Do egzaminu dyplomowegoPobieranie 68,27 Kb.
Data15.04.2018
Rozmiar68,27 Kb.

ZAGADNIENIA

DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

na studiach pierwszego stopnia na kierunku

Towaroznawstwo
na

rok akademicki2016/2017

Blok kierunkowy


 1. Zasady pobierania próbek do badań

 2. Zasady stosowania Polskich Norm

 3. Wybrane metody oceny surowców i produktów

 4. Akredytacja laboratoriów badawczych

 5. Znakowanie opakowań jednostkowych z zawartością oraz zasady znakowania opakowań transportowych

 6. Problemy ekologiczne związane z produkcją i użytkowaniem opakowań

 7. Charakterystyka i możliwości stosowania opakowań z dowolnie wybranych materiałów

 8. Zmiany fizyczne, jakie występują podczas mrożenia żywności oraz metody mrożenia.

 9. Przechowywanie warzyw i owoców.

 10. Nowoczesne metody przechowywania owoców ziarnkowych (jabłka, gruszki).

 11. Zarządzanie – jego funkcje

 12. Reklama i promocja sprzedaży

 13. Dystrybucja produktów

 14. Rodzaje strategii marketingowych

 15. Segmentacja, kryteria segmentacji

 16. Zasady TQM

 17. Koncepcje wspierające zarządzanie jakością: 5S, kaizen, Six Sigma, benchmarking.

 18. Bilans materiałowy, zastosowanie

 19. Technologia produkcji i czynniki jakości mleka krowiego, owczego i koziego

 20. Ocena towaroznawcza mleka surowego

 21. Technologia produkcji i czynniki jakości surowca rzeźnego: bydlęcego, owczego wieprzowego, drobiowego (kury, indyki, kaczki, gęsi), końskiego i króliczego

 22. Charakterystyka i przydatność zasadniczych części tuszy zwierząt rzeźnych

 23. Technologia produkcji i czynniki jakości jaj konsumpcyjnych

 24. Pojęcie i składniki żywności, klasyfikacja produktów żywnościowych

 25. Dodatki do żywności, rola, grupy i aspekt żywieniowy

 26. Utrwalanie żywności, rola, metody i aspekt żywieniowy

 27. Charakterystyka zanieczyszczeń żywności, przyczyny, skutki i ochrona

 28. Charakterystyka i ocena towaroznawcza wybranych produktów (przetwory owocowe, przetwory warzywne, mąki, kasze makarony, pieczywo, miód naturalny, tłuszcze roślinne, masło, sery, mleko spożywcze, śmietana, jogurt, kefir, maślanka, mięso, wędliny, konserwy mięsne, jaja, kawa, herbata)

 29. Strategia kształtowania jakości produktów żywnościowych w łańcuchu „od pola do stołu” i od „stołu do pola”

 30. Bezpieczeństwo żywności – aspekt zdrowotny, technologiczny, ekologiczny, ekonomiczny, prawny i etyczny

 31. Charakterystyka i podział surowców roślinnych

 32. Wady dyskwalifikujące przyjęcie surowców roślinnych do skupu

 33. Bezpieczeństwo użytkowania wyrobów przemysłowych - wymagania i nadzór.

 34. Metody identyfikacji skór wyprawionych, włókien tekstylnych, metali, tworzyw sztucznych, drewna i szkła.

 35. Klasyfikacja asortymentowa i jakościowa wyrobów przemysłowych (skóry wyprawione, wyroby tekstylne, drewno i szkło).

 36. Właściwości wyrobów przemysłowych - metody badań i oceny na przykładzie wyrobów przemysłu lekkiego.

 37. Ocena towaroznawcza wyrobów włókienniczych, skórzanych, drewna i szkła.

 38. Produkcja ekologiczna – istota, cele i zasady

 39. Jakość surowców i produktów ekologicznych

 40. Ocena jakości surowców i produktów ekologicznych

 41. Charakterystyka czynników warunkujących dokładność i powtarzalność wyników analizy sensorycznej

 42. Rola analizy sensorycznej i oceny konsumenckiej w badaniach jakości żywności

 43. Metody różnicowe stosowane w analizie sensorycznej

 44. Główne aspekty środowiskowe związane z działalnością gospodarczą człowieka

 45. Źródła finansowania działalności gospodarczej

 46. Kryteria klasyfikacji materiałów. Podział materiałów ze względu na pochodzenie

 47. Materiały inżynierskie: rodzaje i przykłady zastosowania

 48. Znaczenie nauki o materiałach i inżynierii materiałowej dla towaroznawców

 49. Właściwości materiałów i czynniki je determinujące

 50. Rodzaje włókien tekstylnych i ich wpływ na właściwości użytkowe wyrobów gotowych

 51. Zastosowanie spektrofotometrii UV-VIS w towaroznawstwie

 52. Założenia i cele Strategii Czystszej Produkcji

 53. Czyste technologie energetyczne (definicja, cel, obszar działań)

 54. Metody badań rynku wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji rynkowych

 55.  Źródła pozyskiwania informacji o danych rynkowych niezbędnych w prawidłowej analizie i badaniu rynku


Blok specjalnościowy – Kształtowanie i ocena jakości towarów


 1. Aspekty postrzegania jakości

 2. Jakość z punktu widzenia konsumenta i dostawcy

 3. Koszty jakości, rachunek kosztów jakości

 4. Jakość produktów na etapie magazynowania

 5. Zasady transportu wybranych grup towarów

 6. Dokumenty systemu zarządzania jakością, polityka jakości oraz jej cele

 7. Korzyści z funkcjonowania systemów zarządzania jakością w organizacji

 8. Etapy wdrażania systemu zarządzania jakością

 9. Narzędzia i metody doskonalenia systemów zarządzania jakością

 10. Komputerowe wspomagania systemów zarządzania jakością – zalety i wady

 11. Podział metod chromatograficznych wykorzystywanych w badaniach analitycznych

 12. Sposoby pobierania próbek stałych, ciekłych i gazowych do badań instrumentalnych

 13. System HACCP – geneza systemu, rodzaje zagrożeń, zasady

 14. Dobra Praktyka Produkcyjna – GMP – zasady, wdrożenie systemu

 15. Dobra Praktyka Laboratoryjna – GLP – zasady, wdrożenie systemu

 16. Czym zajmuje się diagnostyka molekularna, rodzaje diagnostyki molekularnej

 17. Metoda diagnostyczna oparta o PCR, etapy

 18. Wykorzystanie testów ELISA w diagnostyce molekularnej w towaroznawstwie

 19. Produkty Tradycyjne a Produkty Regionalne Znanego Pochodzenia – różnice

 20. Skutki fałszowania produktów żywnościowych

 21. Walidacja a prawne aspekty bezpieczeństwa produktów

 22. Rodzaje audytów

 23. Etapy realizacji audytu

 24. Dokumentacja z przeprowadzonego audytu

 25. Zasady zachowania spójności pomiarowej

 26. Prawo polskie i europejskie w obrocie substancjami chemicznymi i ich mieszaninami według Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

 27. Znaczenie i zasady kart kontrolnych w laboratoriach

 28. Zasady i znaczenie badań międzylaboratoryjnych

 29. Bezpieczeństwo pracy w laboratorium i karty charakterystyki substancji

 30. Charakterystyka uwarunkowań psychologicznych zachowań konsumentów

 31. Charakterystyka uwarunkowań personalno demograficznych zachowań konsumentów

 32. Charakterystyka technik w badaniu postaw konsumentów

 33. Finansowanie innowacji

 34. Rodzaje innowacji – charakterystyka, przykłady

 35. Ekologiczne podejście do innowacji

 36. Spójność pomiarowa. Definicja, znaczenie, sposób realizacji.

 37. Krzywa kalibracyjna, metoda regresji linowej.

 38. Rodzaje błędów w analizie. Wykrywanie błędów. Certyfikowane materiały odniesienia i badania biegłości.

 39. Walidacja/sprawdzenie metody analitycznej. Podstawowe cechy opisujące metodę.

 40. Charakterystyka uwarunkowań psychologicznych zachowań konsumentów

 41. Charakterystyka uwarunkowań personalno demograficznych zachowań konsumentów

 42. Charakterystyka technik w badaniu postaw konsumentów


Blok specjalnościowy – Towaroznawstwo żywności


 1. Mikroorganizmy ważne w ocenie jakości żywności

 2. Czynniki determinujące funkcjonowanie zakładu produkcji żywności na rynku

 3. Analiza ekonomiczna funkcjonowania zakładu produkcji żywności

 4. Znaczenie mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych

 5. Charakterystyka procesu fermentacji

 6. Metody zapewniania bezpieczeństwa i higieny żywności

 7. Badanie autentyczności żywności oraz skutki ekonomiczne i moralno-etyczne jej fałszowania

 8. Charakterystyka zafałszowań podstawowych produktów spożywczych w odniesieniu do obowiązujących norm prawnych i systemów kontroli

 9. Klasyfikacja odpadów oraz ekologiczne i techniczne aspekty gospodarki odpadami

 10. Znaczenie prognoz gospodarczych

 11. Etapy wyznaczania prognozy gospodarczej

 12. Charakterystyka auditu procesu oraz wyrobu

 13. Zasady funkcjonowania systemu normalizacji, certyfikacji oraz akredytacji

 14. Krajowy system normalizacyjny

 15. Rodzaje usług cateringowych oraz zakres ich funkcjonowania

 16. Charakterystyka czynników surowcowych, technologicznych i higienicznych w dostarczaniu usług żywieniowych

 17. Formy posiłków oferowanych przez gastronomie cateringową

 18. Innowacyjność produktów żywnościowych oraz czynniki kształtujące rozwój nowych produktów żywnościowych

 19. Etapy projektowania i wprowadzania na rynek nowych produktów żywnościowych

 20. Wpływ nowych technologii przetwarzania oraz utrwalania żywności na innowacyjność produktów spożywczych

 21. Prawa konsumenta i instytucje chroniące praw konsumenta

 22. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności i organy nadzoru nad bezpieczeństwem żywności

 23. System RASFF i system RAPEX

 24. Wpływ procesów technologicznych na zachowanie wartości odżywczej, barwy i konsystencji potraw.

 25. Technologie produkcji potraw: cook-serve, cook-chill, cook-freeze (zasady, zastosowanie, zalety i wady)

 26. Obróbka cieplna w technologii gastronomicznej (znaczenie, wady i zalety poszczególnych metod)

 27. Charakterystyka towaroznawcza napojów alkoholowych (piwo, miody pitne, napoje spirytusowe)

 28. Napoje, soki, nektary (charakterystyka, różnice)

 29. Wody mineralne, źródlane, stołowe i lecznice (charakterystyka, różnice)

 30. Żywność funkcjonalna (charakterystyka, podział, przykłady)

 31. Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (definicja, podział, przykłady)

 32. Żywność wygodna (charakterystyka, rodzaje)

 33. Cele i metody utrwalania żywności

 34. Operacje i procesy związane z przetwarzaniem żywności (podział, charakterystyka)

 35. Rodzaje i klasyfikacja wód mineralnych

 36. Skład chemiczny wód mineralnych i wód smakowych

 37. Podział herbat, skład chemiczny i właściwości naparów herbaty

 38. Skład chemiczny i właściwości odżywcze soków owocowych

 39. Operacje termiczne w technologii żywności

 40. Chemiczne metody utrwalania żywności

 41. Charakterystyka procesów kiszenia

 42. Etap obróbki wstępnej w przetwórstwie owocowo-warzywnym
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna