Dodatkowe grupowe ubezpieczenia na wypadekPobieranie 0,54 Mb.
Data20.03.2018
Rozmiar0,54 Mb.
Nowy program grupowego ubezpieczenia na życie dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Policji oraz ich Współmałżonków i Pełnoletnich Dzieci

(propozycja obowiązywania warunków od 1 czerwca 2014 r.)
Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować, iż specjalnie dla Państwa , Państwa współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci został opracowany nowy program grupowego ubezpieczenia pracowniczego Typ P Plus.

Nowy zakres ubezpieczenia zakłada polepszenie warunków ubezpieczenia poprzez rozszerzenie zakresu o następujące ubezpieczenia dodatkowe :
dodatkowe grupowe ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych- zabieg chirurgiczny, wykonany w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu. Odpowiedzialność PZU Życie SA obejmuje katalog 538 operacji i zabiegów chirurgicznych – pełny wykaz znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. PZU Życie SA wypłaca świadczenie, po wykonaniu operacji chirurgicznej, zgodnie z klasyfikacją zawartą w Wykazie Operacji Chirurgicznych
medyczny ekspert domowy: zakres ubezpieczenia obejmuje:

- zagraniczna konsultacja medyczna – polega na udzieleniu informacji o niezbędnej dokumentacji medycznej umożliwiającej wydanie drugiej opinii medycznej, przez placówkę medyczną (konsultanta) działającą poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zapewnieniu tłumaczenia całej dokumentacji medycznej na język używany przez konsultanta, a następnie po wydaniu drugiej opinii medycznej przez konsultanta do przetłumaczenia jej na język polski. Pierwsza opinia medyczna jest to orzeczenie o stanie zdrowia pacjenta, wydane przez jego lekarza prowadzącego, tj. lekarza, pod którego opieką pozostaje pacjent na terenie Unii Europejskiej;

- prywatna opieka domowa - w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego objętego odpowiedzialnością PZU Życie SA ubezpieczony ma prawo do następujących świadczeń: opiekę domową pielęgniarki, pomoc w prowadzeniu domu, opiekę nad dziećmi, opiekę nad drobnymi zwierzętami domowymi, wizytę domową psychologa, wizytę domową rehabilitanta lub masażysty, transport medyczny, dostarczenie niezbędnych leków, dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego, dostarczenie do naprawy przedmiotów użytku osobistego;

- pomoc w planowaniu leczenia – w ramach pomocy w planowaniu leczenia Centrum Medyczne wyszukuje placówkę medyczną, w której ubezpieczony będzie miał możliwość najszybszego uzyskania świadczenia medycznego, takiego jak: zabieg chirurgiczny, badanie diagnostyczne lub wizyta u specjalisty oraz udziela informacji o nazwie, adresie i numerze telefonu takiej placówki.

W ramach pomocy w organizacji leczenia Centrum Medyczne umówi wizyty lekarskie i inne świadczenia medyczne (wizyty pielęgniarki, rehabilitanta, lekarza w domu w placówkach medycznych);- całodobowy telefoniczny serwis medyczny - obejmuje udzielanie informacji o: zdrowiu, chorobie i jednostkach chorobowych, zachowaniach prozdrowotnych, szpitalach, aptekach, przychodniach, lekarzach ogólnych na terytorium RP, pielęgnacji niemowląt, lekach oraz objawach niepożądanych przy ich przyjmowaniu, dietach, zdrowym żywieniu, grupach wsparcia, telefonach zaufania na terytorium RP, transporcie medycznym, stanach wymagających nagłej pomocy, opiece nad osobami starszymi.
dodatkowe grupowe ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby ubezpieczonego – zwiększenie jednostek chorobowych ( dotychczas było ich 13 , teraz proponujemy 17 jednostek chorobowych).


W niniejszej ulotce zamieszczono najważniejsze informacje dotyczące programu ubezpieczeniowego oraz zestaw dodatkowych informacji niezbędnych przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia.
Zalety korzystania z nowego programu

 • ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

 • zakres ubezpieczenia wynegocjowany w PZU nie jest możliwy do uzyskania w polisach indywidualnych

 • niska składka ubezpieczeniowa

 • możliwość ubezpieczenia współmałżonków i pełnoletnich dzieci na analogicznych zasadach jak członkowie Stowarzyszenia

 • brak ankiet i badań medycznych

 • 10% zniżka na ubezpieczenia majątkowe w PZU SA

 • Bezpłatne uczestnictwo w Klubie PZU POMOC

Przystąpienie do ubezpieczenia

Do ubezpieczenia mogą przystąpić członkowie stowarzyszenia oraz ich małżonkowie i pełnoletnie dzieci.

Tylko teraz wszystkie osoby przystępujące do nowego programu otrzymują ochronę bez okresu karencji do ubezpieczenia podstawowego ( tj. zgonów).

Do ubezpieczeń dodatkowych będzie obowiązywała karencja zgodnie z owu.Ze strony PZU Życie SA:

Kierownik ds. Klienta Korporacyjnego – Dorota Zegan: tel. 605 549 658, dzegan@pzu.pl

Doradca Klienta – Agnieszka Kowalska: tel. 668 104 138, agnkowalska@pzu.pl

Pełny zakres ubezpieczenia grupowego typ P Plus przedstawia załączona tabela.


Zakres ubezpieczenia

Wariant I

Wariant obecny

Śmierć ubezpieczonego spowodowana (świadczenie łączne):

NW komunikacyjnym

NW

zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

przyczyną naturalną

110 000


77 000

49 500


38 500

120 000


60 000

60 000


30 000

Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie)

4 000

4 800

Śmierć małżonka (świadczenie łączne):

wskutek nieszczęśliwego wypadku

naturalna

24 750


13 750

24 000


12 000

Śmierć rodzica /rodziców małżonka

2 400

2 400

Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1%)

wskutek NW

440


480Ciężkie Choroby Ubezpieczonego

anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass, choroba Creutzfelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa w § 3 pkt 32, zakażenie wirusem HIV, o którym mowa w § 3 pkt 33, zawał serca, zgorzel gazowa3 500

zakres


podstawowy (17 chorób)4 800

zakres podstawowy (13 chorób)Pobyt w szpitalu spowodowany (świadczenie łączne w ciągu pierwszych 14dni/od 14 do 90 dnia):

nieszczęśliwym wypadkiem

chorobą

120,00/60,00

60,00/60,00


120,00/60,00

60,00/60,00


Operacje chirurgiczne

Klasa I


Klasa II

Klasa III


1 250


750

250Brak

MEDYCZNY EKSPERT DOMOWY(zakres podstawowy)

TAK

Brak

Dostęp do opieki ambulatoryjnej – INTRO

TAK

Brak

Zniżki majątkowe 10%

TAK

Brak

Indywidualna kontynuacja

TAK

TAK

SKŁADKA MIESIĘCZNA

85,80zł


74,00zł


Opieka Ambulatoryjna - INTRO
Zakres Świadczeń lecznictwa ambulatoryjnego

INTRO
Opieka podstawowa
Dostęp do lekarza rodzinnego, internisty, pediatry – ze zniżką w wysokości 50% w stosunku do ceny usługi obowiązującej u Świadczeniodawcy.Opieka specjalistyczna
Dostęp do lekarzy specjalistów w następujących poradniach – ze zniżką w wysokości 50% w stosunku do ceny usługi obowiązującej u Świadczeniodawcy:

1. ginekologiczna,

2. chirurgiczna,

3. ortopedyczna,

4. okulistyczna,

5. kardiologiczna,

6. pulmonologiczna,

7. dermatologiczna,

8. otolaryngologiczna,

9. neurologiczna,

10. urologiczna,

11. reumatologiczna,

12. alergologiczna,

13. gastrologiczna,

14. diabetologiczna,

15. endokrynologiczna,

16. nefrologiczna.
W przypadku gdy uprawnionym do świadczeń zdrowotnych jest dziecko do 15 roku życia dostęp do konsultacji specjalistycznych zależy od dostępności specjalisty dziecięcego u danego Świadczeniodawcy.
Podstawowe testy diagnostyczne
Dostęp do następujących testów diagnostycznych – ze zniżką w wysokości 20% w stosunku do ceny usługi obowiązującej u Świadczeniodawcy*:

1. badania hematologiczne:

morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów,

odczyn opadania krwinek czerwonych (OB), płytki krwi, retikulocyty;

2. badania serologiczne:

HBs antygen, odczyn VDRL/USR/RPR, oznaczenie grupy krwi układu A, B, O, Rh(D) z oceną hemolizyn, przeciwciała przeciw HBs;3. badania układu krzepnięcia:

czas częściowej tromboplastyny po aktywacji/czas kaolinowo – kefalinowy (APTT), czas protrombinowy (PT), fibrynogen (FIBR);4. badania biochemiczne krwi:

albuminy, aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginianowa (AST), amylaza, białko całkowite, białko C-reaktywne (CRP), bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, chlorki (CI), cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, dehydrogenaza mleczanowa (LDH), fosfataza alkaliczna (AP), fosfataza kwaśna całkowita, fosfataza sterczowa, gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP), glukoza, kinaza fosfokreatynowa, kreatynina, kwas moczowy, mocznik, potas (K), proteinogram, stężenie transferazy, sód (Na), test obciążenia glukozą, triglicerydy, wapń całkowity (Ca), żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC), żelazo (Fe);5. badania moczu:

amylaza w moczu, badanie ogólne moczu (profil), białko w moczu, glukoza w moczu, kreatynina w moczu, wapń w moczu;6. badania kału:

badanie ogólne kału, krew utajona w kale, pasożyty/jaja pasożytów w kale;7. badania czynnościowe:

EKG spoczynkowe, spirometria;8. badania z zakresu diagnostyki USG:

USG gruczołu krokowego (przez powłoki brzuszne), USG macicy nieciężarnej i przydatków, USG macicy ciężarnej, USG miednicy małej, USG piersi, USG przeglądowe jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, USG tarczycy;9. posiewy i bakteriologia:

posiew moczu z antybiogramem, posiew kału ogólny, posiew kału w kierunku Salmonella – Shigella, posiew z gardła, posiew z rany;


Pomoc w nagłych przypadkach

Dostęp do telefonicznej infolinii medycznej – całodobowo.


Opieka stomatologiczna


1. Stomatologia zachowawcza - leczenie ze zniżką w wysokości 20% w stosunku do ceny usługi obowiązującej u Świadczeniodawcy.

2. Przegląd stomatologiczny – bezpłatnie raz w roku.* na podstawie skierowania od lekarza Świadczeniodawcy

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Zakres świadczeń

STANDARD PLUS

KOMFORT

KOMFORT PLUS

Nieograniczony dostęp do lekarza rodzinnego, internisty, (pediatry)
TAK

TAK

Dostęp do lekarzy specjalistów

16

16

16

Bezpłatny dostęp do kilkudziesięciu podstawowych badań diagnostycznych
TAK

TAK

Bezpłatny dostęp do uzupełniających badań diagnostycznych (liczba grup badań)

11

11

11

Dostęp do specjalistycznych badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i inne

TAK

RABAT 15%

TAK

Bezpłatne wizyty domowe w godzinach otwarcia placówki medycznej
TAK

TAK

Wizyty domowe w pozostałych godzinach i dniach wolnych od pracyTAK

Infolinia 24h

TAK

TAK

TAK

Przegląd stomatologiczny


TAK

TAK

TAK

Stomatologia zachowawcza


RABAT 20%

RABAT 20%

RABAT 20%

SKŁADKA

- dla ubezpieczonego

- dla współubezpieczonego


48,80zł

48,55zł


45,30zł

45,05zł


67,00zł

66,75złZakres Świadczeń Zdrowotnych

STANDARD PLUSOpieka specjalistycznaDostęp do lekarzy specjalistów w następujących poradniach:

1. alergologiczna,

2. chirurgiczna,

3. dermatologiczna,

4. diabetologiczna,

5. endokrynologiczna,

6. gastrologiczna,

7. ginekologiczna,

8. kardiologiczna,

9. nefrologiczna,

10. neurologiczna,

11. okulistyczna,

12. ortopedyczna,

13. otolaryngologiczna,

14. pulmonologiczna,

15. reumatologiczna,

16. urologiczna.
W przypadku gdy uprawnionym do świadczeń zdrowotnych jest dziecko do 15 roku życia dostęp do konsultacji specjalistycznych zależy od dostępności specjalisty dziecięcego u danego Świadczeniodawcy.Zabiegi ambulatoryjneZabiegi wykonywane w ramach porady lekarskiej, z zastrzeżeniem, że istnieje wskazanie medyczne i możliwość wykonania czynności w warunkach ambulatoryjnych u danego świadczeniodawcy bez szkody dla Ubezpieczonego.

1. Zabiegi pielęgniarskie:

– iniekcje: domięśniowe, dożylne, podskórne,

– podłączenie wlewu kroplowego,

– pobranie krwi.2. Zabiegi ogólnolekarskie:

– zakładanie cewników,

– pobieranie materiałów do badań mikrobiologicznych,

– opatrzenie drobnych urazów (rany, skręcenia, zwichnięcia, nieskomplikowane złamania),

– usunięcia kleszcza.

3. Zabiegi alergologiczne:

– odczulanie**.4. Zabiegi chirurgiczne:

– nacięcie ropnia,

– leczenie wrośniętego paznokcia,

– szycie rany,

– zdjęcie szwów.

5. Zabiegi ginekologiczne:

– pobieranie materiałów do badań cytologicznych i mikrobiologicznych.6. Zabiegi okulistyczne:

badanie dna oka,

– badanie ostrości widzenia,

badanie pola widzenia,

– mierzenie ciśnienia śródgałkowego,

– usunięcie ciała obcego z oka,

– dobór szkieł korekcyjnych.

7. Zabiegi ortopedyczne:

– opatrzenie drobnych urazów (skręcenia, zwichnięcia, nieskomplikowane złamania).8. Zabiegi otolaryngologiczne:

– płukanie uszu,

– przedmuchiwanie trąbki słuchowej,

– usunięcie ciała obcego z ucha/nosa/gardła,

– postępowanie zachowawcze w krwawieniu z nosa,

– opatrunek uszny z lekiem.9. Zabiegi urologiczne:

– zakładanie cewników.


Prowadzenie ciąży

Prowadzenie ciąży fizjologicznej obejmuje opiekę lekarza ginekologa, konieczne konsultacje i niezbędne badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu, zgodnie z zakresem ubezpieczenia.

Podstawowe /uzupełniające testy diagnostyczne

Dostęp do następujących testów diagnostycznych*:

1. badania biochemiczne krwi:

albuminy, fosfataza alkaliczna (AP);2. badania z zakresu diagnostyki USG (nie obejmuje badań ultrasonograficznych w technologii 4D):

USG tarczycy, USG piersi, USG macicy nieciężarnej i przydatków, USG macicy ciężarnej, USG gruczołu krokowego (przez powłoki brzuszne), USG miednicy małej;3. posiewy i bakteriologia:

posiew z rany;4. badania czynnościowe:

spirometria;5. inne:

badanie cytologiczne wymazu z szyjki macicy.Specjalistyczne testy diagnostyczne

Dostęp do specjalistycznych testów diagnostycznych*:

1. badania biochemiczne:

antygen swoisty dla stercza - PSA całkowite, ferrytyna, hemoglobina glikowana (HbA1C), transferyna;2. badania hormonalne:

aldosteron, dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS), estradiol, hormon adrenokortykotropowy (ACTH), hormon folikulotropowy (FSH), hormon luteinizujący (LH), kortyzol, osteokalcyna, parathormon (PTH), progesteron, prolaktyna (PRL), testosteron, trijodotyronina całkowita (TT3), trijodotyronina wolna (fT3), tyroksyna całkowita (TT4), tyroksyna wolna (fT4);3. badania immunologiczne:

immunoglobulina E całkowite (IgE), przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO), przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (ATG);4. badania wirusologiczne:

antygen HBe, przeciwciała przeciw HBe, przeciwciała przeciw HCV, przeciwciała przeciw HIV, przeciwciała przeciw rubella/różyczka (IgG,IgM), przeciwciała przeciw toksoplazmoza gondii (IgG, IgM), przeciwciała przeciw mononukleozie zakaźnej/EBV (IgM);5. badania czynnościowe:

EKG - pomiar całodobowy metodą Holtera, EKG - próba wysiłkowa całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego, EEG (z wyłączeniem EEG we śnie), EMG;6. badania endoskopowe: (z możliwością wykonania badania histopatologicznego):

rektoskopia, sigmoidoskopia, gastroskopia (z możliwością wykonania testu ureazowego);7. badania z zakresu diagnostyki USG (nie obejmuje badań ultrasonograficznych w technologii 4D):

echokardiografia (ECHO), USG dopplerowskie naczyń jamy brzusznej, szyi i kończyn, USG gruczołu krokowego transrektalne, USG stawów biodrowych i kolanowych, USG transwaginalne macicy i przydatków;8. badania z zakresu diagnostyki obrazowej**:

mammografia, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa (z wyłączeniem angiotomografii, tomografii spiralnej, kolonoskopii wirtualnej, tomografii 32-rzędowej i wyższej): głowy, zatok, oczodołów, kości skroniowych, szyi, krtani, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa - szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, stawu - biodrowego, kolanowego, skokowego, nadgarstka, barkowego, łokciowego, stopy; urografia, wlew doodbytniczy;9. inne:

audiometria/audiogram, biopsja cienkoigłowa tarczycy (z możliwością wykonania badania histopatologicznego), densytometria, skórne testy alergiczne.Opieka stomatologiczna

1. Stomatologia zachowawcza - leczenie ze zniżką w wysokości 20% w stosunku do ceny usługi obowiązującej u Świadczeniodawcy.

2. Przegląd stomatologiczny - bezpłatnie raz w roku.Pomoc w nagłych przypadkach

Dostęp do telefonicznej infolinii medycznej - całodobowo.

* na podstawie skierowania od lekarza Świadczeniodawcy

** bez uwzględnienia kosztu kontrastu i materiałów medycznych


Zakres Świadczeń Zdrowotnych

Wariant KOMFORT
Opieka podstawowa
Dostęp do lekarza rodzinnego, internisty, pediatry.
Opieka specjalistycznaDostęp do lekarzy specjalistów w następujących poradniach:

1. alergologiczna,

2. chirurgiczna,

3. dermatologiczna,

4. diabetologiczna,

5. endokrynologiczna,

6. gastrologiczna,

7. ginekologiczna,

8. kardiologiczna,

9. nefrologiczna,

10. neurologiczna,

11. okulistyczna,

12. ortopedyczna,

13. otolaryngologiczna,

14. pulmonologiczna,

15. reumatologiczna,

16. urologiczna.
W przypadku gdy uprawnionym do świadczeń zdrowotnych jest dziecko do 15 roku życia dostęp do konsultacji specjalistycznych zależy od dostępności specjalisty dziecięcego u danego Świ

dczeniodawcy.

Zabiegi ambulatoryjneZabiegi wykonywane w ramach porady lekarskiej, z zastrzeżeniem, że istnieje wskazanie medyczne i możliwość wykonania czynności w warunkach ambulatoryjnych u danego świadczeniodawcy bez szkody dla Ubezpieczonego.

1. Zabiegi pielęgniarskie:

– iniekcje: domięśniowe, dożylne, podskórne,

– podłączenie wlewu kroplowego,

– pobranie krwi.2. Zabiegi ogólnolekarskie:

– zakładanie cewników,

– pobieranie materiałów do badań mikrobiologicznych,

– opatrzenie drobnych urazów (rany, skręcenia, zwichnięcia, nieskomplikowane złamania),

– usunięcia kleszcza.

3. Zabiegi alergologiczne:

– odczulanie**.4. Zabiegi chirurgiczne:

– nacięcie ropnia,

– leczenie wrośniętego paznokcia,

– szycie rany,

– zdjęcie szwów.

5. Zabiegi ginekologiczne:

– pobieranie materiałów do badań cytologicznych i mikrobiologicznych.6. Zabiegi okulistyczne:

– badanie dna oka,

– badanie ostrości widzenia,

– badanie pola widzenia,

– mierzenie ciśnienia śródgałkowego,

– usunięcie ciała obcego z oka,

– dobór szkieł korekcyjnych.

7. Zabiegi ortopedyczne:

– opatrzenie drobnych urazów (skręcenia, zwichnięcia, nieskomplikowane złamania).8. Zabiegi otolaryngologiczne:

– płukanie uszu,

– przedmuchiwanie trąbki słuchowej,

– usunięcie ciała obcego z ucha/nosa/gardła,

– postępowanie zachowawcze w krwawieniu z nosa,

– opatrunek uszny z lekiem.9. Zabiegi urologiczne:

– zakładanie cewników.


Prowadzenie ciąży

Prowadzenie ciąży fizjologicznej obejmuje opiekę lekarza ginekologa, konieczne konsultacje i niezbędne badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu, zgodnie z zakresem ubezpieczenia.

Podstawowe testy diagnostyczne

Dostęp do następujących testów diagnostycznych*:

1. badania hematologiczne i układu krzepnięcia:

czas częściowej tromboplastyny po aktywacji/czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), czas protrombinowy (PT), fibrynogen (FIBR), morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB), płytki krwi, retikulocyty;2. badania biochemiczne:

albuminy, aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginianowa (AST), amylaza, białko całkowite, białko C-reaktywne (CRP), bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, chlorki (CI), cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, dehydrogenaza mleczanowa (LDH), fosfataza alkaliczna (AP), fosfataza kwaśna całkowita, fosfataza sterczowa, gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP), glukoza, kinaza fosfokreatynowa, kreatynina, kwas moczowy, mocznik, potas (K), proteinogram, sód (Na), test obciążenia glukozą, triglicerydy, wapń całkowity (Ca), żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC), żelazo (Fe);3. badania serologiczne i immunologiczne:

antygen HBs, antystreptolizyna O (ASO), oznaczenie grupy krwi układu A, B, O, Rh(D) z oceną hemolizyn, odczyn Waalera-Rosego, odczyn VDRL(USR/RPR), przeciwciała przeciw HBs;4. badania hormonalne:

hormon tyreotropowy (TSH);5. badania moczu:

amylaza w moczu, badanie ogólne moczu (profil), białko w moczu, glukoza w moczu, kreatynina w moczu, wapń w moczu;6. badania kału:

badanie ogólne kału, krew utajona w kale, pasożyty/jaja pasożytów w kale;7. posiewy i bakteriologia:

posiew moczu z antybiogramem, posiew kału ogólny, posiew kału w kierunku Salmonella - Shigella, posiew z gardła, posiew z rany;8. badania czynnościowe:

EKG spoczynkowe, spirometria;9. badania z zakresu diagnostyki RTG:

RTG kości twarzy: (okolicy czołowej, żuchwy, szczęki, zatok nosa, nosa, oczodołu, okolicy nadoczodołowej, spojenia żuchwy, okolicy jarzmowo – szczękowej); RTG tkanek miękkich klatki piersiowej; RTG kręgosłupa AP i L (całego, szyjnego, piersiowego, lędźwiowo - krzyżowego); RTG kości kończyn i miednicy: (barku i ramienia, łokcia/przedramienia, nadgarstka/dłoni, kończyny górnej, kończyny dolnej, miednicy/biodra, uda/kolana/podudzia, kostki/stopy); RTG przeglądowe jamy brzusznej;10. badania z zakresu diagnostyki USG (nie obejmuje badań ultrasonograficznych w technologii 4D):

USG gruczołu krokowego (przez powłoki brzuszne), USG macicy nieciężarnej i przydatków, USG macicy ciężarnej, USG miednicy małej, USG piersi, USG przeglądowe jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, USG tarczycy;11. inne:

badanie cytologiczne wymazu z szyjki macicy.Specjalistyczne testy diagnostyczne

Dostęp do specjalistycznych testów diagnostycznych - ze zniżką w wysokości 15% w stosunku do ceny usługi obowiązującej u Świadczeniodawcy*

(zniżka realizowana w placówkach wskazanych przez Świadczeniodawcę za pośrednictwem telefonicznej infolinii medycznej):1. badania biochemiczne:

antygen swoisty dla stercza - PSA całkowite, ferrytyna, hemoglobina glikowana (HbA1C), transferyna;2. badania hormonalne:

aldosteron, dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS), estradiol, hormon adrenokortykotropowy (ACTH), hormon folikulotropowy (FSH), hormon luteinizujący (LH), kortyzol, osteokalcyna, parathormon (PTH), progesteron, prolaktyna (PRL), testosteron, trijodotyronina całkowita (TT3), trijodotyronina wolna (fT3), tyroksyna całkowita (TT4), tyroksyna wolna (fT4);3. badania immunologiczne:

immunoglobulina E całkowite (IgE), przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO), przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (ATG);4. badania wirusologiczne:

antygen HBe, przeciwciała przeciw HBe, przeciwciała przeciw HCV, przeciwciała przeciw HIV, przeciwciała przeciw rubella/różyczka (IgG,IgM), przeciwciała przeciw toksoplazmoza gondii (IgG, IgM), przeciwciała przeciw mononukleozie zakaźnej/EBV (IgM);5. badania czynnościowe:

EKG - pomiar całodobowy metodą Holtera, EKG - próba wysiłkowa całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego, EEG (z wyłączeniem EEG we śnie), EMG;6. badania endoskopowe (z możliwością wykonania badania histopatologicznego):

rektoskopia, sigmoidoskopia, gastroskopia (z możliwością wykonania testu ureazowego);7. badania z zakresu diagnostyki USG (nie obejmuje badań ultrasonograficznych w technologii 4D):

echokardiografia (ECHO), USG dopplerowskie naczyń jamy brzusznej, szyi i kończyn, USG gruczołu krokowego transrektalne, USG stawów biodrowych i kolanowych, USG transwaginalne macicy i przydatków;8. badania z zakresu diagnostyki obrazowej**:

mammografia, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa (z wyłączeniem angiotomografii, tomografii spiralnej, kolonoskopii wirtualnej, tomografii 32-rzędowej i wyższej): głowy, zatok, oczodołów, kości skroniowych, szyi, krtani, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa - szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, stawu - biodrowego, kolanowego, skokowego, nadgarstka, barkowego, łokciowego, stopy; urografia, wlew doodbytniczy;9. inne:

audiometria/audiogram, biopsja cienkoigłowa tarczycy (z możliwością wykonania badania histopatologicznego), densytometria, skórne testy alergiczne.Wizyty domowe***

Porada lekarska internisty lub lekarza rodzinnego, pediatry przeprowadzona w domu Ubezpieczonego uzasadniona wskazaniami medycznymi w zakresie terytorialnym określonym przez Świadczeniodawcę. Decyzję o konieczności realizacji wizyty domowej podejmuje lekarz Świadczeniodawcy.

Dostęp w dni powszednie w godzinach otwarcia przychodni.Opieka stomatologiczna

1. Stomatologia zachowawcza - leczenie ze zniżką w wysokości 20% w stosunku do ceny usługi obowiązującej u Świadczeniodawcy.

2. Przegląd stomatologiczny - bezpłatnie raz w roku.Pomoc w nagłych przypadkach


Dostęp do telefonicznej infolinii medycznej - całodobowo


* na podstawie skierowania od lekarza Świadczeniodawcy

** bez uwzględnienia kosztu kontrastu i materiałów medycznych

*** realizowane w zasięgu terytorialnym określonym przez Świadczeniodawcę

Zakres Świadczeń Zdrowotnych

Wariant KOMFORT PLUS
Opieka podstawowa
Dostęp do lekarza rodzinnego, internisty, pediatry.
Opieka specjalistyczna
Dostęp do lekarzy specjalistów w następujących poradniach:

1. alergologiczna,

2. chirurgiczna,

3. dermatologiczna,

4. diabetologiczna,

5. endokrynologiczna,

6. gastrologiczna,

7. ginekologiczna,

8. kardiologiczna,

9. nefrologiczna,

10. neurologiczna,

11. okulistyczna,

12. ortopedyczna,

13. otolaryngologiczna,

14. pulmonologiczna,

15. reumatologiczna,

16. urologiczna.

W przypadku gdy uprawnionym do świadczeń zdrowotnych jest dziecko do 15 roku życia dostęp do konsultacji specjalistycznych zależy od dostępności specjalisty dziecięcego u danego Świadczeniodawcy.


Zabiegi ambulatoryjneZabiegi wykonywane w ramach porady lekarskiej, z zastrzeżeniem, że istnieje wskazanie medyczne i możliwość wykonania czynności w warunkach ambulatoryjnych u danego świadczeniodawcy bez szkody dla Ubezpieczonego.

1. Zabiegi pielęgniarskie:

– iniekcje: domięśniowe, dożylne, podskórne,

– podłączenie wlewu kroplowego,

– pobranie krwi.2. Zabiegi ogólnolekarskie:

– zakładanie cewników,

– pobieranie materiałów do badań mikrobiologicznych,

– opatrzenie drobnych urazów (rany, skręcenia, zwichnięcia, nieskomplikowane złamania),

– usunięcia kleszcza.

3. Zabiegi alergologiczne:

– odczulanie**.4. Zabiegi chirurgiczne:

– nacięcie ropnia,

– leczenie wrośniętego paznokcia,

– szycie rany,

– zdjęcie szwów.

5. Zabiegi ginekologiczne:

– pobieranie materiałów do badań cytologicznych i mikrobiologicznych.6. Zabiegi okulistyczne:

– badanie dna oka,

– badanie ostrości widzenia,

– badanie pola widzenia,

– mierzenie ciśnienia śródgałkowego,

– usunięcie ciała obcego z oka,

– dobór szkieł korekcyjnych.

7. Zabiegi ortopedyczne:

– opatrzenie drobnych urazów (skręcenia, zwichnięcia, nieskomplikowane złamania).8. Zabiegi otolaryngologiczne:

– płukanie uszu,

– przedmuchiwanie trąbki słuchowej,

– usunięcie ciała obcego z ucha/nosa/gardła,

– postępowanie zachowawcze w krwawieniu z nosa,

– opatrunek uszny z lekiem.9. Zabiegi urologiczne:

– zakładanie cewników.


Prowadzenie ciąży


Prowadzenie ciąży fizjologicznej obejmuje opiekę lekarza ginekologa, konieczne konsultacje i niezbędne badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu, zgodnie z zakresem ubezpieczenia.

Podstawowe testy diagnostyczne

Dostęp do następujących testów diagnostycznych*:

1. badania hematologiczne i układu krzepnięcia:

czas częściowej tromboplastyny po aktywacji/czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), czas protrombinowy (PT), fibrynogen (FIBR), morfologia krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB), płytki krwi, retikulocyty;2. badania biochemiczne:

albuminy, aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginianowa (AST), amylaza, białko całkowite, białko C-reaktywne (CRP), bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, chlorki (CI), cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, dehydrogenaza mleczanowa (LDH), fosfataza alkaliczna (AP), fosfataza kwaśna całkowita, fosfataza sterczowa, gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP), glukoza, kinaza fosfokreatynowa, kreatynina, kwas moczowy, mocznik, potas (K), proteinogram, sód (Na), test obciążenia glukozą, triglicerydy, wapń całkowity (Ca), żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC), żelazo (Fe);3. badania serologiczne i immunologiczne:

antygen HBs, antystreptolizyna O (ASO), oznaczenie grupy krwi układu A, B, O, Rh(D) z oceną hemolizyn, odczyn Waalera-Rosego, odczyn VDRL(USR/RPR), przeciwciała przeciw HBs;4. badania hormonalne:

hormon tyreotropowy (TSH);5. badania moczu:

amylaza w moczu, badanie ogólne moczu (profil), białko w moczu, glukoza w moczu, kreatynina w moczu, wapń w moczu;6. badania kału:

badanie ogólne kału, krew utajona w kale, pasożyty/jaja pasożytów w kale;7. posiewy i bakteriologia:

posiew moczu z antybiogramem, posiew kału ogólny, posiew kału w kierunku Salmonella - Shigella, posiew z gardła, posiew z rany;8. badania czynnościowe:

EKG spoczynkowe, spirometria;9. badania z zakresu diagnostyki RTG:

RTG kości twarzy: (okolicy czołowej, żuchwy, szczęki, zatok nosa, nosa, oczodołu, okolicy nadoczodołowej, spojenia żuchwy, okolicy jarzmowo - szczękowej); RTG tkanek miękkich klatki piersiowej; RTG kręgosłupa AP i L (całego, szyjnego, piersiowego, lędźwiowo - krzyżowego); RTG kości kończyn i miednicy: (barku i ramienia, łokcia/przedramienia, nadgarstka/dłoni, kończyny górnej, kończyny dolnej, miednicy/biodra, uda/kolana/podudzia, kostki/stopy);

RTG przeglądowe jamy brzusznej;

10. badania z zakresu diagnostyki USG (nie obejmuje badań ultrasonograficznych w technologii 4D):

USG gruczołu krokowego (przez powłoki brzuszne), USG macicy nieciężarnej i przydatków, USG macicy ciężarnej, USG miednicy małej, USG piersi, USG przeglądowe jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, USG tarczycy;11. inne:

badanie cytologiczne wymazu z szyjki macicy.Specjalistyczne testy diagnostyczne

Dostęp do specjalistycznych testów diagnostycznych*:

1. badania biochemiczne:

antygen swoisty dla stercza - PSA całkowite, ferrytyna, hemoglobina glikowana (HbA1C), transferyna;2. badania hormonalne:

aldosteron, dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS), estradiol, hormon adrenokortykotropowy (ACTH), hormon folikulotropowy (FSH), hormon luteinizujący (LH), kortyzol, osteokalcyna, parathormon (PTH), progesteron, prolaktyna (PRL), testosteron, trijodotyronina całkowita (TT3), trijodotyronina wolna (fT3), tyroksyna całkowita (TT4), tyroksyna wolna (fT4);3. badania immunologiczne:

immunoglobulina E całkowite (IgE), przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO), przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (ATG);4. badania wirusologiczne:

antygen HBe, przeciwciała przeciw HBe, przeciwciała przeciw HCV, przeciwciała przeciw HIV, przeciwciała przeciw rubella/różyczka (IgG,IgM), przeciwciała przeciw toksoplazmoza gondii (IgG, IgM), przeciwciała przeciw mononukleozie zakaźnej/EBV (IgM);5. badania czynnościowe:

EKG - pomiar całodobowy metodą Holtera, EKG - próba wysiłkowa całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego, EEG (z wyłączeniem EEG we śnie), EMG;6. badania endoskopowe (z możliwością wykonania badania histopatologicznego):

rektoskopia, sigmoidoskopia, gastroskopia (z możliwością wykonania testu ureazowego);7. badania z zakresu diagnostyki USG (nie obejmuje badań ultrasonograficznych w technologii 4D):

echokardiografia (ECHO), USG dopplerowskie naczyń jamy brzusznej, szyi i kończyn, USG gruczołu krokowego transrektalne, USG stawów biodrowych i kolanowych, USG transwaginalne macicy i przydatków;8. badania z zakresu diagnostyki obrazowej**:

mammografia, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa (z wyłączeniem angiotomografii, tomografii spiralnej, kolonoskopii wirtualnej, tomografii 32-rzędowej i wyższej): głowy, zatok, oczodołów, kości skroniowych, szyi, krtani, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy, kręgosłupa - szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, stawu - biodrowego, kolanowego, skokowego, nadgarstka, barkowego, łokciowego, stopy; urografia, wlew doodbytniczy;9. inne:

audiometria/audiogram, biopsja cienkoigłowa tarczycy (z możliwością wykonania badania histopatologicznego), densytometria, skórne testy alergiczne.Wizyty domowe***

Porada lekarska internisty lub lekarza rodzinnego, pediatry przeprowadzona w domu Ubezpieczonego, uzasadniona wskazaniami medycznymi, w zakresie terytorialnym określonym przez Świadczeniodawcę. Decyzję o konieczności realizacji wizyty domowej podejmuje lekarz Świadczeniodawcy.

Dostęp w dni powszednie w godzinach otwarcia przychodni - bez dopłat. W pozostałych godzinach - za każdorazową dopłatą 30 zł.Opieka stomatologiczna

1. Stomatologia zachowawcza - leczenie ze zniżką w wysokości 20% w stosunku do ceny usługi obowiązującej u Świadczeniodawcy.

2. Przegląd stomatologiczny - bezpłatnie raz w roku.Pomoc w nagłych przypadkach

Dostęp do telefonicznej infolinii medycznej - całodobowo.


* na podstawie skierowania od lekarza Świadczeniodawcy

** bez uwzględnienia kosztu kontrastu i materiałów medycznych

*** realizowane w zasięgu terytorialnym określonym przez Świadczeniodawcę

KLUB PZU POMOC w ŻYCIU


Uczestnictwo w Klubie PZU Pomoc w Życiu jest bezpłatne. Potwierdzeniem uczestnictwa w Klubie jest karta, po wcześniejszym uzupełnieniu i podpisaniu Formularza Klubu PZU Pomoc).

Członek Klubu otrzymuje:

 • możliwość skorzystania z usług Twojego Asystenta PZU Pomoc

 • oferty specjalne

 • program rabatowy - zniżki na usługi i towary oferowane przez partnerów PZU Pomoc SA. Programu rabatowego realizowanego z udziałem naszych partnerów, jak również

 • możliwość uzyskania Specjalnej Zniżki do 10 % na wybrane ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe w PZU SA.

 • Każdy Klubowicz otrzymuje bezpłatną kartę. Klient który otrzyma kartę, musi ją aktywować, dopiero po jej aktywacji Klubowiczowi zostanie udzielona zniżka majątkowa.

Dodatkowo Klubowicz może skorzystać z aplikacji na telefon „Wezwij PZU Pomoc”, która powstała właśnie po to, żeby w trudnych sytuacjach na drodze szybko i łatwo wezwać pomoc.

Szczegóły na stronie internetowej: www.pzu.pl/pomocwzyciuAktualny Regulamin oraz Formularz Klubu załączamy do niniejszej oferty.Informacje dodatkowe do Programu dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych

 1. Przystąpienie do ubezpieczenia nie jest poprzedzone underwritingiem medycznym.

 2. Ubezpieczenie na wyżej wymienionych warunkach w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus obowiązuje do momentu ukończenia przez ubezpieczonego 70 roku życia. Po ukończeniu 70 roku życia ubezpieczony ma możliwość indywidualnego kontynuowania. W przypadku skorzystania z tego prawa umowa zapewnia kontynuowanie ubezpieczenia wg poniższego zakresu świadczeń przez cały okres umowy ubezpieczenia grupowego niezależnie od wieku przejścia na indywidualną kontynuację.

 3. Minimalna liczba osób niezbędna do otwarcia wariantu - 30 osób

 4. Pozostałe ustalenia nie ujęte w ofercie zgodne z OWU.ZAKRES UBEZPIECZENIA

% SUMY UBEZPIECZENIA

 1. Śmierć ubezpieczonego

100%

 1. Śmierć ubezpieczonego wskutek NW

200%

 1. Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym

700%

 1. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (za 1% uszczerbku)

1-4% s.u.

 1. Śmierć małżonka

50%

 1. śmierć małżonka spowodowana nie­szczęśliwym wypadkiem

300%

 1. Śmierć dziecka

30%

 1. Śmierć rodziców lub teściów

20%

 1. Urodzenie dziecka

10%

 1. Urodzenie martwego dziecka

20%

 1. Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego

40%

Składka miesięczna od 1.000 zł sumy ubezpieczenia

6,00 złotych
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna