez

Ministra Finansów.

4. Wymagania dodatkowe:

- znajomość podstawowych przepisów na stanowisku głównego księgowego,

- znajomość ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych, samorządzie,

- znajomość podstawowej obsługi kadrowej,

- umiejętność pisania i rozliczania projektów,

- znajomość tematyki audytu wewnętrznego,

- predyspozycje i umiejętności: samodzielność, komunikatywność, rzetelność, umiejętność

pracy w zespole, terminowość, bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń

biurowych.

II. Zakres obowiązków głównego księgowego:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem

finansowym.

4. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji

gospodarczych i finansowych.

III. Miejsce wykonywani pracy:

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach

Ul. Słoneczna 9

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Podanie o przyjęcie do pracy ( list motywacyjny).

2. Krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

4. Kserokopie świadectw pracy ze wszystkich poprzednich miejsc pracy.

5. Zaświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 11.05.2015 roku pod adresem: Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach, ul. Słoneczna 9.

W przypadku aplikacji nadesłanych drogą pocztową, za datę złożenia aplikacji uważa się datę stempla pocztowego.

V. Inne informacje:

1. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne, oraz otrzymane po

terminie nie będą rozpatrywane. Brak własnoręcznego podpisu na podaniu, będzie

traktowany jak dokument nie złożony.

2. O kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego tj. rozmowie, kandydaci zostanąpowiadomieni telefonicznie.

3. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod nr Tel. 41 367 63 60.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna