Dodatek nr 1 do siwzPobieranie 118.53 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar118.53 Kb.

Załącznik Nr 1 do SIWZ


Pieczęć Wykonawcy


Numer sprawy ZP 2/Med/2016

OFERTA

złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000,00 euro

rozpoczynający procedurę postępowania o udzielenie zamówienia na: cykliczne dostawy zestawów do operacji zaćmy i witrektomii przedniej i tylnej, soczewek do wszczepów, wiskoelastyków wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej i tylnej z wbudowanym laserem oraz na cykliczne dostawy akcesoriów dodatkowych do operacji zaćmy i witrektomii

.
Pełna nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ul. ……………………………………………………………………………………………………. nr …………………………….

Kod pocztowy ……............... ..... miejscowość …………………………….

Województwo …………………………

Tel. …………………………………….. Fax …………………………….…

NIP ……………………………….….. Regon……………………………
 1. W związku z postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy zestawów do operacji zaćmy i witrektomii przedniej i tylnej, soczewek do wszczepów, wiskoelastyków wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej i tylnej z wbudowanym laserem oraz na cykliczne dostawy akcesoriów dodatkowych do operacji zaćmy i witrektomii dla Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. przy ul. Zygmunta Starego 20 - oferujemy realizację przedmiotu zamówienia dla pakietu/ów: (proszę wpisać nr pakietu/ów) ……….., na kwotę:


Pakiet 1 - zestawy do operacji zaćmy i witrektomii przedniej i tylnej, soczewki do wszczepów, wiskoelastyki, dzierżawa aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej i tylnej z wbudowanym laserem: wartość: ...…………………………. zł brutto (słownie:……… ………………………………………....................................................................................................................................................................................),

w tym dzierżawa za jeden miesiąc wynosi: …………………………… zł brutto,

Wadium w wysokości: …………………………zł wnosimy w formie: …………………………………………………………………………………...,

Pakiet nr 2 – cykliczne dostawy akcesoriów dodatkowych do operacji zaćmy i witrektomii: ……………… zł brutto (słownie: ….…………. ……….…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

Wadium w wysokości: …………………………zł wnosimy w formie: …………………………………………………………………………………...Ponadto, dla celów ewidencji księgowej pozabilansowej, prowadzonej przez Zamawiającego, proszę podać jaka jest:

- księgowa wartość początkowa aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej i tylnej z wbudowanym laserem wynosi: .………… zł brutto, w tym podatek VAT wynosi: …..……… zł,
- szacunkowa wartość, w sytuacji ewentualnego odkupienia aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej i tylnej z wbudowanym laserem po zakończeniu umowy dzierżawy wynosi:….………………... zł brutto, w tym podatek VAT wynosi:………………………. zł,

z tym, iż podanie bądź nie podanie w/w wartości nie wpływa na ocenę oferty (pozostaje bez jakichkolwiek skutków prawnych dla oceny i wyboru oferty oraz przyszłej umowy).
2. Oferujemy termin płatności wynoszący do …….. dni *(można zaoferować wyłącznie: 30 lub 45, lub 60 dni).
3. Jednocześnie, w związku z zapisem w części XXVI SIWZ informuję/emy, że:

1) powierzam/nie powierzam (niewłaściwe skreślić) podwykonawcom realizację zamówienia, 1. wskazuję, że realizacja zamówienia zostanie powierzona następującemu/cym podwykonawcy/om (wypełnić, jeżeli dotyczy): ………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…………………………………………………..............................................................,
 1. oświadczam, że na potrzeby realizacji zamówienia - na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - dysponuję niezbędnymi nw. zasobami innych podmiotów (wypełnić, jeżeli dotyczy):

a) wiedza i doświadczenie*

b) potencjał techniczny*

c) osoby zdolne do wykonania zamówienia*

d) zdolność finansowa lub ekonomiczna**niepotrzebne skreślić


 1. informuję, że (wypełnić, jeżeli dotyczy):

 1. zakres dostępnych zasobów to:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) sposób wykorzystania wskazanych powyżej zasobów przy realizacji zamówienia będzie polegał na:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


c) charakter stosunku, jaki będzie łączył mnie z podmiotem, na zasoby którego powołuję się będzie polegał na:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


5) wskazuję, że podmiotem/ami, na których zasoby - wskazane powyżej - powołuję się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 jest/są (wypełnić, jeżeli dotyczy):

………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..................................................................................................


………………………….., dnia ………………….. …………………………………………………

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania WykonawcyOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uwaga:

 1. Należy zaoferować wszystkie pozycje wyszczególnione w tabeli - poniżej

 2. Nie wypełnienie którejkolwiek z pozycji będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ.

 3. Wydzierżawiony Zamawiającemu aparat do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej i tylnej z wbudowanym laserem - musi spełniać parametry graniczne, określone w tabeli - poniżej.

Wykonawcy mogą zaproponować szersze rozwiązanie, jednak nie będzie miało ono wpływu na wynik postępowania. Wykonawcy proponujący szersze rozwiązanie od podanego - proszeni są o wpisanie tych funkcji, parametrów w swojej ofercie (tj. w kolumnie 2 - poniżej).

Pakiet 1 - zestawy do operacji zaćmy i witrektomii przedniej i tylnej, soczewki do wszczepów, wiskoelastyki wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej i tylnej z wbudowanym laserem

1

2

3

4

5

6

Lp.

Opis

J.m.

Ilość

Cena jedn. brutto

w pln

Wartość brutto w pln (kol.4 x 5)


1*

Dzierżawa aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej i tylnej z wbudowanym laserem, o parametrach technicznych określonych poniżej: (w zakresie oferowanego sprzętu Wykonawca musi posiadać potwierdzenie, że zweryfikowano wzajemną kompatybilność z oferowaną kasetą):

Witrektomia:

 1. Pneumatyczny napęd noża do witrektomii realizowany dwoma liniami pneumatycznymi - jedna zamykająca, druga otwierająca port aspiracyjny.

 2. Jednoczesna kontrola częstotliwości cięcia i podciśnie­nia z przełącznika nożnego.

 3. Zakres prędkości pracy noża 100-10000 cięć/minutę.

 4. Możliwość regulacji cyklu pracy noża tj. czasu otwarcia i zamknięcia portu aspiracyjnego niezależnie od ilości cięć w zakresie min. 100-10000 cięć na minutę.

 5. Zakres wytwarzanego podciśnienia 0-650 mmHg.

 6. Możliwość pracy z nożem 23, 25 i 27 Ga.

 7. System utrzymujący stabilne ciśnienie w gałce ocznej, umożliwiający automatyczne wyrównywanie zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego, oparty na kontroli przepływu płynu podawanego i płynu aspirowanego, automatycznie kompensujący spadek ciśnienia napływu wynikającego z oporów przepływu w drenie oraz kaniuli infuzyjnej.

 8. Rodzaj pompy roboczej – Venturi.

 9. Możliwość regulacji przepływu w trybie witrektomii 20 Ga.

Oświetlacz:

 1. Ksenonowe źródło światła - 2 porty.

 2. Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego światłowodu.

 3. Niezależne włączanie i regulacja natężenia.

 4. Możliwość chwilowego wyłączenia oświetlenia z przełącznika nożnego.

Fakoemulsyfikacja:

 1. Częstotliwość pracy głowicy 30-46,5 kHz.

 2. Głowica do fakoemulsyfikacji generująca ultradźwiękowy ruch końcówki w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej do osi głowicy z możliwością niezależnego ustawienia pracy w poszczególnych płaszczyznach – np. możliwość całkowitego wyłączenia ruchu wzdłużnego z zachowaniem ruchu poprzecznego do osi głowicy.

 3. Końcówki (tipy) o średnicy poniżej 0,9 mm.

 4. Możliwość regulacji przepływu.

Laser:

 1. Kompatybilny laser 532 nm.

 2. Zakres mocy lasera min. 30-2000 mW.

 3. Możliwość przełączenia lasera ze stanu „standby” do stanu „ready” z przełącznika nożnego

Inne:

 1. Moduł pneumatycznego zasilania mikronarzędzi, np. mikronożyczek.

 2. Możliwość zmiany butelek z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy noża do witrektomii.

 3. Automatyczny kranik trójdrożny umożliwiający przełączanie pomiędzy podażą płynu i powietrza w czasie zabiegu przez operatora z przełącznika nożnego.

 4. Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego.

 5. Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikono­wego i aktywnego odsysania płynu.

 6. Diatermia bipolarna z możliwością liniowej kontroli z przełącznika nożnego.

 7. Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego).

 8. Funkcja automatycznego napełniania strzykawki gazem medycznym za pośrednictwem aparatu umożliwiająca wykonanie całej czynności napełnienia i śródzabiegowego podania do oka przez instrumentariuszkę czystą lub chirurga bez konieczności angażowania instrumentariuszki pomocniczej (niesterylnej).

 9. Funkcja refluksu liniowego – wielkość refluksu regulowana liniowo przez operatora poprzez przełącznik nożny.

 10. Możliwość zapamiętania a następnie drukowania informacji o poszczególnych zabiegach (np. ilość strzałów lasera, czas i średnia moc ultradźwięków, czas witrektomii).

 11. Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 14 cali.

 12. Wbudowany moduł pozwalający na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym.

 13. Możliwość indywidualnego zaprogramowania para­metrów dla minimum 5 operatorów.

 14. Sterowanie bezprzewodowe.

 15. Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe.

 16. Zasilanie 220H-240 V /50-60 Hz.

 17. Instrukcja obsługi w języku polskim.


Wyposażenie - konfiguracja aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej i tylnej z wbudowanym laserem:

Przełącznik nożny - 1 szt.

Przewód sprężonego powietrza - 1 szt.

Instrukcja obsługi - 1 szt.

Pokrowiec - 1 szt.

Pilot zdalnego sterowania - 1 szt.

Głowica do fakoemulsyfikacji generująca ultradźwiękowy ruch końcówki w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej do osi głowicy - 3 szt.

Pęseta diatermiczna – stalowa prosta - 2 szt.

Przewód do diatermii silikonowy - 2 szt.

Kluczyk do odkręcania Turbo Hex - 2 szt.

Filtr do mikroskopu Moller-Wedel (w posiadaniu Zamawiającego) - 1 szt.

Końcówki I/A bimanualne - 3 szt.
m-c

362


Jałowy zestaw do wykonywania jednego zabiegu fakoemulsyfikacji z kasetą kompatybilną z oferowanym w dzierżawę aparatem do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej i tylnej.

Skład zestawu:

- obłożenie na stolik 140x140

- nóż Slit 2,2-2,6 mm, jednostronnie ostrzony, zagięty- 1szt

- nóż Side port 1,2 mm, jednostronnie ostrzony, zagięty - 1szt

- fartuch (L) – 3 szt.

- ręcznik papierowy - 2szt.

- podłokietniki - 2szt.

- gazik 7,5x7,5cm - 5szt.

- przylepiec – 1 szt.

- strzykawka 3 ml 3 cz. - 1szt.

- strzykawka 5ml 3 cz. - 2szt.

- obłożenie pacjenta 165x255cm-1szt.

- kieliszek 60ml - 1szt.

- miseczka 250m l- 1szt.

- spongostany - 5 szt.

- sączek - 1szt.

- osłonka plastikowa na oko- 1szt.

- kaniula do hydrodyssekcji – 1szt.

- kaniula 27G -1szt.

- kaseta z drenami

- tip kelman flared – 1 szt.

- osłonka na tip- 1szt.


szt.

1500

3Jałowy zestaw do wykonywania jednego zabiegu witrektomii tylnej 23G

Skład zestawu:

- obłożenie stolika i CPK 140x140 - 1szt

- obłożenie pacjenta z dwoma workami - 1szt

- podłokietniki - 2szt.

- fartuch M z ręcznikiem (pakiet wierzchni) – 1 szt.

- fartuch (L) – 2 szt.

- kieliszek, 60CC - 1szt.

- gaziki okrągłe,MEDIUM – 3 szt.

- gaziki,5X5CM – 5 szt.

- Osłonka plastikowa na oko- 1 szt.

- Opatrunek na oko – 1 szt.

- Plastry do osłonki i opatrunku 2X 2szt – 2 szt.

- strzykawka,3ML,LS,2-PIECE luerlook z gumowym tłoczkiem 3 cz. – 3 szt.

- strzykawka,5ML,LS,2-PIECE luerlook z gumowym tłoczkiem 3 cz – 1 szt.

- kaniula 25G (do polewania)- 1 szt.

- Kaniula z silikonowym końcem 23 G- 1 szt.

- Papieroski – 3 szt.

- Sączek – 1 szt.

- Aplikatory do masowania sklerotomii – 2 szt.

- Endosonda do lasera 23g – 1 szt.,

- zestaw do podawania i odsysania oleju 23g – 1 szt.

- Pęseta ILM 23g– 1 szt.

- Igła fletowa 23g – 1 szt.

- Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z oferowanym w dzierżawę aparatem – 1 szt.

- Pneumatyczny nóż gilotynowy 5000 cięć/min 23g– 1 szt.

- Oświetlacz prosty– 1 szt.

- Linia infuzyjna– 1 szt.

- Linia ekstruzyjna– 1 szt.

- Kaniula infuzyjna 4mm– 1 szt.

- 3-drożny zawór odcinający– 1 szt.

- Zestaw do kroplówki– 1 szt.

- Strzykawka 20ml– 1 szt.

- Trokary 23g z kaniulami z zaworami – 1 szt.


szt.

304


Jałowy zestaw do wykonywania jednego zabiegu witrektomii tylnej 23g i fakoemulsyfikacji:

- obłożenie stolika i CPK 140x140- 1szt

- obłożenie pacjenta z dwoma workami - 1szt

- podłokietniki - 2szt.

- fartuch M z ręcznikiem (pakiet wierzchni) – 1 szt.

- fartuch (L) – 2 szt.

- kaniula 27g do polewania- 2 szt.

- Kaniula do hydrodyssekcji 27g – 1 szt.

- Cystotom prosty – 1 szt.

- Tip 0,9 mm – 1 szt.

- Osłonka na tip- 1szt.

- Nóż Slit 2,2 - 2,6 mm – 1 szt.

- SidePort 1,2 mm – 1 szt.

- kieliszek, 60CC - 1szt.

- gaziki okrągłe,MEDIUM – 3 szt.

- gaziki,5X5CM – 5 szt.

- Osłonka plastikowa na oko- 1 szt.

- Opatrunek na oko – 1 szt.

- Plastry do osłonki i opatrunku 2X 2szt – 2 szt.

- strzykawka,3ML,LS,2-PIECE luerlook z gumowym tłoczkiem 3 cz. – 4 szt.

- strzykawka,5ML,LS,2-PIECE luerlook z gumowym tłoczkiem 3 cz – 1 szt.

- kaniula 25G (do polewania)- 1 szt.

- Kaniula z silikonowym końcem 23 G- 1 szt.

- Papieroski – 3 szt.

- Sączek – 1 szt.

- Aplikatory do masowania sklerotomii – 2 szt.

- Pęseta typu krokodylek 23g – 1 szt.

- Nożyczki pionowe 23g – 1 szt.,

- Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem oferowanym w dzierżawę aparatem – 1 szt.

- Pneumatyczny nóż gilotynowy 5000 cięć/min 23g – 1 szt.

- Oświetlacz prosty std 23g– 1 szt.

- Linia infuzyjna– 1 szt.

- Linia ekstruzyjna– 1 szt.

- Kaniula infuzyjna 4mm– 1 szt.

- 3-drożny zawór odcinający– 1 szt.

- Zestaw do kroplówki– 1 szt.

- Strzykawka 20ml– 1 szt.

- Trokary 23g z kaniulami zaworami – 1 szt.
szt.

155

Jałowy zestaw do wykonywania jednego zabiegu witrektomii tylnej 25G:

- obłożenie stolika i CPK 140x140- 1szt

- obłożenie pacjenta z dwoma workami - 1szt

- podłokietniki - 2szt.

- fartuch M z ręcznikiem (pakiet wierzchni) – 1 szt.

- fartuch (L) – 2 szt.

- kieliszek, 60CC - 2szt.

- gaziki okrągłe,MEDIUM – 3 szt.

- gaziki,5X5CM – 5 szt.

- Osłonka plastikowa na oko- 1 szt.

- Opatrunek na oko – 1 szt.

- Plastry do osłonki i opatrunku 2X 2szt – 2 szt.

- strzykawka,3ML,LS,2-PIECE luerlook z gumowym tłoczkiem 3 cz. – 3 szt.

- strzykawka,5ML,LS,2-PIECE luerlook z gumowym tłoczkiem 3 cz – 1 szt.

- kaniula 25G (do polewania)- 1 szt.

- Kaniula z silikonowym końcem 25 G- 1 szt.

- Papieroski – 3 szt.

- Sączek – 1 szt.

- Aplikatory do masowania sklerotomii – 2 szt.

- Endosonda do lasera 25g- 1 szt.

- Pęseta ILM 25g – 1 szt.

- Igła fletowa 25g – 1 szt.

- Kaseta z workiem odpływowym - 1 szt.

- Pneumatyczny nóż gilotynowy 5000 cięć/min 25g– 1 szt.

- Oświetlacz prosty STD 25Ga– 1 szt.

- Linia infuzyjna– 1 szt.

- Linia ekstruzyjna i irygacyjna – 1 szt.

- Kaniula infuzyjna 4mm– 1 szt.

- 3-drożny zawór odcinający– 1 szt.

- Zestaw do kroplówki– 1 szt.

- Strzykawka 20ml– 1 szt.

- Trokary 25g z kaniulami z zaworami – 3 szt.

- Endosonda do diatermii 25g – 1 szt.


szt.

156

WISKOELASTYKI

Sterylny materiał wiskoelastyczny o cechach kohezyjnych zawierający hialuronian sodu o stężeniu 1%, masa cząsteczkowa 2-2,5 miliona Daltonów, lepkość 25 000-27 000 mPas, osmolarność 310 (+/-) 50 mOsm/kg, objętość jednostkowa opakowania 1 ml (+/-) 0,15.
szt.

11007

Sterylny materiał wiskoelastyczny o cechach dyspersyjnych, bedący mieszaniną hialuronianu sodu 3% i siarczanu chondroityny 4% w ampułkostrzykawce o pojemości 0,5 ml.
szt.

2008

Zestaw wiskoelastyków składający się z ampułkostrzykawki zawierającej hialuronian sodu 1% o poj. 0,55 ml i ampułkostrzykawki mieszaniny hialuronianu sodu 3% i chondroitynosiarczanu sodu 4% o poj. 0,5 ml .


szt.

1509

Nóż do witrektomii przedniej 20g, 5000 cięć/min, kompatybilny z oferowanym w dzierżawę aparatem do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej i tylnej.


szt.

12Soczewki wewnątrzgałkowe:


10**


Soczewka biała jednoczęściowa.

Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, akrylowa, jednoczęściowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z kartridżem średnica części optycznej 6,0 mm długość całkowita 13,0 mm  współczynnik refrakcji  -  1,55 lub większy, zakres mocy od +6,0 D do +30,0 D co 0,5 D oraz od +31,0 D do+ 40,0 D co 1,0 Dszt.

135011**


Soczewka żółta jednoczęściowa

Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, akrylowa, jednoczęściowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z kartridżem lub w jednorazowym systemie implantancyjnym (preload), asferyczna powierzchnia optyczna, zawiera chromatofory filtrujące promienie UV i światło niebieskie, średnica części optycznej 6,0 mm, długość całkowita 13,0 mm, współczynnik refrakcji  -  1,55 lub większy zakres mocy od +6,0 D do +30,0 D co 0,5 D
szt.

15012**


Soczewka 3-częciowa

Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna trzyczęściowa, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z kartridżem, zawiera chromatofory filtrujące promienie UV i światło niebieskie  średnica części optycznej 6,0 mm, zakres mocy - 5,0 D do + 5,0 D angulacja haptenów 5°, oraz od + 6,0 D do + 30,0 D angulacja haptenów 10° współczynnik refrakcji – 1,55, długość całkowita 13,0 mm, części haptyczne o typie „mod-C”
szt.

6013

Soczewka tylnokomorowa z PMMA do podszycia

- część optyczna dwuwypukła;

- z filtrem UV;

- moc optyczna od +10,0 D do +30,0 D zmiana mocy co 1D;

- średnica optyczna 7,0mm;

- długość całkowita 12,5mm;

- angulacja haptenów 5 stopni;

- soczewka zaopatrzona jest w oczka na obu częściach haptycznych, umożliwiające twardówkowe podszycie soczewki w rowku (bruździe)
szt.

20Razem:

X
Uwaga:

* W kolumnie 5 należy podać cenę dzierżawy za jeden miesiąc; w kolumnie 6 należy podać cenę dzierżawy za 36 miesięcy

dot. pakiet 1, poz. 10-12:

** Zamawiający wymaga dostarczenia 4 kompletów wielorazowych systemów implantacyjnych (injector i pęseta).

** Zamawiający wymaga do pakietu soczewkowego ustanowienia depozytu.

Pakiet 2 – Akcesoria dodatkowe do operacji zaćmy i witrektomii

1

2

3

4

5

6

Lp.

Opis

J.m.

Ilość

Cena jedn. brutto

w pln

Wartość brutto w pln (kol.4 x 5)

1

Olej silikonowy 1000cS.

Ultraczysty, w amp-strzyk. O obj. 10ml, sterylny, o lepkości 1000cS w temp.25°C, wsp.refrakcji 1,40, gęstość w zakresie 0.967-0.975 g/cm3 w temp.25°C
szt.

42

Perfluorodekalina HPF10.

Perfluorowęglowodór dziesięciowęglowy w opakowaniach jednostkowych, szklane fiolki o poj.7 ml, pierścieniowa struktura cząsteczki, lepkość w temp 24-25°C – 6,2 mP/s, c.wł. w temp. 20°C - 1.94 g/cm3, m.cz.462, wsp.ref. w temp. 20°C -1.31
szt.

53

Gaz SF6

Gaz w pojemniku aluminiowym wielowarstwowym o poj. 75 ml do użytku wielorazowego z zamknięciem zapobiegającym wydostaniu się gazu z pojemnika, zawierający zestaw do podania.

Zestaw zawiera:

1 x 50 ml strzykawka

1 x igła 30G

1 x filtr

1 x łącznik

1 opaska na nadgarstek pacjentaszt.

44

Zestaw do podaży gazu

Zestaw zawiera:

1 x 50 ml strzykawka

1 x igła 30G

1 x filtr

1 x łącznik

1 opaska na nadgarstek pacjenta


op.

35

Błękit brylantowy, (1opakowanie zawierające 6 szt.)


op.

16

Barwnik do uwidaczniania błony granicznej wewnętrznej (ILM) w czasie witrektomii, (1opakowanie zawierające 6 szt).


op.

17

Retraktor tęczówkowy do zaćm powikłanych, wielorazowego użytku, posiadający stabilizatory (zatyczki), (1 opakowanie zawierające 5 szt.)
op.

28

Pierścienie dotorebkowe sterylne o średnicy 11-13 mm, fabrycznie zapakowane w iniektorze jednorazowym, kształt elipsowaty, na obu końcach otwory.
szt.

29

Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0, 05% rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia torebki przedniej w celu uwidocznienia włókien tkanek, szklane ampułko-strzykawki o pojemności 0,7ml – (1 opakowanie zawierające 5 szt.)
op.

1510

BSS - płyn irygacyjny w butelce, objętość 500 ml

szt.

75011

Pierścień Malyugina 6,25 mmm

szt.

2Razem:

X

Niniejszym oświadczam, że:

 • przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;

 • zapoznałem się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i przyjmuję go bez zastrzeżeń;

 • zapoznałem się z postanowieniami załączonego do specyfikacji wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń, w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z jej treścią, w miejscu i terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.

 • Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności oraz dysponuje osobami do realizacji przedmiotu umowy, z tym iż ponosi on odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, za pomocą których umowę wykonuje


Oświadczenie niniejsze składam świadomy odpowiedzialności z art. 297 Kodeksu Karnego

…………………….., dnia ………………….. .………………………………………………….Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pobieranie 118.53 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna