Do pisania pracy dyplomowejPobieranie 24,75 Kb.
Data12.06.2018
Rozmiar24,75 Kb.

Załącznik Nr 1

do Zasad udostępniania materiałów
Imię i nazwisko Miejscowość, data

Adres zamieszkaniadane kontaktowe

WNIOSEK STUDENTA O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW

DO PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ
Zwracam się z prośbą o udostępnienie materiałów do pisania pracy dyplomowej: inżynierskiej/licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej* na temat “.....................................” – numer zakresu tematycznego ................ z listy zakresów umieszczonych na stronie www.kghm.com.
Do wniosku dołączam abstrakt pracy dyplomowej oraz zaświadczenie uczelni o statusie studenta. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach kontaktu w związku z udostępnianiem mi materiałów do napisania pracy dyplomowej oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Przyjmuję do wiadomości, że:


  1. administratorem moich danych osobowych jest KGHM Polska Miedź S.A.,
    ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin,

  2. powyższe dane osobowe są potrzebne wyłącznie dla realizacji powyższego przedsięwzięcia,

  3. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania,

  4. podanie powyższych danych osobowych i uczestnictwo jest całkowicie dobrowolne.

2. Jednocześnie, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku oświadczam, że będę przestrzegać zasad bezpiecznego przetwarzania pozyskanych informacji w systemach informatycznych, w których będę pracować.


3. Zobowiązuję się do korzystania tylko z takich narzędzi przetwarzania danych, które będą gwarantować zachowanie bezpieczeństwa informacji pozyskanych od KGHM oraz takich, które samodzielnie w pełni kontroluję. W przypadku potrzeby korzystania z narzędzi lub usług strony trzeciej (np. w wyniku korzystania z rozwiązań chmurowych) zobowiązuję się do pisemnego informowania KGHM Polska Miedź S.A. celem uzyskania zgody na takie działanie.
4. W przypadku pozyskiwania i korzystania z informacji dotyczących KGHM (poza otrzymanymi materiałymi od KGHM) oraz z zamiarem przetwarzania takich informacji, łączenia ich w zbiory danych, wykonywania na nich operacji z użyciem metod, narzędzi i technologii informatycznych, w wyniku czego może powstać nowa użyteczna wiedza (tzw. Big Data), zobowiązuję się do pisemnego informowania KGHM Polska Miedź S.A. o każdym takim zamiarze celem uzyskania zgody na takie działanie. Wyniki powyższych działań niezależnie od wykorzystywanych źródeł informacji umieszczę w ww. pracy i przekażę zwrotnie do KGHM Polska Miedź S.A.

………..…………………………………(podpis studenta)
* niepotrzebne skreślić
Imię i nazwisko studenta …………………………….…. Miejscowość, data

Nazwa uczelni …………………………………………...

Kierunek studiów ………………………………………..

Specjalność …………………………………………….…

Promotor ……………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………....................................................…(Tytuł pracy dyplomowej)

ABSTRAKT PRACY DYPLOMOWEJ

………………………………………………………………………………………………………..................................................…

………………………………………………………………………………………………………..................................................…

………………………………………………………………………………………………………..................................................…

………………………………………………………………………………………………………..................................................…

………………………………………………………………………………………………………..................................................…

………………………………………………………………………………………………………..................................................…

………………………………………………………………………………………………………..................................................…

………………………………………………………………………………………………………..................................................…

………………………………………………………………………………………………………..................................................…

………………………………………………………………………………………………………..................................................…

………………………………………………………………………………………………………..................................................…

………………………………………………………………………………………………………..................................................…

………………………………………………………………………………………………………..................................................…

………………………………………………………………………………………………………..................................................…

………………………………………………………………………………………………………..................................................…

………………………………………………………………………………………………………..................................................…

………………………………………………………………………………………………………..................................................…

………………………………………………………………………………………………………..................................................…

………………………………………………………………………………………………………..................................................…………………………………………………………

(podpis studenta)

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna