Do komórki A1 wpisać 16, do komórki A2 wpisać 20, do A3 wpisać 10Pobieranie 17,41 Kb.
Data07.12.2017
Rozmiar17,41 Kb.

Excel – ćwiczenia 1 z 2


Ćwiczenie 1

 • Do komórki A1 wpisać 16, do komórki A2 wpisać 20, do A3 wpisać 10

 • Komórka A4 będzie pokazywać wartość sumy A1 i A2 podzieloną przez A3: do komórki A4 należy wpisać
  = (A1 + A2) / A3
  (po wprowadzeniu w.w. wyrażenia komórka A4 powinna pokazywać 3,6 )

 • Zmienić formułę A4 tak, by liczyła iloczyn komórek A1, A2 i A3 dzieloną przez sumę tych komórek.

 • Wpisać nową formułę (wyrażenie) do komórki A5, która poda wartość komórki A4 podzieloną przez 100.

 • Zmienić wartość A1 na 16,789. Co się stanie jeśli zamiast przecinka wstawimy kropkę ?


Ćwiczenie 2 – podstawowe funkcje wbudowane

Excel posiada bogaty zbiór funkcji wbudowanych, np. suma, min (minimum), itp. W ich argumentach podaje się zwykle zakres komórek.

Zakres może określać komórkę, fragment kolumny, wiersza, obszar prostokątny (!) lub kombinację., np. Suma(A1:A5) zakres ciągły, Suma (A1; A3; A7; A8) – wybrane komórki, Suma (A1:A3; C1:C3; D8) - obszary rozłączne.


 • Dopisać kilka liczb w kolumnie A, następnie w komórce A12 wpisać wyrażenie sumujące wartości komórek od A1 do A4 (z wykorzystaniem funkcji Suma).

 • Wpisać do komórek B1, B3, B7, C5, C6, D4 dowolne liczby. W B12 wprowadzić wyrażenie wyliczające sumę obszaru prostokątnego zaczynającego się w A1 i kończącego w D10.

 • do komórki B13 wprowadzić formułę wyznaczającą maksimum z w.w. obszaru.


Ćwiczenie 3

 • Aktywujmy arkusz „Sprzedaż”

 • Wpiszmy w E2 formułę liczącą wartość netto danego towaru.
  Jeśli formuła jest poprawna, to skopiujmy ją do komórek E3 do E9. Analogicznie wpiszmy formuły liczące wartość brutto.

 • Wpisać do E10 formułę liczącą sumę netto, a do F10 sumę brutto.


Ćwiczenie 4 – zaznaczanie obszarów i format graficzny

Dopracujmy graficzną formę tabelki z ćwiczenia 3 • Korzystając z myszy zaznaczyć wiersz nagłówkowy tabeli i ustawić pogrubienie tekstu

 • Korzystając z klawiatury zaznaczyć wszystkie nazwy towarów i zmienić kolor tekstu na niebieski

 • Ustawić czcionkę ukośną dla całego obszaru tabeli, który zajmują liczby

 • Ustawić grube krawędzie dla zewnętrznych brzegów tabeli, a linie cienkie dla wnętrza tabeli

 • zaznaczyć (jednocześnie – używając CTRL do dodawania kolejnych zaznaczeń) wiersze: 2, 4 i 6.
  Następnie jedną operacją ustawić im tło na jasno zielone.

 • zaznaczyć jednocześnie wszystkie kolumny wewnątrz tabeli, w których znajdują się wartości pieniężne i ustawić im format walutowy z 3 miejscami po przecinku (np. 120. 234 zł)

 • przenieść całą tabelkę tak, by zaczynała się w C4Ćwiczenie 5 – funkcja JEŻELI

 • aktywować arkusz „Egzamin” (zakładki u dołu okna Excel’a) z wynikami z hipotetycznego egzaminu.

 • używając funkcji JEŻELI wypełnić kolumnę C wyrażeniem, które automatycznie wypisze „zaliczono” lub „nie zaliczono” – zależnie od uzyskanej ilości punktów (zaliczenie od 11 punktów).
  Funkcja JEŻELI ma postać:

JEŻELI( warunek ; wartość_gdy_warunek_spełniony ; wartość_gdy_warunek_niespełniony )Uwagi: - wartości tekstowe muszą być w cudzysłowie, np. ”zaliczono”.

- po słowie JEŻELI musi od razu następować nawias – nie może być tam spacji • używając zagnieżdżonej funkcji JEŻELI wypełnić kolumnę D wyrażeniem, które wypisze ocenę wg uzyskanych punktów: 2, 3, 4, 5. Progi są następujące: 11; 15; 19.
  Wskazówka: funkcję JEŻELI zastosować w wyrażeniu dla warunku np.

JEŻELI(warunek1; ocena1; (JEŻELI (warunek2; ocena2; ocena3 ) )


Ćwiczenie 6 – funkcje statystyczne

 • na arkuszu „Egzamin”, w części „Statystyka” wprowadź wyrażenie wyliczające średnią uzyskanych punków.
  Użyj funkcji wbudowanej „ŚREDNIA(zakres_komórek)

 • znajdź i zastosuj funkcje statystyczne potrzebne do wyliczenia kolejnych danych statystycznych .

 • co się stanie z wynikiem „Najczęściej występuje”, jeśli w ostatnim wierszu wyników zmienimy wartość punktów z 15 na 17 ? Znajdź w pomocy opis co oznacza taka wartość.Ćwiczenie 7 – autofiltr

 • aktywować arkusz „Licencje”

 • korzystając z autofiltra pokazać wyłącznie dane klientów z województwa dolnośląskiego

 • zawęzić otrzymane dane do Wrocławia i Świdnicy

 • usunąć bieżący filtr (przećwiczyć opcję z menu i poziomu list wyboru autofiltra)

 • i zastąpić go autofiltrem, który pokaże tych klientów, którzy zakupili ilość licencji większą niż orientacyjna średnia

 • usunąć bieżący filtr i ustawić autofiltr pokazujący, do których klientów nie ma fax’u


Ćwiczenie 8* – filtr zaawansowany

Filtrowanie zaawansowane daje możliwość używania więcej niż 2 alternatyw:

Ogólne zasady:

 1. poniżej listy danych (z minimum 1 wierszem przerwy) kopiujemy nagłówek listy

 2. w polach pod nagłówkiem filtra wpisujemy wartości lub wyrażenia, które mają być spełnione w filtrze

 3. wartości w jednym wierszu są traktowane jako takie, które muszą być spełnione równocześnie

 4. jeśli warunek filtra ma zawierać „LUB” wartości dla alternatywy wpisujemy w kolejnym wierszu

 5. Po określeniu warunku wybieramy „Dane->Filtr->Filtr zaawansowany...”, wskazujemy listę danych (najlepiej myszą), i analogicznie zakres kryteriów (zakres filtra) i naciskamy OK. Wartości w liście powinny zostać odfiltrowanie zgodnie z kryterium.

 6. By wyłączyć filtrowanie z menu filtr wybrać „Pokaż wszystko”
 • korzystając z filtra zaawansowanego pokazać tylko tych klientów, którzy są z Wrocławia, Poznania lub Leszna

 • ustawić filtr na klientów, którzy kupili co najmniej 8 licencji i pochodzą z województwa dolnośląskiego

 • ustawić filtr na klientów, którzy pochodzą z województwa Wielkopolskiego, ale nie są z Poznania

 • powtórzyć jedno z powyższych filtrowań tak, by wyniki zostały automatycznie skopiowane w tym samym arkuszu od komórki J5

Wskazówka: użyć dostępnych operatorów porównania ( =, >, >=, <, <=, <>).
Po operatorze nie może być spacji.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna