Dodatek nr 1 do siwzPobieranie 84,12 Kb.
Data08.05.2018
Rozmiar84,12 Kb.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczęć wykonawcy


Numer sprawy ZP 3/Med/2011

OFERTA

złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 125 000,00 euro

rozpoczynający procedurę postępowania o udzielenie zamówienia na:

cykliczne dostawy soczewek, płynów irygacyjnych, zestawów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej i tylnej,

z dzierżawą aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej oraz dzierżawą mikroskopu operacyjnego. 1. Pełna nazwa Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy:

ul. …………………………………………. nr ……………………………..

Kod pocztowy ……............... ..... miejscowość …………………………….

Województwo …………………………

Tel. …………………………………….. Fax …………………………….…

NIP ……………………………….….. Regon……………………………
W związku z postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na cykliczne dostawy soczewek, płynów irygacyjnych, zestawów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej i tylnej, dzierżawą aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej oraz dzierżawą mikroskopu operacyjnego dla 106 SzWzP-SPZOZ w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 20,

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu / pakietów (części) nr ……………….* (*wpisać oferowany numer pakietu) na kwotę:Pakiet nr 1 - Soczewki wewnatrzgałkowe hydrofilne lub hydrofobowe

wartość netto: ……………….…. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………….)

wartość brutto: …………………. zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………)

Wadium w wysokości: ………………… zł wnosimy w formie: ……………………………………………………


Pakiet nr 2 - Preparaty śródgałkowe i płyny irygacyjne do operacji zaćmy

wartość netto: ……………….…. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………….)

wartość brutto: …………………. zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………)

Wadium w wysokości: ………………… zł wnosimy w formie: ……………………………………………………


Pakiet nr 3 – Zestawy do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej i tylnej, dzierżawa aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej oraz dzierżawa mikroskopu operacyjnego

wartość netto: ……………….…. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………….)

wartość brutto: …………………. zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………)

w tym dzierżawa aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej za jeden miesiąc wynosi: ……..………zł brutto

w tym dzierżawa mikroskopu operacyjnego za jeden miesiąc wynosi: ……………………………..zł brutto

Wadium w wysokości: ………………… zł wnosimy w formie: ……………………………………………………


Ponadto, dla celów ewidencji księgowej pozabilansowej, prowadzonej przez Zamawiającego, proszę podać jaka jest:

- księgowa wartość początkowa aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej – wynosi: ……………………….………………... zł, w tym podatek VAT …..……………………………. zł,
- szacunkowa wartość, w sytuacji ewentualnego odkupienia aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej po zakończeniu umowy dzierżawy – wynosi: ……………………….………………... zł, w tym podatek VAT …..……………………………. zł,
- księgowa wartość początkowa mikroskopu do operacji zaćmy – wynosi: ……………………….………………... zł, w tym podatek VAT …..……………………………. zł,
- szacunkowa wartość, w sytuacji ewentualnego odkupienia mikroskopu do operacji, po zakończeniu umowy dzierżawy – wynosi: ……………………….………………... zł, w tym podatek VAT …..……………………………. zł,
z tym, iż podanie bądź nie podanie w/w wartości nie wpływa na ocenę oferty (pozostaje bez jakichkolwiek skutków prawnych dla oceny i wyboru oferty oraz przyszłej umowy).
Uwaga:

 1. W ramach wymienionych pakietów (części) należy dla każdego pakietu, na który Wykonawca składa swoją ofertę zaoferować wszystkie pozycje wyszczególnione w tabeli poniżej, zgodnie z „OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

 2. Nie wypełnienie którejkolwiek z pozycji danego pakietu, na który Wykonawca składa swoją ofertę będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ.

 3. W przypadku pakietu, na który Wykonawca nie składa oferty, proszę wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić.

 4. Dołączyć tylko te wypełnione formularze pakietów (części), na które Wykonawca składa ofertę.


Niniejszym oświadczam, że:

 • przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;

 • zapoznałem się ze szczegółowy opisem przedmiotu zamówienia i przyjmuję go bez zastrzeżeń;

 • zapoznałem się z postanowieniami załączonego do specyfikacji wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń, w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z jej treścią, w miejscu i terminie zaproponowanym przez Zamawiającego;

 • Przyjąłem do wiadomości i akceptuję, że podane w SIWZ oraz w ofercie ilości wyrobów medycznych do dostawy, mają charakter szacunkowy i nie stwarzają po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego i jego następców prawnych, a faktyczne ilości (maksymalnie do podanych), będą uzależnione od potrzeb Zamawiającego, udzielającego świadczeń zdrowotnych, stosownie do potrzeb pacjentów lub/i limitów umów z NFZ.

Oświadczenie niniejsze składam świadomy odpowiedzialności z art. 297 Kodeksu Karnego

………………………….., dnia ………………….. …………………………………………………

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do

reprezentowania WykonawcyOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1 - Soczewki wewnątrzgałkowe hydrofilne lub hydrofobowe

1

2

3

4

5

6

L.p.

Opis

J.m.

Ilość

Cena jedn. brutto w pln

Wartość brutto w pln (kol.4 x 5)

1

 1. Soczewka typu tylnokomorowego, zwijalna, akryl hydrofilny lub hydrofobowy;

 2. Jednoczęściowa, 2 pełne haptyki, filtr UV oraz filtr światła niebieskiego;

 3. Średnica całkowita 12,5mm-13mm, średnica części optycznej 6,0mm, asferyczne, bezaberacyjne;

 4. Zabezpieczenia przed PCO;

 5. Podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery- wyraźnego progu przeciw PCO 360º na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki);

 6. Angulacja 0º, stała A-118,4-118,7;

 7. Moduł Younga: od 46,02 do 48,00 MPa, cięcie <2,5mm, injector jednorazowy z cardridgem 2.2;

 8. Zakres dioptrażu od 10-30D (co 0,5D); od 31do 40 (co1,0D); od -6 do 9D (co 1,0 D), indeks refrakcji: 1,46-1,55.

 9. Cena soczewki obejmuje soczewkę wraz z jednorazowym injectorem i cardridgem

szt

1 2002

 1. Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, trzyczęściowa, wykonana z silikonu trzeciej generacji i PMMA;

 2. Średnica całkowita: 14,00mm;

 3. Średnica części optycznej: 6,00mm, filtr UV;

 4. część optyczna silikonowa, część haptyczna PMMA

 5. angulacja 0°

 6. Zakres mocy (co 0,5D) od 7,0 do 31,0 D, stała A: 118,0;

 7. soczewka dwuwypukła, Przedłużone haptyki w kształcie litery C, zagięte pod kątem 45°, z kulistymi zakończeniami haptenów, miejsce implantacji- rowek rzęskowy;

 8. Cena soczewki obejmuje soczewkę wraz z jednorazowym injectorem i cardridgem

szt

1503

  1. Soczewki twarde do rowka rzęskowego, jednoczęściowe, posiadające pełne hapteny, wykonane z PMMA

  2. Średnica całkowita 13,5 mm

  3. Średnica części optycznej 6,5 mm

  4. Filtr UV

  5. Angulacja 10°

  6. Zakres mocy: co 0,5 D od 10,0-30,0 D

co 1,0 D od -10,9 - 9,0 D oraz od 31,0 D do 35,0 D

  1. Stała A zmienna: 118,0 dla mocy 16,0 D -35,0 D

119,0 dla mocy 0,0 D – 15,5 D

szt

304

1. Soczewki do podszycia do rowka rzęskowego, jednoczęściowe, posiadające po jednym otworze w każdym haptenie, wykonane z PMMA

 1. Średnica całkowita 13,5 mm

 2. Średnica części optycznej 7,0 mm

 3. Filtr UV

 4. Angulacja 10°

 5. Zakres mocy: co 0,5 D od 16,0-27,0 D

co 1,0 D od 0,0 D- 15 oraz od 28,0 D do 30,0 D

 1. Stała A zmienna: 118,0 dla mocy 16,0 D -35,0 D

119,5 dla mocy 0,0 D – 15,5 D

szt.

105

 1. Pierścienie dotorebkowe CTR, otwarta obręcz, obustronnie zakończona otworami

 2. Rozmiar: uniwersalny, możliwość płynnej regulacji rozmiaru pierścienia w zakresie 11,0 – 13,0 mm

 3. Implantacja: pęsetą

szt.

5Razem:

x……………………….. …………………………………..Miejscowość, data Podpis Wykonawcy wraz z pieczątką


Pakiet nr 2 - Preparaty śródgałkowe i płyny irygacyjne do operacji zaćmy

1

2

3

4

5

6

Lp.

Opis

J.m.

Ilość

Cena jedn. brutto w pln

Wartość brutto w pln (kol.4 x 5)

1

 1. Hialuronian sodu, stężenie: 1,4%, masa cząsteczkowa min. 6 Milionów Daltonów, lepkość min. 3,3 mln cPs, osmolarność 320 mOsm/kg, pH: 7-7,5, pojemność 0,85ml;

 2. Opakowanie: jednorazowe, szklane strzykawki z załączoną kaniulą irygacyjną (27G);

 3. Kwas hialuronowy produkowany z grzebieni kogucich, rozpuszczony w fizjologicznym płynie buforowanym o pH 7,0-7,7;

 4. Właściwości: kohezyjne.

szt..

7502

 1. Hialuronian sodu, stężenie 1%, masa cząsteczkowa min. 5MD, lepkość min. 1mln cPs, osmolarność 320mOsm/kg, pH 7-7,5, pojemność 0,55 i 0,85ml;

 2. Opakowanie: jednorazowe, szklane strzykawki z załączoną kaniulą irygacyjną (27G);

 3. Kwas hialuronowy pozyskiwany na drodze ekstrakcji z grzebieni kogucich, rozpuszczony w fizjologicznym płynie buforowanym o pH 7,0-7,7;

 4. Właściwości: kohezyjne.

szt.

1503

  1. Hialuronian sodu, stężenie 2,5%, masa cząsteczkowa min. 3 Miliony Daltonów, lepkość min. 1mln cPs, osmolarność 320mOsm/kg, pH 7-7,5, pojemność 0,55 i 0,85ml;

  2. Opakowanie: jednorazowe, szklane strzykawki z załączoną kaniulą irygacyjną (25G);

  3. Kwas hialuronowy produkowany z grzebieni kogucich, rozpuszczony w fizjologicznym płynie buforowanym o pH 7,0-7,7;

  4. Właściwości: kohezyjne.

szt.

7503

 1. Preparat barwiący- błękit trepanu

 2. Stężenie: 0,055%

 3. Pojemność: 0,75ml

 4. Opakowanie: ampułko-strzykawki (5szt. w opakowaniu)

opak.

94

 1. Zbilansowany płyn irygacyjny w butelce szklanej

 2. Objętość: 500ml

 3. Sterylny roztwór NaCl

 4. Osmolarność 300

 5. pH: 7,5

szt.

1410Razem:

x……………………….. …………………………………..

Miejscowość, data Podpis Wykonawcy wraz z pieczątką

Pakiet nr 3 - Zestawy do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej i tylnej, dzierżawa aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej i dzierżawa mikroskopu operacyjnego


1

2

3

4

5

6

Lp.

Opis

J.m.

Ilość

Cena jedn. brutto w pln

Wartość brutto w pln (kol.4 x 5)

1

Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany w opakowanie jednostkowe, zestaw wstępnie przygotowanych (rozpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z kasetą kompatybilną z oferowanym w dzierżawę aparatem do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej.

Skład zestawu:

- kaseta oryginalna - 1szt

- obłożenie na stolik 140x140 SF- 1szt

- nóż Slit 2,5 mm, jednostronnie ostrzony, zagięty- 1szt

- nóż Side port 1,2 mm, jednostronnie ostrzony, zagięty - 1szt

- tip 2,2 z osłonka irygacyjną i kapturkiem - 1szt

- fartuch (L) - 2szt

- fartuch (M) z ręcznikiem - 1szt

- ręcznik papierowy - 2szt

- podłokietniki - 2szt

- gazik 7,5x7,5cm - 5szt

- strzykawka 2ml (gum. tłok)- 1szt

- strzykawka 5ml (gum. tłok)- 2szt.

- obłożenie pacjenta 160x250cm-1szt

- kieliszek 60ml - 1szt

- miseczka 250m l- 1szt

- strzałki oczne celulozowe, długość 7 cm- 1 szt.

- knot do odprowadzania płynów - 1szt

- osłonka plastikowa na oko- 1szt

- kaniula do hydrodysekcji 25G – 1szt

- kaniula 27G -1sztzestaw

14102

Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany w opakowanie jednostkowe, zestaw do witrektomii 20 G wstępnie przygotowanych (rozpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z kasetą kompatybilną z oferowanym w dzierżawę aparatem do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej.

Skład zestawu:

- kaseta z drenami oryginalna - 1szt

- witrektom pneumatyczny 3000 cpm

- światłowód panoramiczny z osłoną

- dren do wymiany gazowej z filtrem

- linia irygacyjna

- gazy SF6, pojemność 30 ml,

- jednorazowy zestaw do 3 zabiegów

- oleje-lepkość 1300 cst, współczynnik refrakcji (20°C do 25°C) 1,403-1,410; gęstość (20°C do 25°C) 0,96-0,98; jednorazowy zestaw do 3 zabiegów,olej w strzykawce lub ampułce

- obłożenie na stolik 140x140 SF- 1szt

- fartuch jednorazowy (L) - 2szt

- fartuch jednorazowy (M) z ręcznikiem - 1szt

- ręcznik papierowy - 2szt

- podłokietniki - 2szt

- gazik 7,5x7,5cm - 5szt

- opatrunek oczny M

- strzykawka 2ml (gum. tłok)- 2szt

- strzykawka 5ml (gum. tłok)- 1 szt.

- strzykawka 10ml (gum. tłok)- 2szt

- strzykawka 20ml (gum. tłok)- 1szt

- obłożenie okulistyczne pacjenta 127x101,5cm-1szt

- igła do iniekcji 20G 2 szt.

- sączki- 3 szt.

- kaniula 25G – 1szt

- kaniula 2OGx32 mm -1 szt

- mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego – 5szt.

- pojemnik plastikowyszt.

353

Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany w opakowanie jednostkowe, zestaw do witrektomii 23 G wstępnie przygotowanych (rozpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z kasetą kompatybilną z oferowanym w dzierżawę aparatem do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej:

kaseta z drenami oryginalna - 1szt

- witrektom pneumatyczny 3000 cpm

- światłowód panoramiczny z osłoną

- dren do wymiany gazowej z filtrem

- linia irygacyjna

- gazy SF6, pojemność 30 ml,

- jednorazowy zestaw do 3 zabiegów

- oleje-lepkość 1300 cst, współczynnik refrakcji (20°C do 25°C) 1,403-1,410; gęstość (20°C do 25°C) 0,96-0,98; jednorazowy zestaw do 3 zabiegów,olej w strzykawce lub ampułce

- obłożenie na stolik 140x140 SF- 1szt

- fartuch jednorazowy (L) - 2szt

- fartuch jednorazowy (M) z ręcznikiem - 1szt

- ręcznik papierowy - 2szt

- podłokietniki - 2szt

- gazik 7,5x7,5cm - 5szt

- opatrunek oczny M

- strzykawka 2ml (gum. tłok)- 2szt

- strzykawka 5ml (gum. tłok)- 1 szt.

- strzykawka 10ml (gum. tłok)- 2szt

- strzykawka 20ml (gum. tłok)- 1szt

- obłożenie okulistyczne pacjenta 127x101,5cm-1szt

- igła do iniekcji 20G 2 szt.

- sączki-3szt.

- kaniula 25G – 1szt

- kaniula 20Gx32 mm -1szt

- mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego – 5szt.

- pojemnik plastikowy


szt.

354

Nóż do witrektomii przedniej kompatybilny z oferowanym w dzierżawę aparatem do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii oraz mikroskopem operacyjnym przez Wykonawcę

opak.

35

Dzierżawa aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej, o parametrach technicznych określonych w SIWZ (w zakresie oferowanego sprzętu Wykonawca musi posiadać potwierdzenie, że zweryfikowano wzajemną kompatybilność z oferowaną kasetą)

m-c

366

Dzierżawa mikroskopu operacyjnego o parametrach technicznych określonych w SIWZ.


m-c

36Razem:

X……………………….. …………………………………..Miejscowość, data Podpis Wykonawcy wraz z pieczątką©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna