Do: Dyrektora Biura Promocji I WydawnictwPobieranie 32.75 Kb.
Data13.12.2017
Rozmiar32.75 Kb.1. Nazwa przedmiotu (kursu)


Propredeutyka stomatologii2. Numer kodowy kursuSTO001C


3. Jednostka dydaktycznaZakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Zakład Ortodoncji, Zakład Stomatologii Dziecięcej


4. Typ kursuobowiązkowy


5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiej


studia magisterskie jednolite6. Rok studiów


IV


7. Semestr


8


8. Liczba punktów ECTS

9. Koordynator kursu


Dr hab. n. med. Sebastian Kłosek (Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej)10. Osoby prowadzące zajęciaprof. dr hab. Magdalena Wochna-Sobańska, dr hab. Sebastian Kłosek, dr n. med. Bogna Zielińska-Kaźmierska, lek. Sandra Osiewacz, lek. Adrian Strzecki


11. Efekty nauczania

Wiedza

Cele ogólne

Cele szczegółowe

zapoznanie studentów medycyny z podstawowymi zagadnieniami z zakresu stomatologii


Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu traumatologii czaszkowo-szczękowo-twarzowej, chorób błony śluzowej, przyzębia, zębów i ozębnej oraz wad zgryzu. Omawia zasady profilaktyki stomatologicznej.
Student wymienia i omawia:

- założenia oraz cele profilaktyki ortodontycznej


- zaburzenie zgryzowe, dysfunkcje i parafunkcje 
- zasady skierowania pacjenta do specjalisty ortodoncji i/lub logopedy
- fizjologiczne terminy ząbkowania zębów mlecznych oraz stałych
- prawidłowe ułożenie noworodka podczas snu oraz karmienia naturalnego/sztucznego
- korzyści dla rozwoju narządu żucia wynikające z karmienia naturalnego
- statystyki zachorowalności na próchnicę zębów w Polsce
- chronologię rozwoju uzębienia oraz najczęściej występujące wady rozwojowe uzębienia
- wpływ odżywiania na proces odontogenezy i rozwój próchnicy
- rolę fluoru w zapobieganiu próchnicy oraz aspekty toksykologiczne stosowania preparatów fluorkowych
- metody utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej
- zasady pierwotnej profilaktyki próchnicy – od okresu prenatalnego
- metody domowej i profesjonalnej profilaktyki próchnicy
- powikłania nieleczonej próchnicy i jej skutki dla ogólnego stanu zdrowia pacjenta
- znaczenie zapaleń przyzębia u kobiet ciężarnych
- rodzaje urazowych uszkodzeń zębów i zasady pierwszej pomocy w całkowitych zwichnięciach
- pojęcia związane z traumatologią szczękowo-twarzową

- zasady udzielania pierwszej pomocy w urazach części twarzowej czaszki

- powiązanie chorób przyzębia z chorobami ogólnymi
- powiązania dermatoz ze stanem ogólnym jamy ustnej
- choroby błony śluzowej o różnej etiologii

- zaburzenia funkcji i estetyki oraz fizjologiczne zmiany w przebiegu rozwoju narządu żucia

- przyczyny bólu w jamie ustnej


Umiejętności praktyczne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

zapoznanie studentów medycyny z podstawowymi procedurami łączącymi działalność ogólnolekarską i stomatologiczną


Student potrafi:

- przeprowadzić ogólną ocenę stanu jamy ustnej i ryzyka próchnicy


- dokonać analizy nawyków higienicznych i żywieniowych
- przeprowadzić instruktaż w zakresie prawidłowego żywienia i higieny jamy ustnej
- ocenić ogólnie problemy stomatologiczne kobiety ciężarnej i umotywować ją do wizyty u lekarza dentysty
- przepisać podstawowe leki do stosowania w jamie ustnej
- odróżnić podstawowe choroby błony śluzowej o etiologii wirusowej, bakteryjnej i grzybiczej i wdrożyć odpowiednie leczenie
- skierować pacjenta do właściwego ośrodka w przypadku wad zgryzu, urazów i chorób jamy ustnej, głowy i szyi

Postawy etyczne i umiejętności ogólne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

wytworzenie u studentów medycyny poczucia odpowiedzialności za zdrowie jamy ustnej pacjentów


- sprawność komunikowania się
- umiejętność określenia priorytetów służąca do realizacji zadań
- umiejętność współdziałania z innymi w roli zarówno członka jak i lidera zespołu

- świadomość roli lekarza w kształtowaniu narządu żucia i zdrowia jamy ustnej12. Sposób nauczaniaZajęcia stacjonarne

13. Liczba godzin zajęćzajęcia w grupach seminaryjnych 15 godz.

Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej - 3 godz.


Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej - 3 godz.
Zakład Ortodoncji - 3 godz.
Zakład Stomatologii Dziecięcej - 6 godz.


14. Wymagania wstępne i wymagania równoległeZnajomość anatomii jamy ustnej, głowy i szyi. Zaliczony III rok studiów.


15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniająceKursy doskonalące z zakresu zdrowia jamy ustnej i profilaktyki onkologicznej


16. Zawartość kursuTematy kursu:


  1. Choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia

  2. Profilaktyka próchnicy

  3. Profilaktyka ortodontyczna

  4. Traumatologia szczękowo-twarzowa

  5. Choroby zębów i ozębnej

17. Metody nauczania i uczenia sięprzekaz słowny, prezentacje multimedialne, mini-projekty


18. Zalecane źródła nauczaniaLiteratura podstawowa:

Lamey PJ, Lewis MAO. Choroby jamy ustnej w ogólnej praktyce stomatologicznej. Sanmedica. Wydanie aktualne.


Literatura uzupełniająca:

1. Szpringer – Nodzak M, Wochna – Sobańska M. Stomatologia Wieku Rozwojowego, PZWL. Wydanie aktualne.


2. Kryst L. Chirurgia Szczękowo-Twarzowa. PZWL. Wydanie aktualne.
3. Langlais, Miller, Nield-Gehring. Atlas chorób błony śluzowej jamy ustnej. U&P. Wydanie aktualne.
4. Śmiech-Słomkowska G. Zarys ortodoncji. Med Tour Press. Wydanie aktualne.


19. Zasady uzyskiwania zaliczeńZaliczenie przedmiotu Propedeutyka stomatologii odbywa się na podstawie 100% frekwencji na zajęciach oraz przedstawionej karty zaliczeniowej z uzyskanymi ocenami w poszczególnych Zakładach prowadzących przedmiot. Na zakończenie każdego wykładu prowadzący przeprowadza krótkie sprawdzenie wiadomości z podanej wiedzy. Ma ono formę mini projektu realizowanego w grupach – problemowego rozwiązania zadanej sytuacji związanej z omawianym tematem. Zaliczenie wykładu prowadzący poświadcza oceną wpisaną do karty zaliczeniowej studenta. Do indeksu elektronicznego wpisywana jest średnia ocen z poszczególnych zaliczeń (zaokrąglana do najbliższej oceny połówkowej w górę). Student po zgromadzeniu wszystkich ocen na karcie przedstawia ją w Zakładzie Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej celem dokonania zaliczenia.


20. Zasady egzaminowania

Wiedza: test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową lub opis problemuumiejętności praktyczne: mini-projekt - analiza zadanej sytuacji klinicznej


postawy etyczne i umiejętności ogólne: nie dotyczy21. Język, w którym prowadzone są zajęciapolski


22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresemhttp://www.cskis.umed.pl/zaklad-i-poradnia-periodontologii-i-chorob-blony-sluzowej-jamy-ustnej/Pobieranie 32.75 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna