Do: Dyrektora Biura Promocji I WydawnictwPobieranie 71.98 Kb.
Data09.11.2017
Rozmiar71.98 Kb.

Projekt „OPERACJA SUKCES – unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


1. Nazwa przedmiotu (kursu)


Ginekologia i położnictwo
2. Numer kodowy kursu

3. Jednostka dydaktycznaI Katedra Ginekologii i Położnictwa

94-029 Łódź, ul. Wileńska 37


tel. 042 686 04 71
faks 042 686 04 71
e-mail: igp@csk.umed.lodz.pl
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n.med. Jacek Suzin
profesor zwyczajny
e-mail: jacek.suzin@umed.lodz.pl

Zajęcia prowadzone są przez Kliniki:

Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej – Kierownik – prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin

Klinika Patologii Ciąży – Kierownik - prof. dr hab. n. med. Urszula Kowalska – Koprek

Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii – Kierownik – dr hab. n. med. prof. UM Piotr Sieroszewski

Klinika Perinatologii – Kierownik – dr hab. n. med. prof. UM Jarosław Kalinka

Klinika Neonatologii – Kierownik – dr n. med. Paweł Krajewski


4. Typ kursuobowiązkowy


5. Poziom studiów według klasyfikacji bolońskiejStudia magisterskie jednolite


6. Rok studiówV

7. Semestr


10


8. Liczba punktów ECTSWykłady - 1 pkt ECTS, ćwiczenia - 4 pkt ECTS


9. Koordynator kursuProf. zw. Dr hab. n. med. Urszula Kowalska – Koprek

10. Osoby prowadzące zajęcia


Prof. J. Suzin , prof. U. Kowalska Koprek , prof. J. Kalinka, prof. A. Karowicz – Bilińska , prof. P. Sieroszewski, dr J. Korczyński, dr D. Sosnowski,dr hab. med. G. Surkont, dr M. Berner- Trąbska dr E. Kuś, dr M. Brzozowska , dr D. Estemberg, dr G. Guzowski, dr G. Dec, dr E. Baś- Budecka ,dr K. Wojda, dr M. Skoczylas, dr E. Góra, dr A. Bitner, dr M. Baczyńska , dr T. Jarzębski , dr A. Kowalski, dr K. Kowalczyk- Amico, dr E. Wlaźlak, dr K. Wawrzyniak, dr H. Klimek11. Efekty nauczania

Wiedza

Cele ogólne

Cele szczegółowe

zrozumienie podstawowych zasad opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą

wiedza w zakresie rozpoznawania i leczenia niepłodności kobiecej

wiedza w zakresie techniki gromadzenia danych epidemiologicznych w zakresie opieki perinatalnej w Polsce i na świecie.


podstawowa wiedza w zakresie profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową oraz nowotworowych narządu płciowego kobiet.
Umiejętności praktyczne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

realizowanie programów poprawy opieki nad ciężarną , rodzącą, położnicą oraz noworodkiem


umiejętność budowania programów promocji zdrowia kobiet, rola badań przesiewowych w profilaktyce raka szyjki macicy.


umiejętność pracy w zespołach do spraw zwalczania chorób przenoszonych drogą płciową
Postawy etyczne i umiejętności ogólne

Cele ogólne

Cele szczegółowe

umiejętność w zakresie rozpoznawania biologicznych, demograficznych i środowiskowych zagrożeń kobiety niepłodnej, chorej ginekologicznie, ciężarnej, rodzącej oraz noworodka.

12. Sposób nauczania

Zajęcia stacjonarne

Wykłady – w formie prezentacji multimedialnych (komputer, rzutnik, ekran).

Ćwiczenia –dyskusja na temat wiedzy zdobytej na wykładach, omówienie organizacji opieki przedporodowej, zasad profilaktyki wad cewy nerwowej u płodów a także profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. Porównanie z zasadami panującymi w Unii Europejskiej.


13. Liczba godzin zajęć
wykłady 30 godz ćwiczenia 60 godzin

14. Wymagania wstępne i wymagania równoległe


podstawy anatomii fizjologii i patomorfologii narządów płciowych żeńskich15. Zalecane kursy fakultatywne i zajęcia uzupełniające

16. Zawartość kursu


Wykłady:


Prof. Agata Karowicz- Bilińska

1. Badanie ginekologiczne (wziernikowanie, badanie dwuręczne, badanie piersi, rozmazy: cytologiczne, mikrobiologiczne, cytohormonalne, posiew,)

2. Główne dolegliwości zgłaszane w gabinecie ginekologicznym
Prof. Piotr Sieroszewski

1. Cykl miesiączkowy - endokrynologia, anatomia, fizjologia,

2. Badania USG, rozpoznanie prawidłowego rozwoju płodu

3. Choroby płodu: zakażenie, choroba hemolityczna,

aberracje chromosomowe
Prof. Jacek Suzin

1. Antykoncepcja, planowanie rodziny

2. Diagnostyka obrazowa w ginekologii


  1. Pokwitanie – menopauzaProf. Urszula Kowalska - Koprek

1. Zmiany w ustroju ciężarnej podczas ciąży.

Opieka nad kobietą ciężarną : badania dodatkowe,

2. Zapłodnienie, zagnieżdżenie i rozwój zarodka płodu.

Łożysko – powstanie trofoblastu, transport, metabolizm

i czynność hormonalna łożyska, płyn owodniowy.

3. Opieka nad położnicą: karmienie piersią, połóg, powikłania.
Prof. Jarosław Kalinka

1. Anatomia położnicza, Przygotowanie i prowadzenie porodu

fizjologicznego

2. Operacje położnicze

3. Kardiotokografia, pulsoksymetria w ciąży i porodzie.

Biofizyczne metody nadzoru położniczego


Dr n. med. Paweł Krajewski

1. Okres noworodkowy, wcześniactwo, hypotrofia

Ćwiczenia:


  1. Organizacji opieki przedporodowej w Polsce. Rola suplementacji kwasem foliowym i jodem. Badania prenatalne. Rola szkoły rodzenia. Opieka nad położnicą i noworodkiem.

  2. Choroby nowotworowe narządu płciowego. Epidemiologia. Profilaktyka. Wczesne wykrywanie. Badania przesiewowe. Promocja zdrowia. Czynniki ryzyka a edukacja zdrowotna.

  3. Choroby przenoszone drogą płciową

  4. Niepłodność małżeńska – problem społeczny
17. Metody nauczania i uczenia się

18. Zalecane źródła nauczania


„Położnictwo i ginekologia” Tom 1/2 Bręborowicz G. (red.)
19. Zasady uzyskiwania zaliczeńZaliczenie z oceną.

Warunki zaliczenia: --obecność na wykładach i ćwiczeniach, (aktywność i prezentacja zdobytej podczas wykładów wiedzy są punktowane, a otrzymane punkty wliczane do końcowej oceny), uzyskanie pozytywnego wyniku z ustnego sprawdzianu zdobytej wiedzy.
Aktywność

Ilość Punktów

Ocena

niska

20 – 24

3,0 (dst)

wysoka

29 – 32

4,0 (db)

bardzo wysoka

37 - 40

5,0 (bdb)

20. Zasady egzaminowania

Wiedza:umiejętności praktyczne:


postawy etyczne i umiejętności ogólne:21. Język, w którym prowadzone są zajęciapolski

22. Informacje dodatkowe dostępne są pod adresem
I Katedra Ginekologii i Położnictwa

94-029 Łódź, ul. Wileńska 37


tel. 042 686 04 71
faks 042 686 04 71
e-mail: urszula.kowalska-koprek@umed.lodz.pl

igp@csk.umed.lodz.plPobieranie 71.98 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna