Dolnośląska Strategia InnowacyjnaPobieranie 394,93 Kb.
Strona1/10
Data23.04.2018
Rozmiar394,93 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Dolnośląska Strategia Innowacji

Wrocław, styczeń 2005

Spis treściWprowadzenie 3

1. Innowacyjne uwarunkowania Dolnego Śląska 5

2. Założenia polityki innowacyjnej Dolnego Śląska 21

3. Misja strategiczna 31

4. Cele strategiczne 33

5. Realizacja i monitoring 41

6. Plan działań pomostowych 46

7. Wzmacnianie powiązań nauki i gospodarki regionu 48

Aneks 1 Elementy siatki pojęciowej innowacyjności 53

Aneks 2. Wyzwania, którym trzeba sprostać 64

Aneks 3. Podsumowania wyników badań 68

Aneks 4. Wybrane propozycje działań na rzecz realizacji RIS 73

Aneks 5. Metody, techniki i narzędzia oraz wskaźniki realizacji działań w zakresie implementacji instrumentów wsparcia innowacyjności na poziomie regionalnym 77Wprowadzenie


Pod koniec XX wieku globalizacja odblokowała wreszcie procesy wzrostu gospodarczego w tak zwanym Trzecim Świecie. W nowo wyłaniającej się rzeczywistości ekonomicznej kraje i regiony stają przed wyborem fundamentalnym: albo rozwijać będą gospodarkę innowacyjną, albo zmuszone będą do konkurowania z Chinami w kosztach produkcji. Przynajmniej do czasu, kiedy Chiny, które w przyszłym roku planują wydać na badania dwa razy większy odsetek PKB niż Polska, nie staną się krajem wysoko rozwiniętym.

Dla społeczeństw zamożnych i średnio zamożnych wybór wydaje się oczywisty. Odrzucenie innowacyjnej ścieżki rozwoju oznaczałoby w konsekwencji wyrównywanie standardów życia w dół. Zrozumienie powagi sytuacji legło u podstaw koncepcji gospodarki opartej na wiedzy, znalazło wyraz w Strategii Lizbońskiej i tłumaczy potrzebę sporządzania krajowych i re­gio­nal­nych strategii innowacyjnych.

Realizacja rozmaitych strategii innowacyjnych nie przynosi jednak, jak dotąd, oczekiwanych ko­rzyści gospodarczych. Coraz częściej wskazuje się, że porażki w tym zakresie wypływają z błę­dnego pojmowania natury procesów innowacyjnych. Bazujące na tym rozumieniu pro­ce­du­ralne polityki wspierania innowacyjności zawodzą.

Przedstawiana Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego wyrosła z przekonania, że innowacyjność jest w swej istocie zjawiskiem kulturowym, i że kluczem do sukcesu jest wzrost zasobów kapitału społecznego Dolnego Śląska. Tylko wtedy istniejące w regionie frag­menty systemu innowacyjnego dadzą się scalić w funkcjonującą całość. Tylko wtedy import technologii i kapitału sprzyjał będzie rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy. Dia­g­no­za taka nie obiecuje łatwych sukcesów, ale w wypadku powodzenia daje realne szanse na polepszenie pozycji konkurencyjnej regionu. Zauważmy bowiem, że gdyby gospodarkę in­no­wa­cyjną można było tak po prostu kupić, to nie byłoby nas na nią stać, a najbardziej in­no­wa­cyj­nym obszarem w Europie byłoby dawne NRD.Układ dokumentu jest następujący:

  • Część pierwsza omawia potencjał innowacyjny Dolnego Śląska i zewnętrzne uwarunkowania budowy regionalnego systemu innowacyjnego. Odnosi się ona do badań wykonanych specjalnie w ramach przygotowawczych prac studialnych oraz do Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego i Na­rodo­wego Planu Rozwoju. Zawarto w niej również odpowiednią analizę SWOT.

  • Część druga przedstawia założenia polityki innowacyjnej Województwa. Odwołując się od prawidłowości obserwowanych w dobrze funkcjonujących środowiskach innowacyjnych, wymienia ona procesy, jakie należy uruchomić na Dolnym Śląsku dla wyłonienia się efektywnego regionalnego systemu innowacyjnego.

  • Część trzecia, wskazując na rosnącą niepewność warunków gospodarowania, wynikającą z kumulacji wyzwań o wymiarze europejskim i globalnym, formułuje misję strategiczną innowacji na Dolnym Śląsku: Innowacyjność odpowiedzią na wyzwania przyszłości.

  • Część czwarta przedstawia osiem celów strategicznych, do osiągnięcia których Dolny Śląsk — rozumiany jako społeczność i wspólnota interesów — powinien dążyć, aby stać się regionem innowacyjnym. Przedstawia też związane z każdym celem kierunki działań.

  • Część piąta charakteryzuje zadania własne władz samorządowych Dolnego Śląska, których realizacja warunkuje powodzenie strategii, jak również kwestie monitoringu i koordynacji realizacji strategii.

  • Część szósta zawiera propozycję działań pomostowych, służących realizacji celów strategicznych.

  • Część siódma i ostatnia określa potencjalnych obszary innowacji i nowych technologii oraz propozycję obszarów współdziałania sektora nauki i gospodarki w Regionie.

  • W aneksie 1 omówiono szereg koncepcji teoretycznych, na których oparto konstrukcję strategii. Uznano to za wskazane jako, że wiedza na temat fenomenu innowacyjności daleka jest od kompletności i uzgodnienia, a żywe dyskusje, toczące się w zarówno w środowiskach naukowych, jak i politycznych, dotyczą nieraz kwestii podstawowych.

  • W aneksie 2 omówiono wyzwania, którym sprostanie warunkuje powodzenie strategii.

  • W aneksie 3 przedstawiono in extenso konkluzje kierowników projektów badawczych zrealizowanych w ramach prac przygotowawczych do Strategii.

  • W aneksie 5 przedstawiono propozycję wybranych działań integrujących potencjał naukowy i badawczo-rozwojowy (B&R) w Regionie.

  • W aneksie 6 przedstawiono katalog wzorcowych programów i projektów służących wdrażaniu regionalnych strategii innowacji sporządzony na podstawie pozytywnych doświadczeń regionów Unii Europejskiej.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna