Dokumentacja w sprawie przyjętych zasad rachunkowości dla jednostki samorządu terytorialnego I jednostki budżetowej Urzędu Miasta ŁomżaPobieranie 1,21 Mb.
Strona1/19
Data22.05.2018
Rozmiar1,21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 190 /06

Prezydenta Miasta z 27.10.2006 rDokumentacja w sprawie

przyjętych zasad rachunkowości dla jednostki samorządu

terytorialnego i jednostki budżetowej Urzędu Miasta Łomża

I. 1 Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy .
2. Okresy sprawozdawcze - miesięczne , kwartalne , półroczne wynikające z obowiązujących rozporządzeń dla jednostek budżetowych , zakładów budżetowych ,gospodarstw pomocniczych, środków własnych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego.


  1. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów ( sum zapisów ) i sald które tworzą:

1. dziennik

2. księgę główną ,

3. księgi pomocnicze,

4. zestawienia : obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych ,

5. wykaz składników aktywów i pasywów .
Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, za równoważne z księgami rachunkowymi uważa się odpowiednie zasoby informacyjne rachunkowości , zorganizowane w formie oddzielnych komputerowych zbiorów danych, bazy danych bez względu na miejsce powstania i przechowywania .
Księgi rachunkowe, z uwzględnieniem techniki ich prowadzenia są :

1. trwałe oznaczone nazwą ( pełną lub skróconą ) jednostki , której dotyczą ( każda księga wiązana , luźna karta kontowa, także jeżeli mają one postać wydruku komputerowego lub zestawienia wyświetlanego na ekranie monitora komputera ) nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwę programu przetwarzania ,


2. wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzania ,

3. przechowywane starannie w ustalonej kolejności .

4. księgi rachunkowe są prowadzone zgodnie z ustalonym planem kont.

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej konta księgowe do ewidencji wydatków są wyodrębnione i stanowią że :

- wpływ środków pomocowych stanowi dochód publiczny ,

- wykorzystania środków pomocowych na finansowanie stanowi wydatek publiczny,

- środki pomocowe są wykorzystywane tylko na te cele , na które zostały przeznaczone ,

- dochody ( zaliczki środków pomocowych ) które nie zostały wydatkowane w danym roku

budżetowym poprzez instytucję niewygasających wydatków , są wydatkowane w roku następnym

a równowaga w budżecie jest zachowana

- środki krajowe, z których zaliczkowo finansowano wydatki programów, są refundowane w

momencie uzyskania wpływu środków pomocowych ,

- wykonanie dochodów i wydatków budżetu jest powiązane z ewidencją efektów (koszty, nakłady

inwestycyjne poprzez system kont rozliczeń)


5. księgi rachunkowe są otwierane na dzień rozpoczynający rok kalendarzowy lub dzień otrzymania środków z Instytucji Zarządzającej i zamykane na koniec każdego roku kalendarzowego

6. Księgi rachunkowe są prowadzone w języku polskim w walucie PLN

Środki pomocowe przekazywane w EURO są przeliczane wg kursu zakupu walut przez bank obsługujący lub wg kursu określonego w zawartej umowie z Instytucją Zarządzającą.
Zasób informacyjny systemu rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Łomży stanowią obowiązujące - następujące programy komputerowe

I Zintegrowany pakiet ADAS w tym :

1 Podatki wersja 1.7.7

2 Karty kontowe - wersja 1 7 0 4

3 księgowość budżetowa wersja 1 3 6 3

4 Mienie wersja 1.7. 3.2

5 podatek od psów wersja 1.7.2

6 podatek pojazdy wersja 1.7.1

7 kasa wersja 1 3.11

8 Mieszkańcy wersja 1.0.1.71

9. Środki trwałe wersja 1.2.2.1

10 Plan budżetu Bestia wersja 2.01.002

II program płacowy Qwark wersja 20. 11

III program Płatnik wersja 6.04.001

IV program VAT naliczenia należnego podatku i rejestr VAT - wersja 2000 A.
Księgi rachunkowe prowadzone przy użyciu komputera zapewnią automatyczną kontrolę ciągłości zapisów , przenoszeniu obrotów lub sald Wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych sporządzane za każdy miesiąc sprawozdawczy - składają się z automatycznie numerowanych stron , z oznaczeniem pierwszej i ostatniej oraz będą sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym .
II.1 Dziennik - zwiera chronologiczne ujęcie operacji jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Zapisy w dzienniku są kolejno numerowane a sumy zapisów (obroty ) liczone w sposób ciągły. Sposób dokonywania zapisów w dzienniku umożliwia ich jednoznaczne powiązanie ze sprawozdaniami i zatwierdzonymi dowodami księgowymi. Zapis księgowy posiada automatycznie nadany numer pozycji pod którą został wprowadzony do dziennika a także dane identyfikujące osobę odpowiedzialną za treść zapisu.
II. 2 Konta księgi głównej - zawierają zapisy o zdarzeniach w ujęciu syntetycznym . Na kontach księgi głównej obowiązuje ujęcie zarejestrowanych uprzednio lub równocześnie w dzienniku zdarzeń zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Zapisów na określonym koncie księgi głównej dokonuje się w kolejności chronologicznej .
II.3 Konta ksiąg pomocniczych - zawierają zapisy o operacjach na kontach analitycznych .Dokonana suma figurujących na nich obrotów i sald wprowadza zapisy tzw. kont syntetycznych ( księgi głównej ) Zapisy na kontach ksiąg pomocniczych są uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym jako wyodrębniony system ksiąg kartotek ( zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych, uzgodnionych z saldami i zapisami na kontach księgi głównej .
Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla :

1. Środki trwale 011

1. Środków trwałych 011 01 ,

1.a środki trwałe w zarządzie 011 02 ,

1 b. środki trwałe oddane w nieodpłatne użytkowanie 011 03 ,

1c. środki trwałe , odpłatnie użytkowane 011 04 ,

2. Pozostałe środki trwałe 013

2a Pozostałe środki trwale w używaniu - wyposażenie 013 01,

2b. Przedmioty nietrwale 013 02,

3. Wartości niematerialne i prawne 020

3a Oprogramowanie i licencje 020 01 ,

3b dokumentacja geologiczna Podgórze 020 02,

3c. program ochrony środowiska 020 034. Długoterminowe aktywa finansowe 030

4a Udziały w obcych podmiotach gospodarczych 030 01

4b.Udziały w spółkach komunalnych miasta 030 02

5. Umorzenia środków trwałych 071

5a Umorzenia środków trwałych 071 01

5b Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 071 02
6. Umorzenia pozostałych środków trwałych 0727. Inwestycje ( środki trwałe w budowie ) 080

7a. Nakłady inwestycyjne na inwestycje własne 080 01 do 080 80

7b. Nakłady inwestycyjne ze środków pomocowych PHARE 080 99 00nn

w tym :


1. System wodno- kanalizacyjny m. Łomży i przyległych gmin

( udział krajowy ) 080 99 0001

2. System wodno – kanalizacyjny m. Łomży i przyległych gmin

( pozostałe koszty pośrednie ) 080 99 0002

3. System wodno- kanalizacyjny m. Łomży i przyległych gmin

( udział PHARE ) 080 99 0003

4. Menadżer projektu „ System wodno – kanalizacyjny m Łomży

i przyległych gmin 080 99 0004

5. Inwestycje zgłoszone do funduszy strukturalnych

( wykupy , dokumentacja ) 080 99 0005

6. Monitorowanie zadania „ Otwarcie terenów do rozwoju MŚP

w ciągu ulicy Rybaki 080 99 0008

7. Rozwój Sektora MŚP modernizacja ujęć wody 080 99 0009

8. Zainwestuj w swoją przyszłość 080 99 0014


7c. Nakłady inwestycyjne ze środków pomocowych ZPORR w tym :

1. Modernizacja zespołu budynków Publicznego

Gimnazjum nr 1 w Łomży 080 99 51

2. Modernizacja układu komunikacyjnego w ciągu

drogi nr 677 Aleja Legionów w Łomży 080 99 52

3. Budowa lokalnej infrastruktury drogowej na

osiedlu Kraska i innych I etap 080 99 53

4. Modernizacja układu komunikacyjnego w ciągu

drogi powiatowej ul Poznańska w Łomży II etap 080 99 54

5. Renowacja zabudowy centrum miasta Łomża I etap 080 99 55

6. Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu

transportowego miasta Łomża i okolic 080 99 56

6.1 Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej ZSE i O w Łomży 080 99 60

6.2 Poprawa bezpieczeństwa przejazdu do Zielonych Płuc Polski

na drogach krajowych 61,63,64 poprzez wdrożenie nowoczesnego

systemu ratownictwa. 080 99 61

6.3 Biznes bez barier - utworzenie transgranicznego punktu obsługi

interesanta biznesowego w Łomży . 080 99 62


8. Kasa 101

9. Rachunek bieżący jednostki budżetowej 130


9a. Wydatki bieżące jednostki budżetowej 130 01

9b. Wydatki inwestycyjne 130 02

9c. Rachunek bieżący środki pomocowe 130 03

9d. Wydatki inwestycyjne ze środków budżetowych 130 04

9e Przygotowanie inwestycji zgłoszonych do Funduszy Strukturalnych 130 04 0003

9f Projekt ZSz Tech. i Ogol. Zainwestuj w swoją przyszłość” 130 04 0008

9g. Projekt ZSz Tech. i Ogol. Zainwestuj w swoją przyszłość

Środki PHARE 2003 130 04 0009

9h. Rozwój sektora MŚP modernizacja ujęć wody 130 04 0010

9 i. Wydatki niewygasające 130 2100

9j. Wydatki niewygasające projektów z udz.. funduszy pomocow.. 130 2110

9k.. Rachunki środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Spójności „ Stypendia dla uczniów

z terenów wiejskich w łomżyńskich szkołach ponadgimnazjalnych I „ 130 .00

9l.. Rachunki środków pomocowych z Europejskiego Funduszu

Spójności „Pomoc stypendialna dla studentów stale zameldowanych 130 00

w Łomży - I „

9m. Zasilenie inwestycyjne dofinansowane z Funduszy 130 40

Strukturalnych

9n. Wydatki inwestycyjne z Funduszy Strukturalnych

Rachunek środków pomocowych w tym :

9o. System wodno – kanalizacyjny miasta Łomża i 130 50

przyległych Gmin PHARE 2001

9p. Rachunek środków pomocowych dla ZPORR 130 51

Modernizacja zespołu budynków Publicz. Gimnazjum nr 1 m. Łomża .

9r. Rachunek środków pomocowych dla ZPORR

Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomża w ciągu 130 52

drogi nr 677 ul. Aleja Legionów

9s. Rachunek środków pomocowych dla ZPORR

Budowa lokalnej infrastruktury drogowej na osiedlu Kraska i innych I etap 130 53

9t. Rachunek środków pomocowych dla ZPORR

„Modernizacja układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Poznańskiej 130 54

w Łomży II etap „

9u Rachunek środków pomocowych dla ZPORR

„Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu komunikacyjnego

m. Łomża I etap „ 130 55

9w. Rachunek środków pomocowych dla ZPORR

„ Renowacja zabudowy centrum miasta Łomża „ 130 56

9z Rachunek środków pomocowych dla projektu

Poprawa bezpieczeństwa przejazdu do Zielonych Płuc Polski na drogach

krajowych 61.63,64 poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu ratownictwa 130.61

9ż Rachunek środków pomocowych do projektu

„ Biznes bez barier utworzenie transgranicznego punktu obsługi

interesanta biznesowego w Łomży. 130 .62


10. Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia 135
10a PRFON 135 01

10b. Powiatowy Zasób Geodezji i Kartografii 135 02

10c. Fundusz Ochrony Środowiska 135 03

10d. Fundusz Świadczeń Socjalnych 135 04

10e. Wyrównywanie różnic obszar B podmioty gospodarcze 135 05,135 07,135 09,

10 f. Domino program z udziałem PFRON 135 06

10g. Wyrównywanie różnic obszaru c podmioty gospodarcze 135 08
11. Rachunki środków z funduszy pomocowych 137
Rachunki umiejscowione w organie

a. EURO konto 137 01

Rachunek środków pomocowych

b.” System wodno – kanalizacyjny miasta Łomża i przyległych Gmin PHARE 2001 - 137.02


c. Rachunki środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Spójności „ Stypendia dla

uczniów z terenów wiejskich w łomżyńskich szkołach ponadgimnazjalnych I „ 137 10

d. Rachunki środków pomocowych z Europejskiego Funduszu

Spójności „Pomoc stypendialna dla studentów stale zameldowanych w Łomży - I „ 137 11

e Rachunki środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Spójności

„ Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich w łomżyńskich szkołach ponadgimnazjalnych II „137 8

f. Rachunki środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Spójności

„Pomoc stypendialna dla studentów stale zameldowanych w Łomży-II 137 9

g Rachunek środków pomocowych Program „Sokrates comenius” 137-12

h Rachunek środkow pomocowych „Zainwestuj w swoją przyszłość” 137 13

i Rachunki środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Spójności „ Stypendia dla

uczniów z terenów wiejskich w łomżyńskich szkołach ponadgimnazjalnych III” 137 .14

j Rachunki środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Spójności „Pomoc

stypendialna dla studentów stale zameldowanych w Łomży - III „ 137 15

k. Rachunek środków pomocowych Program „Sokrates comenius” II etycja 137 16

Rachunki umiejscowione w jednostce budżetowej
l. Rachunek środków pomocowych dla ZPORR 137.51

Modernizacja zespołu budynków Publiczne Gimnazjum Nr 1

ł Rachunek środków pomocowych dla ZPORR

Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomża w ciągu drogi nr 677 ul. Aleja Legionów 137 52

m. Rachunek środków pomocowych dla ZPORR

Budowa lokalnej infrastruktury drogowej na osiedlu Kraska i innych 137 53

n Rachunek środków pomocowych dla ZPORR

Modernizacja układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Poznańskiej w Łomży II etap 137 54

o. Rachunek środków pomocowych dla ZPORR

Renowacja zabudowy centrum miasta Łomża 137 55

p. Rachunek środków pomocowych dla ZPORR

Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu komunikacyjnego m. Łomża I etap 137 56

r. Rachunek środków pomocowych

„ Rozwój sektora MŚP modernizacja ujęć wody PHARE 2003” 137 58

s. Rachunek środków pomocowych

Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej ZSE i O w Łomży 137 60

t. Rachunek środków pomocowych

Poprawa bezpieczeństwa przejazdu do Zielonych Płuc Polski 137.61

u. Rachunek środków pomocowych

Biznes bez barier 137 62


12 Inne rachunki bankowe 139
a. Sumy depozytowe 139 01

b. Rachunki pomocnicze banków obsług. 139 02 do 139 04

c Inwestycje z Funduszy Strukturalnych kwoty zatrzymanie 139 05

c1. „System wodno – kanalizacyjny m. Łomża i przyległych gmin PHARE 2001” 139.05 000

c2. Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum Nr 1 m. Łomża . 139 05 001

c3. Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomża w ciągu drogi nr 677

ul. Aleja Legionów 139.05.002
c4. Budowa lokalnej infrastruktury drogowej na osiedlu Kraska i innych 139 05.003
c5. Modernizacja układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Poznańskiej w Łomży

II etap 139 05 004

c6. Rachunek środków pomocowych dla ZPORR

Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu komunikacyjnego 139 05 005

m. Łomża I etap

c7. Renowacja zabudowy centrum miasta Łomża 139 05 006

c8. Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego 139 05 007

c9. Rozwój sektora MŚP okolice Łomży 139 05 008

d. Odsetki od pożyczek i umów 139 10

e. Przewalutowane środki na EURO kwoty zatrzymane 139 2013. Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne 140
a. Czeki , weksle 140 01

b. Znaki skarbowe 140 02

c. Stypendia 140 03
14. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 201
a. Rozrachunków z odbiorcami i dostawcami , 201 01
b. Rozrachunki z tytułu inwestycji , 201 02
c. Rozrachunki z tytułu zaliczek alimentacyjnych 201 03
d. Rozrachunki z tytułu świadczeń rodzinnych 201 04
e. Rozliczenia placówek oświaty 201 05
f. Rozliczenia z tytułu opracowań dokumentacyjnych

pod Fundusze Strukturalne 201 06 nn

g. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami projektu

„ Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 201 51

w Łomży „

h. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami projektu

„ Modernizacja układu komunikacyjnego w ciągu drogi

Nr 677 ul Aleja Legionów w Łomży „ 201 52

i. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami projektu

„ Budowa lokalnej infrastruktury na osiedlu Kraska i innych I etap” 201 53

j. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami projektu

„ Modernizacja układu komunikacyjnego w ciągu

drogi powiatowej ul. Poznańska w Łomży II etap „ 201 54

k. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami projektu

„Renowacja zabudowy centrum miasta Łomża „ 201 55

l. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami projektu „ Modernizacja

miejskiego systemu komunikacyjnego miasta Łomża I etap 201 56

m. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami projektu

Zainwestuj w swoją przyszłość” 201 06
n. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami projektu

„ Rozwój sektora MSP – modernizacja ujęć wody PHARE 2003 201 58


o. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami projektu

Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej ZSE i O w Łomży 201 60


p. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami projektu

„Poprawa bezpieczeństwa przejazdu do Zielonych Płuc Polski na

drogach krajowych 61,63,64 poprzez wprowadzenie wdrożenia

nowoczesnego systemu ratownictwa 201 61

o Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami projektu

„Biznes bez barier utworzenie transgranicznego punktu obsługi

interesanta biznesowego w Łomży „ 201 62
15. Należności z tytułu dochodów budżetowych 221

a. Należności z tytułu dochodów budżetowych 221 02

b. Należności z tytułu doch. budżetowych - zajęcie pasa

drogowego i reklamy 221 03


16. Rozliczenie dochodów budżetowych 222
a. Rozliczenie dochodów budżetowych 222 01

b. Rozliczenie dochodów budżetowych - VAT 222 02

c. Rozliczenie dochodów budż.. z tytułu zajęcia pasa drogowego 222 03
17 Rozliczenie wydatków budżetowych 223
a. Rozliczenie wydatków budżetowych niewygasających 223 01

b. Rozliczenie wydatków niewygasłych z projektow

realizowanych z udziałem funduszy pomocowych 223 05

c. Rozliczenie wydatków budżetowych 223 02

d. Rozliczenie różnic kursowych 223 03

e Rozliczenia wydatków - stypendia 223 04

f1 Rozliczenie wydatków z funduszy strukturalnych 223 06

f2 Rozliczenie wydatków projektów z udziałem środków pomocowych

„ Modernizacja zespołu Budynków Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łomży” 223 51

g. Rozliczenie wydatków projektów z udziałem środków pomocowych

„ Modernizacja układu komunikacyjnego w ciągu drogi nr 677

ul. Aleja Legionów w Łomży „ 223 52,

h. Rozliczenie wydatków projektów z udziałem środków pomocowych

„ Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Kraska I innych I etap „ 223 53

i. Rozliczenie wydatków projektów z udziałem środków pomocowych

„Modernizacja układu komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej

ul .Poznańska w Łomży II etap „ 223 54

j. Rozliczenie wydatków projektów z udziałem środków pomocowych

„Renowacja zabudowy centrum miasta Łomża „ 223 55

k. Rozliczenie wydatków projektów z udziałem środków pomocowych

„Modernizacja i modernizacja miejskiego systemu komunikacyjnego

miasta Łomża I etap 223 56

l. Rozliczenie wydatków projektów z udziałem środków pomocowych

Zainwestuj w swoją przyszłość 223 13

m. Rozliczenie wydatków projektów z udziałem środków pomocowych

Rozwój sektora MŚP modernizacja ujęć wody PHARE 2003 223 58

n. Rozliczanie wydatków projektów z udziałem środków pomocowych

Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej ZSE i O w Łomży „ 223 60

o. Rozliczenie wydatków projektów z udziałem środków pomocowych

„ Poprawa bezpieczeństwa przejazdu do Zielonych Płuc Polski na drogach

krajowych 61,63,64 poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu ratownictwa”. 223 61

p. Rozliczenie wydatków projektów z udziałem środków pomocowych

„ Biznes bez barier - utworzenie transgranicznego punktu obsługi 223 62

interesanta biznesowego w Łomży „ .


Rachunki umiejscowione w organie
1 Rozliczenie wydatków z funduszy strukturalnych 223 05.nn

2. Rozliczenie wydatków stypendiów 223 06 nn18. Rozrachunki z budżetami 225
a. Rozrachunki z budżetami - podatek dochodowy 225 01

b. ozliczenie z budżetami -podatek VAT 225 02


19. Długoterminowe należności budżetowe 226

a. Długoterminowe należności budżetowe - spłata

wierzytelności MPW i K 226 01

b. Długoterminowe należności - najem pomieszczeń 226 02

c. Długoterminowe należności wieczyste użytkowanie 226 03

d. Długoterminowe należności podatki i opłaty 226 04


20. Rozliczenie wydatków z funduszy pomocowych 228

w jednostce budżetowej
- Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych 228 00
- Rozliczenie wydatków funduszy „ System wodno – kanalizacyjny m. Łomży

i przyległych gmin „ 228 .01


- Rozliczenie wydatków z funduszy pomocowych „ Modernizacja zespołu budynków

ublicznego Gimnazjum Nr 1 w Łomży „ 228 . 51


- Rozliczenie wydatków z funduszy pomocowych „ Modernizacja układu

komunikacyjnego w ciągu drogi nr 677 Aleja Legionów w Łomży” 228 52


- Rozliczenie wydatków funduszy pomocowych „Budowa lokalnej infrastruktury

drogowej na osiedlu Krasa i innych I etap” 228 53


- Rozliczenie wydatków z funduszy pomocowych „ Modernizacja układu

komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej Ul Poznańska w Łomży II etap 228 54


- Rozliczenie wydatków z funduszy pomocowych „Renowancja zabudowy

centrum miasta Łomży I etap” 228 55


- Rozliczenie wydatków funduszy pomocowych „ Rozbudowa i modernizacja

miejskiego systemu transportowego miasta Łomży i okolic” 228 56


- Rozliczenie wydatków funduszy pomocowych „ Zainwestuj w swoją przyszłość” 228 13

- Rozliczenie wydatków funduszy pomocowych „ Rozwój sektora MŚP

modernizacja ujęć wody PHARE 2003” 228 58
- Rozliczenie wydatków z funduszy pomocowych „ Wsparcie na modernizację

oferty edukacyjnej ZSE i O w Łomży” 228 60


- Rozliczenie wydatków z funduszy pomocowych „Poprawa bezpieczeństwa

przejazdu do Zielonych Płuc Polski na drogach krajowych 61.63,64 poprzez

wdrożenie nowoczesnego systemu ratownictwa” 228 61
- Rozliczenie wydatków z funduszy pomocowych „Biznes bez barier – utworzenie

transgranicznego punktu obsługi interesanta biznesowego w Łomży 228 62


- Rozliczenie wydatków funduszy pomocowych ze Europejskiego Funduszu Spójności

„Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich w łomżyńskich szkołach ponadgimnazjalnych - I „228 10


- Rozliczenie wydatków z funduszy pomocowych z Europejskiego Funduszu Spójności

„ Pomoc stypendialna dla studentów stale zameldowanych w Łomży - I „ 228 11


- Rozliczenie wydatków funduszy pomocowych ze Europejskiego Funduszu

Spójności „ Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich w łomżyńskich szkołach

ponadgimnazjalnych - II „ 228 08
- Rozliczenie wydatków z funduszy pomocowych z Europejskiego Funduszu Spójności

„Pomoc stypendialna dla studentów stale zameldowanych w Łomży - II” 228 09


- Rozliczenie wydatków z funduszy pomocowych Sokrates - Comenius 228 12
- Rozliczenie wydatków z funduszy pomocowych z Europejskiego Funduszu

Spójności „Stypendia dla uczniów z terenów wiejskich w łomżyńskich szkołach

ponadgimnazyjalnych - III„ 228 14
- Rozliczenie wydatków z funduszy pomocowych z Europejskiego Funduszu

Spójności „ Pomoc stypendialna dla studentów stale zameldowanych w Łomży - III” 228 15


- Rozliczenie wydatków z funduszy pomocowych Sokrates - Comenius II 228 16
21. Pozostałe rozrachunki publicznoprawne w jednostce budżetowej 229

a. Ubezpieczenia społeczne 229 01

b. Ubezpieczenie zdrowotne 229 02

c. Fundusz Pracy 229 03

d. PZU 229 04

e. ZFM Urzędu 229 05

f. ZFM Oświata 229 06

g. inne 229 07

h. PKZP - UM 229 08

i . Pogodna Jesień 229 09

j. Związki Zawodowe 229 10

k. Zajęcia komornicze 229 11

l. Fundusz socjalny 229 12

m. Ubezpieczenia pracowników CU 229 13


22. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 231
23 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 234

a. Pozostałe rozrachunków z pracownikami , 234 01

b. Rozrachunki z pracownikami pożyczki 234 02
24. Pozostałe rozrachunki 240

w jednostce budżetowej

a. Pozostałe rozrachunki 240 01 - 240 02

b. Sumy do wyjaśnienia 240 03

c. Banki obsługujące 240 04 - 240 06

d. Zasilenie konta pomocowego ZPORR z konta wydatków 240 07 0000

d1. „ Modernizacja zespołu budynków Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Łomży 240 07.0001

d2. Modernizacja układu komunikacyjnego w ciągu drogi 240 07 0002

nr 677 Aleja Legionów w Łomży

d3. Budowa lokalnej infrastruktury drogowej na osiedlu 240 07 0003

„Krasa i innych I etap

d4. Modernizacja układu komunikacyjnego w ciągu drogi 240 07 0004

powiatowej Ul Poznańska w Łomży II etap

d5. „Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży I etap”. 240 07 0005
d6.” Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu

transportowego miasta Łomży i okolic „ 240 07 0006

e. Pozostałe rozrachunki z funduszem pomocowym

w tytułu realizacji projektów ZPORR i PHARE w tym:


e1. „ Modernizacja zespołu budynków Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Łomży 240 07.51

e2. „Modernizacja układu komunikacyjnego w ciągu drogi 240 07 52

nr 677 Aleja Legionów w Łomży”
e 3. Budowa lokalnej infrastruktury drogowej na osiedlu Krasa i innych I etap 240 07 53
e 4. Modernizacja układu komunikacyjnego w ciągu drogi 240 07 54

powiatowej ul Poznańska w Łomży II etap

e 5. „Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży I etap. 240 07 55
e 6. „ Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu

transportowego miasta Łomży i okolic „ 240 07 56


e7. „ Zainwestuj w swoją przyszłość „ 240 07 13
F. Pozostałe rozrachunki ewidencjonowane w organie
F 1 Należności od funduszy pomocowych z tytułu realizacji projektów :
1a. „ Modernizacja zespołu budynków Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Łomży 240 01.51
1b. Modernizacja układu komunikacyjnego w ciągu drogi 240 01 52

nr 677 Aleja Legionów w Łomży


1c. Budowa lokalnej infrastruktury drogowej na osiedlu 240 01 53

„Krasa i innych I etap


1d Modernizacja układu komunikacyjnego w ciągu drogi 240 01 54

powiatowej Ul Poznańska w Łomży II etap

1e. „Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży I etap” 240 01 55
1f. „ Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu

transportowego miasta Łomży i okolic „ 240 01 56


1 g. „ Zainwestuj w swoją przyszłość „ 240 01 13

F 2 Zobowiązania funduszy pomocowych z tytułu realizacji programów


2a. Zobowiązania funduszy strukturalnych wobec budżetu

„ Modernizacja zespołu budynków Gimnazjum 240 02 51

Publicznego nr 1 w Łomży
2b. Zobowiązania funduszy strukturalnych wobec budżetu

Modernizacja układu komunikacyjnego w ciągu drogi 240 02 52

nr 677 Aleja Legionów w Łomży
2c.Zobowiązania funduszy strukturalnych wobec budżetu

Budowa lokalnej infrastruktury drogowej na osiedlu 240 02 53

„Krasa i innych I etap
2d Zobowiązania funduszy strukturalnych wobec budżetu

Modernizacja układu komunikacyjnego w ciągu drogi 240 02 54

powiatowej Ul Poznańska w Łomży II etap

2e .Zobowiązania funduszy strukturalnych wobec budżetu

„Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży I etap. 240 02 55
2 f .Zobowiązania funduszy strukturalnych wobec budżetu

„ Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu

transportowego miasta Łomży i okolic „ 240 02 56
2g. Zobowiązania funduszy strukturalnych wobec budżetu

„ Zainwestuj w swoją przyszłość „ 240 02 57


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna