Dokument roboczyPobieranie 64.75 Kb.
Data02.12.2019
Rozmiar64.75 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

2009 - 2014


{BUDG}Komisja Budżetowa

{19/09/2011}19.9.2011

DOKUMENT ROBOCZY

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Unii Europejskiej (COD(2010)0101){BUDG}Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Ivailo KalfinUZASADNIENIE


  1. Kontekst i uwagi na temat procedury

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), którego udziałowcami są państwa członkowskie, należy do najważniejszych instrumentów finansowych UE. W 2010 r. wierzytelności banku poza granicami UE (9 miliardów EUR) stanowiły ponad 12% jego łącznych wierzytelności.


Od czasu decyzji 633/2009/WE z dnia 13 lipca 2009 r., po podważeniu podstawy prawnej przez Parlament Europejski (PE), Parlament i Rada współdecydują o upoważnieniu EBI do operacji zewnętrznych, tj. gwarancji budżetowej UE zabezpieczającej ryzyko niewypłacalności państwa i ryzyko polityczne w związku z operacjami EBI w zakresie pożyczek i gwarancji udzielonych na zabezpieczenie pożyczek poza granicami UE1.
W dniu 21 kwietnia 2010 r. Komisja przedłożyła PE i Radzie wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Unii Europejskiej2. Wnioskowana decyzja opiera się na przeglądzie śródokresowym upoważnienia EBI do operacji zewnętrznych przewidzianym w decyzji 633/2009/WE. Przegląd ten przedstawiono w komunikacie Komisji3, opierającym się na ocenie zewnętrznej przeprowadzonej pod nadzorem i kierunkiem komitetu sterującego złożonego z ekspertów, ocenie przeprowadzonej przez konsultanta zewnętrznego4 i szczegółowych ocenach przeprowadzonych przez dział EBI ds. oceny.
Na szczeblu komisji w pierwszym czytaniu złożono szereg poprawek, w tym kompromisowych będących wynikiem rozmaitych kontaktów nieformalnych i opinii otrzymanych od pięciu komisji. W dniu 27 stycznia 2011 r. Komisja Budżetowa (BUDG) przyjęła zalecenie na sesję plenarną uwzględniające ogólną poprawkę kompromisową w postaci tekstu skonsolidowanego.
Na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2011 r. PE przyjął w pierwszym czytaniu rezolucję ustawodawczą5 zmieniającą wniosek Komisji.
W dniu 3 marca 2011 r. komisja BUDG upoważniła sprawozdawcę do rozpoczęcia negocjacji z Radą i Komisją w celu osiągnięcia porozumienia w drugim czytaniu, zgodnie ze Wspólną deklaracją w sprawie praktycznych zasad dotyczących stosowania procedury współdecyzji1 i z art. 70 Regulaminu.
PE, Rada i Komisja odbyły szereg nieformalnych posiedzeń trójstronnych (zob. załącznik). EBI, regularnie informowany o rozwoju sytuacji, miał możliwość zabrania głosu w problematycznych kwestiach na osobnych posiedzeniach. W tym kontekście porozumienie osiągnięto w dniu 21 czerwca br., co zostało potwierdzone przez komisję BUDG pismem jej przewodniczącego z dnia 27 czerwca 2011 r. i COREPER w dniu 14 września 2011 r.
W dniu 19 września 2011 r. Rada przyjęła stanowisko w pierwszym czytaniu zgodnie z art. 294 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), uwzględniające osiągnięte porozumienie.


  1. Wniosek Komisji: cel i najważniejsze elementy


Ogólnym celem, w oparciu o ustalenia przeglądu śródokresowego, jest zapewnienie ciągłości gwarancji UE dla operacji zewnętrznych EBI przez pozostałą część okresu obowiązywania obecnej perspektywy finansowej obejmującej lata 2007–2013, a przy tym wprowadzenie do upoważnienia szeregu nowych elementów.
Nowe elementy obejmują:
* Uruchomienie „upoważnienia fakultatywnego” w wysokości 2 miliardów EUR, które umieszczono w rezerwie. Upoważnienie fakultatywne ma zostać uruchomione nie w celu zwiększenia poszczególnych pułapów regionalnych, lecz jako upoważnienie przeznaczone dla projektów, które przyczyniają się do przeciwdziałania zmianie klimatu we wszystkich regionach objętych decyzją.
* Zastąpienie obecnego systemu celów regionalnych dla operacji objętych gwarancją UE celami horyzontalnymi wyższego szczebla obejmującymi wszystkie regiony objęte upoważnieniem do operacji zewnętrznych.
* Opracowanie przez Komisję, wspólnie z EBI i w porozumieniu z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (ESDZ), wytycznych operacyjnych dla każdego regionu objętego upoważnieniem do operacji zewnętrznych, odzwierciedlających strategie regionalne UE w celu zwiększenia zależności pomiędzy realizacją działań EBI zgodnie z ogólnymi celami wyższego szczebla w ramach upoważnienia do operacji zewnętrznych a priorytetami regionalnymi UE.

* Zwiększenie możliwości wspierania przez EBI celów UE w zakresie rozwoju przez  • rozszerzenie procesów oceniania i monitorowania przez EBI społecznych i rozwojowych aspektów projektów;

  • przeniesienie punktu ciężkości działań EBI na dziedziny, które przyczyniają się do rozwoju krajów trzecich, takie jak infrastruktura ochrony środowiska, w tym sieci wodociągowe i kanalizacyjne, zrównoważony transport oraz działania łagodzące skutki zmiany klimatu i do niej przystosowujące; EBI powinien również stopniowo rozszerzać swoją działalność w obszarach zdrowia i edukacji.

* Uruchomienie upoważnienia EBI do operacji zewnętrznych w odniesieniu do pięciu nowych krajów, w tym Białorusi.


  1. Pierwsze czytanie w Parlamencie

Rezolucji ustawodawczej Parlamentu przyjętej zdecydowaną większością głosów (538 głosami za, przy 37 głosach przeciw i 37 głosach wstrzymujących się) w pierwszym czytaniu towarzyszyło 5 poprawek. Poprawka 1 złożona przez komisję BUDG wprowadzała zmiany w różnych częściach tekstu.

W stanowisku PE chodziło głównie o przystosowanie pułapów w celu zapewnienia ciągłości operacji do dnia 31 grudnia 2013 r., zwiększenie przejrzystości operacji zewnętrznych EBI w ramach upoważnienia i ich wkładu na rzecz celów polityki zewnętrznej UE oraz przygotowanie się na dalszą przyszłość, na którą po części zwrócono uwagę w zaleceniach z przeglądu śródokresowego.

Najważniejsze zmiany dotyczyły następujących kwestii:


Pułapy: Pułapy podnosi się o 1857 miliardów EUR w celu odpowiedniego ich przystosowania w związku z rozszerzeniem upoważnienia o nowe kraje (punkt 7a preambuły, art. 2 ust. 1), a także wprowadza się możliwość przeniesienia kwot w wysokości do 20% pułapu pomiędzy pułapami regionalnymi (załącznik I, ostatni akapit). Popiera się możliwość ponownego inwestowania przez EBI środków powracających z wcześniejszych operacji zgodnie z propozycją zawartą w projekcie rozporządzenia (WE) nr 1638/2006 (punkt 8c preambuły).
Cele UE i warunki: Operacje EBI będą w szczególności przyczyniać się do realizacji zasad, o których mowa w art. 21 TUE; w krajach rozwijających się zwracana będzie uwaga na zasoby naturalne i zmniejszanie ubóstwa; EBI i Komisja przedstawią do 2012 r. strategię wycofania projektów szkodzących celom UE w zakresie klimatu (art. 3). Wprowadza się odniesienia do deklaracji paryskiej z 2005 r. i programu działania z Akry z 2008 r. (punkt 13 preambuły, art. 5 ust. 2) oraz milenijnych celów rozwoju (punkt 15a preambuły). W obszarze zmiany klimatu dostęp do środków finansowych w ramach upoważnienia może być ograniczony w przypadku tych krajów, które nie zobowiązują się do osiągnięcia odpowiednich celów (art. 2 ust. 4). Wymóg należytej staranności EBI w odniesieniu do aspektów rozwojowych wiąże się z kontrolą odpowiednich konsultacji społecznych na szczeblu lokalnym (art. 6 ust. 1). Odrzuca się propozycję rozszerzenia upoważnienia o Białoruś (załącznik II, B- Kraje objęte polityką sąsiedztwa i partnerstwa). Regionalne wytyczne operacyjne przyjmowane będą w drodze aktów delegowanych (punkt 23 preambuły, art. 5).
Przejrzystość i sprawozdawczość

Sprawozdanie roczne Komisji (art. 10) będzie w szczególności zawierać części dotyczące:

- wkładu odpowiednich operacji na rzecz celów polityki zagranicznej UE,

- wpływu na rozwój, zrównoważonego rozwoju pod względem środowiskowym i społecznym,

- zestawienia zasobów finansowych Unii wykorzystanych w połączeniu ze środkami finansowymi EBI i innych darczyńców.

Wskaźniki realizacji opracowane przez EBI w odniesieniu do rozwoju, środowiska i praw człowieka (art. 5 ust. 2) stanowić będą podstawę jawnych sprawozdań rocznych (art. 6 ust. 2a).

W miarę możliwości dostępne będą także wyniki monitorowania tych aspektów (w tym pośredników finansowych wspierających MŚP) podczas realizacji i finalizacji projektów przez ich organizatorów (art. 6 ust. 2).

Wprowadza się artykuł zakazujący operacji w jurysdykcjach niechętnych do współpracy (art. 10a).


Dalsza perspektywa: Do połowy 2012 r. utworzona zostanie unijna platforma na rzecz współpracy i rozwoju w celu częstszego i bardziej racjonalnego łączenia dotacji i pożyczek, z udziałem innych europejskich wielostronnych i dwustronnych instytucji finansowych (punkt 25 preambuły, art. 8 ust. 2a). Nowy artykuł przewiduje powołanie grupy roboczej do ponownej oceny przyszłości pomocy rozwojowej, w tym roli EBI (art. 10b). Wprowadza się odniesienie do mikrokredytów (punkt 8b preambuły), a także przewiduje się analizę kosztów i korzyści tworzenia filii, zwłaszcza w regionie śródziemnomorskim (punkt 25a preambuły).  1. Ocena stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Rada popiera porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w ramach nieformalnych posiedzeń trójstronnych (zob. załącznik).


Zaledwie kilka poprawek Parlamentu nie zostało w pełni, częściowo lub co do zasady włączonych do tekstu Rady (punkty preambuły 6a, 8b, 8c, 25a; art. 5 ust. 3a, art. 8 ust. 2a, art. 10b). W tekście ujęto dziedziny będące przedmiotem szczególnego zainteresowania PE, np. sprawozdawczość, pułapy, rozwój, środowisko, warunki.
Pułapy: Pułap upoważnienia ogólnego podnosi się o 1684 miliardy, z czego 1 miliard EUR przeznacza się dla południowej części regionu śródziemnomorskiego zgodnie z postulatem PE w pierwszym czytaniu (punkt 7a preambuły, załącznik I). Przewiduje się możliwość przeniesienia kwot w wysokości do 10% pułapu w obrębie regionów i pomiędzy nimi. Nie zachowano odniesienia do środków powracających do EBI, która to kwestia rozpatrywana jest obecnie w ramach innej procedury.
Cele UE i warunki:

Nie przewiduje się ograniczenia dostępu dla Islandii; utrzymuje się natomiast brak dostępu dla Białorusi. Wprowadza się surowsze warunki poprzez umożliwienie Komisji zmiany wykazu kwalifikujących się krajów w drodze aktów delegowanych (załącznik IIa). Niemniej jasno wskazuje się, że regionalne wytyczne operacyjne mają charakter techniczny i wpisują się w ramy polityki regionalnej, o której współdecydują ustawodawcy (załącznik IIb).


Dalsza perspektywa: Zapis o unijnej platformie na rzecz współpracy i rozwoju zachowano jedynie w preambule, a analizę kosztów i korzyści przewiduje się jako krok pośredni.

Nie zachowano oceny możliwości tworzenia filii – jednego z uprawnień Zarządu EBI – i przyszłości pomocy rozwojowej (grupy roboczej).

Nowy punkt preambuły (31a) przewiduje m.in. zbadanie możliwości udzielania przez EBI mikrokredytów w okresie obowiązywania kolejnych ram finansowych.
5. Treść zalecenia

Sprawozdawca chciałby zalecić przyjęcie stanowiska Rady z pierwszego czytania. Treść tekstu Rady w dużej mierze odzwierciedla stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania. Tekst jest wynikiem intensywnych negocjacji trwających od lutego do czerwca 2011 r.


Ogólnie rzecz biorąc, rozszerzone upoważnienie EBI umożliwi o wiele lepszą koordynację działań prowadzących do osiągnięcia celów UE, jak również zapewni znacznie większą odpowiedzialność i przejrzystość oraz lepsze wykorzystanie gwarancji budżetowej UE.

ZAŁĄCZNIK

Decision on the EIB external mandate

Steps and informal meetings in 2011 between the EP negotiating team (1), the Presidency of the Council and Commission


Date

Place

Meetings on the EIB external mandate Decision

27 January

Brussels

BUDG adopts its recommendation to the plenary

17 February

Strasbourg

EP adopts its first reading

28 February
Exploratory talks with a view to presenting a request to BUDG Committee to open negotiations *

3 March

Brussels

BUDG committee gives mandate to set up a negotiating team and enter negotiations

17 March

Brussels

Informal trilogue*

22 March

Brussels

Informal trilogue*

31 March


Brussels


BUDG committee meeting: rapporteur gives state of play of negotiations (Annex XXI, point 6 of the Rules of procedure)

12 April

Brussels

Informal trilogue*

14 April

Brussels

BUDG meeting: state of play of negotiations

3 May

Brussels

Informal trilogue*

5 May

Brussels

BUDG meeting: state of play of negotiations

Informal trilogue*12 May

Strasbourg

Informal trilogue*

23 May

Brussels

BUDG meeting: state of play of negotiations

1 June

Brussels

Informal trilogue*

15 June

Brussels

BUDG meeting: state of play of negotiations

21 June

Brussels

Informal trilogue* Agreement.

27 June

Brussels

BUDG meeting: Approval of the agreement.

BUDG Chair letter committing to approve Council's first reading position if it conforms with the agreement.19 September

Brussels

Council adopts its first reading position


(1) Rapporteur Ivailo Kalfin, Shadow-rapporteurs: Giovanni Collino, Sidonia Elżbieta Jedrzejewska (EPP), Carl Haglund (ALDE), Helga Trüpel (Greens/EFA), Miguel Portas (GUE), Claudio Morganti (EFD).
* Council represented by the Head of the Economic and Financial Unit of the Permanent Representation of Hungary to the European Union.

1 Fundusz gwarancyjny chroni budżet UE przed wstrząsami, które mogłyby nastąpić w razie niespłacenia pożyczek gwarantowanych przez UE. Obecnie z budżetu wpływa do funduszu 9% łącznej kwoty udzielonych pożyczek pozostającej do spłaty. Finansowanie funduszu następuje w roku „n + 2”, licząc od wypłaty pożyczki.

2 2010/0101 (COD) – COM(2010)0174, SEC(2010)0443.

3 COM(2010)0173, SEC(2010)442.

4 Niezależna ocena COWI (luty 2010 r.), Michael Camdessus i in., „European Investment Bank's external mandate 2007–2013 Mid-Term Review: Report and recommendations of the Steering Committee of wise persons” [Przegląd śródokresowy upoważnienia Europejskiego Banku Inwestycyjnego do operacji zewnętrznych na lata 2007–2013: sprawozdanie i zalecenia komitetu sterującego ekspertów], luty 2010 r. Dostępna pod adresem: www.eib.org/attachments/documents/eib_external_mandate_2007-2013_mid-term_review.pdf.

5 P7_TA-PROV(2011)0062.

1 Dz.U. C 145 z 30.6.2007, s. 5.


DT\877552PL.doc
/ PE472.257v01

PL


Pobieranie 64.75 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna