Do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie – tekstu jednolitegoPobieranie 86,5 Kb.
Data24.10.2017
Rozmiar86,5 Kb.

 1. Aneks nr 3 z dnia 10.06.2015 r.

 2. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie – tekstu jednolitego


wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora z dnia 11.06.2014 r.

Działając w ramach uprawnień statutowych § 7 ust. 1 i 2 oraz na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego:


§ 1

I. W rozdziale III. Struktura Organizacyjna Szpitala, w § 10 :

 1. W ust. 2 ulegają zmianie

- pkt 1) i przyjmuje brzmienie:

Oddział Internistyczny, ul. Biernackiego 9

- skreśla się pkt. 10) Oddział Internistyczno –Kardiologiczny, ul. Kruczkowskiego 21,

- w pkt. 11) skreśla się literę:

a) Izba Przyjęć Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy,

- w pkt. 18) dodaje się litery: 1. Pracownia Prób Wysiłkowych Serca,

 2. Pracownia Holtera,

 3. Pracownia Echo-Kardiograficzna,

- pkt. 19) przyjmuje brzmienie:

Laboratorium Centralne, ul. Kruczkowskiego 21: 1. Pracownia Biochemii i Immunochemii, ul. Kruczkowskiego 21,

 2. Pracownia Hematologii i Koagulologii, ul. Kruczkowskiego 21,

 3. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, ul. Biernackiego 9,

 4. Pracownia Mikrobiologiczna, ul. Sieroca 2B,

 5. Pracownia Prątka Gruźlicy, ul. Sieroca 2B,

 6. Pracownia Analityki Ogólnej, ul. Kruczkowskiego 21,

 7. Punkt Pobrań, ul. Biernackiego 9.

 1. W ust. 3. ulega zmianie

- pkt 4) litera m) i przyjmuje brzmienie:

m) Dział Fizjoterapii,


II. W rozdziale V. Sposób Kierowania Komórkami Organizacyjnymi Szpitala, w § 16, ust. 1 ulegają zmianie:

- pkt. 2) i przyjmuje brzmienie:

kierownik – Laboratorium Centralnym, Apteką, Blokiem Operacyjnym, Działem Diagnostyki RTG, Bankiem Krwi, Izbą Przyjęć, Sterylizatornią,

kierownik/lekarz – Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym,

kierownik/koordynator – Zespołu Przychodni Specjalistycznych i Przychodni POZ, Działem Fizjoterapii,

- pkt. 4) i przyjmuje brzmienie:

kierownik ds. pielęgniarstwa / pielęgniarka oddziałowa / pielęgniarka koordynująca – oddziałem, izbą przyjąć, przychodnią, blokiem operacyjnym.

w pkt. 5) i przyjmuje brzmienie:

kierownik ds. położnictwa / położna oddziałowa / położna koordynująca – oddziałem, izbą przyjąć, przychodnią, blokiem operacyjnym.
III. W rozdziale VI. Organizacja, zadania i współdziałanie poszczególnych jednostek
i komórek organizacyjnych dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania szpitala pod względem diagnostyczno – leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym
i administracyjno – gospodarczym
1. W Pionie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Oddział szpitalny, Zadania oddziału szpitalnego, po zapisie Oddziały szpitalne zapewniają całodobową opiekę stacjonarną w zakresie odpowiedniej specjalności:
Ust. 7 przyjmuje brzmienie: Do zadań Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

1) Organizowanie i współudział w postępowaniu resuscytacyjnym na terenie Szpitala.

2) Zabezpieczenie postępowania terapeutycznego chorych w stanie zagrożenia życia.

3) Współudział w ustalaniu zasad przygotowania chorych do zabiegów operacyjnych.

4) Przeprowadzanie znieczuleń pacjentów do zabiegów operacyjnych.

5) Współudział w nadzorze pooperacyjnym na oddziałach zabiegowych oraz prowadzenie pacjentów wymagających intensywnego nadzoru w okresie pooperacyjnym w oddziale.

6) Konsultowanie pacjentów w oddziałach Szpitala i kwalifikowanie ich do leczenia na Oddziale bądź na Stanowisku Intensywnej Terapii.

7) Wyrównywania zaburzeń ogólnoustrojowych towarzyszących chorobie zasadniczej lub będącej jej wynikiem, zwalczając również bóle i różnego rodzaju wstrząsu.

8) Objęcie postępowaniem leczniczym pacjentów, którzy wymagają ustabilizowania podstawowych parametrów życiowych w stopniu pozwalającym na powrót na ogólną salę chorych w oddziale macierzystym, bądź zapewnienie.

9) zapewnienie prawidłowości leczenia pacjentów i ciągłości postępowania w zakresie anestezjologii


i intensywnej terapii u innego świadczeniodawcy, z którym Szpital zawarł umowę.
Dodaje się ust. 9, który przyjmuje brzmienie: Do zadań Oddziału Neurologicznego należy w szczególności:

1. Leczenie schorzeń neurologicznych, zwłaszcza chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, dziedzicznych i zwyrodnieniowych chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz chorób obwodowego układu nerwowego.

2. Diagnozowanie schorzeń neurologicznych poprzez wykonywanie następujących badań:

- EEG podstawowe,

- EEG po prowokacji i deprywacji snu,

- EEG Holterowskie,

- Videometria,

- USG,


- Elektromiografia Potencjałów Wywołanych.

3. Próby rozkurczowe wziewne.

4. Próby prowokacyjne eliminacyjne pokarmowe.

5. Diagnostyki psychologicznej, diagnoza nerwic, neuropsychologiczna, osobowości, schorzeń psychosomatycznych, a także psychoterapia i porady.


Dodaje się ust. 10, który przyjmuje brzmienie: Do zadań Oddziału Chirurgii Ogólnej
z Pododdziałem Laryngologii należy w szczególności:

1) Stosowanie procedur diagnostycznych takich jak:

- wziernikowanie (endoskopia) układu oddechowego i przewodu pokarmowego (również


w znieczuleniu ogólnym),

- punkcje diagnostyczne j. opłucnej, osierdzia, jamy otrzewnowej i jam stawowych,

- video skopie diagnostyce klatki piersiowej i jamy brzusznej,

- biopsje różnych okolic ciała (igłowe i otwarte),

- ocena wydolności układu oddechowego,

- badanie hemodynamiczne,

- mediastinoskopie.

2) Stosowanie procedur leczniczych takich jak:

- craniotomia,

- zabiegi rekonstrukcyjne głowy i twarzy"

- usuwanie zmian skórnych,

- operacje tarczycy, przytarczyc i ślinianek,

- zabiegi rekonstrukcyjne klatki piersiowej,

- zabiegi operacyjne tchawicy i oskrzeli,

- sączkowanie jamy opłucnej, osierdziowej i śródpiersia,

- resekcja miąższu płucnego,

- operacja osierdzia i serca (bez użycia krążenia pozaustrojowego),

- leczenie operacyjne przełyku,

- zabiegi rekonstrukcyjne przepony,

- operacje przepuklin brzusznych,

- resekcje przewodu pokarmowego (żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego),

- usunięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową,

- usunięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną,

- zabiegi rekonstrukcyjne dróg żółciowych,

- resekcja częściowa i całkowita śledziony, nerek i trzustki,

- resekcje częściowe wątroby,

- operacje torbieli w obrębie jamy brzusznej laparoskopowe i klasyczne,

- zabiegi proktologiczne,

- operacje żylaków kończyn dolnych,

- operacje onkologiczne: sutek, śródpiersie, jama brzuszna,

- amputacja kończyn,

- intensywna terapia w pełnym, zakresie (oddech, cewnikowanie dużych naczyń, ultrahemofiltracja, plazmaforeza, centralne żywienie pozajelitowe, żywienie dojelitowe).

3) W zakresie zadań Pododdziału Laryngologii:

1. Leczenie zachowawcze i operacyjne schorzeń w zakresie chorób górnych dróg oddechowych.

2. Leczenie i diagnozowanie w zakresie schorzeń: ucha, gardła, krtani.

3. Wykonywanie pełnego zakresu zabiegów operacyjnych w/w schorzeniach.

4. Prowadzenie leczenia chemioterapią schorzeń nowotworowych górnych dróg oddechowych.
Dodaje się ust. 11, który przyjmuje brzmienie: Do zadań Oddziału Urazowo – Ortopedycznego:

1) Wykonywanie zabiegów operacyjnych z zakresu ortopedii i traumatologii w obrębie kończyn górnych i dolnych, kręgosłupa i tułowia oraz barku.

a) leczenie operacyjne w części traumatologicznej, takie jak:

- otwarta repozycja i zespolenie,

- gwoździe śródszpikowe,

- płyty, śruby,

- DHS,


- ZESPOL,

- płyty A.M i całkowite,

- gwoździopłyta łączona,

- dekortykacja i zespolenie w celu naprawy zranień w obrębie przedramienia, ręki i stopy, uszkodzeń więzadłowych stawów, złamań i zwichnięć kręgosłupa,2) leczenie w części ortopedycznej, takie jak:

- plastyka ścięgna Achillesa,

- uwolnienie przykurczu stawu,

- naprawa wiązadeł kolana,

- artroskopia i meniscectomia,

- usunięcie przykurczu Dupuytrena,

- artrodeza stawów,

- operacje stawów rzekomych kości z zespoleniem, implantem i przeszczepem,

- przeszczepy skóry niepewnej,

- resekcje dużych guzków kości,

- frezowanie, drenaż ssąco przepływowy.

3) Leczenie nieoperacyjne poprzez:

- leżenie i usprawnianie,

- leczenie wyciągiem,

- nastawienia,

- korekcje i gipsy.
Dodaje się ust. 12, który przyjmuje brzmienie: Do zadań Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej należy:
Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób układu moczowo-płciowego w szczególności:


    1. kompleksowe leczenie kamicy układu moczowego metodami operacyjnymi
     i małoinwazyjnymi:

- PCNL – endoskopowe, przez skórne usuwanie kamieni nerkowych,

- URSL – endoskopowe leczenie kamicy moczowodowej,

- ESWL – bezinwazyjne leczenie kamicy moczowej z użyciem fali uderzeniowej generowanej pozaustrojowo,

- cystolitotrypsja – leczenie kamicy pęcherza moczowego, do zabiegów używany jest litotryptor pneumatyczny oraz laser Hol –Yag,2) leczenie chorób nowotworowych układu moczowo płciowego:

- prostatektomia radykalna w raku prostaty,

- cystectomia radykalna z wytworzeniem zastępczych pęcherzy jelitowych lub odprowadzenie moczu do wstawki jelitowej w raku pęcherza moczowego,

- nefrektomia radykalna lub resekcja organooszczędzająca samych guzów (NSS) w guzach nerki,

- TURT – przez cewkowa elektroresekcja guzów pęcherza moczowego,

- leczenie raka pęcherza wlewkami dopęcherzowymi cyctostatyków lub prątka gruźlicy (BCG terapia),3) leczenie przerostu gruczołu krokowego metodami otwartymi i endoskopowymi (TURP)

4) operacje laparoskopowe: kamicy moczowodowej, torbieli nerkowych, żylaków powrózka nasiennego

5) leczenie: innych nowotworów np. jądra, urazów układu moczowego, zwężeń cewki moczowej, w tym operacje naprawcze i rekonstrukcje, zwężeń szyi pęcherza moczowego – choroba Mariona, przetok pęcherzowo – pochwowych i innych, choroby Peyroniego – stwardnienie włókniste prącia, zaburzeń czynnościowych pęcherza moczowego, w tym diagnostyka urodynamiczna, biopsja gruczołu krokowego i nerek, nietrzymanie moczu
u kobiet.
Pracownia ESWL stanowi komórkę Oddziału Urologii.

Zadaniem tej komórki jest leczeniem pacjentów z rozpoznaną kamienicą nerkową metodą fal uderzeniowych wyzwalanych pozaustrojowo.

Pracownią ESWL kieruje Ordynator Oddziału Urologii.


 1. W Pionie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Blok Operacyjny, Zadania Bloku Operacyjnego, po ust. 7 wprowadza się zapis:

Nadzór merytoryczny nad pracą Bloku Operacyjnego przy ul. Lubartowskiej 81 sprawuje Lekarz Kierujący Oddziałem Ginekologii.

Nadzór merytoryczny nad pracą Bloku Operacyjnego przy ul. Kruczkowskiego 21 sprawują ordynatorzy odpowiednich oddziałów zabiegowych podlegli bezpośrednio Z-cy Dyrektora
ds. Lecznictwa.

Za zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych do wykonywania zadań Bloku Operacyjnego odpowiada Kierownik Bloku Operacyjnego/ Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego.


Dodaje się zapisy dotyczące zadań kierownika Bloku Operacyjnego:

1) Do obowiązków Kierownika Bloku Operacyjnego/ Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego należy:

a) kierownictwo i nadzór nad całością pracy Bloku Operacyjnego,

b) dbanie o należyte zaopatrzenie i konserwację sprzętu, narzędzi i materiałów operacyjnych,

c) ustalanie programu operacji,

d) kontrola dokumentacji i sprawozdawczości operacyjnej.

2) Personel sal operacyjnych podlega bezpośrednio Kierownikowi Bloku Operacyjnego/Pielęgniarce Oddziałowej Bloku Operacyjnego z wyjątkiem czasu trwania zabiegu operacyjnego kiedy personel znajdujący się w sali operacyjnej jest podporządkowany w sprawach dotyczących technicznego prowadzenia zabiegu – lekarzowi operującemu,
a w sprawach ogólnego postępowania i bezpieczeństwa życia i zdrowia operowanego - anestezjologowi.


 1. W pkt 2. Pion Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Przychodnia:

Nazwę PRZYCHODNIA zastępuje się nazwą ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH i PRZYCHODNI POZ.

Wprowadza się poniższe zapisy:


 1. Zespół Przychodni Specjalistycznych i Przychodni POZ jest przedsiębiorstwem Szpitala realizującym ambulatoryjne świadczenia zdrowotne o charakterze profilaktyczno-leczniczym.

 2. Zespołem Przychodni kieruje Koordynator Zespołu Przychodni.

 3. W skład zespołu wchodzą Przychodnie w strukturze, których znajdują się poradnie
  i pracownie.

 4. Nadzór merytoryczny nad pracą poszczególnych poradni sprawują Ordynatorzy/ Lekarze Kierujący Oddziałami jednoimiennymi z poradniami, z zastrzeżeniem Wojewódzkiej Przychodni Chorób Płuc i Gruźlicy, gdzie nadzór sprawuje Z-ca Koordynatora Zespołu Przychodni Specjalistycznych i Przychodni POZ.

Zapis ZADANIA PRZYCHODNI zastępuje się zapisem ZADANIA ZESPOŁU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH I PRZYCHODNI POZ.


Po zapisie Przychodnie zapewniają ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w zakresie odpowiedniej specjalności po ust. 3 dodaje się:

ust 4. Do zadań Przychodni Przyszpitalnej i Przychodni POZ z siedzibą przy
ul. Kruczkowskiego 21 w Lublinie jako jednostki organizacyjnej należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) gastroenterologii,

2) kardiologii z możliwością wykonania EKG, echo serca, próby wysiłkowej, holter EKG i holter ciśnieniowy,

3) neurologii w tym leczenie padaczki, wykonywanie badań EEG,

4) chirurgii ogólnej,

5) chirurgii urazowo- ortopedycznej,

6) chirurgii naczyniowej,

7) urologii,

8) gruźlicy i chorób płuc,

9) domowego leczenia tlenem,

10) podstawowej opieki zdrowotnej,

13) fizjoterapii,14) badań endoskopowych przewodu pokarmowego,
W szczególności:
Dodaje się pkt 4 a) w brzmieniu: Do zadań Poradni Gastroenterologicznej należy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

 1. diagnostyki i leczenia schorzeń gastroenterologicznych u dorosłych w trybie ambulatoryjnym: choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy, niezakaźne zapalenie jelita cienkiego i grubego, choroby jelit, choroby wątroby schorzenia pęcherzyka żółciowego, przewodu żółciowego i trzustki nowotwory przełyku, żołądka, jelita grubego, wątroby i dróg żółciowych, trzustki,

 2. przygotowania pacjenta do pełnego zakresu procedur endoskopowych w trybie ambulatoryjnym m.in.: endoskopia przełyku z biopsją, endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku, żołądka, dwunastnicy, zamknięta endoskopowa biopsja jelita, esofago-gastrouodenoskopia z biopsją zamkniętą, endoskopowa biopsja jelita grubego, endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego, endoskopowa biopsja odbytu
  z pobraniem materiału, biopsja odbytu, usuniecie ciała obcego ze światła żołądka, jelita bez nacięcia, badanie per rectum,

 3. kierowania do planowego leczenia szpitalnego w oddziale chorób wewnętrznych, chirurgii, onkologii i uzdrowiskowego oraz ośrodków klinicznych,

 4. konsultacji w okresie przed i poszpitalnym,

 5. prewencji schorzeń gastroenterologicznych i ich powikłań, edukacji zdrowotna.

Dodaje się pkt 4 b) w brzmieniu: Do zadań Poradni Kardiologicznej należy udzielanie świadczeń w zakresie:


 1. rozpoznania, leczenia i badania chorób układu sercowo - naczyniowego, chorób niedokrwiennych serca, nadciśnienia tętniczego, niewydolności krążenia, wady zastawek,

 2. propagowania profilaktyki chorób serca i układu krążenia,


Dodaje się pkt 4 c) w brzmieniu: Do zadań Poradni Neurologicznej należy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

 1. diagnostyki i leczenia schorzeń neurologicznych w trybie ambulatoryjnym takich jak: choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego, układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy, zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych, inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia okresowe i napadowe, zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe, polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego, choroby połączeń nerwowo-mięśniowych
  i mięśni, porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne, inne zaburzenia układu nerwowego, guzy mózgu, urazy czaszkowo - mózgowe, nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego, zespoły otępienne, choroby naczyń mózgowych,

 2. kierowania do planowego leczenia szpitalnego w oddziale neurologicznym
  i uzdrowiskowego oraz ośrodków klinicznych,

 3. konsultacji w okresie przed i poszpitalnym,

 4. prewencji schorzeń neurologicznych i ich powikłań, edukacji zdrowotna.

Dodaje się pkt 4 d) w brzmieniu: Do zadań Poradni Chirurgii Ogólnej należy udzielanie świadczeń w zakresie:

 1. diagnostyki i leczenia: radiologicznej układu kostnego i układu pokarmowego, ultrasonograficznej jamy brzusznej, nerek, moczowodów i pęcherza moczowego, gruczołu krokowego i jąder, ultrasonograficznej tkanek miękkich i naczyń żylnych, radykalnego wycięcia zmian skóry z badaniem histopatologicznym, szycia ran różnych okolic ciała, usunięcia ciała obcego z różnych okolic ciała, założenia lub wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego, prostego wycięcia węzła chłonnego, nacięcia kaletki maziowej lub pochewki ścięgnistej, szycia ścięgna ręki, oczyszczania rany, zamkniętego nastawienia zwichnięcia lub złamania (bez wewnętrznej stabilizacji), założenia szyny z gipsem lub innego unieruchomienia, aspiracji stawu, ropnia, paznokcia, kaletki maziowej, usunięcia paznokcia, łożyska paznokcia, szycia ran skóry i tkanki podskórnej, wstrzyknięcia leku do stawu lub kaletki, anoskopii, wymiany rurki gastrostomijnej, dobrania i dopasowania ortezy.

 2. konsultacji w okresie przed i poszpitalnym,

Dodaje się pkt 4 e) w brzmieniu: Do zadań Poradni Urazowo-Ortopedycznej należy udzielanie świadczeń w zakresie:

 1. leczenia zachowawczego schorzeń i urazów układu kostno-stawowego, zmian zapalnych, zwyrodnień, zespołów bólowych, złamań, zwichnięć, skręceń, stłuczeń,

 2. konsultacji w okresie przed i poszpitalnym,

 3. prewencji schorzeń ortopedycznych i ich powikłań, edukacji zdrowotnej.

Dodaje się pkt 4 f) w brzmieniu: Do zadań Poradni Chirurgii Naczyniowej należy udzielanie świadczeń w zakresie:

 1. konsultowania pacjentów ze schorzeniami układu krążenia,

 2. leczenia ambulatoryjnego pacjentów po operacjach serca i naczyń,

 3. kwalifikowania pacjentów do diagnostyki inwazyjnej, do operacji,

 4. profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych oraz promowanie zdrowego stylu życia.


Dodaje się pkt 4 g) w brzmieniu: Do zadań Poradni Urologicznej należy udzielanie świadczeń w zakresie:

 1. diagnostyki i leczenia pacjentów ze schorzeniami układu moczowego: kompleksowego leczenia chorób prostaty, nowotworów dróg moczowych, leczenia stanów zapalnych dróg moczowych, nietrzymania moczu oraz schorzeń neurogennych pęcherza,

 2. badań i zabiegów diagnostycznych:

   1. biopsja stercza (diagnostyka raka stercza)

   2. cystoskopia (wziernikowanie pęcherza moczowego)

 • urografia,

 • USG

 • TK jamy brzusznej

 • badania laboratoryjne

 • oznaczenia markerów nowotworowych

 • badania histopatologiczne

 1. konsultacji w okresie przed i poszpitalnym,

 2. kontynuacji leczenia poszpitalnego,

 3. prewencji schorzeń urologicznych i ich powikłań, edukacji zdrowotnej.


Dodaje się pkt 4 h) w brzmieniu: Do zadań Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc należy udzielanie świadczeń w zakresie:

 1. diagnostyki gruźlicy i chorób płuc

 • rtg płuc

 • spirometria

 • bronchofiberoskopia

 • próby tuberkulinowe

 • badania laboratoryjne

 1. leczenia gruźlicy i chorób płuc,

 2. profilaktyki gruźlicy i chorób płuc,

 3. zbierania i analizy zgłoszeń dotyczących zachorowań na gruźlicę płuc.


Dodaje się pkt 4 i) w brzmieniu: Do zadań Poradni Domowego Leczenia Tlenem należy:

 1. kwalifikacja chorych z przewlekłą niewydolnością oddechową do leczenia tlenotarapią,

 2. sprawowanie opieki nad chorymi wymagającymi wspomagania oddechu przy pomocy koncentratora tlenu poprzez badania lekarskie, wizyty pielęgniarki w domu chorego oraz wykonywanie badań gazometrycznych, spirometrycznych, rtg klatki piersiowej, morfologii krwi i EKG,

 3. zapewnienie realizacji kontrolnych badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych
  i radiologicznych,

 4. zapewnienie dostępu do całodobowej konsultacji telefonicznej z personelem udzielającym świadczeń,

 5. współpraca i koordynacja działań z oddziałem chorób płuc.


Dodaje się pkt 4 j) w brzmieniu: Do zadań Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy w szczególności:

 1. planowanie i realizacja podstawowej opieki lekarskiej nad pacjentem obejmującej swoim zakresem świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej rodzinnej.

 2. kwalifikowanie pacjentów na dalsze leczenie specjalistyczne,

 3. w ramach działalności POZ pacjenci mają zapewnione świadczenia Gabinetu Diagnostyczno - Zabiegowego oraz Punktu Szczepień, Poradni Położnej POZ, Poradni Pielęgniarki POZ.


Dodaje się pkt 4 k) w brzmieniu: Do podstawowych zadań Działu Fizjoterapii należy
w szczególności:

 1. wykonywanie poszczególnych zabiegów rehabilitacyjnych w oparciu o skierowania,

 2. udzielanie konsultacji pacjentom posiadającym skierowania od lekarzy innych specjalności,

 3. leczenie poprzez stosowanie zabiegów rehabilitacyjnych,

 4. realizacja programów rządowych z zakresem rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Pracę Działu Fizjoterapii nadzoruje Koordynator ds. Rehabilitacji.

CEL:

Koordynator czuwa nad prawidłowym tokiem pracy Działu, nadzoruje pod względem fachowym i etycznym pracę podległego personelu oraz dba o porządek i dyscyplinę pracy.ZAKRES CZYNNOŚCI:

Do podstawowych zadań Koordynatora ds. Rehabilitacji należy w szczególności: 1. koordynowanie pracy Działu Fizjoterapii,

 2. prowadzenie analizy i oceny w zakresie potrzeb leczenia usprawniającego pacjentów objętych działalnością Działu Fizjoterapii,

 3. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem obowiązującej dokumentacji Działu Fizjoterapii oraz sporządzaniem sprawozdań,

 4. wnioskowanie o wyposażenie Działu Fizjoterapii w odpowiedni sprzęt.

 5. Koordynator odpowiada za prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających
  z jego zakresu czynności.


Dodaje się pkt 4 l) w brzmieniu: Do podstawowych zadań Pracowni Endoskopowej należy:

Wykonywanie usług w zakresie endoskopii diagnostycznej i terapeutycznej górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Nadzór merytoryczny nad Pracownią Endoskopową sprawuje Ordynator Oddziału Chirurgii. Pod względem funkcjonalnym Pracownia Endoskopowa podlega pod Kierownika Przychodni Przyszpitalnej.
W miejsce KIEROWNIK PRZYCHODNI wprowadza się zapis KOORDYNATOR ZESPOŁU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH I PRZYCHODNI POZ.

Ulega zmianie zakres obowiązków i przyjmuje brzmienie:
 1. Pełnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Zespołu Przychodni Specjalistycznych i Przychodni POZ.

 2. Kierowanie pracą lekarzy zatrudnionych w poradniach w zakresie obejmującym prawidłową działalność profilaktyczno-leczniczą.

 3. Koordynowanie pracy Zespołu w przypadkach absencji personelu fachowego.

 4. Prowadzenie działalności fachowej w reprezentowanej przez siebie specjalności
  w ustalonym wymiarze czasu.

 5. Respektowanie praw i obowiązków pacjentów wynikających z ustawy o zawodzie lekarza i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 6. Egzekwowanie składania przez pacjentów świadomej, pisemnej zgody, w przypadku procedur diagnostycznych o podwyższonym ryzyku.

 7. Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją świadczeń zdrowotnych warunkujących pełną realizację planu rzeczowo – finansowego z równoczesną dbałością o optymalizację generowanych kosztów.

 8. Nadzorowanie sprawozdawczości z realizacji świadczonych usług w poradniach wynikających z podpisanej umowy z NFZ i ustawy  o statystyce publicznej.

 9. Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji medycznej przez podległy personel ze szczególnym uwzględnieniem sposobu prowadzenia historii chorób w świetle obowiązujących przepisów i procedur.

 10. Nadzór nad przestrzeganiem przez personel dyscypliny pracy i współpraca z Działem Kadr, Płac i Szkoleń SPSzW.

 11. Wydawanie opinii o podległym personelu oraz występowanie z wnioskami w sprawie przyjmowania, zwalniania, awansowania i karania tego personelu.

 12. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i zażaleń pacjentów na pracę podległej komórki organizacyjnej.

 13. Wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną.

 14. Dbałość o wygląd estetyczny, czystość i porządek w przychodni, przy udziale podległego personelu oraz współpraca w tym zakresie z odpowiednim działem SPSzW.

 15. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP, p/pożarowych, sanitarnych oraz Regulaminów Szpitala.

 16. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szpitala.

Na stanowisku obowiązuje:

1) Znajomość założeń Polityki Jakości ustalonej dla potrzeb wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

2) Znajomość i stosowanie dokumentów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 obowiązujących w Zespołu.

3) Nadzorowanie realizacji zadań komórki organizacyjnej w oparciu o wdrożony System Zarządzania Jakością.

4) Wnioskowanie o zmianę lub utworzenie nowych procedur, instrukcji, regulaminów SZJ niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań w podległej Koordynatorowi komórce organizacyjnej. 1. W Pionie Naczelnej Pielęgniarki, Struktura organizacyjna dodaje się komórkę organizacyjną: STERYLIZATORNIA. Zadania Sterylizatorni – Załącznik nr 4 b.


IV. W rozdziale VII. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAPEWNIENIEM WŁAŚCIWEJ DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI TYCH ŚWIADCZEŃ W JEDNOSTKACH I KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA

W § 25, ust. 1 dodaje się pkt 5) Izba Przyjęć w lokalizacji przy ul. Kruczkowskiego 21 , czynna całodobowo.
    1. § 51, ust. 1 przyjmuje brzmienie: Na bloku operacyjnym wykonywane są zabiegi operacyjne w schorzeniach wymagających interwencji ginekologicznej i położniczej, chirurgicznej, laryngologicznej, urazowo-ortopedycznej, urologicznej.


3. § 51, ust. 2 przyjmuje brzmienie:

2. W skład zespołu sal operacyjnych wchodzą: 1. sale operacyjne Bloku Operacyjnego, ul. Kruczkowskiego 21,

 2. sale operacyjne Bloku Operacyjnego Ginekologiczno-Położniczego, ul. Lubartowska 81.

4. § 51, ust. 3 przyjmuje brzmienie:

3. Poszczególne sale operacyjne przydzielone są na stałe odpowiednim oddziałom prowadzącym leczenie ginekologiczne i położnicze, chirurgiczne, laryngologiczne, urazowo-ortopedyczne, urologiczne.


5.§ 68, ust. 1 przyjmuje brzmienie:

 1. Pobieranie materiału do badań pacjentów leczonych ambulatoryjnie odbywa się
  a) w Punkcie Pobrań przy ul. Biernackiego 9 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -11.00 oraz w sytuacjach pilnych po telefonicznym uzgodnieniu w godz. 11.00 – 13.00,

b) w Punktach Pobrań przy ul. Kruczkowskiego 21:

 1. Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w POZ od poniedziałku do piątku
  w godzinach 8.00-9.00 oraz w sytuacjach pilnych po telefonicznym uzgodnieniu
  w godz. 10.00 – 18.00,

 2. Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w Przychodni Przyszpitalnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-9.00.


6.§ 68, ust. 4 przyjmuje brzmienie:

4. Laboratorium zapewnia dostępność badań analitycznych od poniedziałku do piątku


w godzinach: 7.00 -19.00, oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach: 7.00- 14.35, Pracownia Mikrobiologiczna od poniedziałku do soboty w godzinach: 7.00 – 14.35.
7.§ 68, ust. 5 przyjmuje brzmienie:

5.Zabezpieczenie wykonywania badań poza rutynowymi godzinami Laboratorium Centralnego powierzono laboratorium wyłonionemu w drodze konkursu ofert: ALAB laboratoria Sp. z o. o. (badania realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 19.00 -7.00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 14.35 – 7.00 dnia następnego na podstawie załącznika nr 1 do umowy).


8.§ 68, ust. 6 przyjmuje brzmienie:

6. Szczegółowe wytyczne w przedmiotowej sprawie reguluje Zarządzenie Nr 34/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z dn. 05.03.2015 r. w sprawie organizacji pracy Laboratorium Centralnego i zabezpieczenia potrzeb w zakresie realizacji badań laboratoryjnych w trybie całodobowym.
9.§ 70, ust. 6 przyjmuje brzmienie:

 1. Szczegółowe wytyczne w przedmiotowej sprawie reguluje Zarządzenie Nr 111/2014 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z dnia 17.12.2014 r. w sprawie całodobowego zabezpieczenia w krew i jej składniki oraz wykonywanie badań serologicznych oddziałów szpitalnych SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie, zlokalizowanych przy ul. Kruczkowskiego 21.

§2


 1. W Pionie Dyrektora ulegają zmianie schematy organizacyjne poszczególnych komórek i przyjmują formę określoną w Załączniku Nr 1 do Aneksu Nr 3.

 2. W Pionie Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa ulegają zmianie schematy organizacyjne poszczególnych komórek i przyjmują formę określoną w Załączniku Nr 2 do Aneksu Nr 3.

 3. W Pionie Z-cy Dyrektora ds. Technicznych ulegają zmianie schematy organizacyjne poszczególnych komórek i przyjmują formę określoną w Załączniku Nr 3 do Aneksu Nr 3.

 4. W Pionie Naczelnej Pielęgniarki ulegają zmianie schematy organizacyjne poszczególnych komórek i przyjmują formę określoną w Załączniku Nr 4 do Aneksu Nr 3.

 5. Ulega zmianie cennik będący Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
  i przyjmuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do Aneksu Nr 3.

§3

Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.§4
Aneks wchodzi w życie z dniem ……………..2015 r.


Aneks nr 3

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna