Doktoranci dra hab. Pawła Podreckiego: Mgr Maciej Hulicki Mgr Piotr Jantos Mgr inż. Maciej Karpiński Mgr Magdalena Krawczyk Mgr Michał Olszowski Mgr Paweł Tobiczyk Mgr Joanna Uchańska Mgr Katarzyna Wiese Mgr Maciej HulickiPobieranie 65,31 Kb.
Data02.12.2017
Rozmiar65,31 Kb.


Doktoranci dra hab. Pawła Podreckiego:
Mgr Maciej Hulicki

Mgr Piotr Jantos

Mgr inż. Maciej Karpiński

Mgr Magdalena Krawczyk

Mgr Michał Olszowski

Mgr Paweł Tobiczyk

Mgr Joanna Uchańska

Mgr Katarzyna Wiese
Mgr Maciej Hulicki
Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Do jego zainteresowań naukowych należą prawo własności intelektualnej i prawo konkurencji. Od 2011 r. realizuje międzynarodowy projekt badawczy nt. obiektywizacji nieoczywistości wynalazków - FSTP.
Najważniejsze publikacje:
Funkcje znaku towarowego wobec praktyki merchandisingu [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o Własności Intelektualną, Warszawa 2013
Pojęcie „poinformowanego użytkownika” w świetle praktyki i orzecznictwa unijnego, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, nr 2 (112) 2011.
Private enforcement as a tool against cartels in the construction market – the European perspective, RICS COBRA 2013 Conference proceedings
The idea of an "inventive concept" as a basis of patent eligibility considerations in the jurisprudence of the Supreme Court of the United States
Patenting of genes - essence of the problem
Kontakt: maciej.hulicki@uj.edu.pl
Mgr Maciej Hulicki
PhD candidate at the Faculty of Law and Administration of Jagiellonian University. His scientific interests include IP law and competition law. Since 2011 he works within an international research project on objectification of inventions’ non-obviousness – FSTP.
Significant publications:
Funkcje znaku towarowego wobec praktyki merchandisingu [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o Własności Intelektualną, Warszawa 2013
Pojęcie „poinformowanego użytkownika” w świetle praktyki i orzecznictwa unijnego, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, nr 2 (112) 2011.
Private enforcement as a tool against cartels in the construction market – the European perspective, RICS COBRA 2013 Conference proceedings
The idea of an "inventive concept" as a basis of patent eligibility considerations in the jurisprudence of the Supreme Court of the United States
Patenting of genes - essence of the problem
Contact: maciej.hulicki@uj.edu.pl


mgr inż. Maciej Karpiński
W 2007 r. uzyskał tytuł inżyniera broniąc pracy pt. „Analiza możliwości wykorzystania SbSI do wytworzenia holograficznych pamięci” pod kierunkiem dr inż. Piotra Duka ( Elektronika i telekomunikacja, Politechnika Śląska).

W 2010 r. uzyskał tytuł magistra broniąc pracy pt. „Analiza możliwości wykorzystania nanomateriałów ferroelektrycznych do magazynowania gazów” pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mariana Nowaka ( Elektronika i telekomunikacja, Politechnika Śląska).

W 2011 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu komercjalizacji nauki i technologii „Manager Innowacyjności” (University of Texas at Austin wraz z Uniwersytetem Łódzkim).

Student niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Planowany temat pracy doktorskiej: „Teoria ekwiwalentów, a zakres ochrony prawnej wynikającej z zastrzeżeń patentowych i ich wykładni”.

W kręgu jego zainteresowań leży prawo własności przemysłowej oraz prawo autorskie.
Publikacje o charakterze dydaktycznym i popularnonaukowym:

Przegląd pojęć-własność intelektualna, styczeń 2010, wydawca: Technopark Gliwice
Własność intelektualna a student, styczeń 2011, wydawca: Technopark Gliwice
Logo, pomysł, wizerunek - sposoby zabezpieczania, lipiec 2013, wydawca: Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Języki obce: angielski, rosyjski
Kontakt: maciej.karpinski@uj.edu.pl lub maciej.karpinski@ultrapatent.eu


mgr Magdalena Krawczyk

Studentka stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikantka adwokacka w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2013). Laureatka XI. edycji konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną, doktorską, magisterską, studencką z zakresu ochrony własności intelektualnej ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, nagrodzona za pracę magisterską pt. „Licencja przymusowa jako rodzaj ograniczenia własności intelektualnej w analizie prawnoporównawczej prawa własności przemysłowej i prawa konkurencji” przygotowaną pod kierunkiem dra hab. Pawła Podreckiego. Absolwentka The International Business and Trade Law Program organizowanego przez The Columbus School of Law at The Catholic University of America, Washington, D.C. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej oraz prawie cywilnym, bada praktyczne aspekty prawa ochrony konkurencji w innych dziedzinach prawa. Laureatka stypendium Rektora UJ dla najlepszych studentów w latach 2009-2013. Członek senior Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Doktorantka była organizatorką oraz czynnie uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych z zakresu dziedzin prawa stanowiących przedmiot jej zainteresowań.


Języki obce: angielski, niemiecki
Najważniejsze publikacje:

Jak szukać żeby nie zbłądzić? Warunki ochrony wspólnotowego znaku towarowego przed nieuczciwą reklamą kontekstową. (w:) Prawo własności intelektualnej – wyzwania współczesności; ISBN 978-83-63155-10-0
Ocena postępów we wdrażaniu projektów integrujących systemy krajowych urzędów patentowych, realizowanych w ramach IP Cooperate & Converge (w:) Zasada terytorializmu praw własności intelektualnej a wspólny rynek Unii Europejskiej; ISBN 978-83-63861-02-5
Ochrona dorobku intelektualnego w zakresie piśmiennictwa w obliczu niekontrolowanego obrotu dziełami w sieci (w:) Polskie prawo cywilne wobec wyzwań współczesności; ISBN 978-83-930377-4-2
Prawne granice krytyki osób wykonujących działalność publiczną (w:) Otwarte usta. Wolność słowa i mediów w przestrzeni publicznej; ISBN 978-83-63835-03-3
Where Fire and Water Mix: the Rules of Transparency and Confidentiality in Modern Arbitration (w:) Quo Vadis, Arbitrażu? / Quo Vadis, Arbitration?; ISBN 978-83-63397-22-7
Wybrane problemy nowego prawa gospodarki odpadami w świetle prawa konkurencji (w:) Nowe prawo gospodarki odpadami; ISBN 978-83-64275-13-5
20 Years of the Single Market – Achievements and Challenges (w:) In Short But to the Point – Comments on EU Law; ISBN 978-83-63861-10-0
Kontakt: magda.krawczyk@uj.edu.pl

Magdalena Krawczyk, Master of Laws
Ms. Krawczyk is a student of doctoral studies, PhD candidate, at the Intellectual Property Law Institute of the Jagiellonian University and an Advocate’s Trainee at the Cracow Bar Association. She is also a graduate of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University (2013). The XI contest laureate for the best habilitation, doctoral, and master’s degree thesis in the field of intellectual property protection, announced by the President of the Polish Patent Office, awarded for a thesis entitled “A Compulsory License as a Form of Intellectual Property Restrictions in a Comparative Legal Analysis of Industrial Property Law and Competition Law” prepared under the direction of dr hab. Pawel Podrecki. A graduate of The International Business and Trade Law Program organized by The Columbus School of Law at The Catholic University of America, Washington, D.C. Ms. Krawczyk specializes in industrial property law and civil law; as well as examines competition law and its practical aspects and applications in the many different areas of the law. Ms. Krawczyk was an annual laureate of the Jagiellonian University Rector’s scholarship for the top students in the years 2009-2013. She is a Senior Member of the Jagiellonian University Society of Law Library Listeners (Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego). Ms. Krawczyk was the coordinator and actively participated in many scientific conferences in the areas of her legal interest of her PhD studies.
Languages: English, German
Significant publications:

Jak szukać żeby nie zbłądzić? Warunki ochrony wspólnotowego znaku towarowego przed nieuczciwą reklamą kontekstową. (in:) Prawo własności intelektualnej – wyzwania współczesności; ISBN 978-83-63155-10-0
Ocena postępów we wdrażaniu projektów integrujących systemy krajowych urzędów patentowych, realizowanych w ramach IP Cooperate & Converge (in:) Zasada terytorializmu praw własności intelektualnej a wspólny rynek Unii Europejskiej; ISBN 978-83-63861-02-5
Ochrona dorobku intelektualnego w zakresie piśmiennictwa w obliczu niekontrolowanego obrotu dziełami w sieci (in:) Polskie prawo cywilne wobec wyzwań współczesności; ISBN 978-83-930377-4-2
Prawne granice krytyki osób wykonujących działalność publiczną (in:) Otwarte usta. Wolność słowa i mediów w przestrzeni publicznej; ISBN 978-83-63835-03-3

Where Fire and Water Mix: the Rules of Transparency and Confidentiality in Modern Arbitration (in:) Quo Vadis, Arbitrażu? / Quo Vadis, Arbitration?; ISBN 978-83-63397-22-7
Wybrane problemy nowego prawa gospodarki odpadami w świetle prawa konkurencji (in:) Nowe prawo gospodarki odpadami; ISBN 978-83-64275-13-5
20 Years of the Single Market – Achievements and Challenges (in:) In Short But to the Point – Comments on EU Law; ISBN 978-83-63861-10-0
Contact: magda.krawczyk@uj.edu.pl


mgr lic. Piotr Jantos
Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikant radcowski, ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2010) oraz prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (2011), gdzie uzyskał stopień licencjata prawa kanonicznego (kościelny stopień naukowy pomiędzy magisterium a doktoratem). W 2011 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie, od 2012 r. wpisany na listę adwokatów kościelnych przy Sądzie Metropolitalnym w Krakowie. Jest współtwórcą czasopisma Polish Private Law, które od 2014 roku będzie wydawane pod patronatem Polskiej Akademii Nauk. Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą zagadnień związanych z wyczerpaniem prawa do rozpowszechniania oprogramowania komputerowego w świetle prawa Unii Europejskiej. Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo internetu, prawo kanoniczne, a także prawo Unii Europejskiej.

mgr lic. Piotr Jantos
PhD student at the Faculty of Law and Administration of Jagiellonian University and a trainee legal advisor. He graduated from Maria Curie-Skłodowska University where he earned a degree in law (2010) and from John Paul II Catholic University of Lublin having earned a licentiate in canon law (2011). In 2011 he also finished postgraduate studies in European Union law at the Jagiellonian University in Cracow. From 2012 Mr. Jantos has been a canon lawyer registered with the Metropolitan Tribunal of Cracow. He is a co-founder of Polish Private Law periodical published under the auspices of the Polish Academy of Sciences since 2014. He is currently working on his doctoral dissertation about the exhaustion of the distribution right doctrine applied to computer software distribution in the European Union law. His academic interests include Internet law, canon law and European Union law.


mgr lic. Michał Olszowski
Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikant radcowski. W 2010 roku ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zaś w 2011 roku ukończył prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie uzyskał stopień licencjata prawa kanonicznego (kościelny stopień naukowy pomiędzy magisterium a doktoratem). W 2011 roku ukończył również Informatykę na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od 2012 roku wpisany na listę adwokatów kościelnych przy Sądzie Metropolitalnym w Krakowie. Współtwórca czasopisma Polish Private Law, które przy współpracy z Polską Akademią Nauk będzie wydawane od 2014 roku. Do jego zainteresowań należy prawo nowych technologii oraz prawo kanoniczne. Obecnie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą prawnoautorskiej ochrony kodu źródłowego programów komputerowych.
mgr lic. Michał Olszowski
PhD student at the Faculty of Law and Administration of Jagiellonian University and a trainee legal advisor. In 2010 he earned a degree in law from Maria Curie-Skłodowska University in Lublin and in 2011 he earned a licentiate in canon law from John Paul II Catholic University of Lublin. In 2011 he also graduated from Maria Curie-Skłodowska University with a degree in computer science. From 2012 Mr. Olszowski has been a canon lawyer registered with the Metropolitan Tribunal of Cracow. He is a co-founder of Polish Private Law periodical published under the auspices of the Polish Academy of Sciences since 2014. His interests include canon law and legal issues in new technologies. Currently he is working on his doctoral dissertation about copyrights protection for computer programs’ source code.


mgr Joanna Uchańska
Doktorantka studiów stacjonarnych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek Międzynarodowego Projektu Badawczego FSTP / IES. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie prawa konkurencji w Polskiej Akademii Nauk (2013). Aplikantka adwokacka (od 2013). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim (2012). Laureatka nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w X edycji konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną, doktorską, magisterską, studencką z zakresu ochrony własności intelektualnej ogłoszony przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej za pracę magisterską pt. „Ochrona bioróżnorodności a ochrona patentowa. Zagadnienia wybrane”. Absolwentka WIPO – University of Dubrovnik Summer School on Intellectual Property (2012). Zajmuje się prawem własności przemysłowej, prawem cywilnym oraz prawem ochrony konkurencji, a także prowadzi badania w przedmiocie prawa i life science. Nadto, prowadzi zajęcia w przedmiocie własności intelektualnej, w szczególności związanych z gałęzią nauk przyrodniczych, głównie biotechnologią, na studiach licencjackich, magisterskich oraz studiach podyplomowych Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce (2011/2012). Członek Ośrodka Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ (od 2010). Absolwentka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ, Sekcji Praw Człowieka (2009/2010). Uczestniczyła lub była organizatorską licznych konferencji i szkoleń o randze krajowej i międzynarodowej. Autorka kilkunastu publikacji o tematyce prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego oraz prawa międzynarodowego publicznego i unijnego.
Najważniejsze publikacje:
Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa” według Jerome Benthama jako przyczynek do dyskusji o interesie publicznego i jego znaczeniu dla aksjologii prawa patentowego i konkurencji, Studia Prawnicze/Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 2013, z 3 (195), ISSN 0039-3312
Ochrona patentowa produktów leczniczych – polska perspektywa, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4(48)/2013, ss. 23-30, ISSN 1643-8779
Objective, precise and formal assessment of (non)obviousness in the light of selected US and European patent decisions, z P. Podreckim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013, Nr 4 (122), Wolters Kluwer Polska, ISSN 1689-7080 s. 141-155
Glosa do wyroku Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie z 5 III 2012, 45/11/PA, Glosa, Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach, Wolters Kluwer Polska, s. 77 – 82
Bioróżnorodność a ochrona patentowa, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2/2013, ss. 12-21
Operacje na organizmach modyfikowanych genetycznie a ochrona prawnokarna, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Polska Akademia Umiejętności, Rok XVII: 2013, z. 1, ss. 43 – 69
The Quality of Patents on Biotech Inventions: the International Cooperation on the Non-obviousness standards, z Ż. Pacud (w:) The Interaction of National Legal Systems: Convergence or Divergence, Vilnius 2013, s. 263 – 273, ISBN 978-609-459-201-0
Operacje na GMO a ochrona prawnokarna, e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 6/2013, ss.26
Relacje ochrony sui generis różnorodności biologicznej do ochrony patentowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013, Nr 1 (119), Wolters Kluwer Polska, s. 40 - 92
Materialnoprawne podstawy adopcji zagranicznej, z A. Wziętal, Iustitia. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich 2012, Nr 4(10), s. 180 - 189
Z problematyki prawa własności intelektualnej – prawo do informacji jako nietypowa postać zabezpieczenia dochodzonych roszczeń (w:) Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości I, D. Gil, I. Butryn, A. Jakieła, Kamil M. Woźniak (red.), Lublin 2012, , s. 470 - 481
Wiedza o IP przede wszystkim (w:) Kwartalnik Urzędu Patentowego RP 2012 Nr 2(11)
Kobieta w Prawie, z K. Kowalczewską (red.), Kraków 2012
Prawa kobiet w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy w prawie międzynarodowym i europejskim – zagadnienia systemowe, z K. Kowalczewską (w:) Ochrona praw człowieka w wymiarze regionalnym, M. Marcinko (red), Kraków 2012
Cywilnoprawna odpowiedzialność osób wykonujących działalność regulowaną, a obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na podstawie przykładów zawodu architekta, maklera papierów wartościowych i psychologa (w:) Odpowiedzialność cywilna, M. Kostwiński, Ł. Korporowicz (red.), Łódź 2012
Uznanie dziecka według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w świetle regulacji prawa prywatnego międzynarodowego (w:) Przegląd prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012
Realizacja prawa do samostanowienia na przykładzie secesji Republiki Południowego Sudanu (w:) Przez Pryzmat Praw Człowieka, Afryka Północna, 1/2013, Kraków luty 2012, 2013
Rola znaków towarowych w prowadzeniu działalności sportowej (w:) Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją, M. Kaliński, M. Koszowski (red.), Kraków 2011
Prawa człowieka, wraz z B. Kochaniewicz, Jan B. Owsiński (w:) Prawo międzynarodowe publiczne w świetle praktyki sądów i organów krajowych i międzynarodowych – studium wybranych stanów faktycznych, Kraków/Warszawa 2011
Swobodny przepływ dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej – projekt harmonizacji w świetle obowiązujących przepisów (w:) Międzynarodowe aspekty prawa administracyjnego, N. Godula, A. Puczko (red.), Kraków 2011
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług związanych z umową timesharingu (w:) Prywatnoprawne aspekty działalności gospodarczej w prawie polskim i europejskim, K. Brzeziński (red.), Kraków 2011
Języki obce: angielski, niemiecki i rosyjski.
Kontakt: joanna.uchanska@uj.edu.pl
Joanna Uchańska, Master of Laws
Ph.D. candidate at the Intellectual Property Law Institute of the Jagiellonian University and a member of the FSTP/IES International Scientific Group. Polish Academy of Science Postgraduate Studies on Competition Law (2013). Trainee attorney (since 2013). A graduate from the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University (2012). A Winner of the award presented by the Minister of Agriculture and Rural Development in the 10th edition of the competition for the best post-doctoral, doctoral, master's or student thesis on the protection of intellectual property, held by the President of the Polish Patent Office, for her master's thesis entitled: "Protection of biodiversity and patent protection. Selected issues." WIPO graduate – University of Dubrovnik Summer School on Intellectual Property (2012). She deals with intellectual property law, civil law and competition protection law, and carries our research into law and life sciences. Moreover, she conducts many lectures on IP, especially connected with life science, mainly biotechnology, for undergraduated (first-cycle), graduated (second-cycle) and postgraduated programmes of studies. For her excellent learning achievements, she was awarded a scholarship by the Ministry of Science and Higher Education (2011/2012). A member of the International Humanitarian Law and Human Rights Centre at the Jagiellonian University (since 2010). Involved with the Legal Clinic, Human Rights Section, at the Jagiellonian University (2009/2010). She participated in or organized numerous domestic and international conferences and trainings. She authored more than a dozen publications on intellectual property law, civil law, as well as public international and Community law.
Significant publications:
Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa” według Jerome Benthama jako przyczynek do dyskusji o interesie publicznego i jego znaczeniu dla aksjologii prawa patentowego i konkurencji, Studia Prawnicze/Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 2013, z 3 (195), ISSN 0039-3312
Ochrona patentowa produktów leczniczych – polska perspektywa, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4(48)/2013, ss. 23-30, ISSN 1643-8779
Objective, precise and formal assessment of (non)obviousness in the light of selected US and European patent decisions, z P. Podreckim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013, Nr 4 (122), Wolters Kluwer Polska, ISSN 1689-7080 s. 141-155
Glosa do wyroku Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie z 5 III 2012, 45/11/PA, Glosa, Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach, Wolters Kluwer Polska, s. 77 – 82
Bioróżnorodność a ochrona patentowa, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2/2013, ss. 12-21
Operacje na organizmach modyfikowanych genetycznie a ochrona prawnokarna, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Polska Akademia Umiejętności, Rok XVII: 2013, z. 1, ss. 43 – 69
The Quality of Patents on Biotech Inventions: the International Cooperation on the Non-obviousness standards, z Ż. Pacud (w:) The Interaction of National Legal Systems: Convergence or Divergence, Vilnius 2013, s. 263 – 273, ISBN 978-609-459-201-0
Operacje na GMO a ochrona prawno karna, e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 6/2013, ss.26
Relacje ochrony sui generis różnorodności biologicznej do ochrony patentowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013, Nr 1 (119), Wolters Kluwer Polska, s. 40 - 92
Materialnoprawne podstawy adopcji zagranicznej, z A. Wziętal, Iustitia. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich 2012, Nr 4(10), s. 180 - 189
Z problematyki prawa własności intelektualnej – prawo do informacji jako nietypowa postać zabezpieczenia dochodzonych roszczeń (w:) Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości I, D. Gil, I. Butryn, A. Jakieła, Kamil M. Woźniak (red.), Lublin 2012, , s. 470 - 481
Wiedza o IP przede wszystkim (w:) Kwartalnik Urzędu Patentowego RP 2012 Nr 2(11)
Kobieta w Prawie, z K. Kowalczewską (red.), Kraków 2012
Prawa kobiet w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy w prawie międzynarodowym i europejskim – zagadnienia systemowe, z K. Kowalczewską (w:) Ochrona praw człowieka w wymiarze regionalnym, M. Marcinko (red), Kraków 2012
Cywilnoprawna odpowiedzialność osób wykonujących działalność regulowaną, a obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na podstawie przykładów zawodu architekta, maklera papierów wartościowych i psychologa (w:) Odpowiedzialność cywilna, M. Kostwiński, Ł. Korporowicz (red.), Łódź 2012
Uznanie dziecka według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w świetle regulacji prawa prywatnego międzynarodowego (w:) Przegląd prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012
Realizacja prawa do samostanowienia na przykładzie secesji Republiki Południowego Sudanu (w:) Przez Pryzmat Praw Człowieka, Afryka Północna, 1/2013, Kraków luty 2012, 2013
Rola znaków towarowych w prowadzeniu działalności sportowej (w:) Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją, M. Kaliński, M. Koszowski (red.), Kraków 2011
Prawa człowieka, wraz z B. Kochaniewicz, Jan B. Owsiński (w:) Prawo międzynarodowe publiczne w świetle praktyki sądów i organów krajowych i międzynarodowych – studium wybranych stanów faktycznych, Kraków/Warszawa 2011
Swobodny przepływ dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej – projekt harmonizacji w świetle obowiązujących przepisów (w:) Międzynarodowe aspekty prawa administracyjnego, N. Godula, A. Puczko (red.), Kraków 2011
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług związanych z umową timesharingu (w:) Prywatnoprawne aspekty działalności gospodarczej w prawie polskim i europejskim, K. Brzeziński (red.), Kraków 2011
Languages: English, German, Russian
Contact: joanna.uchanska@uj.edu.pl


mgr Katarzyna Wiese
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012), uczestniczka studiów LL.M na Uniwersytecie w Heidelbergu (2013), doktorantka w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ (od 2013), aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (od 2014), laureatka drugiej nagrody w konkursie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony konkurencji. Jej główny obszar zainteresowania to polskie i europejskie prawo ochrony konkurencji, w szczególności jego aspekty proceduralne. Włada biegle językiem niemieckim i angielskim.
mgr Katarzyna Wiese
Graduate of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University (2012), participant of LL.M studies of the University of Heidelberg (2013), PhD candidate on the Chair of the Intellectual Property Law (2013), legal trainee of the Chamber of the Legal Counsels in Cracow (2014), the second prizewinner of the Polish Competition Authority for her master thesis. Her main field of interest covers Polish and European competition law, especially the procedural issues. She speaks German and English fluently.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna