Do 1600 Obradom przewodniczył Przewodniczący rady Miejskiej Mirosław Janowski. Radni obecni na sesjiPobieranie 380,69 Kb.
Strona1/6
Data13.04.2018
Rozmiar380,69 Kb.
  1   2   3   4   5   6Or.0052-5/04
P R O T O K Ó Ł nr XX/04

z XX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach odbytej w dniu 21 czerwca 2004r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy Starym Rynku 1 w godzinach od 1000 do 1600


Obradom przewodniczył Przewodniczący rady Miejskiej Mirosław Janowski.
Radni obecni na sesji – według załączonej listy obecności – załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza Rady w sesji udział wzięli:


 1. Arseniusz Finster - Burmistrz Miasta

 2. Edward Pietrzyk - Wice Burmistrz Miasta Chojnice

 3. Józef Pokrzywnicki - Wice Burmistrz Miasta Chojnice

 4. Robert Wajlonis - Dyrektor Generalny UM

 5. Jan Ruciński - Radca Prawny UM

 6. Krystyna Perszewska - Skarbnik Miasta

 7. Przewodniczący SMO – według załączonej listy obecności – załącznik nr 2 do protokołu.

 8. przedstawiciele mediów.Materiał sesyjny (biuletyn nr 20/04) wraz z projektem porządku obrad XX sesji RM został radnym przekazany 11 czerwca 2004r.

Ad. 1

Przewodniczący Mirosław Janowski – witam serdecznie wszystkich na dzisiejszej sesji, witam radnych, burmistrza, witam przewodniczących SMO, media. Otwieram XX sesję Rady Miejskiej w Chojnicach. Na początku sesji chciałbym Państwa poinformować, że w dniu 17 czerwca 2004r. wygasł mandat radnej Katarzyny Karpus, jest mi z tego powodu naprawdę przykro, że taki był wyrok sądu. Gratuluję radnej Katarzynie Karpus za okres, który pracowała w tej Radzie, wkład, który do Rady jej był odbija się cały czas i myślę, że wszystkie inicjatywy, które radna Karpus wprowadziła do naszej Rady i także przed, będąc jeszcze radną, będą kontynuowane cały czas i nasza Rada, mam nadzieję, w taki sam sposób poprowadzi wszystkie propozycje, całą aktywność, co radna Karpus miała postaramy się dalej poprowadzić w jej stylu i z takim samym zaangażowaniem. Chciałbym w imieniu swoim i całej Rady Pani Katarzynie Karpus podziękować bardzo za tą bardzo owocną współpracę.

Dalsze podziękowania i wręczenie kwiatów, podziękowanie Burmistrza i wystąpienie p. Karpus poza mikrofonem. P. Katarzyna Karpus wszystkim radnym wręczyła bukieciki kwiatów (również pracownikom Biura Rady).Dziękuję bardzo, była to rzeczywiście miła chwila w tej kadencji Rady Miejskiej, dziękuję Pani Katarzyno. Przystępujemy do naszego porządku obrad. Na obecnej sesji Rady Miejskiej obecnych jest 20 radnych, jest quorum. Proszę o zgłaszanie poprawek i uwag do projektu porządku obrad – załącznik nr 3 do protokołu. Proszę bardzo p. Burmistrz.


 • Burmistrz Arseniusz Finster – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przed radnymi, albo już się pojawiły albo za chwilę będą, dokumenty, kserokopie konkretnie dokumentów, pierwszy dotyczy autopoprawki do projektu rewitalizacji miasta Chojnice, tj. autopoprawka nic nieznacząca w wersji merytorycznej programu rewitalizacji, ona poprawia błędy, ewidentne błędy, które się pojawiły na str. 75 i chciałbym za te błędy gorąco Państwa przeprosić. Dalej, przed radnymi się pojawia autopoprawka budżetowa związana przede wszystkim z pieniędzmi, które otrzymaliśmy, a więc zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone, chodzi o wypłatę świadczeń rodzinnych z 1.976.000 zł i świadczenia rodzinne są w Chojnicach wypłacone terminowo oraz również 4.000 zł Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w kontekście remontu dachu oraz propozycja wygaszenia zadania inwestycyjnego o nazwie: dofinansowanie modernizacji skrzyżowania Kościerska droga do Igieł, ponieważ to skrzyżowanie zostało wykonane w ramach realizacji inwestycji modernizacji ul. Kościerskiej jest tam promień skrętu dla samochodów ciężarowych i jest azyl, wobec czego nie ma sensu żebyśmy trzymali ten tytuł i proponuję w zadaniach inwestycyjnych dopisanie dwóch ulic z kwota 20.000 zł na projekt, tj. ul. Lelewela i ul. Wybickiego. Oprócz tego wykaz zadań inwestycyjnych ulega zmianom, które są konsekwencją przyznanych środków z UKFiS i również są konsekwencją niestety zwiększonego VAT-u głównie w budownictwie i tutaj musieliśmy zadysponować VAT o 15% wyższy na ul. Kościerska i inne zadania. Wykaz limitu wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne i ujęcie w biuletynie jest również skserowane dla Państwa wraz z tą autopoprawką, którą mówiłem. W konsekwencji tych zmian w związku z prośbą Urzędu Marszałkowskiego jesteśmy zmuszeni zmienić uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego. Otóż jest to pomoc związana z naszymi programami unijnymi, a konkretnie z dwiema inwestycjami: pierwsza inwestycja to jest Kościerska etap II, która jest realizowana i tutaj jest zmiana kwoty, ponieważ zwiększył się VAT; I chciałbym Wysokiej Radzie wytłumaczyć, że jest to automat, to nie jest kwestia dobrej woli czy my damy czy nie damy, jeżeli kontrakt był podpisany nawet w marcu, a roboty były wykonywane po 1 maja, to VAT wzrasta z 7 do 22%. Podobny problem dotyczy ul. Bytowskiej, gdzie trzeba przekonstruować wkład własny w kontekście VAT-u. Tutaj uprzejmie prosiłbym, abyśmy uwzględnili autopoprawki, które przedłożyłem, natomiast uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego proponowałbym ująć jako ostatnią uchwałę, którą dzisiaj byśmy podejmowali w pakiecie uchwał. Dziękuję uprzejmie.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo, proszę bardzo p. radny Januszewski.


 • Radny Zdzisław Januszewski – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na ostatniej sesji wniosłem o uzupełnienie obszaru starego miasta o zabytek Kościoła Gimnazjalnego i zostało to dokonane autopoprawką p. Burmistrza. Czytając program rewitalizacji nie znajduję odniesienia się do tego zabytku, mówię o str. 62.
 • Burmistrz Arseniusz Finster – otóż odbyłem spotkanie z ks. Prałatem Henrykiem Cyrzanem i ta autopoprawka jest naniesiona, Kościół Gimnazjalny jest włączony w obszar rewitalizacji Placu Kościelnego, ul. Mysliboja, Gimnazjalnej i Nowe Miasto, czyli ten obszar, który nakreśliłem wraz z dwoma kościołami, jest to załatwione.
 • Radny Zdzisław Januszewski – rozumiem, że zostało to wniesione i podkreślam, autopoprawka p. Burmistrza, jednak chodzi mi o to, aby w programie rewitalizacji na str. 62 za odnośnikiem – Bazyliki, gdzie jest wyraźny opis potrzeb, prac, jakich trzeba dokonać w Bazylice, proponuję, aby również metodą autopoprawki zarysować, a wiem, że p. Burmistrzowi problemu kościoła gimnazjalnego są znane, aby również zarysować w odnośniku problemy, jakie są w Kościele Zwiastowania, myślę o fasadzie, zresztą p. Burmistrz, wiem o tym, że zna problemy i o to proszę.


Przewodniczący Mirosław Janowski – proszę p. Burmistrzu.


 • Burmistrz Arseniusz Finster – ręczę ciągłością tego programu, że tak będzie. Po ostatniej rozmowie z Ks. Prałatem Henrykiem Cyrzanem doszliśmy do porozumienia, iż architekt miejski p. Andrzej Cieminski, pełnomocnik ds. rewitalizacji p. Zbigniew Januszewski odbędą cykl spotkań z Ks. Prałatem i te spotkania się już dokonują, dwa się odbyły, Ks. Prałat przygotowuje dokumentację, po ostatnim remoncie kościoła konserwator zabytków nie odebrał tego remontu. W ogóle cały problem podzieliliśmy na dwie części, pierwsza – to jest możliwość przeprowadzenia prac zabezpieczających w tym roku, ponieważ tam odpadają tynki, jest problem z odprowadzeniem wód deszczowych z jednej z wież itd. W tej chwili określamy, co musimy zrobić we wrześniu, w październiku żeby zimą nie było większych strat na naszym kościele. Natomiast szczegółowy opis zadania, tak jak w przypadku Bazyliki, wniesiemy na kolejne sesji, nie jesteśmy jeszcze przygotowani, ale to nastąpi. Nasz program rewitalizacji jest programem otwartym. Natomiast już tutaj mówię i potwierdzam bardzo wyraźnie, iż porozumieliśmy się i Bazylika plus Kościół Gimnazjalny na równi są traktowane w tym obszarze rewitalizacji.


Przewodniczący Mirosław Janowski – bardzo dziękuję, proszę bardzo, p. radny Mielke.


 • Radny Andrzej Mielke – mam takie pytanie, żeby p. Burmistrz bliżej określił sposób wprowadzenia uchwały zmieniającej jakąś tam uchwałę, którą wcześniej powiedział, ja przypominam artykuł samorządowy art. 20 ust. 5 na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy, co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. Pan Burmistrz w tej chwili zgłasza nam zmianę uchwały, więc prosiłbym i p. Przewodniczącego o odniesienie się do tego artykułu ustawy samorządowej i p. Burmistrza.


Przewodniczący Mirosław Janowski – proszę p. Burmistrzu.


 • Burmistrz Arseniusz Finster – otóż problem wypłynął w piątek w czasie rozmowy z p. Marszałkiem Markiem Biernackim, który przyjeżdża do Chojnic jutro. Pan radny ma rację, iż radni powinni otrzymywać projekty uchwał na 7 dni przed sesją; I teraz mamy dwa wyjścia, albo zrozumiemy, proszę Państwa, że są takie zdarzenia, na które jako rada powinniśmy reagować niezwłocznie godząc się na to, bo to przecież są tematy, które nas nie mogą różnić, jest to kwestia inwestycji ul. Kościerskiej, która jest realizowana i Bytowskiej, która ma wejść na panel ekspertów i PKS, czyli Pomorski Komitet Sterujący w lipcu. Jeżeli p. radny Andrzej Mielke, który ma rację, iż ja powinienem w tej chwili zwołać sesję za tydzień, tydzień ja nie chcę tego czynić, ponieważ sprawa jest tak prosta i oczywista, mająca swoje konsekwencje w wpi tylko dopisujemy tutaj ten VAT, jeżeli Państwo uznacie jako Wyborcze Forum Samorządowe, że będziecie wnosić protest do Wojewody o uchylenie tej uchwały, to ja nie będę ryzykował, tylko poproszę p. Przewodniczącego o zwołanie sesji dokładnie w następny poniedziałek i uznam, że te materiały dzisiaj przekazałem, ale bardzo panów proszę, może nas wiele różnić, ale tak proste sprawy w związku z tym, że proces decyzyjny musi być szybki, nie powinny nas różnić i apeluję do panów radnych z Wyborczego Forum Samorządowego żebyście zagłosowali w zmianie porządku obrad za wniesieniem tego projektu uchwały, to będzie sygnał dla mnie, honorowy sygnał, że nie będziecie protestować, bo jeżeli panowie zagłosujecie żeby wnieść to do porządku obrad, my to przegłosujemy, a potem wniesiecie protest i Wojewoda uchyli tą uchwałę, a będzie miał prawo uchylić, bo uwarunkowania formalno-prawne są takie, jak mówi p. radny Andrzej Mielke, to miasto straci kilka milionów złotych dofinansowania z funduszy akcesyjnych. Ja takiego ryzyka nie mogę podjąć, dlatego tutaj publicznie was proszę żebyście zechcieli zrozumieć sytuację, jeżeli jej nie chcecie zrozumieć, to za tydzień mamy kolejną sesję, gdzie w porządku obrad będzie stawała jedna uchwała. Notabene p. Andrzeju, to nie jest nowa uchwała, tylko to jest uchwała zmieniająca uchwałę, one się różnią tylko kwotami, to jest nowelizacja uchwały już istniejącej. Myślę, że takie minimum tutaj porozumienia w tej sprawie akurat powinniśmy odnaleźć. Mnie jest bardzo przykro, bo, gdyby p. Marszałek zadzwonił wcześniej, ale terminy są niestety takie, jakie są, to wszystko dzieje się w tej chwili z dużym impetem, będę prosił panów o jasną deklarację w trakcie głosowania porządku obrad, jeżeli będziecie za zmianą porządku obrad uznaję, że nie będziecie wnosić protestu. Dziękuję bardzo.


Przewodniczący Mirosław Janowski – chciałem p. Andrzejowi Mielke powiedzieć, że p. Burmistrz ze mną to konsultował i dlatego pozwoliłem żeby ta poprawka weszła, to są sprawy rzeczywiście, które muszą być z dnia na dzień podejmowane, a nie chciałbym zwoływać sesji, powiedzmy na 15 minut, żeby podjąć tak prostą uchwałę, po to jest tylko zmiana uchwały, zmieniają się tylko kwoty. Mam nadzieję, że takie wyjaśnienie p. Andrzejowi wystarczy, jeżeli na Pan jakieś uwagi, to proszę bardzo.


 • Radny Andrzej Mielke – tu się posłużę powiedzeniem cytowanym przez, nie wiem czy burmistrza także, ale przez naszego dyrektora generalnego, że duralex a trex, takie jest jego powiedzenie i zawsze nas tam prostował w tym wypadku, ale ja się tu nie będę upierał ze względu na to, że faktycznie przyjmuje te tutaj propozycje i tą motywację, że tak jest a nie inaczej, tylko prosiłbym na drugi raz żeby wcześniej, żeby to było przestrzegane jednak, bo, po co ja akurat mam wnosić takie sprawy, bo nie wiem czy


Przewodniczący Mirosław Janowski panie radny, rzeczywiście to jest piątkowa sytuacja, wyjątkowa. Proszę p. burmistrzu.


 • Burmistrz Arseniusz Finster – p. Przewodniczący, Wysoka Rado, ja nie mogę zapewnić, że takie sytuacje się nie będą zdarzać, bo proces decyzyjny i waga dokumentów, które my musimy podejmować są po stronie Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Gospodarki. Ja myślę, że jeszcze wiele razy niestety zdarzy się. Chociaż p. Andrzeju tam jest też zapis w statucie, że w sprawach ważnych moglibyśmy jutro zwołać sesję. Dlatego ja bym chciał od Pana, chciałbym poprosić żeby Pan powiedział, że jeżeli panowie zagłosujecie za, to nie będziecie składać protestu do p. Wojewody.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo. Proszę p. radny Januszewski.


 • Radny Zdzisław Januszewski – mogę mówić tylko za siebie. Ja w przekonaniu, że porządek zostanie przyjęty formalnie wstrzymam się od głosu, ale jestem przekonany, że porządek zostanie przyjęty, podobnież ta, moim zdaniem, słuszna uchwała wejdzie w życie, nie mniej ze względów formalnych wstrzymam się od głosu. Dziękuję.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję, przyjmuję Pana oświadczenie.


 • Burmistrz Arseniusz Finster – chciałbym usłyszeć deklaracje od p. Andrzeja Mielke, który jest przewodniczącym Klubu Wyborczego Forum Samorządowego.
 • Radny Andrzej Mielke – chciałbym poprosić o 2 minuty przerwy


Przewodniczący Mirosław Janowski ogłaszam 2 minuty przerwy dla WFS.
Przewodniczący Mirosław Janowski – chciałbym wszystkim przypomnieć § 28 pkt. 8 w przypadku niecierpiącym zwłoki, a szczególnie dotyczącym zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa obywateli, narażenia miasta na znaczne straty lub naruszenie innych interesów miasta przewodniczący rady może zwołać sesję z pominięciem obowiązków wskazanych w § 28 ust. 4 Statutu. W takim przypadku zobowiązany jest do przedłożenia radzie szczegółowego uzasadnienia zastosowania tego trybu. Jeżeli ewentualnie byłaby sytuacja patowa, w takim bądź razie na koniec sesji otrzymają wszyscy radni porządek obrad sesji XXI na dzień jutrzejszy. Proszę p. radny Mielke.


 • Radny Andrzej Mielke – ja powiem tak, po konsultacji z Klubem, że względu na dobro rozwoju miasta Wyborcze Forum Samorządowe Klub Radnych nie będzie zaskarżał uchwały do Wojewody.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję. Proszę p. Burmistrz.


 • Burmistrz Arseniusz Finster – dobrze, ja pragnę podziękować za tą deklarację, ona jest wyrażona do protokołu publicznie i wierzę w konsekwentną jej realizację.


Przewodniczący Mirosław Janowski – proszę bardzo do porządku obrad p. radny Eichler.


 • Radny Piotr Eichler – chciałbym zadać pytanie przewodniczącemu Klubu WFS


Przewodniczący Mirosław Janowski – p. radny, teraz jesteśmy w punkcie zgłaszanie poprawek do porządku obrad


 • Radny Piotr Eichler – właśnie odnośnie tego punktu i sposobu głosowania nad uchwałą, że nie będzie zaskarżana, czy radni Wyborczego Forum Samorządowego będą się wstrzymywali czy będą głosowali za uchwałą? Dobrze, to w takim razie zgłaszam wniosek formalny o przełożenie na dzień jutrzejszy sesji w sprawie głosowania tej uchwały, dlatego, że nie mam pewności o tym czy faktycznie deklaracja złożona przez kolegów z WFS zostanie dotrzymana.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo, będzie wniosek formalny, proszę bardzo jeszcze p. Burmistrz.


 • Burmistrz Arseniusz Finster – w związku z zaistniałą sytuacją chciałbym poprosić p. Przewodniczącego o 5 minut przerwy i o zebranie się radnych koalicji w pokoju radnego.


Przewodniczący Mirosław Janowski – proszę p. radny Januszewski.

 • Radny Zdzisław Januszewski – p. radny Eichler, nie należy mierzyć swoją miarą, naprawdę. Dziękuję bardzo.


Przewodniczący Mirosław Janowski – ogłaszam 5 minut przerwy.
Przewodniczący Mirosław Janowski – wznawiamy obrady. Był wniosek formalny p. radnego Eichlera, który zgłosił o wycofanie projektu autopoprawki p. Burmistrza z porządku obrad tej sesji Rady Miejskiej. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem wniosku formalnego p. radnego Piotra Eichlera, za wycofaniem poprawki p. Burmistrza z obecnej sesji RM, kto jest za.

Rada przyjęła wniosek o wycofaniu projektu uchwały zgłoszonego w formie autopoprawki przez burmistrza w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego – 13 głosów za, 4 głosy przeciwne, przy 1 głosie wstrzymującym się. • Burmistrz Arseniusz Finster – Finster. Przewodniczący, Wysoka Rado, w konsekwencji tej decyzji uprzejmie proszę o zwołanie sesji RM w trybie, który przytaczał p. Przewodniczący na jutro i uprzejmie proszę o rozważenie możliwości realizacji tej sesji w godzinach popołudniowych np. o godz. 17-tej. W konsekwencji znowu zapisu w statucie chciałbym tylko powiedzieć, iż p. Przewodniczący musiałby rozważyć możliwość przedłożenia dzisiaj radnym w czasie trwania sesji porządku obrad jutrzejszej sesji i projektu uchwały. Uznaję, że projekt uchwały każdy z radnych otrzymał, jest jeszcze tylko niezbędne żeby dopełnić formalności związanych z zapisem statutu porządek obrad, no i musza być realizowane wszystkie te punkty, które normalnie na sesji są obligatoryjne w statucie. Dziękuję bardzo.


Przewodniczący Mirek Janowski – przewodniczący rozpatrzy ta sprawę w czasie przerwy i ustali godzinę. Dziękuję, czy jest jeszcze coś w punkcie 1”b” zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad? Proszę bardzo czy są jeszcze jakieś uwagi? Dziękuję bardzo, przystępujemy do głosowania porządku obrad XX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach z autopoprawkami p. Burmistrza bez poprawki zmieniającej projekt uchwały, kto jest za przyjęciem porządku obrad proszę o przyciśnięcie guzika i podniesienie ręki.


 1. Otwarcie Sesji:

 1. stwierdzenie quorum,

 2. zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad,

 3. przyjęcie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu XIX Sesji Rady Miejskiej.

 2. Powołanie Sekretarza Sesji i Komisji Wnioskowej.

 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.

 5. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie między Sesjami.

 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XIX Sesji RM.

 7. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.

 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2004r.

 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego wraz z parkingiem i urządzeniami budowlanymi z tym związanymi
  w Chojnicach i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków.


 10. Projekt uchwały w sprawie zbycia gruntów na uzupełnienie nieruchomości.

 11. Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.

 12. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

 13. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w drodze aportu.

 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/57/03 Rady Miejskiej
  w Chojnicach z dnia 24 marca 2003r. w sprawie stawek za dzierżawę nieruchomości.


 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Uchwale Nr V/52/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia „Programu 2006 dla Chojnic”.

 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice na lata 2004-2013.

 17. Głosowanie wniosków.

 18. Interpelacje i zapytania radnych.

 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 20. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.

 21. Zakończenie XX Sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.Rada przyjęła porządek obrad XX sesji rady Miejskiej w Chojnicach – 16 głosów za, przy 4 glosach wstrzymujących się.

Ad. 2

Przewodniczący Mirosław Janowski – proszę sekretarza XIX sesji RM o przedstawienie protokołu sesji RM w Chojnicach.


 • Radny Leszek Bonna – sekretarz XIX sesji RM – p. Przewodniczący, Wysoka Rado, zapoznałem się z protokołem XIX sesji RM, w pełni odzwierciedla on jej przebieg, dlatego wnioskuję o przyjęcie tegoż protokołu bez odczytania.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo, czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie ma, dziękuję, przystępujemy do głosowania, kto jest za przyjęciem protokołu bez odczytania, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie guzika, kto jest przeciw, kto się wstrzymał.

Rada przyjęła protokół XIX sesji rady Miejskiej bez odczytania jednogłośnie (20 głosów za).


Ad. 3

Przewodniczący Mirosław Janowski – zgodnie z tradycją na sekretarza proponuję radną Marię Błoniarz Górną, która wyraziła zgodę. Na członków Komisji Wnioskowej proponuje p. Annę Prądzyńską i p. Ryszard Rodziewicz, którzy wyrazili zgodę.

Przystępujemy do głosowania, kto jest za powołaniem sekretarza i komisji wnioskowej, proszę na podniesienie ręki i naciśnięcie guzika, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał.Rada Powołała na sekretarza XXI sesji RM radną Marię Błoniarz Górną, natomiast na członków Komisji Wnioskowej radną Annę Prądzyńską i radnego Ryszarda Rodziewicza – 19 głosów za, przy 1 głosie przeciwnym.

Widocznie jest awaria sprzętu, poproszę Biuro Rady o sprawdzenie głosowania przy mikrofonie p. Leszka Bonny. Myślę, że w czasie przerwy sprawdzimy to, na razie będziemy głosowali przez podniesienie ręki.Ad. 4

Przewodniczący Mirosław Janowski – w okresie między sesjami do Biura Rady nie wpłynęły żadne wnioski, wpłynęły tylko wnioski od burmistrza to była informacja oraz oświadczenia. Przystępujemy do punktu kolejnego.

Ad. 5

Burmistrz Arseniusz Finster – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście, czasookres mojego sprawozdania obejmuje daty od ostatniej sesji, czyli 24 maja do dzisiaj, czyli 21 czerwca. Chciałbym przekazać Wysokiej Radzie i Państwu 14 informacji i na zakończenie chciałbym przekazać informację o realizacji Forum dla Zdrowia i Ekologii.

Otóż w tym czasookresie odbyłem spotkanie z właścicielami firmy GABI, to jest firma, która w tej chwili funkcjonuje w Chojnickich Fabrykach Mebli. Chciałbym zakomunikować Wysokiej Radzie, iż obecnie w obiektach ChFM pracuje ponad 200 osób. W najbliższym czasie firma ta, która jeszcze wydzierżawia te obiekty najprawdopodobniej będzie ich właścicielem i jest duża szansa na zwiększenie zatrudnienia i po 3-ch latach, właściwie po 4-ch latach od upadku Chojnickich Fabryk Mebli ta sama branża będzie funkcjonowała w tych obiektach i miejmy nadzieję, że z jak największym zatrudnieniem.

Odbyłem cykl spotkań z zarządem Polipol-u w Chojnicach, to nasza największa firma, zatrudnia obecnie 900 osób, rozbudowuje się, produkcja w całości na eksport i firma Polipol jest zainteresowana inwestycjami w strefie ekonomicznej. W tym celu odbyły się spotkania p. Wójta Gminy Chojnice, p. Prezesa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz mojej osoby z zarządem Polipol-u i z właścicielem całego Holdingu. Istnieją moim zdaniem bardzo ambitne plany inwestycji i mam nadzieję, że będą one zrealizowane na ziemi Chojnickiej, ponieważ Polipol jak każdy podmiot rozpatruje różne możliwości. Myślę, że po rozbudowie, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na wyroby, zatrudnienie może zwiększyć się nawet o kolejne osoby.

Podjąłem decyzję o przesunięciu terminu w płatności podatków dla 2-ch firm, tj. Mostostal i Spółdzielnia Mleczarska. Te decyzje związane są z przedłożoną motywacją obydwu firm, jeżeli Państwo chcielibyście się zapoznać, to służę takimi materiałami, ale myślę, że domyślacie się lub jesteście pewni wręcz, o jakie problemy chodzi. Chciałbym tylko, w związku tym, że słuchają mnie media, powiedzieć, iż nie ma żadnych zagrożeń w tych firmach, problem dotyczy głównie ruchu cen surowców i materiałów, materiałów, których te firmy produkują na rynku. Są pełne kontrakty, firmy pracują na 100%, a nawet może i na więcej niż na 100% i nie ma żadnych zagrożeń upadłością czy czymkolwiek, jest to przesunięcie płatności po to żeby więcej pieniążków pozostało w systemie funkcjonowania tej firmy i one powinny zwiększyć rentowność i efektywność funkcjonowania tych firm w bieżącym roku.

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym. Przetarg ten za kwotę 614.000 zł netto plus niestety 22% VAT, przed 1 maja byłoby to 7% czyli 90.000 zł więcej, wygrała firma p. Błocińskiego z Czerska.

Ulica Kościerska, inwestycja przebiega bardzo sprawnie. W tej chwili już funkcjonujemy w oparciu o nowe skrzyżowanie wlot ul. Kościerskiej wylot naprzeciwko ul. Rzepakowej, jest wykonana nawrotka w dawnej części skrzyżowania Ceynowy – Kościerska. Również porozumieliśmy się z ogrodami działkowymi w sprawie przesunięcia ogrodzenia, również są profilowane chodniki Sportowa 1,3 5, prace postępują szybko, sprawnie, w tej chwili już nie ma zagrożenia dla ruchu, już nie będzie ruchu jednostronnego, tych trudnych momentów, które przeżywaliśmy. Ale chciałbym powiedzieć, iż obserwując prace firmy SKAJSKA i Chojnickich podwykonawców nawet kierując ruchem można to robić sprawnie, jeden pas trzeba było czekać kilka minut, ale wszystko odbywało się bezpiecznie z zastosowaniem najnowszego sprzętu.

Kolejna informacja – dopełniłem moich obowiązków i zmieniłem składy rad nadzorczych spółek prawa handlowego, dla których miasto jest organem założycielskim, właścicielem. Problem dotyczy oczywiście odpowiednich szkoleń, które powinni posiadać członkowie rad nadzorczych i odpowiednich uprawnień. Zostały powołane dwie rady nadzorcze: Promocji Regionu Chojnickiego i ta decyzja jest po stronie Starostwa, Miasta i Gminy i nowa rada nadzorcza Parku Wodnego, która powołałem ja jako zgromadzenie wspólników w pozostałych spółkach zmiany dotyczą tylko i wyłącznie tych osób, które nie poddały się doskonaleniu, one muszą zrezygnować, zrezygnowały, są odwołane i w ich miejsce z banku danych, czyli tych osób, które ukończyły szkolenie i zdały egzamin w Ministerstwie Skarbu RP, te osoby są uzupełnione. Chciałbym wyraźnie oświadczyć, iż kierowałem się przede wszystkim kryterium kompetencji, doświadczeni, no i wymogiem podstawowym było szkolenie, które jest zrealizowane. W składach rad nadzorczych są osoby, których nie pytałem o przynależność polityczną, ani nie pytałem o światopogląd. Służę mediom juro wydrukiem tych osób, niektórzy już się zainteresowali.

Kolejna informacja dotyczy Zespołu Szkół nr 8 oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej międzyszkolnej, która ma siedzibę w Szkole Podstawowej nr 3. Otóż, Wysoka Rado, w wyniku czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości. Te nieprawidłowości naraziły, to już wiemy na pewno, miasto Chojnice na straty. W wyniku postępowania kontrolnego obydwie panie księgowe zostały zwolnione z mocy art. 52 kodeks pracy za ciężkie naruszenie dyscypliny pracy. Obydwie sprawy zostały z głoszone do Prokuratury Rejonowej i do Rzecznika Finansów Publicznych. Postępowanie wyjaśniające prowadzi Komenda Powiatowa Policji, miasto prowadzi dalej czynności kontrolne w wyniki, których będziemy znali bardzo szczegółową diagnozę. Sytuacja jest bardzo skomplikowana myślę, że na pewno państwo radni będziecie pytać o tą kwestię, dlatego p. Dyrektor Wydziału Edukacji Janusz Ziarno i p. Skarbnik będą do Państwa dyspozycji w końcowej części sesji, kiedy to będą pytania. Szczegółowe sprawozdanie dzisiaj z mojej strony nie może nastąpić, ponieważ równolegle toczą się dwie czynności, czynności wyjaśniające Komendy Powiatowej Policji na zlecenie Prokuratury rejonowej – to po pierwsze, a po drugie – równoległe jest zespół kontrolny Urzędu Miasta. Ja myślę, że informacja przedłożona przez burmistrza na piśmie powinna być pełna. Poza tym nie możemy mówić dziś, że ktoś jest winny, tylko jest podejrzany, jeżeli nawet doszło do tymczasowego aresztowania, tak jak w tym przypadku, to wiąże to się z podejrzeniem popełnienia czynu, a nie z tym, że ktoś ten czyn popełnił. Natomiast ewidentnie wyniki kontroli naszej już wstępnie są do analizy.

Kolejna sprawa, to Osiedle Słoneczne przerwana 2,5 roku temu inwestycja kablowania linii napowietrznej czy linii niskiego napięcia, chciałbym z satysfakcją oświadczyć Wysokiej Radzie, iż doszliśmy do porozumienia z Grupą Energetyczną ENEA Spółka Akcyjna, iż to kablowanie linii napowietrznej zostanie zrealizowane w tym roku, prace rozpoczynają się w tym tygodniu ze środków Eneid.

Również podjąłem decyzję i zaleciłem zmianę planu finansowania inwestycji w naszej spółce Miejskie Wodociągi i z pierwotnej wersji budowy wodociągu do granic miasta wycofałem się i na bazie współpracy z Gminą Chojnice zaproponowałem budowę wodociągu do granic strefy ekonomicznej. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone i przedstawione Wysokiej Radzie na najbliższej sesji, bo to Wysoka rada zatwierdzając taryfę za wodę i ścieki również zatwierdza plan inwestycyjny naszej spółki. Strefa ekonomiczna jest, moim zdaniem, wielką szansą dla naszej spółki Miejskie Wodociągi, ponieważ będą tam odbiorcy wody i wiadomo, że odbędzie się też produkcja ścieków. Jest to bardzo ciekawy obszar, w tej chwili p. Wójt, tzn. nie tylko strefa sprzedaje nieruchomości w obrębie strefy, ale dookoła tej strefy też powstanie silna dzielnica przemysłowa. Pan Wice Burmistrz Edward Pietrzyk i urzędnicy wizytowali inkubator przedsiębiorczości w Świeciu, bardzo ciekawe rozwiązanie, które finansowane jest ze środków funduszu pracy i z programów miękkich, my proponujemy w Chojnicach wspólnie z Urzędem Pracy funkcjonowanie Biura Karier przy ul. Mickiewicza i stosowna zmiana w budżecie dzisiaj z rezerwy budżetowej część środków na ten cel chcielibyśmy przeznaczyć. Inkubator przedsiębiorczości w Świeciu działa bardzo efektywnie i jeżeli Państwo się tym interesujecie, to szczegółowe materiały znajdują się u p. Wice Burmistrza Edwarda Pietrzyka lub wskazane źródło do pozyskania tych materiałów.

12 czerwca zainaugurowaliśmy, moim zadaniem, wspaniałe przedsięwzięcie Chojnickiego Towarzystwa Nauk o nazwie festiwal nauki. Ci z Państwa, którzy uczestniczyli, media na pewno o tym wiedzą, odbyło się wiele spotkań, wiele prezentacji bardzo ciekawych na różnych poziomach, z różnymi problemami i chciałbym tutaj pub licznie podziękować przede wszystkim członkom ChTPN i organizacjom pozarządowym, które włączyły się w realizację tego święta.

17 czerwca odbyło się spotkanie w Oddziale Celnym z inicjatywy mojej przy współudziale współudziale. Kierownik Oddziału Celnego z samorządowcami regionu Chojnickiego i powiatów ościennych. W związku z mniemającymi nic wspólnego wypowiedziami w mediach, chociażby p. radnego Andrzeja Mielke, chciałbym wyjaśnić, co następuje:

W związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej nie są już realizowane odprawy celne dla towarów, które są eksportowane do strefy Unii Europejskiej. 70% towarów eksportowanych eksportowanych naszego regionu przez nasze firmy to są towary eksportowane do krajów Unii. Zmienia się w całej Polsce, w całej Rzeczpospolitej, a nie tylko w Chojnicach misja Oddziałów Celnych i będzie ona polegać w tej chwili na cleniu w Oddziałach Celnych towarów, które są eksportowane do krajów spoza Unii Europejskiej, nie tylko do Rosji, Białorusi, Ukrainy, ale też do Ameryki, do Ameryki Południowej, wszędzie tam, gdzie nie ma Unii Europejskiej. W związku z tym spotkaliśmy się, aby porozmawiać o promocji naszego Oddziału Celnego. Jaka jest sytuacja: Oddział Celny w Kościerzynie został zlikwidowany, nie ma go. Pozostaje na południu naszego województwa jeden Oddział Celny w Chojnicach, poza tym są Oddziały celne w Słupsku i w Gdyni. W związku z tym, że Chojnice są położone na drodze 22, w połowie drogi między Berlinem, a Kaliningradem, istnieje świetna możliwość clenia towarów przez producentów właśnie z wykorzystaniem drogi 22 i naszego Oddziału Celnego i temu służyło to spotkanie. Doszliśmy do porozumienia. W związku z tym, że Oddział Celny w Chojnicach cli już wszystko od samochodu po futro, nie ma tych problemów jakie były kiedyś, również tekstylia, iż oferta celna Oddziału celnego znajdzie się w katalogu gospodarczym regionu Chojnickiego, który powstanie za kilkanaście dni, będzie wydrukowany. Również odbędą się spotkania w powiatach sępoleńskim, tucholskim, człuchowskim, bytomskim, kościerskim i Chojnickim organizowane przez starostów, gdzie będziemy informować przedsiębiorców o możliwościach działania Oddziału celnego. Chciałbym również podkreślić, że droga wybudowana przez miasto nie jest drogą tylko do Oddziału Celnego i w żaden sposób nie jest niegospodarnością. Zalecam spacer tym, którzy nie byli nigdy tam żeby zechcieli policzyć ile podmiotów gospodarczych obsługuje ta droga. Pomijam podmioty gospodarcze, które przyjeżdżają do Oddziału Celnego dzięki czemu nie muszą do Gdyni jeździć i do Słupska, to przecież podrażałoby koszty, ale proszę zobaczyć inwestycje w dawnych Pókim przez firmę ABC Bąkowski z Kościerzyny, proszę zobaczyć ile usług tam jest zlokalizowanych i ile firm działających w otoczeniu Oddziału celnego, a potem proszę poszukać odpowiedzi na pytanie czy nie warto promować Oddziału Celnego w Chojnicach, bo to nie tylko praca dla 20-tukilku celników, ale to również praca dla kilkudziesięciu osób, które pracują w firmach z otoczenia Oddziału Celnego.

Ostatnia informacja i sprzedam dosłownie ją dzisiaj w obecności mediów, chciałbym z pełną satysfakcją zakomunikować Wysokiej Radzie i Państwu, iż doszło do porozumienia pomiędzy Syndykiem Masy Upadłości Chojnickich Fabryk Mebli Spółka z o.o. w upadłości, a Burmistrzem Chojnic i jesteśmy od piątku właścicielami obiektu biurowego ChFM. To w bardzo dobrym stanie ze świetną lokalizacją budynek. Doszło do tego porozumienia pomimo wielu kontrowersji, wielu nieporozumień pomiędzy nami w czasie przeszłym, one dotyczyły podatków od działalności gospodarczej prowadzonej w nieruchomościach, którymi zarządzał Syndyk. Chciałbym powiedzieć, że dzięki temu, iż pozyskaliśmy ten budynek podatki ChFM zostały zredukowane do zera. Podatki zostały zapłacone. Operację przeprowadziliśmy w taki oto sposób, że podatki są wyzerowane jest to więc ewidentna korzyść dla miasta, bo nie ma kolejnej upadłości, która kończy się, jest zamknięta, a miasto nie odzyskuje swoich wierzytelności czyli nic. Tutaj uzyskaliśmy nieruchomość będziemy nad nią pracować. Dzisiaj w pozycji inwestycje pojawia się 20.000 zł, taka jest też zmiana, które chcemy wykorzystać do opracowania dokumentacyjnego, ten budynek trzeba podłączyć, albo trzeba w nim stworzyć kotłownię gazową, albo podłączyć do MZEC-u. Trzeba zastanowić się, kto oprócz MOPS i jaki zakres przedsięwzięć ma w tym budynku funkcjonować, jesteśmy przekonani, że MOPS, ale nie mówimy, że na pewno MOPS, taką dyskusję kierowałbym już dzisiaj do Komisji ds. Społecznych żebyście Państwo zechcieli ten problem podjąć przede wszystkim.Na zakończenie chciałbym skupić się wokół Zrównoważonego Forum dla Zdrowia. Otóż Wysoka Rado, Szanowni Państwo, 8 czerwca w tej sali zainougorowaliśmy VI już Zrównoważone Forum, gościliśmy p. prof. Andrzeja Zolla Rzecznika Praw Obywatelskich. Wielki sukces i to pragnę podkreślić odniosła Fundacja Ekologiczna Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej otrzymała nagrodę Pro Publico Bono. Twórcą tej nagrody, animatorem jej powstania jest p. Premier Jerzy Buzek i kilka osób, a przewodniczącym kapituły właśnie p. prof. Andrzej Zoll. Myślę, że krótka prezentacja p. dr Jana Klepina upewniła Państwa w przekonaniu, że Fundacja prowadzi na szeroką skalę, szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, ale również, co najważniejsze Fundacja udowadnia, że nie czyni tego sama, p. dr Klepin dedykował ta nagrodę wszystkim tym, którzy włączyli się w prace Fundacji, powiedział to wyraźnie, to nie jest nagroda dla Fundacji, to jest nagroda dla wszystkich tych, którzy włączyli się w edukację ekologiczną – to był piątek. Następnie realizowaliśmy działalność w tym przedsięwzięciu, czyli program VI Forum Zrównoważonego w sobotę. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że w tej chwili ja będę mówił o tym, a dopiero po pewnym czasie będziemy dyskutować o tym problemie, taki jest układ porządku, przecież to nikomu w niczym nie ujmuje, dlatego prosiłbym nie tylko Wysoką Radę, ale przede wszystkim kolegów z opozycji żeby zechcieli wysłuchać mojego stanowiska w tej sprawie i również media, a Państwo będą mieli możliwość się wypowiedzieć, wypowiedzieć ja odpowiedzieć. Otóż program VI Forum dla Zdrowia został określony w zaproszeniu, które otrzymali wszyscy radni. Forum zaczynaliśmy o godzinie 10-tej obradami Młodzieżowej Rady Miasta. Chciałbym powiedzieć jednoznacznie, że tematyka obrad Młodzieżowej Rady Miasta była uzgodniona, tak samo jej porządek obrad. Chciałbym przypomnieć, że Młodzieżową Radę Miasta prowadzi bezpośrednio przewodnicząca, która jest uczennicą gimnazjum. Przebieg zdarzeń był następujący:

Przed godziną 10-tą osoby zaproszone grupowały się w Sali obrad Rady Miejskiej, zaszczyciła nas p. Poseł Serocka, która się potem w konsekwencji troszeczkę spóźniła, był p. Poseł Kowalik, p. Poseł Kalinowski, wielu gości, był p. prof. Drygas, był p. prof. Wardyn osoby, które są bardzo kompetentne przede wszystkim w tematyce, którą podejmowaliśmy, a więc promocja zdrowia i ekologia. O godzinie 10,07 przyjechała p. Wice Premier Izabela Jaruga Nowacka i sytuacja była taka, iż wszyscy znajdowaliśmy się w sali, ja otrzymałem informację, że samochód z p. Premier podjeżdża pod ratusz. Wobec faktu, iż zostałem powiadomiony, że przed ratuszem czeka grupa osób na czele tutaj z kolegami z opozycji, otrzymałem również informację, iż koledzy posiadają gwizdki, transparenty i syrenę alarmową, uznałem, iż przywitam p. Premier przed ratuszem. Wspólnie z p. radną Katarzyną Karpus wyszedłem przed drzwi, mówię celowo szczegółowo żebyście Państwo mieli przebieg, ja mam na to świadków, mam również zdjęcia, czyli nie ma żadnego kłopotu żebym to udokumentował. Z samochodu wyszła p. premier Izabela Jaruga Nowacka, towarzyszył jej jeden funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, przed samochodem było dwóch policjantów na motocyklach z Chojnic. Przywitałem się z p. Premier, przedstawiłem p. Katarzynę i wchodziliśmy do ratusza. Szła p. Premier, po prawej jej ręce szedłem ja, za mną pół kroku szedł funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. Podszedł do nas p. radny Andrzej Mielke, który usiłował wręczyć przy wejściu do ratusza p. Premier materiały w postaci ulotek. Chciałbym jednoznacznie powiedzieć, iż ocena sposobu wręczenia tych materiałów przez p. radnego, moja, jest taka, iż to nie było honorowe postępowanie, nie chce oceniać czy właściwym jest wręczanie ulotek Premierowi Rzeczypospolitej jak wchodzi do ratusza wiedząc, że będzie jeszcze w programie piętnaście możliwości żeby to uczynić tylko odnoszę się do sposobu wręczenia tych materiałów. Pan radny Andrzej Mielke widział, iż ja idę po prawej stronie, za mną funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. Pan chcąc wręczyć ten materiał doprowadził do tego, iż, powiem to w ujęciu kinematyki ruchu punktu materialnego, iż zmienił Pan trajektorię, po której ja szedłem i funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu i to spowodowało również zmianę sposobu wejścia p. Premier, to tak jest bardzo delikatnie powiedziane. Uczynił Pan to z dużą dynamiką widząc, że my jesteśmy z boku jednak Pan chciał to wcisnąć. Doszło do zamieszania i do interwencji funkcjonariusza, który uniemożliwił Panu wręczenie tych materiałów. Ja również byłem przeciwny żeby Premierowi Rzeczypospolitej, który wchodzi do ratusza wręczać ulotki. Następnie p. Premier weszła na korytarz, przywitała się z posłami i weszła na salę. Rozpoczęły się obrady Młodzieżowej Rady Miasta; I teraz dalej, chciałbym bardzo wyraźnie zakomunikować, że Młodzieżowa Rada Miasta obraduje pod opieką nauczycieli wychowawców. Młodzieżowa Rada Miasta nie jest ciałem młodzieżowym, które funkcjonuje w odłączeniu od pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w szkole. W sali byli obecni posłowie, radni i osoby, które chciały do tej sali wejść. W związku z tym, że p. Premier weszła na salę, przed drzwiami stanął funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, który przedtem interweniował przy wejściu w odniesieniu do p. radnego Andrzeja Mielke, stanąłem również ja widząc zamieszanie po przywitaniu na korytarzu, o którym powiem za chwilę, była też Straż Miejska i była też Policja. Po kilku minutach p. Andrzej Mielke, p. Andrzej Mielke zaznaczam, a nie wszyscy czterej radni łącznie, chciał wejść na salę obrad. Podjąłem decyzję, że p. Andrzej Mielke do tej sali nie powinien wejść i w konsekwencji doprowadziłem do tego, że p. radny Andrzej Mielke do tej sali nie wszedł. Dlaczego? – nie dlatego, że p. Radny miał zaproszenie, a ja nie wpuściłem, tylko ze względu na zachowanie i sposób przekazywania ulotek p. Premier. Otóż domniemywałem i zauważyłem, iż istniało realne zagrożenie podobnego wystąpienia przez p. Radnego jak przy wejściu p. Premier, bo to było zakłócenie tego wejścia do ratusza, sądziłem, iż do takiego zakłócenia może dojść również na sali obrad Rady Miejskiej. Chciałbym zauważyć, że wszyscy, którzy uczestniczyli w obradach Młodzieżowej Rady Miasta, poza mediami, bo niektóre były w środku, niektóre się spóźniły weszły później i poza p. senator Serocką, wszyscy weszli do sali przed p. Premier, tylko koledzy z Wyborczego Forum Samorządowego chcieli wejść po p. Premier. Całkowicie oddzielam pewne zasady i normy, które są stosowane wszędzie na świecie, że jeżeli jest konferencja i wchodzi Premier to, to jest ostatnia osoba, która wchodzi na salę. Również mówię wyraźnie, że wpuszczałem media, bo uznałem, że media są zainteresowane wejściem i one nie mogły wejść przed, bo musiałyby wchodzić oknem, a nie korytarzem. Natomiast również moją decyzję implikowała ta sytuacja, w sali było dużo osób, ja nie widziałem wolnych miejsc, może dwa krzesła były, ale przesłanką podstawową, chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć dla mnie, było zachowanie kolegów radnych z opozycji. Otóż tak: Koledzy radni mieli w rękach reklamówki, ja nie byłem zupełnie przygotowany na to, aby rewidować osoby wchodzące na salę obrad, a mogłem domniemywać, że w reklamówkach oprócz gwizdków, oprócz materiałów promocyjnych, oprócz syreny, która nosił p. Piotr Pawlicki pod ręką, mogły być inne materiały. Nie byłem przygotowany i to jest też konkretna okoliczność. Owszem, inne osoby też wchodziły z teczkami i torebkami, bo taki zarzut słyszałem tu dzisiaj od jednego dziennikarza, że innych pan nie rewidował, oczywiście nie domniemywałem żeby ktoś zapowiadał tutaj prowokację. Więc proszę połączyć wszystkie zdarzenia – wejście p. Premier, interwencję funkcjonariusza BOR-u, przed wejściem p. Piotr Pawlicki napędzał syrenę, panowie gwizdali – z tym, co się potem działo na korytarzu, nie było wejścia czterech radnych tylko pojedynczo, potem chciał wejść p. Januszewski, potem chciał wejść p. Rząska, potem się pojawił po pewnym czasie p. Wenta. Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, iż to jest moja decyzja, za którą odpowiadam ja i jeżeli będę musiał ponieść konsekwencje, to konsekwencje tej decyzji poniosę. I również ze względu na okoliczności, które miały miejsce nie tylko po południu na konferencji, powiedziałem, że taką samą decyzję bym podjął również dzisiaj w poniedziałek też. Analizując zdarzenia, które miały miejsce później też taką decyzję bym podjął. Ja nie chcę oceniać, zwróćcie Państwo, ja nie oceniam tylko mówię jaki był przebieg. Teraz sprawa bardzo ważna, nieprawda jest jak twierdzi p. Andrzej Mielke w Dzienniku Bałtyckim, że Policja wykonywała moje polecenia i nie wpuszczała na salę obrad. Mogło to tak wyglądać, ponieważ policjanci byli obecni tutaj na korytarzu, natomiast w żadnym razie nie wydawałem żadnych poleceń Chojnickiej policji. Na salę obrad te dyspozycje wydałem funkcjonariuszowi BOR-u, który się ze mną zgodził, bo to on też odpowiadał za bezpieczeństwo p. Premier, on nie konsultował z p. Premier czy wpuścić p. Mielke, który przesunął p. Premier przy wejściu, czy nie prawda? Tylko podjął taką decyzję w związku z konkretną sytuacją, ja się z nim zgodziłem i ta decyzję powieliłem i również działała Straż Miejska. Tu nie ma żadnej dyskusji, że trzeba podciągać do odpowiedzialności policjantów, nie ma żadnej odpowiedzialności policjantów tutaj, bo wyraźnie decyzje wydawałem tylko funkcjonariuszowi BOR-u i mojej Straży Miejskiej, to jest ten problem. Chciałbym zwrócić uwagę na zdarzenia, które potem nastąpiły, przedtem wyrażę ubolewanie, mnie jest bardzo przykro, że panowie radni nie wzięliście udziału w Młodzieżowej Radzie Miasta, bo nieprawdziwe są potem argumenty, które wysuwał na korytarzu p. Andrzej Mielke, że chce wejść, aby sprawdzić czy p. Premier Jaruga nie deprawuje naszej młodzieży. Otóż na sali były media, byli wychowawcy, byli ludzie o różnym światopoglądzie i tutaj żadnej deprawacji, żadnych tego typu tematów nie było. Następne zdarzenia upewniły mnie w przekonaniu, iż podjąłem właściwą decyzję, ponieważ istniało zagrożenie, albo zerwania obrad Młodzieżowej Rady Miasta, albo minimum, istniało zagrożenie realizacji wystąpień, które nie były wpisane do protokołu. Dzisiaj też usłyszałem zarzut od jednego dziennikarza – no tak, ale Pan przemawiał, p. Premier przemawiała, dlaczego nie mógłby przemawiać ktoś z opozycji – no, proszę Państwa, Młodzieżowa Rada Miasta prowadziła w taki sposób obrady, aby przemawiali goście, ja jestem burmistrzem odpowiadającym za bezpieczeństwo tych ludzi, przemówiłem krótko. Przemówiła p. Premier Izabela Jaruga Nowacka, przemówił p. prof. Wardyn i jeszcze kilka osób, ale to byli goście, nie było przemówień kolegów z koalicji czy z opozycji – więc odrzucam ten argument. Potem sytuacja, która działa się na rynku upewniła mnie w przekonaniu, że podjąłem dobrą decyzję, bo sposób zachowania był nie honorowy moim zdaniem, czym on się przejawiał, tzn. ja nie odbieram nikomu prawa do gwizdania w gwizdek, ale mogę mieć pogląd, że jeżeli można mówić, to nie trzeba było gwizdać, bo p. Premier potem na konferencji prasowej prowadziła dialog z p. Piotrem Pawlickim i odpowiadała na jego pytania. Każdy, kto chciał się z nią spotkać i rozmawiać mógł przyjść do szpitala na konferencję prasową. Tej szansy koledzy, którzy chcieli dyskutować z p. Premier nie wykorzystali. Natomiast rzeczą dla mnie całkowicie naganną, której nie potrafię zaakceptować jest rozdawanie gwizdków dzieciom i młodzieży. Chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie, iż p. Andrzej Mielke jest dzisiaj na zdjęciu w Gazecie Pomorskiej, ja też mam swoje zdjęcia mogę Państwu udostępnić, p. Andrzej Mielke inne osoby rozdawały gwizdki dzieciom. O tym nie wiedzieli ani rodzice, ani nie było konsultacji z wychowawcami. Dzieci były nieświadome, dlaczego mają otrzymać gwizdek i dlaczego mają gwizdać. Chciałbym powiedzieć jako rodzic tym wychowawcom właśnie, którzy byli tam z Panem, że to jest działanie naganne, bo jeżeli moje dziecko miałoby gwizdać w przypadku przyjazdu Wice Premiera, to ja bym musiał mieć świadomość tego, że ono ma tam gwizdać, dzieci były nieświadome, interweniowała p. dyrektor Paczkowska, również my interweniowaliśmy. Chciałbym również powiedzieć, że wyjąca syrena i gwizdy panów i chamskie zachowanie młodego człowieka z Ligi Republikańskiej, który próbował mnie pouczać, że parking nie może być zastawiony pachołkami, bo premier przyjeżdża, a takie było zdarzenie, zanim się wszystko zaczęło młody człowiek podchodzi, że on samochodu nie może zaparkować i robi mi wykład na temat prawa miejscowego, że ja nie mogę parkingu zamknąć. Te zachowania mnie nie przeszkadzały, one przeszkadzały mieszkańcom i było to po prostu widać. Chciałbym powiedzieć, że gwizdy, gwizdki, syreny, obrazy i ulotki zakończyły się w momencie, kiedy skończyliśmy wizytowanie Forum dla Zdrowia na Starym Rynku, potem odbywało się kolejne spotkanie w Starostwie Powiatowym, które było otwartym spotkaniem, w którym koledzy z opozycji nie uczestniczyli, uczestniczyła tam p. Premier i wszyscy zaproszeni goście, spotkanie zupełnie otwarte, z przykrością ten fakt odebrałem. Dalej był długi punkt w szpitalu w Chojnicach, gdzie następowało przeszło godzinne podsumowanie Forum dla Zdrowia, p. Piotr Pawlicki zadał trzy pytania, zadał pytanie do p. Premier – czy p. Premier wie, że nie wpuszczono panów radnych z opozycji na salę – p. premier nie wiedziała, ja na to pytanie odpowiedziałem i tak samo jak teraz Państwu odpowiedziałem i powiedziałem, że panowie rozdawali gwizdki. Zakończyłem moją wypowiedź, otrzymałem oklaski, a p. Piotr Pawlicki nauczyciel historii gwizdał w obecności p. Premier, w obecności posłów, senatorów i gości Forum, gwizdał i również potwierdził publicznie, co wszyscy słyszeli, że Państwo rozdawali gwizdki dzieciom. Chciałbym oceniając Forum dla Zdrowia powiedzieć bardzo wyraźnie, iż p. premier Izabela Jaruga Nowacka wielokrotnie wypowiadała się i deklarowała chęć rozmowy na tematy problemowe. Istniały takie możliwości, każdy kto chciał porozmawiać mógł porozmawiać. Również w konsekwencji uporu p. Andrzeja Mielke w końcu p. Premier w odpowiednim momencie przyjęła ulotki, które Pan chciał wręczyć. Myślę, że również zauważyła to, że Pan gwiżdże i to, że Pan miał stosowny obraz do tego gwizdka zresztą. Pani Premier wypowiadała się głównie na tematy związane z edukacją, na tematy prozdrowotne, w żaden sposób, tak jak to jest napisane w jednym z dzisiejszych dzienników, nie promowała, czy nie wygłaszała swoich poglądów na temat aborcji. Wypowiadała się tylko i wyłącznie, z tego co słyszałem, a byłem wszędzie, na temat problematyki edukacji seksualnej, seksualności młodych i wypowiadała się w szpitalu na temat pań, kobiet zgwałconych i możliwości stosowania środków, które uniemożliwią zapłodnienie komórki jajowej, bo takie możliwości są, ale to szczegóły, były media, Państwo to wszystko słyszeli, ja nie jestem ekspertem w tym temacie. Myślę, że nie zabierając nikomu prawa do wyrażania swoich poglądów, do różnej formy protestu, nie mogłem w konkluzji doprowadzić do tego żeby młodzież oglądała takie zachowania jak nasze wspólne, moje też i panów z opozycji, kiedy my ze sobą rozmawiamy na tej Radzie. Ja myślę, że powinniśmy uchronić młodych. Cóż stoi na przeszkodzie żeby p. radny Andrzej Mielke, p. Januszewski, p. Wenta, p. Rząska, czy p. Pawlicki spotkali się z młodzieżą i przedstawili swoje poglądy na ten temat, można było przed obradami Młodzieżowej Rady Miasta uzgodnić wystąpienie. Ja myślę, że nie doszłoby do tego do czego by doszło, gdyby przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta i opiekunowie wiedzieli, że Pan chce przekazywać nauki Ojca Świętego, jak się Pan wypowiedział tutaj na tej Sali, nikt tego nie wiedział. Pana zachowanie, Panie Radny, mnie po prostu przeraziło, sposób, oczywiście to nie tylko Pan, to p. radny Januszewski, który opowiadał tutaj na korytarzu o tym, iż nie ma szacunku dla mnie, trzeba na niego zapracować itd., rozumiem są to poglądy bardzo ważne i istotne, ale chyba nie wtedy był czas i miejsce żeby je wyrażać. Reasumując, VI Forum Zrównoważone dla Zdrowia będzie oceniać społeczeństwo, które brało w nim udział. Apeluję do mediów o obiektywną ocenę, to znaczy uważam, że media nie powinny oceniać tylko powinny przedstawić grupy społeczne, które oceniają, proszę o dwie strony tej oceny, a nie tylko o jedną. Ja wiem, że największym wydarzeniem może było to, że koledzy nie brali udziału w obradach Młodzieżowej Rady Miasta to, to było wydarzenie jedno z wielu, które działo się na Forum, potem dużo działo się na płycie Starego Rynku, dużo działo się w Starostwie i myślę, że ci którzy byli, mieszkańcy Chojnic i goście, wypowiadając swoje poglądy nie tylko do mnie, ale i do innych, byli przede wszystkim zdumieni tym, nie formą protestu, bo protestować można, tylko sposobem realizacji tego protestu, bo protestować po to żeby się pokazać, że ja mam odmienny pogląd protestuję, mówię, gwiżdżę – ok., akceptuję – ale chodzenie za kimś i gwizdanie mu do ucha, to po prostu ja nie umiem nawet takiej formy protestu stolerować, bo ona przeszkadzała. Tutaj jest Pan, oglądaliśmy ratownictwo, tak? nie mylę?, mylę postaci, bo to też jest młody człowiek, oglądaliśmy ciekawą inicjatywę stowarzyszenia w Chojnicach ratownictwa wysokościowego itd. i p. Kajetan pokazywał skafandry itd., no i ciężko było się porozumieć, no bo słychać było tylko gwizdanie, ale chciałbym powiedzieć, iż jestem pełen podziwu dla p. Premier, iż w tych okolicznościach, kiedy potknęła się wchodząc do Urzędu Miasta, jednak zeszła na płytę Starego Rynku, chociaż funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu odradzał. Zeszła, odbyła spacer, poszła na pieszo do Starostwa z podniesionym czołem, cenie takie postawy i bardzo jej dziękuję za to, że pomimo napięcia dużego tutaj do Chojnic przyjechała. Chciałbym powiedzieć, że z należnym szacunkiem takim jaki oddawaliśmy i p. Premierowi Millerowi i p. prof.. Zollowi i p. Premier Jarudze Nowackiej i innym politykom bez względu na to jaki będą mieli światopogląd, z jakiej partii będą pochodzić, czy z Samoobrony czy z Ligi Polskich Rodzin czy z SLD, każdy zostanie przyjęty w taki sam sposób i uniemożliwię każdemu taką formę protestu żeby ktoś musiał się potykać wchodząc do Urzędu, albo słuchać wycia syren i gwizdków na sali bez względu na to, kto będzie protestował czy to będzie WFS czy to będzie SLD, czy to będą nie daj Boże Samorządni, moje stanowisko się nie zmieni i taką samą decyzję podjąłbym w odniesieniu do każdego ugrupowania, które w taki sposób wyrażałoby formę protestu. Natomiast, jeżeli chodzi o gwizdki, to uważam, że ta sytuację trzeba przeanalizować, moim zdaniem, doszło do przekroczenia ogólnie przyjętych norm, nie wiem czy doszło do złamania prawa myślę, że tutaj się musza wypowiedzieć wychowawcy. Nie wolno dzieciom bez zgody wychowawców i rodziców wręczać jakichkolwiek przedmiotów, nie chodzi mi o to, że dziecko mogłoby połknąć gwizdek, bo domyślam się, że umie gwizdać gwizdek, ale chodzi o zdarzenie, do którego doszło. Bardzo proszę kolegów z opozycji żeby zechcieli przeanalizować to, co powiedziałem, jeżeli czujecie Panowie dotknięci tym, że nie weszliście do środka, to ja oczywiście was szczerze przepraszam, ja bym wolał żebyście tu byli w środku, ale nie miałem pewności, że nie będziecie tutaj gwizdać, wykorzystywać syreny, nie wiedziałem, co macie w reklamówkach, nie byłem przygotowany na zabezpieczenie, ale wolałbym żebyśmy się tu razem spotkali, wolałbym żeby p. Mielke przemówił normalnie i powiedział, co ma do powiedzenia, ponieważ lepiej, jeżeli młodzi ludzie zobaczą dwie strony medalu, jedną i drugą, wolałbym. Dzieci zobaczyły, że potraficie Panowie gwizdać, a ja bym wolał żeby usłyszały wasza poglądy, szczerze to mówię, ale nie w taki sposób. Przecież można było normalnie doprowadzić żeby p. Premier spokojnie weszła, Panowie mogliście już siedzieć na Sali, nikt by was nie wyprosił, bo tu wszyscy wchodzili jak chcieli, p. Premier by przemówiła, Pan by zabrał głos, wszystko byłoby ok., ale nie, musiało być najpierw tak – syrena, gwizdek, na siłę ulotki i potem z inwektywami tutaj prawie do mnie przed drzwi i też było nieprzyjemnie, że muszę, co chwilę wychodzić i stać pod drzwiami. Bardzo proszę o refleksję na ten temat, odpowiem na każde pytanie i mam nadzieję, że na przyszłość wspólnie wyciągniemy z tego wnioski, protestujcie Panowie, ale te fazy protestu są istotne, dlaczego nie było was w Starostwie? Przecież tam też była p. Premier, czy dlatego, że p. Andrzej Mielke pracuje w Starostwie? No, nie spodziewam się, że tak, ale takie pytanie mogę zadać, dlaczego, jeżeli chcieliście dialogu z p. premier Izabelą Jarugą Nowacką dlaczego na ten dialog nie przyszliście do szpitala, gdzie odbywała się konferencja i każdy, kto chciał zadać pytanie, siedzą tu media, każdy mógł je zadać, p. Katarzyna Karpus pytała kilka razy, kto jeszcze chce zadać pytanie. Mało, można było nawet gwizdać, tak jak p. Pawlicki, bo gwizdał i mówi – tak, on będzie gwizdał – ma prawo, niech gwiżdże na konferencji prasowej w obecności Premiera gwizdał. Także bardzo uprzejmie proszę o analizę, ja powiedziałem tutaj różne słowa, przedłożyłem moje marzenia jak to powinno wyglądać, mogło być inaczej, było ciężko, ja też działałem w sytuacji silnego stresu, nigdy nie chciałbym dopuścić do tego żeby Wice Premier został w obecności młodzieży w czymś tutaj urażony. Obrady przebiegały spokojnie, ja nie mam pewności, że przebiegałyby spokojnie gdybyście panowie tutaj byli, o czym świadczy wasze zachowanie na płycie Starego Rynku. Ale z drugiej strony uważam, że konsekwentnie p. Pawlicki jednak przyszedł na konferencję prasową, on jedyny spośród was i zadał kilka pytań. Natomiast Panowie, jeżeli chcieliście dyskutować z p. Premier to, to była idealna okazja, której nie wykorzystaliście, były tam wszystkie media, bo w momencie kiedy prosiliście media na korytarz i niektóre z wami przebywały to tam była okazja media usłyszały, co macie do powiedzenia, tą formę protestu wyrażona gwizdami można było ubrać w słowa właśnie na tej konferencji prasowej i to było podsumowanie Forum i konferencja prasowa. Tak więc taki był przebieg uroczystości i uprzejmie proszę żeby go nie zawężać tylko do tej Sali, ponieważ miejsc realizacji Forum dla Zdrowia było kilka. Osobą, która najbardziej się zaangażowała w to przedsięwzięcie jest p. Katarzyna Karpus. Ja myślę, że długo zapadnie nam w pamięci sposób w jaki dzisiaj się tutaj żegnaliśmy, a te obrazy dedykuje głównie panom z Wyborczego Forum Samorządowego. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo, ja bym prosił wszystkich radnych wyłączcie może komórki, albo je wyciszcie, bo są obrady Rady Miejskiej, gości też o to bym prosił, to jednak przeszkadza i deprymuje. Przepraszam, jesteśmy w punkcie 6, ja bardzo przepraszam, są na to odpowiednie punkty Panie Radny, porządek obrad został już przegłosowany, idziemy tak, jak jest porządek obrad. Proszę bardzo, jesteśmy w pkt. 6. W sprawie formalnej? – proszę bardzo, jeżeli nie w sprawie formalnej, to idziemy zgodnie z tym. Proszę bardzo, ale tylko w sprawie formalnej.


 • Radny Zdzisław Januszewski – w związku z apelem p. Burmistrza wyrażonym słowami „proszę o”, mówię domyślnie wysłuchanie „proszę o dwie strony, a nie tylko o jedną”


Przewodniczący Mirosław Janowski – ale w sprawie formalnej proszę bardzo


 • Radny Zdzisław Januszewski – zaraz będzie wniosek formalny


Przewodniczący Mirosław Janowski – proszę wniosek formalny p. radny Januszewski!


 • Radny Zdzisław Januszewski – może p. Przewodniczący pozwoli mi uzasadnić ten wniosek formalny?


Przewodniczący Mirosław Janowski – to może Pan najpierw powie ten wniosek, a potem Pan uzasadni, zawsze taka jest zasada, najpierw jest wniosek, potem uzasadnienie.


 • Radny Zdzisław Januszewski – p. Przewodniczący, co jest wpierw uzasadnienie czy wniosek, czy odwrotnie, o tym ja decyduję


Przewodniczący Mirosław Janowski – mnie się wydaje jednak, że chyba nie, ja się pytam, czy Pan w sprawie formalnej, Panie radny Januszewski! (dwa głosy jednocześnie)


 • Radny Zdzisław Januszewski – w sprawie formalnej i proszę o umożliwienie złożenia wniosku formalnego


Przewodniczący Mirosław Janowski – proszę o wniosek formalny Panie Radny!


 • Radny Zdzisław Januszewski – chyba, że p. Przewodniczący dysponuje podstawą prawną, która mi nakazuje wpierw wniosek, a potem uzasadnienie.


Przewodniczący Mirosław Janowski – p. Radny, proszę o wniosek i uzasadnienie.


 • Radny Zdzisław Januszewski – proszę nie przeszkadzać p. Przewodniczący!


Przewodniczący Mirosław Janowski – na razie Pan przeszkadza, p. radny Januszewski. Proszę bardzo.


 • Radny Zdzisław Januszewski – p. Przewodniczący, no cóż, zwrócić się do p. Burmistrza krótka piłka, BOR, Straż Miejska i Policja


Przewodniczący Mirosław Janowski – proszę (dwa głosy jednocześnie) udzieliłem Panu głosu, proszę bardzo.


 • Radny Zdzisław Januszewski – w związku z tym, że to p. Burmistrz w swoim wystąpieniu powiedział, że prosi o dwie strony, a nie tylko jedną, proszę p. Przewodniczącego o umożliwienie w tym momencie ustosunkowania się do głosu p. Burmistrza, a nie później na zakończenie sesji, gdy: po pierwsze – nie będzie już części prasy, po drugie – słowa p. Burmistrza ulegną już zatarciu częściowego, jest to wniosek formalny. Dziękuję bardzo.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję bardzo, proszę, wniosek formalny. Panie Burmistrzu, najpierw wniosek formalny, ja bardzo Pana proszę. Proszę bardzo p. Burmistrzu!


 • Burmistrz Arseniusz Finster – ja bardzo też proszę p. Przewodniczącego żeby jednak w sposób taki drastyczny nie hamował wypowiedzi. Chcę wyraźnie powiedzieć, dlaczego w tym punkcie zdałem sprawozdanie, ponieważ mam punkt sprawozdanie z pracy Urzędu, Urząd Miasta był współorganizatorem Forum. Natomiast chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, Pan, Panie radny Januszewski niech się o prasę nie martwi, dziennikarze są mobilni, dyspozycyjni, na pewno poczekają do końca, panowie będą mieli szansę. Natomiast nie róbmy z naszej sesji Rady Miejskiej forum zderzania poglądów na temat realizacji tego przedsięwzięcia, bo w tej chwili przez godzinę Panowie będziecie mówić, ja będę odpowiadał, jest na to czas i miejsce. Natomiast p. Januszewskiego nie bolą przekroczenia słowne, które są udzielane do mediów przez p. Andrzeja Mielke, dlatego Panowie, ja przecież poprosiłem o to żebyście zechcieli wysłuchać, potem refleksja, mamy dzisiaj cztery uchwały do podjęcia, cztery, za godzinę skończą komisje sprawozdanie, godzinę podejmowanie uchwał, za dwie godzinki, nie wieczorem, tylko o godz. 14-tej będziecie mówić na ten temat, to jest wszystko. Ja jestem zdecydowanie przeciwny temu żebyśmy zmieniali pewne zasady, które wprowadziliśmy. Dziękuję bardzo.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję, jest wniosek formalny p. radnego Januszewskiego w tej chwili dyskusja na temat złożenia sprawozdania przez Burmistrza Miasta Chojnice, jest to zmiana w porządku obrad, przystępujemy do głosowania, kto jest za przyjęciem wniosku formalnego p. radnego Januszewskiego ze zmianą w porządku obrad – udzielenie pytań i odpowiedzi na sprawozdanie p. Burmistrza Miasta – kto jest za. Przepraszam, ja to tak zrozumiałem, jesteśmy w punkcie: sprawozdanie burmistrza miasta.


 • Radny Zdzisław Januszewski – (poza mikrofonem) zmianę i przeniesienia dyskusji na ten punkt tylko


Przewodniczący Mirosław Janowski - udzielenia odpowiedzi


 • Radny Zdzisław Januszewski – ustosunkowanie się opozycji do wypowiedzi p. Burmistrza. Jednym słowem, do p. Burmistrza apeluję o umożliwienie pozostania w prawdzie, bo wypowiada się tak jakby na tej prawdzie mu zależało.


Przewodniczący Mirosław Janowski – dziękuję, dobrze, chodzi o uściślenie, którą p. radny Januszewski w tej chwili wyraził


 • Radny Zdzisław Januszewski – to jest zwyczajna dotychczas procedura, że mamy możliwość wyprostowania i uściślenia teraz żeby było formalnie zgłosiłem taki wniosek.


Przewodniczący Mirosław Janowski – ja bardzo prosiłem, wyłącznie. Przystępujemy do głosowania wniosku formalnego o ustosunkowanie się opozycji do sprawozdania burmistrza miasta Chojnice, proszę, kto jest za przyjęciem wniosku formalnego, przystępujemy do głosowania, kto jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał?


  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna