Dodatkowe wyjaśnienie eksperckiePobieranie 182,13 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar182,13 Kb.

Dodatkowe wyjaśnienie eksperckie

 

Oddziaływanie skażonej wody na otoczenie

Skażenie wody morskiej radioaktywnymi izotopami cezem-134 i cezem-137 występuje tylko na zamkniętym obszarze portu morskiego przy elektrowni (powierzchni około 0,3 km2). 

Aktywność pierwiastków promieniotwórczych zmierzono w sześciu strefach na morzu wyznaczonych wokół elektrowni jądrowej. 3 pierwsze strefy zostały wyznaczone odpowiednio w odległościach 2 km od elektrowni, 2-20 km oraz 20-60 km. Określono stężenie promieniotwórcze następujących izotopów: cezu Cs-134, cezu Cs-137, trytu H-3, strontu Sr-90, plutonu Pu-238, plutonu Pu-239, plutonu Pu-240, oraz stężenie całkowitej aktywności α i stężenie całkowitej aktywności β.W pierwszej strefie pomiary wykonano w pięciu punktach. W czterech z nich wartości stężeń były poniżej progu detekcji. W jednym punkcie zmierzono stężenie cezu Cs-137 na poziomie 1,7 Bq/l (pomiar 6 sierpnia Br.). Sześć dni później stężenie spadło do poziomu 1,4 Bq/l. Stężenie trytu wynosiło wówczas 4,7 Bq/l, a ok. 2 tygodnie później było poniżej progu detekcji.

Mapa wybrzeża przy elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi z wynikami pomiarów stężeń pierwiastków promieniotwórczych. Fot. Nuclear Regulation Authority, Japan

W drugiej strefie pomiary przeprowadzono łącznie w 16 punktach, w każdym z nich na głębokościach 2m pod poziomem morza i 2-3 m od dna morza. W większości z tych punktów wartości stężeń były poniżej progu detekcji. W kilku punktach niezwykle czułe pomiary były w stanie wykazać minimalne zawartości Cs-134 i Cs-137 rzędu kilku setnych lub tysięcznych Bq/l. Podobne wyniki dały pomiary przeprowadzane w strefie trzeciej, czwartej, piątej i szóstej.

Prawodawstwo Unii Europejskiej ani Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nie określają wartości dopuszczalnych stężeń pierwiastków promieniotwórczych w wodzie morskiej. Należy zaznaczyć, że najostrzejsze przyjęte standardy dopuszczalnych stężeń dla wody pitnej wyznaczają poziom graniczny na 100 Bq/l (Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Standardy jakości wody pitnej Światowej Organizacji Zdrowia WHO).

 

 Stan uszkodzonej elektrowni

We wszystkich trzech reaktorach wypalone i zniszczone elementy paliwowe (częściowo stopione w pierwszym okresie po awarii) są stale chłodzone wodą krążącą w obiegu zamkniętym.

Na terenie elektrowni wybudowano stacje uzdatniania wody usuwające zanieczyszczenia pierwiastkami promieniotwórczymi tak, by można było ponownie użyć tej wody do chłodzenia.

Bezpieczeństwo wody i żywności

Badania żywności, które przeprowadzono dla ponad 400 tysięcy produktów od 1 kwietnia 2012 r., wykazały przekroczenie limitu dla ok. 0,7% próbek żywności.

Roczna dawka promieniowania powodowana spożyciem produktów żywnościowych i wody w prefekturze Fukushima była niższa niż jedna setna 1 mSv (dawka graniczna dla ludności wynosi 1mSv/rok).

Działania zapobiegawcze i ratownicze

Rząd Japonii wspiera organizacyjne i finansowo działania firmy TEPCO w ograniczaniu rozprzestrzeniania się skażenia poza teren elektrowni.

Zdecydowano m.in. o zastosowaniu nowatorskiej akcji mrożenia gruntu tak, by wody gruntowe spływające z wyżej położonych terenów w głębi lądu oraz wody wydostające się z podpiwniczenia elektrowni do gruntu nie spływały do morza. Wstępnie koszty tej operacji szacuje się na 320 milionów dolarów.

Według obecnych planów całość operacji likwidacyjnych elektrowni (usuwania zniszczonego paliwa i rozebranie budynków) ma zostać przeprowadzona w ciągu 30-40 lat.

Akcja usuwania zniszczeń prowadzona jest z pomocą wielu ośrodków naukowych z całego świata organizacyjnie skupionych w Międzynarodowym Instytucie Badawczym Likwidacji Obiektów Jądrowych znanym pod skrótem IRID (International Research Institute for Nuclear Decommissioning). Instytut rozpoczął działalność w sierpniu 2013 r.

 

  

 

 Materiał przygotowany przez Zespół Komunikacji Społecznej PAA w oparciu o:

  • informacje przedstawione przez przedstawicieli rządu Japonii podczas odbywającej się w dniach 16.09-20.09.2013 r. w Wiedniu 57. Konferencji Generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej;

  • informacje opublikowane 17.09.2013 r. w systemie USIE przez Urząd Dozoru Jądrowego w Japonii.  
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna