Dokument roboczy słUŻb komisji streszczenie oceny skutków towarzyszący dokumentowiPobieranie 214,88 Kb.
Strona2/2
Data24.12.2017
Rozmiar214,88 Kb.
1   2

Wpływ na zatrudnienie w podziale na scenariusze (liczba stworzonych/utrzymanych miejsc pracy do 2030 r.)

(US=wyższego szczebla, MS=średniego szczebla, DS=niższego szczebla, DE=zatrudnienie bezpośrednie, IE=zatrudnienie pośrednie)

A.4 Potencjał w zakresie dynamicznego wzrostu wpływów

W celu uzupełnienia powyższej analizy opracowano tak zwany model FeliX, model dynamiki systemu i symulator korzyści, w którym uwzględnia się skomplikowane relacje między systemami naturalnymi i społeczno-ekonomicznymi. W modelu wskazuje na znacząco większe korzyści (~ośmiokrotnie w perspektywie długoterminowej) niż w „statycznych” prognozach korzyści w ramach obecnego badania. Dzieje się tak z uwagi na poszerzony zakres podejścia FeliX oraz jego założenia, mające charakter ogólny, dotyczące infrastruktury bazowej (mianowicie Globalnej Sieci Systemów Obserwacji Ziemi, do której program Copernicus ma stanowić główny wkład ze strony UE). Porównanie z wynikami FeliX służy podkreśleniu dużego potencjału w zakresie korzyści wyższego rzędu, kiedy postrzega się program Copernicus jako część szerszego systemu systemów.

A.5 Wniosek

W powyższej analizie kosztów i korzyści wskazano, że w ramach budżetu przewidzianego przez Radę Europejską scenariusz I (przyciąganie usług) przyniósłby największe korzyści i w związku z tym byłby najbardziej opłacalnym scenariuszem.B. Warianty dotyczące zarządzania

  • Celem zarządzania jest zapewnienie, by wszystkie aspekty od nadzoru nad polityką po realizację techniczną były przejrzyście wypełniane przez właściwie zaangażowane organizacje:

  • nadzór nad polityką i ogólna koordynacja obejmują definiowanie celów polityki, orientacji wysokiego szczebla oraz treści programu, powiązanych wymagań budżetowych, głównych zasad organizacyjnych i strukturalnych, oraz ogólnych wytycznych dotyczących realizacji programu;

  • zarządzanie: instytucja zarządzająca przestrzega wytycznych politycznych i odpowiada za zarządzanie budżetami przeznaczonymi na realizację zadań. Przygotowuje i wdraża programy prac oraz nadzoruje ich wykonanie. Odpowiada za przygotowanie porozumień administracyjnych w odniesieniu do podmiotów, które będą odpowiedzialne za techniczną realizację zadań;

  • koordynacja techniczna: zazwyczaj prowadzi ją instytucja zarządzająca, ale w niektórych przypadkach te same zadania można delegować innemu organowi, np. przygotowywanie zamówień i umów o gwarantowanym poziomie usług, monitorowanie realizacji, konsolidację wymagań użytkowników i usług;

  • Realizację techniczną prowadzą jednostki prowadzące działalność odpowiedzialne za konkretne zadania (budowę satelitów, dostarczanie usług).

  • Komisja Europejska powinna ponosić odpowiedzialność polityczną za wszystkie możliwe warianty. W ramach odpowiedzialności za realizację techniczną usług należy z jednej strony brać pod uwagę bezcenne doświadczenia zdobyte podczas początkowej fazy realizacji GMES (oraz wcześniejszych faz), jednak z drugiej strony trzeba szanować zasady konkursu otwartego. Ta druga kwestia zostanie prawdopodobnie rozwiązana za pośrednictwem procedury konkursowej, należy jednak wziąć pod uwagę konkurs otwarty, który stanowił podstawę udzielenia zamówienia na usługi nowatorskie finansowane z 7PR, oraz zapewnienie poszanowania zasad konkursu otwartego przez podmioty koordynujące usługi poprzez selekcję partnerów.

W następującej tabeli podsumowano analizę niektórych wariantów zarządzania programem.

Opcja

Opis

Uwagi

Komisja odpowiada za ogólną koordynację i zarządzanie

Komisja nadal odpowiadałaby za nadzór polityczny i ogólną koordynację programu, w tym za zarządzanie zadaniami i budżetem. Koordynacja techniczna infrastruktury kosmicznej zostałaby zlecona do realizacji właściwym organom, podobnie jak odpowiedzialność za techniczną realizację usług.

W ramach przedmiotowej opcji zachowuje się obecną strukturę. Dokonując outsourcingu zadań, ograniczono by wpływ na środki UE. Komisja nadal byłaby zaangażowana w bezpośrednie zarządzanie programem, w tym w wykonywanie budżetu, koncentrując się na swojej głównej działalności, mianowicie na nadzorze politycznym nad programem.

Delegowanie zarządzania istniejącej europejskiej agencji

Komisja nadal odpowiadałaby za ogólną koordynację i nadzór polityczny nad programem, ale nie za zarządzanie nim. Działania takie jak wykonywanie budżetu delegowano by zewnętrznej agencji. Komisja nadal odpowiadałaby za stosunki z partnerami i użytkownikami oraz odgrywałaby rolę polityczną w zakresie nadzoru i koordynacji. Codzienne zarządzanie powierzono by agencji lepiej dopasowanej do tej roli, posiadającej bardziej wyspecjalizowany personel, pod kontrolą Komisji.

Przedmiotowa opcja zapewnia pełne poszanowanie zasady oddzielenia nadzoru od zarządzania. Ponadto mogłaby powstać efektywność operacyjna, gdyby udało się doprowadzić do efektu synergii z innymi programami. Delegowanie zadań agencji nadal miałoby wpływ na środki UE.

Delegowanie koordynacji i zarządzania Europejskiej Agencji Kosmicznej

Komisja nie odpowiadałaby już za program. Ogólną koordynację, w tym zarządzenie budżetem i realizację zadań, delegowano by ESA, z zastrzeżeniem stosownych zmian aktów założycielskich lub rozwiązań funkcjonalnych. Komisja nie odpowiadałaby już za nadzór polityczny nad programem ani za stosunki z partnerami i użytkownikami.

Zmniejszyłaby się kontrola polityczna Komisji nad programem, podobnie jak jej wpływ na definiowanie celów i wymagań. Wdrażanie infrastruktury i usług programu Copernicus oraz dostęp do nich można by zmniejszyć do kilku państw członkowskich, które chciałyby kontynuować swoje inwestycje. Niosłoby to ze sobą ryzyko, że program w większym stopniu będzie skoncentrowany na technologii niż na użytkownikach. Może to wymagać zmiany Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, co byłoby trudne i czasochłonne. Niosłoby to ze sobą ryzyko obniżenia poziomu koncentracji na komponencie usługowym oraz in situ.

Delegowanie zarządzania nowej agencji

Utworzono by nową agencję mającą zarządzać programem GMES/Copernicus oraz wykonywaniem odpowiadającego mu budżetu. Przedmiotowa agencja mogłaby być agencją UE lub agencją międzynarodową. Komisja odgrywałaby rolę polityczną w zakresie nadzoru/koordynacji. Codzienne zarządzenie powierzono by agencji, ale pod kontrolą Komisji.

Przedmiotowa opcja prawdopodobnie spowoduje, że struktura instytucjonalna stanie się bardziej skomplikowana. Efekt synergii nie zostałby maksymalnie zwiększony oraz istniałoby ewentualne zagrożenie związane z realizacją programu. Utworzenie nowego podmiotu mogłoby okazać się skomplikowane i długie.

MONITOROWANIE I OCENA

Przeprowadzono już ocenę ex post działań przygotowawczych GMES oraz ocenę okresową początkowej fazy realizacji GMES. Ich wyniki przedstawiono w dokumencie z oceny skutków oraz uwzględniono podczas wyznaczania kierunku nowej inicjatywy strategicznej. Bieżące monitorowanie programu Copernicus będzie odbywało się za pośrednictwem forum użytkowników. Przyszłe oceny zostaną skoncentrowane na realizacji celów operacyjnych oraz wpływie usług operacyjnych na przemysł obserwacji Ziemi w Europie, a także na popyt wśród użytkowników i wykorzystywanie na niższym szczeblu. Dokument z oceny skutków zawiera tabelę, w której wskazano możliwe wskaźniki.PL PL


1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna