Dla wydziału nauk o żywności I rybactwa Zachodniopomorskiego uniwersytetu technologicznego w Szczecinie dalej zwana „specyfikacją”Pobieranie 373,14 Kb.
Data28.05.2018
Rozmiar373,14 Kb.


Znak sprawy: ZP/WNoŻiR/178/II/2011


Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaNA DOSTAWĘ aparatury DO ZIMNEJ PLAZMY

dla wydziału nauk o żywności i rybactwa ZachodniopomorskIEGO UniwersyteTU TechnologicznEGO w Szczecinie

dalej zwana „specyfikacją”
Pełna nazwa Zamawiającego:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17

70-310 Szczecin

REGON 320588161

NIP 8522545056

e-mail: agnieszka.lawrynowicz@zut.edu.plfax: 091 449 46 90

Szczecin, dnia 28.03.2011 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia poniżej kwoty 193.000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 tekst jednolity) – zwaną dalej „PZP” - oraz wydanych i obowiązujących na jej podstawie przepisów wykonawczych. W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji zastosowanie bezpośrednie ma PZP, jej przepisy wykonawcze oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa.

 2. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszone na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Zamawiającego.

 3. Ilekroć w niniejszej specyfikacji mowa jest o:

  1. Wykonawcy zagranicznym” – należy przez to rozumieć Wykonawcę, o którym mowa
   w art. 2 pkt. 11 PZP, mającego swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

  2. ofercie wspólnej” – należy przez to rozumieć ofertę złożoną przez Wykonawców, którzy, działając na podstawie art. 23 PZP, wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania. Ofertą wspólną jest w szczególności oferta składana przez Wykonawców działających w formie spółki cywilnej bądź konsorcjum Wykonawców ustanowionego w celu założenia oferty w niniejszym postępowaniu,

  3. złożeniu oferty lub innego wymaganego niniejszą specyfikacją oświadczenia Wykonawcy
   na piśmie”, czy też „z zachowaniem formy pisemnej” – należy przez to rozumieć obowiązek złożenia przez Wykonawcę oświadczenia woli w sposób określony w art. 78 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jednak z wyłączeniem formy elektronicznej, tj. wyłącznie sposób polegający na złożeniu własnoręcznego podpisu minimum na ostatniej stronie dokumentu zawierającego oświadczenie woli. Podpis powinien być złożony przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy, co najmniej w zakresie objętym niniejszym postępowaniem, w sposób umożliwiający jej identyfikację (podpis z czytelnie napisanym przynajmniej nazwiskiem składającego oświadczenie woli, jeżeli podpis składany jest nieczytelnie, Np. jako tzw. „parafa”, musi dodatkowo zawierać czytelne oznaczenie składającego, Np. poprzez odciśnięcie pieczęci z oznaczeniem co najmniej nazwiska składającego oświadczenie woli),

 4. Pracownikiem Zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się w sprawach niniejszego postępowania jest mgr Agnieszka Ławrynowicz tel. 091 449 49 16, fax 091 449 46 90, e-mail: agnieszka.lawrynowicz@zut.edu.pl

 5. Postępowanie niniejsze prowadzone jest z prawem do wnoszenia środków ochrony prawnej przysługujących na zasadach określonych w dziale VI PZP (poinformowanie, odwołanie, skarga). Wykonawcy przysługuje prawo do poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy – na które nie przysługuje odwołanie. Odwołanie (a w konsekwencji ewentualna skarga do sądu) przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  1. opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

  2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia;

  3. odrzucenia oferty odwołującego.

 6. Z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego działu specyfikacji, przekazywane w związku z niniejszym postępowaniem oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiającego i Wykonawcy – dalej zwane łącznie jako „oświadczenia” - będą przekazywane za pomocą poczty elektronicznej (e -mail) lub faksu. Ze strony Zamawiającego adres poczty elektronicznej, faks oraz osobę uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami określa ust. 4 niniejszego działu specyfikacji. W odniesieniu do Wykonawcy przyjmuje się, iż dane w zakresie jego poczty elektronicznej oraz faksu stanowić będzie którykolwiek z adresów wskazanych w jego ofercie lub innych oświadczeniach składanych Zamawiającemu w związku z niniejszym postępowaniem.

 7. Przekazanie oświadczeń mających związek z niniejszym postępowaniem i pochodzących
  od Zamawiającego, a dotyczących etapu postępowania przed złożeniem ofert nastąpi poprzez ich zamieszczenie (z możliwością pobrania) na stronie internetowej Zamawiającego www.zut.edu.pl
  (menu: zamówienia publiczne → dostawy).

 8. Postanowienie ust. 7 niniejszego działu specyfikacji nie wyklucza możliwości przekazania oświadczenia faksem lub pocztą elektroniczną jednak pod warunkiem, że Wykonawca złoży Zamawiającemu wniosek o takie przekazanie z podaniem danych w zakresie numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, bądź też obowiązek takiego przekazania wynikać będzie z PZP.

 9. Postanowienia ust 6 – 8 niniejszego działu specyfikacji nie naruszają prawa do przekazywania oświadczeń na piśmie, tj. z zachowaniem formy pisemnej.

 10. Miejscem doręczenia Zamawiającemu oświadczeń na piśmie jest adres: 70-310 Szczecin, al. Piastów 17. Jeżeli doręczenie wykonywane jest osobiście lub przy pomocy instytucji kurierskiej (poczty kurierskiej) miejscem doręczenia jest również Dział Zamówień Publicznych ZUT, al. Piastów 48, IV piętro, pok. 404 - 407 (doręczenie bezpośrednio do Działu Zamówień Publicznych możliwe jest w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.30; z wyjątkiem sytuacji, gdy dni te stanowią dni ustawowo wolne od pracy).

 11. Sposób przygotowania i złożenia Zamawiającemu oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu do złożenia wraz z ofertą, jak też wymagany termin
  do ich złożenia określa wyłącznie dział IX i X specyfikacji.

 12. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

 13. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w specyfikacji, postępowanie niniejsze prowadzone jest w języku polskim.

 1. Przedmiot zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury do zimnej plazmy (Cold Plasma) do Laboratorium Badań Utrwalania Żywności Techniką Zimnej Plazmy Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 specyfikacji. Ilekroć w dalszej części specyfikacji używany będzie termin „aparatura” lub „urządzenie” rozumieć przez to należy całość aparatury wyszczególnionej w Załączniku nr 1 specyfikacji jako wymaganej do zaoferowania przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu w ramach każdego zadania.

  3. Przywołane w załączniku nr 1 specyfikacji nazwy producentów i stosowane przez nich oznaczenia, dokonane zostało na podstawie, w sposób i w granicach uprawnienia Zamawiającego wynikającego z treści art. 29 ust. 3 PZP. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, nie gorszych niż produkty wskazane, spełniających w zakresie „równoważności” wymagania co do parametrów technicznych wskazanych w załączniku nr 1 specyfikacji.

  4. Dostawa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przeniesienie na Zamawiającego własności aparatury oraz dostarczenie jej Zamawiającemu. Miejscem dostarczenia Zamawiającemu aparatury jest wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie w Pracowni Przechowalnictwa Żywności w Zakładzie Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa adres: ul. Papieża Pawła VI/3 (III piętro), 71-459 Szczecin – zwane dalej również „miejscem dostawy aparatury (wymagane jest wniesienie aparatury do pomieszczenia).

  5. Oprócz czynności wskazanych w ust. 3 niniejszego działu, dostawa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie czynności montażu (zainstalowania) aparatury, jej pierwsze próbne uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi urządzeń u Zamawiającego. Czynności instalacji, próbnego uruchomienia oraz przetestowania podlegają wykonaniu w miejscu dostawy aparatury, po jej dostarczeniu Zamawiającemu.

  6. Dostawa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również dostarczenie Zamawiającemu następujących dokumentów (z prawem do korzystania z tych dokumentów):

  1. w wersji drukowanej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim, instrukcji dotyczącej sposobu korzystania z aparatury (instrukcja obsługi);

  2. w wersji drukowanej, w języku polskim, dokumentu gwarancyjnego, w przypadku gdy świadczenie usług gwarancyjnych, stosownie do działu XIV ust. 8 specyfikacji, uzależnione będzie od otrzymania od Wykonawcy dokumentu gwarancyjnego;

  3. innych dokumentów, jeżeli posiadanie takich dokumentów przez Zamawiającego jest niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem użytkowania aparatury.

  1. Nie dopuszcza się możliwości dostarczenia aparatury używanej, tj. innej niż fabrycznie nowa.

  2. Nazwa i kod Słownika CPV przedmiotu zamówienia: 38.50.00.00-0 aparatura kontrolna i badawcza, 38.90.00.00-4 różne przyrządy do badań lub testowania.

III. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 70 dni – od dnia podpisania umowy (termin wymagany).


IV. Warunki udziału w postępowaniu

   1. O zamówienie niniejsze mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

   1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.


V. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

   1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w dziale IV specyfikacji zostanie dokonana na zasadzie ustalenia przez Zamawiającego istnienia jednego z dwóch alternatywnych zdań: „spełnia/nie spełnia warunek”.

   2. Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek wskazany w dziale IV ust. 1 pkt 2) specyfikacji, jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki, tj.:

  1. Wykonawca wykaże (potwierdzi) Zamawiającemu, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej: trzy dostawy w zakresie dostawy aparatury naukowo-badawczej do zimniej plazmy o wartości nie mniejszej niż równowartość kwoty 520 000 zł brutto.

Przez wartość, o której mowa w niniejszym punkcie rozumieć należy kwotę stanowiącą cenę (kwotę zapłaty wraz z należnym podatkiem VAT) z tytułu wykonania umowy. Jeżeli cena wyrażona była w walucie niepolskiej dla celów potwierdzenia spełniania wskazanego warunku Zamawiający przyjmie kurs sprzedaży tej waluty ustalonej przez Narodowy Bank Polski (NBP) na dzień dokonania odbioru przez odbiorcę.

  1. Potwierdzenie (wykazanie) wykonania dostaw, wymaganych na podstawie pkt 1 niniejszego ustępu nastąpi poprzez przedłożenie Zamawiającemu wymaganych w tym celu dokumentów,
   o których mowa w dziale VI ust. 2 specyfikacji.

  2. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) niniejszego ustępu zostaną złożone Zamawiającemu
   w terminie wyznaczonym na złożenie oferty w niniejszym postępowaniu lub, w przypadkach wskazanych w art. 26 ust. 3 PZP, dokumenty zostaną złożone Zamawiającemu w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) i 3) niniejszego ustępu zostaną złożone Zamawiającemu
   w sposób, w języku oraz formie wymaganej Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów;

  4. W postępowaniu, w ramach wykazania spełnienia warunku, Wykonawca nie złoży Zamawiającemu nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

  5. Wykonawca, który zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2b Pzp polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów wskazuje podmiot trzeci jako podwykonawcę zgodnie z treścią działu IX ust. 9 specyfikacji przywołując jaką część zamówienia powierzy podwykonawcy oraz dodatkowo w celu wykazania spełniania warunku o którym mowa w dziale IV ust. 1 pkt 2 specyfikacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokumentem potwierdzającym dysponowanie wiedzą i doświadczeniem podmiotu trzeciego będzie każdy dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie takiego podmiotu do udziału w wykonaniu zamówienia (np. pisemne oświadczenie podmiotu trzeciego, umowa przedwstępna, umowa generalna o współpracy itd.). W sytuacji, w której Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego oraz gdy z okoliczności wynika, iż dla wykazania warunku dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia jest konieczny udział podmiotu trzeciego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów wymienionych w dziale VI specyfikacji.

   1. Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunek wskazany w dziale IV ust. 2, jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki, tj.:

 1. Wykonawca wykaże (potwierdzi) zamawiającemu, iż nie zachodzą wobec niego podstawy
  do wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu z przyczyn opisanych w art. 24 ust. 1 PZP.

 2. Potwierdzenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu
  z przyczyn opisanych w art. 24 ust. 1 PZP nastąpi poprzez przedłożenie Zamawiającemu wymaganych w tym celu dokumentów, o których mowa w dziale VI specyfikacji.

 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) niniejszego ustępu zostaną złożone Zamawiającemu
  w terminie wyznaczonym na złożenie oferty w niniejszym postępowaniu lub w przypadkach wskazanych w art. 26 ust. 3 PZP, dokumenty zostaną złożone Zamawiającemu w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) i 3) niniejszego ustępu zostaną złożone Zamawiającemu
  w sposób, w języku oraz formie wymaganej Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów;

 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2) – 4) nie będą zawierać okoliczności skutkujących koniecznością wykluczenia Wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu na podstawie
  art. 24 ust. 1 PZP;

 6. W postępowaniu, w ramach wykazania spełnienia warunku, Wykonawca nie złoży Zamawiającemu nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

   1. Przywołane w treści ust. 2 – 4 niniejszego działu specyfikacji odwołanie się do przepisów PZP
    lub Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jako przepisów regulujących sposób przedłożenia Zamawiającemu dokumentów w celu wykazania (potwierdzenia) spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określa również dział VI specyfikacji.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu


 1. Na okoliczność potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w dziale IV ust. 1 pkt. 1 – 4 wykonawca winien złożyć:

 1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 specyfikacji,

oraz potwierdzić ich spełnienie wskazanymi w pkt 2 dokumentami (spośród i na podstawie wskazanych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

 1. W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia wykonawca przedkłada:

  1. Wykaz już wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykaz będzie zawierał co najmniej: trzy dostawy w zakresie dostawy aparatury naukowo-badawczej do zimnej plazmy o wartości nie mniejszej niż równowartość kwoty 520 000 zł brutto.

wraz z załączonymi dokumentami wymienionymi w pkt 2.2) niniejszego ustępu.

2.2 Dokumenty potwierdzające, iż dostawy wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 2.1. niniejszego ustępu zostały wykonane należycie (dokumentami takimi mogą być referencje, protokoły odbioru oraz każdy inny dokument wystawiony przez odbiorcę wykonanej dostawy, z którego będzie wynikać, że dostawa została zrealizowana należycie). Oświadczenie o należytym wykonaniu dostaw za odbiorcę złożyć może również jego pracownik lub inna przez niego upoważniona osoba.

 1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, wykonawca przedkłada zamawiającemu następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 specyfikacji.


VII. Wadium

W postępowaniu niniejszym wniesienie wadium nie jest wymagane.   1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Cenę oferty należy skalkulować (obliczyć) i podać w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2 SIWZ) stosownie do wymagań minimum zawartych w ust. 2 – 3 niniejszego działu.

 2. Ceną oferty za zadanie jest cena skalkulowana jako kwota uwzględniająca całkowity wydatek ponoszony przez Zamawiającego z tytułu wykonania zamówienia w danym zadaniu, zgodnie z wymogami działu II i XIV specyfikacji oraz ofertą Wykonawcy (cena oferty rozumiana jako cena w ujęciu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 o cenach – Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z póz. zm.). W cenie oferty za zadanie uwzględnić należy wszystkie należności publiczno prawne, należności celne, w tym należny podatek od towarów i usług (podatek VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na mocy obowiązujących przepisów prawa czynności wchodzące w zakres oferowanego przedmiotu zamówienia podlegają obciążeniu tymi podatkami (cena brutto).

 3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) zgodnie z formularzem ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 niniejszej SIWZ). Cenę oferty można podać maksymalnie z dokładnością do 1 grosza (jednej setnej złotego).

IX. Informacje dotyczące przygotowania i złożenia oferty

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej w rozumieniu art. 2 pkt 6 PZP.

  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 2 pkt 7 PZP.

  3. Ofertę w niniejszym postępowaniu stanowią oświadczenia Wykonawcy dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia oraz oświadczenia Wykonawcy dotyczące istotnych postanowień przyszłej umowy o wykonanie tego zamówienia. Obowiązkową treść oferty w niniejszym postępowaniu stanowią oświadczenia Wykonawcy wymagane do złożenia na podstawie działu VI specyfikacji. Brak w treści oferty oświadczeń w pozostałym zakresie traktowany będzie jako oświadczenie Wykonawcy stanowiące jego zobowiązanie do wykonania zamówienia na warunkach wskazanych w dziale XIV niniejszej specyfikacji.

  4. Oferta musi zawierać wyszczególnienie (opis) oferowanej aparatury przynajmniej w takim zakresie, aby w toku oceny ofert przez Zamawiającego możliwe było bezpośrednie jej porównanie
   z parametrami wymaganymi w załączniku nr 1 specyfikacji.

  5. Jeżeli aparatura produkowana jest pod określoną marką, niezależnie od opisu wymaganego na podstawie ust. 4 niniejszego działu, zaleca się wyszczególnienie w ofercie oznaczenie oferowanej aparatury (np. marka, symbol producenta).

  6. Jako uzupełnienie opisu w zakresie określonym w ust. 4 i 5 niniejszego działu, uznane będą również prospekty, katalogi i inne materiały producenta opisujące oferowaną aparaturę, jeżeli zostaną złożone
   wraz z ofertą. Będą one traktowane jako załączniki do oferty.

  7. Oferta musi zawierać oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie ceny oferty skalkulowanej stosownie do wymagań zawartych w postanowieniach działu VIII specyfikacji. Zaleca się sporządzić ofertę na formularzu ofertowym, którego wzór określa Załącznik nr 2 do specyfikacji.

  8. Jeżeli Wykonawca przewiduje powierzenie części oferowanego zamówienia podwykonawcy, oferta musi zawierać oświadczenie Wykonawcy o wskazaniu części zamówienia, którą Wykonawca przewiduje powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom. Zamawiający nie przewiduje ograniczeń, co do części zamówienia, które nie mogą być wykonane przez podwykonawców. Za działania i zaniechania ewentualnego podwykonawcy związane z wykonywaniem niniejszego zamówienia Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego jak za własne.

  9. Jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie podaje informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa
   w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
   (Dz. U Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) – dalej „ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”- i wyraża wolę, aby wskazane informacje nie podlegały ujawnieniu osobom trzecim, powinien co do tych informacji złożyć oświadczenie o ich zastrzeżeniu jako informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie Wykonawcy nie może dotyczyć informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak też dotyczyć nazwy Wykonawcy (firmy), jego adresu, oraz oferowanej ceny. Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy załączyć do oferty.

  10. Wszelkie oświadczenia Wykonawcy zawarte w ofercie nie mogą, pod rygorem odrzucenia oferty, naruszać postanowień zawartych w dziale XIV oraz XV specyfikacji. Postanowienie niniejsze nie narusza art. 87 ust. 2 PZP.

  11. Do oferty Wykonawca musi załączyć:

   1. dokumenty wymagane na podstawie działu VI specyfikacji. W przypadku złożenia oferty wspólnej, każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa w odniesieniu do siebie dokumenty wymienione w dziale VI ust. 1 i 3 specyfikacji. Treść oświadczeń zawarta w załączniku nr 2, 3, 4 i 5 specyfikacji może być złożona przez Wykonawcę także na dokumencie utworzonym przez niego, jednak tak przygotowany dokument musi zawierać i odpowiadać minimum treści podanej w specyfikacji dla tego załącznika,

   2. pełnomocnictwo wskazujące osobę reprezentującą Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo pełnomocnictwo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu wraz z uprawnieniem do zawarcia umowy o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej w rozumieniu działu I ust. 3 lit. b) specyfikacji (przedłożone pełnomocnictwo musi w swojej treści wyraźnie wymieniać z nazwy niniejsze postępowanie). Wskazane pełnomocnictwo nie jest wymagane w przypadku oferty spółki cywilnej ustanowionej i funkcjonującej w obrocie nie tylko w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeżeli oferta i składane wraz z nią dokumenty zostaną podpisane (złożone na piśmie w rozumieniu działu I ust. 3 lit c specyfikacji) przez wszystkich wspólników spółki,

   3. odrębny dokument upoważnienia (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy w zakresie złożenia (podpisania) oferty i innych oświadczeń Wykonawcy składanych do oferty, w przypadku gdy upoważnienie do złożenia tych oświadczeń nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

  12. Ofertę, a także inne, wymagane na podstawie niniejszej specyfikacji do złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, złożyć należy, pod rygorem nieważności, na piśmie w rozumieniu działu I ust. 3 lit c) specyfikacji.

  13. Dokumenty, o których mowa w ust. 11 niniejszego działu specyfikacji składa się w oryginale lub odpisie notarialnym, z tym, że dokumenty wymagane na podstawie działu VI ust. 2 pkt. 2.2. specyfikacji złożyć można również jako ich kopie. Na dokumencie przedkładanym jako kopia wykonawca składa na piśmie oświadczenie o treści według następującego wzoru „za zgodność z oryginałem stwierdzono”. Oświadczenie o zgodności z oryginałem musi odnosić się do każdej strony przedkładanej kserokopii.

  14. Oferta, inne oświadczenia Wykonawcy składane wraz z ofertą, a także dokumenty, o których mowa w ust. 11 niniejszego działu specyfikacji muszą być złożone w języku polskim. Wymogu języka polskiego nie będą naruszać podane w ofercie i dokumentach nazwy własne. Jeżeli dokumenty, o których mowa w dziale VI ust. 2. pkt 2.2 specyfikacji sporządzone są w języku innym niż polski należy do nich dołączyć ich tłumaczenie na język polski z poświadczeniem tłumaczenia. Wystarczające będzie poświadczenie tłumaczenia dokonane przez Wykonawcę.

  15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają art. 93 ust. 4 PZP.

  16. Oferta i dokumenty składane wraz z ofertą powinny być napisane czytelnie, pismem utrwalonym
   na papierze w sposób trudnościeralny.

  17. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty lub innych składanych wraz z ofertą dokumentów muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

  18. Zaleca się, aby oferta i składane wraz z nią dokumenty były zszyte lub spięte w sposób trwały
   (np. zbindowane), a te jej strony, które są zapisane treścią, ponumerowane.

  19. Oferta i składane wraz z nią dokumenty winne być umieszczone w opakowaniu (kopercie) z oznaczeniem nazwy i adresu Wykonawcy.

  20. Jeżeli oferta, stosownie do postanowień ust. 9 niniejszego działu specyfikacji, zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, zaleca się aby informację te zostały umieszczone w osobnym opakowaniu (kopercie) zatytułowanej „Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa”.

  21. Opakowania wraz z zawartością, o której mowa w ust. 19 i 20 niniejszego działu specyfikacji zaleca się umieścić w odrębnym opakowaniu (koperta zewnętrzna).

  22. Koperta zewnętrzna podlega następującemu oznaczeniu:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Dział Zamówień Publicznych

70-311 Szczecin, al. Piastów 48

- z dopiskiem: „Oferta na dostawę aparatury do zimnej plazmy dla WNoŻiR ZUT w Szczecinie. Znak sprawy: ZP/WNoŻiR/178/II/2011”.  1. Ofertę i składane wraz z nią dokumenty wymagane na podstawie ust. 11 niniejszego działu złożyć należy w Dziale Zamówień Publicznych ZUT, 70-311 Szczecin, al. Piastów 48, Budynek Jednostek Międzywydziałowych, IV piętro, pok. 404 – 407.

  2. Koperta zewnętrzna musi być zamknięta (zaklejona).

 1. Na wniosek składającego ofertę wydane zostanie pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z datą i numerem, jakim została oznakowana oferta.


X. Termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu 06 kwietnia 2011 do godziny 12.00. Oferta złożona po tym terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. Niniejszy termin uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta zostanie złożona w miejscu wskazanym w dziale IX ust. 24 specyfikacji.

 2. Postanowienie ust. 1 niniejszego działu specyfikacji odnosi się również do wymaganych na podstawie działu IX ust. 12 pozostałych dokumentów składanych wraz z ofertą. Postanowienie
  nie narusza art. 26 Pzp.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 kwietnia 2011 r. o godz. 12.30 w pomieszczeniach Zamawiającego: Budynek Jednostek Międzywydziałowych ZUT w Szczecinie, al. Piastów 48, IV piętro, sala konferencyjna nr 430.


XI. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu.

XII. Ocena ofert

 1. Ocenie w ramach kryteriów, o których mowa w ust. 5 niniejszego działu podlegać będą oferty złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu na podstawie działu XI specyfikacji oraz oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 PZP. Dla oceny w przedmiocie istnienia przesłanek do odrzucenia ofert, w pierwszej kolejności znaczenie będą miały oświadczenia Wykonawcy zawarte w treści oferty oraz dokumenty składane wraz z ofertą.

 2. Jeżeli w ofercie brak będzie oświadczenia Wykonawcy, co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zgodnie z postanowieniem działu IX ust. 4 specyfikacji, uzna iż zaoferowano maksymalny wymagany termin wykonania zamówienia określony w dziale III specyfikacji. Zaoferowanie (podanie w ofercie) terminu wykonania zamówienia dłuższego niż wymagany na podstawie działu III specyfikacji, skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp.

 3. Jeżeli w ofercie brak będzie oświadczenia Wykonawcy, co do terminu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający, zgodnie z działem IX ust. 4 specyfikacji, uzna, iż zaoferowano minimalny wymagany termin gwarancji jakości określony w dziale XIV ust. 7 specyfikacji. Zaoferowanie (podanie w ofercie) terminu gwarancji jakości krótszego niż wymagany na podstawie działu XIV ust. 7 specyfikacji, jak też określenie terminu udzielonej gwarancji jakości poprzez wskazanie daty kalendarzowej (dzień – miesiąc - rok) skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP. Złożone w ramach oferty oświadczenie o terminie udzielonej gwarancji, jest jednoznaczne z zaoferowaniem wykonania w tym terminie usług o rodzaju i zakresie minimum wymaganym w dziele XIV ust. 7 specyfikacji (oświadczenie odmiennej treści w ofercie, nieodpowiadające wskazanemu postanowieniu specyfikacji skutkuje odrzuceniem oferty).

 4. Jeżeli termin udzielonej gwarancji jakości zostanie określony w dniach lub latach (1 rok, 2 lata, itd.), Zamawiający dokona oceny oferty w kwestii odpowiadania treści działu XIV ust. 7 specyfikacji przyjmując za podstawę, że jeden miesiąc wynosi 30 dni, a jeden rok ma 12 miesięcy.

 5. Przy ocenie ofert Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w rozumieniu art. 91 a) i nast. PZP.

 6. Przy ocenie ofert zostaną uwzględnione następujące kryteria:

 1. Cena oferty – waga kryterium: maksymalnie 60 %

 2. Parametry techniczne – waga kryterium: maksymalnie 30 %

 3. Termin udzielonej gwarancji jakości – waga kryterium: maksymalnie 10%

gdzie podane wyżej wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady: jeden % = jeden pkt

 1. W ramach kryterium „Cena oferty” (wskaźnik oznaczony jako „C”) – oferta z najniższą ceną
  za zamówienie, skalkulowaną stosownie do postanowień rozdziału VIII niniejszej specyfikacji (lub jej korektą dokonaną w trybie i na warunkach określonych w art. 87 ust. 2 PZP) uzyska 60 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:

Najniższa oferowana cena za realizację zamówieniaC = ------------------------------------------------------------ x 60

Cena za realizację zamówienia w ofercie badanej 1. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę zagranicznego, którego, na mocy ustawy
  o podatku VAT (w szczególności ze względu na przepisy w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), nie dotyczy obowiązek zapłaty w Polsce podatku VAT z tytułu wykonania czynności składających się na przedmiot zamówienia (a tym samym obowiązek skalkulowania tego podatku w cenie) - Zamawiający, w celu zapewnienia możliwości porównania cen stosownie do ust. 6 niniejszego działu, doliczy do ceny oferty Wykonawcy zagranicznego podatek VAT, który w tym przypadku Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, miałby obowiązek zapłacić z tytułu wykonania zamówienia przez Wykonawcę zagranicznego.

 2. W ramach kryterium „Parametry techniczne (wskaźnik oznaczony jako „Pt”) ofercie zostanie przyznana liczba punktów w oparciu o wytypowane w poniższej tabeli parametry techniczne oferowanej aparatury potwierdzone w toku badania oferty przez Zamawiającego. Ocena techniczna zostanie dokonana zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia parametr. Spełnienie parametru – ilość punktów wskazana w kolumnie „C” tabeli dla tego parametru, nie spełnienie parametru – 0 (zero) punktów dla tego parametru. Maksymalna ilość punktów, jaką oferta może uzyskać w ramach kryterium „Parametry techniczne” wynosi 30 pkt.


Wytypowane parametry do oceny w tym kryterium to:

Lp.

Opia parametru technicznego

Liczba punktów

A

B

C

1.

Aparatura, która posiadała będzie dodatkowy zestaw elektrod-półkowych (kształt prostokątny, stal nierdzewna) otrzyma za każdy dodatkowy zestaw 3 pkt – max 9 pkt.

9


2.

Aparatura posiadająca sterowanie automatyczne w czasie pracy komory.

4


3.

Aparatura posiadająca moduł oprogramowania (szerszy względem opisanego w załączniku nr 1) do sterowania i akwizycji danych pomiarowych umożliwiający np. zaawansowaną obróbkę statystyczną wyników i ich prezentacje graficzne.

4

4.

Aparatura współpracująca z innymi urządzeniami (np. poprzez dodatkowy interface USB) wchodzący w skład stanowiska badawczego

2

5.

Aparatura posiadająca dodatkowo 1 zestaw butelki (bełkotka), dodatkowe zawory i przewody / bubbler bottle incl. additonal valves and tubing; jako urządzenia do polimeryzacji w plazmie.

2

6.

Aparatura posiadająca dodatkowy zestaw części zamiennych, standardowych lub z PFPE (zestaw części zamiennych zawiera zawsze 1 pierścień zaciskowy, 1 uszczelkę, 1 wąż falowany ze stali szlachetnej (wąż próżniowy), jedną szybkę, 1 uszczelkę drzwiczek, 10 szt. bezpieczników czułych do urządzenia plazmowego, a także w przypadku zestawu standardowego 1 litr oleju mineralnego do pompy próżniowej, a w przypadku zestawu PFPE 1 litr oleju PFPE do pompy próżniowej, kołnierze specjalne /dodatkowe stosowane są gdy potrzebna jest większa ilość przyłączy niż dostępna)

3

7.

Aparatura posiadająca dodatkowy 1 aktywny filtr węglowy (active karbon filter) w kategorii 40 m3/h

2

8.

Aparatura posiadająca aparat/przyrząd lub alternatywny niezbędny osprzęt do oceny barwy plazmy, jako jakości plazmy, odpowiednio dla tlenu, argonu i azotu.

4

Łączna max ilość punktów do uzyskania w ramach kryterium parametry techniczne:

30

 1. Kryterium „Termin udzielonej gwarancji jakości” (wskaźnik oznaczony jako „G”) – rozumiane jako termin, na który zostanie udzielona gwarancja jakości aparatury, i w którym świadczone będą usługi w ramach gwarancji, stosownie do warunków minimum określonych w dziale XIV ust. 7 specyfikacji. Oferta z terminem gwarancji jakości 36 miesięcy i dłuższym, lecz nie dłuższym niż 48 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w dziale XIV ust. 3 specyfikacji, uzyska 5 punktów. Oferta z terminem gwarancji jakości 48 miesięcy i dłuższym licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w dziale XIV ust. 3 specyfikacji, uzyska 10 punktów. Pozostałe oferty, tj. oferty z terminem gwarancji jakości 24 miesiące, otrzymają w ramach wskazanego kryterium oceny zero punktów, przy czym oferta z okresem gwarancji krótszym niż minimalny wymagany termin gwarancji jakości określony w dziale XIV ust. 7 specyfikacji podlega odrzuceniu. Jeżeli w ramach oferowanych Produktów wykonawca udzielił różnych terminów gwarancji jakości, za podstawę do oceny Zamawiający przyjmie termin najkrótszy z udzielonych. Ocenie w ramach niniejszego kryterium podlega wyłącznie oferta, w której termin udzielonej gwarancji jakości zostanie określony w miesiącach, dniach lub latach. Jeżeli termin gwarancji jakości zostanie określony w dniach, zamawiający dokona oceny przyjmując, że jeden miesiąc wynosi 30 dni. Jeżeli termin udzielonej gwarancji jakości zostanie określony w latach (1 rok, 2 lata, itd.), Zamawiający dokona oceny przyjmując, że rok ma 12 miesięcy.

 2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta (wskaźnik LP) będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w ramach kryteriów opisanych wskaźnikami: „C”, „Pt” oraz „G”. Oferta o najwyższej liczbie punktów (LP) zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą najwyższą liczę punktów (LP), za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród nich, której cena za zamówienie jest najniższa.

XIII. Warunki zawarcia umowy o zamówienie publiczne

 1. Zamawiający wezwie do zawarcia umowy o wykonanie niniejszego zamówienia Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą stosownie do postanowień działu XII specyfikacji. Jeżeli
  za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawców złożona jako oferta wspólna Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwać tych Wykonawców do przedłożenia umowy regulującej współpracę między nimi, związaną ze wspólnym ubieganiem się o niniejsze zamówienie publiczne.

 2. Wstępny projekt umowy o wykonanie zamówienia przygotuje Zamawiający. Umowa zostanie zawarta
  w języku polskim.

 3. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1 niniejszego działu specyfikacji będzie się uchylał od zawarcia umowy, a nie zachodzą określone w PZP przesłanki do unieważnienia niniejszego postępowania, Zamawiający wezwie do zawarcia umowy Wykonawcę, którego oferta zawiera, stosownie do postanowień działu XII specyfikacji, drugą w kolejności ofertę najkorzystniejszą. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż jako jeden z przypadków uchylania się od zawarcia umowy traktowane będzie nie przedłożenie, w warunkach określonych w ust. 1 niniejszego działu specyfikacji, umowy regulującej współpracę podmiotów, którzy złożyli ofertę wspólną lub dokumentu, o którym mowa w ust. 7 niniejszego działu.

 4. Jako termin zawarcia umowy zostanie wyznaczona data przypadająca nie wcześniej niż w szóstym dniu licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego uczestnikom postępowania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy przed terminem wskazanym w ust. 4 niniejszego działu, jeżeli w postępowaniu złożona zostanie tylko jedna oferta lub nie zostanie odrzucona żadna oferta.

 6. Jeżeli umowę ma podpisać osoba lub osoby reprezentujące Wykonawcę inne niż osoby podpisujące ofertę, Wykonawca najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie z nim umowy, przed jej podpisaniem przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwo upoważniające wskazane osoby do zawarcia umowy. Przedłożenie pełnomocnictwa nie jest wymagane, jeżeli upoważnienie do zawarcia (podpisania) umowy przez wskazane osoby wynika z dokumentów załączonych do oferty.

 7. Wykonawca, z którym umowa na wykonanie niniejszego zamówienia ma być zawarta, przed jej zawarciem, przedstawi Zamawiającemu aktualne zaświadczenie (wystawione dla producenta proponowanej aparatury) niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań z normami jakościowymi z zakresu produkcji i serwisowania typu Certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny.


XIV. Istotne postanowienia umowy
Zobowiązania Stron w przyszłej umowie o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego uwzględniać muszą następujące istotne postanowienia:

 1. Przedmiot zamówienia i miejsce dostarczenia (spełnienia świadczenia) – według postanowień zawartych w dziale II specyfikacji. Dostarczenie na ryzyko Wykonawcy. Wykonawcę obciążać będą poniesione koszty wydania aparatury, w szczególności ewentualne koszty opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu, koszty przesłania (w tym transportu lub wniesienia do miejsca dostarczenia aparatury).

 2. Termin wykonania zamówienia – zgodnie z ofertą (oferta nie może naruszać postanowień w zakresie długości terminów określonych treścią działu III niniejszej specyfikacji).

 3. Podstawą wykonania zamówienia będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół odbioru zamówienia. Moment podpisania protokołu odbioru będzie chwilą wydania rzeczy w rozumieniu art. 548 § 1 kodeksu cywilnego. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru zamówienia, Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w dziale II ust. 5 specyfikacji.

 4. Zapłatę za wykonanie umowy stanowić będzie cena oferty. Jeżeli cena ta została w toku postępowania poprawiona w trybie i na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 kwotę zapłaty z tytułu wykonania umowy stanowić będzie cena uzyskana w wyniku poprawienia.

 5. Termin i warunki zapłaty za wykonanie zamówienia – 100% zapłaty po podpisaniu protokołu odbioru zgodnie z ust. 3 niniejszego działu, płatne w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

 6. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na aparaturę objętą umową oraz zapewni względem niej świadczenie serwisu gwarancyjnego – zwanego dalej „usługami gwarancyjnymi” – polegającego w szczególności na usuwaniu wad ujawnionych w okresie gwarancji oraz innych czynności serwisowych przewidzianych do wykonania w instrukcji obsługi lub dokumencie gwarancyjnym, przez wykwalifikowany personel serwisowy. Świadczenie usług gwarancyjnych nastąpi z uwzględnieniem następujących postanowień:

  1. termin (okres) udzielonej gwarancji – zgodnie z ofertą z tym, że termin udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.

  2. komunikowanie się w sprawach związanych z wykonywaniem usług serwisu i gwarancji będzie odbywało się w języku polskim,

  3. bieg terminu gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie zamówienia. Do biegu terminu udzielonej gwarancji nie wlicza się czasu wykonywania napraw gwarancyjnych (na czas wykonania napraw gwarancyjnych termin udzielonej gwarancji ulega zawieszeniu),

  4. usługi gwarancyjne będą wykonywane w miejscu dostawy aparatury. W przypadku konieczności wykonania usług gwarancyjnych poza miejscem dostawy aparatury, wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z transportem i ryzykiem utraty podczas transportu produktów podlegających usługom gwarancyjnym do miejsca ich wykonania oraz transportem powrotnym,

  5. wykonawca przystąpi w ciągu 7 (słownie: siedem) dni licząc od dnia wezwania Zamawiającego do wykonania usług gwarancyjnych (reakcja serwisu),

  6. usługi gwarancyjne Wykonawca wykona w terminie nie dłuższym niż 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od daty przystąpienia do ich wykonania. Do terminu wykonania usług gwarancyjnych poza miejscem dostawy aparatury wlicza się czas trwania transportu (tam i z powrotem) oraz czas przygotowania do naprawy,

  7. terminy wskazane w pkt e - f) niniejszego ustępu nie biegną w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy (terminy ulegają zawieszeniu w tych dniach),

  8. w treści umowy Wykonawca złoży oświadczenie, iż aparatura objęta przedmiotem umowy wolna jest od wad prawnych i fizycznych;

  9. w przypadku przekroczenia maksymalnego terminu określonego w pkt. f niniejszego ustępu przewidzianego na wykonanie napraw gwarancyjnych, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia sprzętu zastępczego na czas wykonania naprawy gwarancyjnej o parametrach minimalnych określonych w załączniku nr 1 specyfikacji.

 8. Jeżeli świadczenie usług gwarancyjnych będzie uzależnione od posiadania przez Zamawiającego dokumentu gwarancyjnego otrzymanego od Wykonawcy, dokument ten nie będzie miał zastosowania
  w takim zakresie, w jakim będzie to mniej korzystne dla Zamawiającego w stosunku do postanowień
  ust. 7 niniejszego działu.

 9. Wykonawca zobowiązany będzie w umowie do wykonania czynności montażu (zainstalowania) aparatury, jego pierwsze próbne uruchomienie oraz przeprowadzenia jednodniowego szkolenia dotyczącego zasad korzystania z aparatury w zakresie jej obsługi. Przeprowadzenie szkolenia służyć ma w szczególności przedstawieniu możliwości technicznych oraz zasad efektywnego korzystania z urządzeń stanowiących przedmiot niniejszej umowy w kontekście pytań zgłaszanych przez osoby ze strony Zamawiającego.

 10. Wykonawca w ramach dostawy aparatury zobowiązany będzie do świadczenia usługi serwisowej dostarczonej aparatury, w ramach której dokonywał będzie przeglądów okresowych raz na kwartał. Zobowiązany będzie także do wykonania kalibracji po 12 miesiącach od daty uruchomienia dostarczonej aparatury. W ramach przeglądów Wykonawca wykonywać będzie m. in.: wymiany oleju, kontroli wszystkich przyłączy, uszczelek, wtyczek, itp., badania wskaźników przecieku, regulacji czujnika ciśnienia oraz kontroli działania aparatury.

 11. W umowie zastrzeżona zostanie możliwość dochodzenia od Wykonawcy kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w następujących wypadkach i na następujących zasadach:

   1. Z tytułu pozostawania w zwłoce w stosunku do zaoferowanego lub wyznaczonego na podstawie
    ust. 2 niniejszego działu terminu wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 PLN (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki;

   2. Z tytułu pozostawania w zwłoce w stosunku do terminów wyznaczonych na podstawie
    ust. 7 pkt. e - f) niniejszego działu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień zwłoki.

   3. Z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% kwoty, o której mowa w ustępie 4 niniejszego działu.

 1. Umowna odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy może dotyczyć zwłoki w zapłacie, stosownie do terminu określonego w ust. 5 niniejszego działu – odpowiedzialność Zamawiającego za zwłokę maksymalnie do wysokości odsetek ustawowych.

 2. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia bez konieczności odrębnego wezwania.

 3. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo rozwiązania umowy, z winy Wykonawcy, z prawem do naliczenia kar umownych o których mowa ust. 11 pkt c) niniejszego działu w szczególności:

  1. nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy;

  2. stwierdzenia przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu zamówienia (za wadę fizyczną w szczególności zostanie uznana wada polegająca na nie osiąganiu parametrów technicznych i funkcjonalnych przez aparaturę i jej wyposażenie, a deklarowanych w treści oferty)

  3. dostarczenie przez Wykonawcę aparatury i jej wyposażenia innego niż w treści oferty;

  4. zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczającej 30 dni.

 1. Zamawiający zastrzega sobie, iż trzykrotne zepsucie się urządzenia, związane z co najmniej 21 dniowym przestojem pracy aparatury w okresie gwarancji skutkuje wymianą urządzenia na nowe.

 2. Dla Zamawiającego i Wykonawcy zostanie zastrzeżona w umowie możliwości dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz w innych wypadkach nienależytego wykonania umowy.

 3. Ewentualne spory wynikające z zawartej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.


XV. Dopuszczalne przypadki zmiany zawartej umowy

 1. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy o niniejsze zamówienie publiczne. Zmiana nastąpi wyłącznie w przypadkach i na warunkach wskazanych w ust. 2 – 10 niniejszego działu.

 2. Ustalony w umowie na podstawie działu XIV ust. 2 specyfikacji termin może ulec wydłużeniu
  w następujących przypadkach:

 1. zachodzić będzie konieczność wykonania zamówień nie objętych umową, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji zaistniałej po stronie Zamawiającego na etapie po złożeniu ofert w niniejszym postępowaniu, i w wykonanie umowy będzie uzależnione od uprzedniego wykonania zamówień nieobjętych umową;

 2. niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w przekazaniu pomieszczeń,
  w których ma być zainstalowana aparatura lub wykonane innych czynności,
  od których uzależniona jest możliwość wykonania obowiązków nałożonych umową
  na Wykonawcę;

 3. wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania umowy (zawieszenie terminów wynikających z umowy) z powodu opóźnienia lub zawieszenia przekazywania Zamawiającemu środków finansowych, z których płatne jest wynagrodzenie z tytułu umowy przez ich dysponenta;

 1. Ustalony w umowie na podstawie działu XIV ust. 7 pkt e i f) specyfikacji termin wykonania usług
  w ramach gwarancji może ulec przedłużeniu, jeżeli jego zachowanie będzie niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

 2. Wydłużenie terminów, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego działu będzie również dopuszczalne
  z powodu Siły wyższej. Przez siłę wyższą będą rozumiane wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Zamawiającego i Wykonawcy i których nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nie­uniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Za wystąpienie Siły wyższej uznane będą w szczególności takie wydarzenia, jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, pro­mieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni.

 3. Objęta przedmiotem umowy aparatura będzie mogła zostać zastąpiona przez inną tego samego rodzaju o parametrach technicznych i innych właściwościach nie gorszych niż stanowiąca przedmiot umowy oraz odpowiadający wymaganiom ustalonym w załączniku nr 1 specyfikacji (zmiana w umowie nie może jednak prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia określonego w umowie).

 4. Niezależnie od postanowień ust. 2 – 5 przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy
  w przypadku, gdy:

  1. nastąpi zmiana powszechnie lub miejscowo obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje umowy;

  2. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną;

  3. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
   a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy zgodnie
   z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę
   i Zamawiającego;

 1. Pod rygorem nieważności, zmiany i uzupełniania umowy, o których mowa w ust. 2 – 6 wymagają wprowadzenia poprzez zawarcie przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie pisemnej aneksu do umowy.

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
W niniejszym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
XVII. Zastrzeżenie zamówień uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.


Z A T W I E R D Z A M :

Szczecin, dnia 28.03.2011 r. ...................................................................................(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Zamawiającego)

Załącznik nr 1 do specyfikacji

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Urządzenie do zimnej plazmy (Cold Plasma) do Laboratorium badań utrwalania żywności techniką zimnej plazmy

Specyfikacja techniczna:

1

Przeznaczenie systemu plazma niskotemperaturowa: precyzyjne czyszczenie, aktywacja plazmowa prób, wytrawianie, modyfikowanie powierzchni materiałów biologicznych i organicznych, pokrywanie celem modyfikacji właściwości powierzchni. System plazmy niskotemperaturowej do prób żywności świeżej, nieprzetworzonej (jako materiał organiczny i biologiczny), inny materiał biologiczny, tkaniny naturalne jak len, konopie, juta etc., materiały opakowaniowe etc. i inne zastosowanie w zakresie niskotemperaturowego systemu plazma;

 • załączona fotografia szafy rozdzielczej, komory próżniowej, wszystkich wymienionych akcesoriów;

 • podstawowa jednostka, szafa rozdzielcza (1 szt.) o gabarytach wymiarów / dimensions [mm]: Szerokość / Width: od 600 do 850; Głębokość / Depth: od 750 do 800; Wysokość / Hight: od 1700 do 1800;

- materiał szafy rozdzielczej: stal nierdzewna / material of plasma chamber: stainless steel;

- monitor LCD sterowania PC zamontowany w szafie co najmniej 17" na wyświetlaczu LCD, w górnej części szafy rozdzielczej nad komorą próżniową;

- klawiatura sterowania PC w środkowej części szafy rozdzielczej, poniżej komory próżniowej;2

 • komora próżniowa (1szt.) / Vacuum chamber;

- objętość komory: ok. 100 litrów / chamber volume: approx. 100 liters;

- wewnętrzne gabaryty komory próżniowej [mm]: szerokość: 400; głębokość: 625; wysokość: 400 / Inner diameters: W: 400mm; D: 625mm; H: 400mm;

- kształt prostokątny, stal nierdzewna, drzwi na zawiasach / rectangular, stainless steel, hinged door;

- dobrana komora próżniowa do szafy rozdzielczej / Selection vacuum chamber;

- możliwość zamontowania w komorze próżniowej elektrody półkowe (w ilości co najmniej 6szt.) w zestawie na stelażu oraz do wmontowania zamiennie po wcześniejszym wyjęciu stelaża, bęben obrotowy w formie szklanego naczynia z elektrodą łącznie z mechanizmem obrotowym i motorem obrotowym;

- konfiguracja komory: prostokątna / chamber configuration: rectangular;

- materiał komory próżniowej: stal nierdzewna / material vacuum chamber: stainless steel;

- drzwi komory na zawiasach / covering material: hinged door;

- obszary zastosowania komory próżniowej: standardowy proces plazmowy niskotemperaturowej / application areas: standard plasma processes, bulk production, and manufacturing;

- komora próżniowa odpowiada testom dla specjalnych komór próżniowych zgodnie z co najmniej DIN 12198, gdzie przeprowadzono pomiar natężenia napromieniowania UV. Rezultat: neutralne;

- system powolnego napełniania powietrzem komory próżniowej, komora próżniowa jest powoli napełniana powietrzem przy zastosowaniu filtra; dzięki temu unika się wirowania w powietrzu wewnątrz komory małych części;

- system powolnego wypompowywania powietrza z komory próżniowej; powolne wypompowywanie powietrza z komory próżniowej za pośrednictwem zaworu obejściowego; zapobiega to wirowaniu w powietrzu wewnątrz komory małych części;

- komora plazmowa wytrzymałego na próżnię pojemnika, w którym realizowane są niskociśnieniowe procesy plazmowe;3

 • zaopatrzenie komory próżniowej w gaz / gas supply;

- doprowadzenie gazu: 3 kanały gazowe przez zawór iglicowy;

- typ kanału gazu; ilość kanałów gazu = 3; MFCs konieczne w przypadku sterowania PC / gas channel type: 3 pc. MFCs;

- materiał: stal nierdzewna / material: stainless steel;

- w kategorii MKS / manufacturer: MKS

- gas connections: 3pc;4

 • czujnik ciśnienia (ciśnieniomierz) (1szt.) w kategorii technicznej co najmniej Pirani lub Baratron, wskazujący ciśnienie w komorze próżniowej / pirani sensor (shows the pressure in the vacuum chamber);

- czujnik pomiaru ciśnienia jest w standardzie w systemie plazmowym komory do 100litrów / pirani sensor is of standard in the 100 liter system;

- wskazuje ciśnienie w komorze próżniowej / shows the pressure in the vacuum chamber;

- czujnik ciśnienia, którego zasada pomiaru jest oparta na zmianie przewodności cieplnej gazu w funkcji ciśnienia gazu. Określany także nazwą próżniomierza cieplno-przewodnościowego. Zakres roboczy wynosi od 10 do 10-3mbar. Często stosowany w urządzeniach plazmowych;


5

 • zasilanie systemu plazma z komorą 100 litrów (400V / 16A) / connections plasma system 100 liters (400V / 16A);

- gaz: 6mm w kategorii technicznej co najmniej Swagelok / gas: 6 mm Swagelok;

- zasilanie: 400V / 3 fazy / 16A / power: 400 V / 3phase / 16A;

- długość kabla co najmniej 5m / cable connection length: 5m;

- średnica wewnętrzna wylotu: od 35 do 40mm, elastyczny przewód długości co najmniej 5m / exhaust: 38mm (inner diameter) flexible tube, length: 5m;6

 • zestaw tac / półek piętrowych do komory próżniowej (6-pięter tac w zestawie, konfiguracja prostokątny) jako uchwyt obrabianych elementów: max. do 10 nośników produktów; konfiguracja kształt: prostokątny, materiał: stal nierdzewna / tray type (6-floor-tray, rectangular, stainless steel);

- konfiguracja prostokątny kształt dostosowany do gabarytów komory próżniowej / adapted fort he following chamber;

- konfiguracja: prostokątny / configuration: rectangular;

- materiał: stal nierdzewna / material: stainless steel;

- gabaryty: 350 x 550mm / dimensions: B: 350mm; T: 550mm;

- ilość możliwych półek: max. 10 / possible trays: 10 pleces;

- obszar zastosowania: czyszczenie, aktywacja, trawienie, powlekanie / application areas: cleaning, activation, etching, coating

7

 • elektrody-półkowe w zestawie (6 elektrod-półkowych jako 6 kondygnacji, kształt prostokątny, stal nierdzewna; dostosowane do współdziałania z bębnem obrotowym szklanym, który jest zamiennie wymontowywany) / floor-electrode (6-floor electrode, rectangular, stainless steel, multi level electrode, for using in connection with rotary drum);

- elektroda w kategorii technicznej co najmniej tray-electrod / półkowa w konfiguracji mechanizmu oddziaływania alternatywnej do co najmniej RIE (electrode: RIE (Reactive Ion Etching); w postaci okrągłej lub prostokątnej, wykonana ze stali szlachetnej, pozwala na uzyskanie wysokiego stopnia wytrawienia; obszar zastosowań to wytrawianie izotropowe i anizotropowe; elektroda RIE wyposażona w dyszę gazową: prostokątna, ze stali szlachetnej; pozwala uzyskać wysoki stopień wytrawienia dzięki jednorodnemu rozkładowi gazu; obszar zastosowań to wytrawianie anizotropowe);

- elektroda półkowa tray jest przeznaczona do zastosowania w okrągłych i/lub prostokątnych komorach próżniowych; dzięki niej można poddawać obróbce większą ilość części jednocześnie; obszar zastosowań to standardowa obróbka plazmowa;

- wielopoziomowe elektrody półkowe, w tym wariancie konstrukcyjnym obrabiane elementy mogą być wprowadzane na wielu poziomach; umożliwia to optymalne wykorzystanie urządzenia;

- pełna adaptacja konfiguracji elektrod-podłogowych z gabarytami komory próżniowej / adapted fort he following chamber configuration: rectangular;

zastosowanie: standardowe procesy plazmowe / application areas: standard plasma processes;

zastosowanie w zestawie 6-kondygnacyjnym umożliwia obróbkę większej ilości materiału jednocześnie / miscellaneous: more parts can be treated per process;

kontrola elektrod wielokondygnacyjnego zestawu / electrode control for multi-electrode setup;

akustyczny sygnał po zakończeniu procesu / acoustic horn at process end,

pulsed vaporizer,

kontrola temperatury / temperature control,

wskaźnik temperatury substancji chłodzącej / actual coolant temperature indicato;


8

 • urządzenie do obróbki materiału proszkowego (co najmniej 1szt.), proszków instalowane wewnątrz komory próżniowej zamiennie z zestawem tac-elektrod po wcześniejszym ich zdemontowaniu / device for powder treatment (rotary drums made from glass);

komora szklana o kształcie butelki (pojemność 1 litr) z mechanizmem obrotowym i motorem napędowym, gdzie poddawany będzie obróbce plazmowej proszek / powder will be treated in a rotating glass bottle;

- komora szklana jako rodzaj nośnika produktów służący do obróbki materiały sypkie;

do wypełniania naczynia proszkiem można wyjąć lub zdemontować naczynie z instalacji / for filling it is possible to take out the bottle of chamber;

- maksymalny rozmiar szklanej butelki: 1 litr / max size of glass bottle 1 liter;proszek obrabiany plazmowo jest w obracającej się butli szklanej do gazu; obracanie w trakcie obróbki plazmowej gwarantuje równomierną obróbkę całej powierzchni;9

 • sterowanie PC i oprogramowanie (1szt.) / control PC;

- sterowanie: całkowicie automatyczne;

- timer w kategorii technicznej co najmniej LT4H, jako zamiast standardowego timera do ustawianie czasu procesowego;

- czytnik kodów kreskowych służący do śledzenia wsadu;

- kontrola przepływu MFCs przeznaczone do montażu w niskociśnieniowym urządzeniu plazmowym w automatycznej linii obróbki;

- regulator MFCs umożliwia bardzo precyzyjne regulowanie i mierzenie przepływów gazów;

- dokumentacja w języku polskim i angielskim; sporządzona wg Dyrektywy ws. maszyn 89/392/EWG;

- przyłącze sieciowe; umożliwia połączenie sieciowe urządzenia z komputerem;

- OES - Optyczny spektrometr emisyjny, co pozwala na nadzór nad procesem obróbki plazmowej w celu kontroli jakości. Wykrywanie punktu końcowego procesu obróbki plazmowej. OES można stosować wyłącznie w przypadku urządzeń sterowanych za pośrednictwem komputera PC;

- do sterowania urządzeniem zgodnie z techniką plazmową: łatwość obsługi programu sterowania, wizualizacja urządzenia na ekranie; regulacja wszystkich ważnych parametrów procesowych, monitorowanie wszystkich ważnych parametrów procesowych, zapis wszystkich ważnych parametrów procesowych, dokumentacja partii produkcyjnych i operatorów;

- funkcje sterowania PC w technologii plazmy: do sterowania służy komputer PC z szeregową przemysłową magistralą; komputer PC, monitor i klawiatura są wbudowane w szafę rozdzielczą (monitor LCD sterowania PC zamontowany w szafie co najmniej 17" na wyświetlaczu LCD, w górnej części szafy rozdzielczej nad komorą próżniową);

- klawiatura sterowania PC w środkowej części szafy rozdzielczej, poniżej komory próżniowej;

- izolacja galwaniczna wszystkich wejść i wyjść zapewniająca większa odporność na zakłócenia; czujnik kontrolny sprężonego powietrza; obsługa za pomocą aplikacji w systemie operacyjnym Windows; Dwa tryby: tryb ręczny: ręczna obsługa maszyn za pomocą okna dialogowego. Tryb automatyczny: - automatyczne sterowania zaprogramowanym wcześniej procesem;

- parametry: ciśnienie odpompowania (do momentu startu procesu), maksymalny czas odpompowania (do wystąpienia komunikatu o błędzie), przepływy masowe gazu (relacje), ciśnienie procesowe, czas stabilizacji, moc w.cz. (HF), czas trwania procesu z wykorzystaniem HF, czas płukania, czas napowietrzania, temperatura (w komorze wbudowany opcjonalny termoelement), granice błędu dla: przepływu masowego, ciśnienia procesowego, mocy w.cz. (HF), temperatury;

- cyfrowa regulacja ciśnienia za pomocą regulatorów w kategorii technicznej co najmniej PI/PID, tzn. nie tylko sterowanie przepływami masowymi, ale rzeczywista stabilizacja ciśnienia; możliwość zaprogramowania co najmniej 99 automatycznych procesów; akustyczna sygnalizacja zakończenia procesu; wprowadzanie komentarza; zapis danych procesowych w arkuszu Excela; drukowanie protokołów na standardowej drukarce, możliwość wykonywania kolejnych procesów, karta sieciowa; sterowanie odbywa sie z komputera PC z przemysłową magistralą pod kontrola systemu operacyjnego MS Windows;

- możliwość podglądu w ramach zrzutu ekranowy wykresów parametrów procesowych, np. wykres parametrów: ciśnienie rzeczywiste, rzeczywiste przepływy gazów oraz moc generatora - graficznie i w wartościach absolutnych; wykres parametrów procesowych;

- kontrola nad systemem plazmy przez PC / control of the plasma system by PC;- PC kontrol zawiera system MFCs kontroli / PC controlled systems have MFCs (Mass Flow Controllers)

oprogramowanie jest oparte na systemie Windows / software is windows-based;

- kontrola PC jest zainstalowana w szafie sterowniczej / PC control is installed in switch cabinet

izolacja galwaniczna wszystkich sygnałów wejściowych i wyjściowych kanałów wysokiej odporności na zakłócenia / galvanic isolation of all input and output channels for high interference resistance; alerter for compressed air supply;

- kompatybilność z plikami Excel celem przetwarzania danych, a także jako parametr czasu diagram / saving of process data as an Excel file and also as a parameter-time diagram;

karta sieciowa do eksportu danych do innych komputerów za pośrednictwem sieci / network adapter for data export to other computers via network;

dwa tryby: tryb ręczny: prowadzenie obsługi systemu poprzez kliknięcie na ekranie; automatycznej pracy: automatycznego sterowania zaprogramowany proces / two modes: manual operation: manual operation of the system by on-screen clicking automatic operation: automatic operation of a programmed process;

sterowanie parametrami: ciśnienie, maksymalny czas odpompowania, stosunek przepływów masowych, gazu procesowego, ciśnienie procesu, czas stabilizacji gazu, HF-power, czas obróbki plazmowej, czas płukania, czas odpowietrzania / parameter: base pressure, maximum pump down time, ratio of mass flows, process gas, process pressure, gas stabilization time, HF-power, plasma treatment time, flushing time, venting time;

- ustawienia okna/matrycy: dla wartości przepływu masy, ciśnienia procesu, HF-mocy, temperatury / setting of windows: for values of mass flow, process pressure, HF-power, temperature;

- okna sygnałów alarmowych parametrów / alert if setted parameters are out of window

- sygnał w formie opisu awarii przebiegu procesu / alert listing with detailed description of failure;

online kontrola ciśnienia przez czujniki typu w kategorii technicznej co najmniej PI / PID-regulator ciśnienia podczas stabilizacji całego procesu z regulacją czułości / online pressure control by PI / PID-regulator for pressure stabilization during total process with adjustable sensibility;

wyświetla się parametry na wszystkich etapach procesu w trybie automatycznym / online display of all process steps in automatic mode;

blokada drzwi (temperatura, ciśnienie próżniowe, łańcuch bezpieczeństwa) / interlock for door status, temperature, vacuum pressure, safety chain;

indywidualnie regulowaną częstotliwość konserwacji, w zależności od operacji / individually adjustable maintenance rate, depending on operation; alert listing with detailed description of failure;

pełny ekran parametrów schemat blokowy / full screen parameter time diagram;

proces programowania chroniony hasłem / process programming password protected;

dane archiwalne z możliwością zapisu dane i parametry procesów pracy automatycznej / data archive saves data and parameters of processes in automatic operation;

kontrola bębna / butli szklanego obrotowego i regulacja / rotary glass drum / bottle control and regulation;

wskazanie i kontrola w zadanym punkcie i podgląd wartości rzeczywistej masy regulatora przepływu / indication and control of set point and actual value of mass flow controller;- dostępność oprogramowania w jezyku polskim i angielkim / multi language: English, Polish;

- na szafie rozdzielczej wieża z sygnałem świetlnym (sygnał czerwony i zielony) / signal tower (red and green signal);kontrola elektrod w instalacji wieloelektrodowej / electrode control for multi-electrode setup;

dźwiękowy sygnał na koniec procesu / acoustic horn at process end;

regulacja temperatury / temperature control;

wskaźnik temperatury płynu chłodzącego rzeczywistego / actual coolant temperature indicator;

zdalnej diagnostyki / remote diagnostics;

czytnik ciśnienia / bar code reader;

generator impulsów HF / pulsed HF-generator;

wskaźnik temperatury komory / display for temperature of chamber;

10

 • generator (1szt.) (13,56 MHz, 0-300 W, automatic matching);

- gabaryty: szerokość: 423mm; głębokość 449mm; wysokość 133mm;

- generator impulsów HF / pulsed HF-generator,

- wskaźnik mocy generatora; instrument analogowy;

częstotliwość / frequency: 13,56MHz; 100ppm,

moc / power: 0-300W ciagły / continous;

funkcja pulsowa / pulse function: tak;

automatyczne dopasowanie impedancji / impedance matching: automatic;

- 13,56 MHz jako zwolniona częstotliwość ISM, wykorzystywana jako częstotliwość robocza w źródłach plazmy. Ze względu na długość fal wygenerowana w ten sposób plazma jest określana jako plazma RF;wyświetlona moc wyjściowa / display of forward power: tak; / display of reflected power: tak;

wyłączniki bezpieczeństwa: wyłącznik bezpieczeństwa próżni, drzwi: tak / safety switches: vacuum safety switch and door, safety switch: tak;

stabilizacja częstotliwości / quartz stabilized frequency: (+/- 0,05%): tak;

interfejs PC / PC Interface: tak;

główne zastosowanie: aktywacja, czyszczenie, trawienie, półprzewodniki (front-end), półprzewodniki (back-end), polimeryzacja plazmowa / main applications: activation, cleaning, etching, semi-conductor (front-end), semi-conductor (back-end), plasma polymerization;

- spełnia wymogi normy DIN EN 55011;

- stabilizowany kwarcowo;

- miernik stałego napięcia polaryzacyjnego, miernik ten jest urządzeniem pomiarowym, dostępnym do generatorów wytwarzających częstotliwości w MHz;

- generator impulsowy / generator can be pulsed;

min. na czas: 5ľs / min. on-time: 5ľs;

impedancja: 50 Ohm / impedance: 50 Ohms;

- stabilność RF: mniej niż 5% (w zależności od urządzenia do regulacji) / RF stability: less than 5% (depends on the adjusting device);

- obciążenie tolerancji wg VSWR = 1,2 / regulation tolerance load: VSWR = 1.2;

- możliwość przełączania mocy do 100% natychmiast / capable of switching power to 100 %    immediately;zasilanie wejściowe: 88 - 264 VAC / 47 - 63 Hz (w połączeniu z zewnętrznego zasilacza) / mains input: 88 -264VAC / 47-63Hz (when combined with external power supply);

- pobór mocy w sieci: max. 580W / mains power consumption: max. 580Watts;

- złącze interfejsu przeznaczony dla: - RF przełącznik ON / OFF / - Regulacja mocy RF (0 ... 10V = 0 ... 100%) / Remote interface connector intended for: - RF switch ON/OFF / - RF power adjustment (0...10V = 0...100%);

- wyjście RF: Złącze N / RF output: N connector;

- złącze zasilania: zewnętrzne zasilania / power connector: for external power supply;waga: około 18kg (generator) / weight: approx. 18 kg (generator);

11

 • pompa próżniowa (1szt.) / vacuum pump type (w kategorii Leybold D65B N62 - 65 m³/h);

- pompa w kategorii technicznej co najmniej D65B N62;

- pompa łopatkowa / description: rotary vane pump;

- filtr wydmuchiwanego powietrza: tak / exhaust filter: yes;

- kategoria techniczna pompy: co najmniej Leybold / manufacturer: Leybold;

- siła ssania (m3 / h): 65m3 / h / suction power (m3 / hour): 65m3 / h

- rodzaje oleju: mineralny / oil type: mineral oil;

- dostosowana pompa do gazów (O2, N2, argon) jakie używa się do obróbki plazmą;12

 • butelki (bełkotka) (co najmniej 2szt.), dodatkowe zawory i przewody / bubbler bottle incl. additional valves and tubing;

- urządzenia do polimeryzacji w plazmie / plasma polymerization equipment;

do zastosowania płynnych monomerów w komorze próżniowej / for the connection of liquid monomers to the process vacuum chamber / instead of the normal monomer bottle the bubbler bottle works with a carrier gas / the carrier gas f.e. argon will be flushed through the monomer / bubbler bottle will be delivered with additional valves and tubing;

- bełkotka jest butlą należącą do osprzętu służącego do polimeryzacji i służy do doprowadzenia płynnych monomerów do komory próżniowej. Zamiast prostej butelki z monomerami, proces przebiega z użyciem gazu nośnego. Gaz nośny, np. argon jest płukany przez monomer.13

 • drożny zawór do dozowania płynów (1szt.) / way valve for liquid dosage;

- drożny zawór do dozowania selektywnej dawki monomerów / valve for selective dose of monomers;

14

 • zawór bezpieczeństwa do O2 (1szt.), argon (1szt.), N2 (1szt.) / safety valve for O2, Argon, N2;

- wykrywacz przecieku mikrofal, ze względu na niebezpieczne promieniowanie, przydatne jest zamontowanie wykrywacza przecieku mikrofal w urządzeniach wykorzystujących takie promieniowanie;

- zawór motylkowy jest używany do regulacji strumienia gazu, w technice próżniowej przede wszystkim w obrębie przewodu ssącego pompy próżniowej. Poprzez przestawienie zaworu klapowego, w mniejszym lub większym stopniu zamykającego przewód, zmieniony zostaje opór strumienia w przewodzie;15

 • plazmowy system czyszczący do pompy próżniowej (1szt.) (z kołnierzem wlotowym do pompy próżniowej) / plasma cleaning system for vacuum pump (incl. intake flange for vacuum pump);

polimery mogą zniszczyć pompy, jeśli nie są regularnie usuwane, ten system czyszczenia usuwa polimery automatycznie. Nie wymagane są filtry, które muszą być wymieniane lub które muszą być czyszczone / the polymers can destroy the pump if they aren’t removed regularly, this cleaning system removes the polymers automatically. No filters are required which must be exchanged, or which must be cleaned;

ten system czyszczenia alternatywny z patentem DE10115394B4 patentu / this cleaning system is protected by our patent DE10115394B4;

ten system oczyszczania plazmy jest bardzo ważny dla trybu pracy bez zakłóceń w systemie / this plasma cleaning system is very important for the running mode free of disturbance of the system;

16

 • części zamienne (co najmniej 1 zestaw) w kategorii technicznej co najmniej SET-PEPE / spare parts SET-PEPE;

- pc. locking collar + 1 pc. seal; 1 pc. stainless steel-corrugated tube (vacuum tube); 1 pc. window glass;

- 1 szt. uszczelnienie drzwi / 1 pc. door seal;

- 10 sztuk. mikro bezpieczniki / 10 pcs. micro fuses;

- 1 litr oleju PFPE do pompy próżniowej / 1 liter PFPE oil for vacuum pump;zestaw części zamiennych, standardowych lub z PFPE: zestaw części zamiennych zawiera zawsze 1 pierścień zaciskowy, 1 uszczelkę, 1 wąż falowany ze stali szlachetnej (wąż próżniowy), jedną szybkę, 1 uszczelkę drzwiczek, 10 szt. bezpieczników czułych do urządzenia plazmowego, a także, w przypadku zestawu standardowego, 1 litr oleju mineralnego do pompy próżniowej, a w przypadku zestawu PFPE, 1 litr oleju PFPE do pompy próżniowej;

kołnierze specjalne /dodatkowe stosowane są, gdy potrzebna jest większa ilość przyłączy niż dostępna.

17

 • reduktor ciśnienia (co najmniej 1 do każdego z 3 gazów: jak tlen (1szt.), argon (1szt.), azot (1szt.) / pressure reducer;

- podłączenie do butli z gazem do 200bar / to connect to the process gas bottle 200 bar;

- ciśnienie do 200bar / deliverable / pressure: 200 bar;

- reduktory do gazów O2, argon, N2 / different gases need different pressure reducers;

- reduktor ciśnienia do gazów O2, N2 i argon / pressure reducer for noble gas O2, N2, Argon;

- argon co najmniej w kategorii technicznej co najmniej: W 21,80 x 1/14’’;

- tlen co najmniej w kategorii technicznej: G 3/4’’;

- azot co najmniej w kategorii technicznej: W 24,32 x 1/14’’;
- reduktor ciśnienia jest przyłączany do butli z gazem - 200 barów. Różne gazy potrzebują różnych reduktorów ciśnienia. Dlatego jeden nadaje się do gazów szlachetnych O2, N2, argon;


18

 • miernik temperatury wbudowany do urządzenia (1szt.), sterowanie PC / temperature indicator integrated in the PC control;

- wyświetlacz temperatury komory próżniowej / display for temperature of chamber;

- czujnik temperatury zainstalowany wewnątrz komory próżniowej / a temperature sensor will be installed inside the vacuum chamber;

- temperatura może być mierzona w trakcie trwania procesu / the surface temperature can be measured during the process;

- wartość temperatury wyświetlana na monitorze komputera sterującego proces / the value of the temperature will be shown on the pc monitor;wskaźnik temperatury komory bez płyty grzewczej. Wewnątrz komory próżniowej montuje się czujnik temperatury. Dzięki temu można zmierzyć temperaturę powierzchni elementu konstrukcji. Wskaźnik temperatury istnieje również w wersji zintegrowanej ze sterowaniem per PC. W tym przypadku temperatura wyświetlana jest na ekranie.


19

 • komora podgrzewana (1szt.) / heatable chamber;

- komora może być podgrzewana do temperatury 80oC / the chamber can be heated up to 80°C;

- temperature regulowana / the temperature is adjustable;

- zastosowanie do określonych warunków procesu, wyższych stopni wytrawiania / for defined process conditions, higher etching rates;

wysokość temperatury można regulować. Jest przeznaczona do określonych warunków procesu i wyższych stopni wytrawiania;


20

 • generator tlenu (1szt.) / oxygen generator;

- tlen produkowany z zewnętrznego powietrza / oxygen will be produced out of ambient air;

- typ w kategorii technicznej co najmniej Kröber O2 / Type Kröber O2;

- wydajność / oxygen power: 3 - 6 litrów na minutę;
- tlen generowany jest z powietrza. Typ Kröber O2. Wydajność: 3-6 l tlenu /min.21

 • zastosowanie gazów procesowych: O2, N2, argon;

 • butla do tlenu (10 litrów) / oxygen-bottle as process gas (10litres) (1szt.);

- butla do N2 (10 litrów) / N2-bottles as process gas (10litres) (1szt.);

- butla do argonu (5 litrów) / argon-bottles as process gas (5litres) (1szt.);

- przy dostawie butli do gazu istnieją szczególne warunki transport zapewnione przez dostawcę / for delivery of gas-bottles please note that there are special transport conditions;

uchwyt na butlę gazową mocowany do stołu roboczego, regałów lub listew ściennych. Szerokość uchwytu wynosi 70 mm. Pas zaciskowy gwarantuje pewne mocowanie. Nadaje się do butli o dowolnym rozmiarze.

- butla gazu procesowego, butla z tlenem, podłączana jako butla z gazem procesowym o pojemności 10litrów, butla z azotem 10litrów, butla z argonem o objętości 5litrów. Dla dostawy gazu należy uwzględnić specjalne urządzenia transportowe;

- zapewnienie barwy plazmy z O2: bladożółta;

- zapewnienie barwy plazmy z N2: czerwona do żółtej;

- zapewnienie barwy plazmy z Ar: ciemnoczerwona;

- barwa plazmy powstaje wskutek emisji pobudzonych energetycznie atomów, jonów lub molekuł w toku relaksacji do stanów mniej energetycznych. Ponieważ poziomy energii wykazują odmienne różnice w każdym gazie, w każdym gazie procesowym występują odmienne, charakterystyczne emisje i w konsekwencji odmienne charakterystyczne barwy. Typowe barwy gazów stosowanych najczęściej w procesach plazmowych;

- barwa plazmy może być wykorzystywana nie tylko do rozpoznawania gazu procesowego, ale także do jakościowego oszacowania, czy gaz procesowy zawiera zanieczyszczenia;


22

 • co najmniej 1 komplet 3 przewodów (co najmniej 5-10m długości) łączące odpowiednio co najmniej 3 butle gazów z urządzeniem / pełna instalacja gazowa / at least 1 set of 3 wires (at least 5-10m in length) respectively connecting at least three gas cylindersof the the device / full gas installation;

- 1 szafa bezpieczeństwa ze statywami na butle z gazami (gabaryty wysokość: do 1950mm, szerokość: do 1200mm, głębokość do 400mm) / a security cabinet tripods for gas cylinder;

co najmniej 1 komplet czujników bezpieczeństwa poziomu gazów na co najmniej 3 różne gazy / at least one set of sensors, safety level of gas in at least three different gases;

zawór bezpieczeństwa: do pracy z gazami palnymi;

23

 • system ostrzegania bezpieczeństwa (1 zestaw co najmniej 3 czujek do 3 gazów: tlen, azot, argon) w kategorii technicznej co najmniej Dräger / gas warning system (type: drager);

- wykrywacz gazu (firmy Dräger);

- dodatkowy, opcjonalny osprzęt zabezpieczający podczas stosowania łatwopalnych gazów na stanowisku roboczym;24

 • wentylacja w komorze próżniowej (1 zestaw) / slow ventilation of the vacuum chamber;

wentylacja komory przez filtr / the vacuum chamber will be ventilated slowly by a filter;

- zapobieganie przed drobnymi cząsteczkami / spinning around of small parts in the chamber will be prevented;25

 • wolne odpompowywanie komory próżniowej (1 zestaw) / slow pump down of the vacuum chamber;

- komora próżniowa odpompowywana przez zawór przepływowy / the vacuum chamber will be pumped down by bypass valve;

- zapobieganie przed drobnymi cząsteczkami / spinning around of small parts in the chamber will be prevented;

- filtr ssania do pompy próżniowej chroni pompę próżniową przed unoszącymi się w powietrzu drobinami, przed osadami i zabrudzeniem;


26

 • urządzenia do czyszczenia i suszenia (1szt.) / washing machine / dryer; (co najmniej 1szt.);

- zastosowanie do wstępnego oczyszczania niewielkich części przed działaniem plazmy / for the preliminary purification of small parts before plasma treatment;

- niezbędne przy silnym zanieczyszczeniu / only necessary for strong contaminated parts;

- w kategorii technicznej co najmniej WT 2670 WPM / manufacturer: Typ WT 2670 WPM;

urządzenie zwane jako pralko-suszarka w zastosowaniu do wyczyszczenia małych elementów przed obróbką plazmową. Konieczne wyłącznie w przypadku bardzo zabrudzonych części;


27

 • aktywny filtr węglowy / active carbon filter; (co najmniej 1szt.);

- zamienny filtr węglowy w kategorii 40 m³ / h / active carbon can be changed easily usable from 40 m³/h;

- filtr z węglem aktywnym można łatwo wymienić;

28

 • butelka monomer / monomer bottle;(co najmniej 2szt.);

- do polimeryzacji / plasma polymerization equipment;

- do podłączenia płynnych monomerów do procesu komory próżniowej / for connection of liquid monomers to the process/vacuum chamber;

- butelka wyparna i akcesoria do polimeryzacji (płynne monomer) / evaporated bottle (for liquid monomers) for polymerization;

- rozdzielacz dozujący ciecz;


- zawór do dokładnego dozowania monomerów, jako osprzęt polimeryzacyjny; montowany w celu doprowadzenia płynnych monomerów do komory próżniowej;
- obejmuje butelkę parownika;

29

 • wymiana oleju / oil change;

- kontrola wszystkich połączeń, uszczelnień i złączy / inspection of all connections, seals, connectors;

- kontrola szczelności / leakage rate test;

- kalibracja czujnika ciśnienia / calibration of pressure sensor;

- testy funkcjonalności / functional test;30

 • instalacja na miejscu / installation on site;

- koszta podróży i instalacji;

31

- w zestawie instalacja gazowa niezbędna przy pakowaniu prób obejmująca (Instalacja do modyfikowanej atmosferze (MAP) do pakowaczki Turbovac typu SB 420 (S/n: 20060884; Year: 2006; HFE vacuum systems bv; Current: 4,6A; Voltage: 220-240V; Phase: 1; Freq: 50Hz; Mass: 61,5kg): / in the gas installation kit required when packaging tests including (Installation of modified atmosphere (MAP) to the type of packing Turbovac SB 420 (S/n: 20060884; Year: 2006; HFE vacuum systems bv; Current: 4,6A; Voltage: 220-240V; Phase: 1; Freq: 50Hz; Mass: 61,5kg):

Instalacja i montaż do zasilania urządzenia do pakowania żywności typu Turbovac SB 420 oraz na dostawy gazów spożywczych do pakowania MAP: • co najmniej 2szt. szaf metalowych wewnętrznych na butle gazowe (w ilości po trzy butle każda);

 • szafa o gabarytach:

wys. [mm]: od 1800 do 1950;

szer. [mm]: od 1100 do 1300;głęb. [mm]: od 350 do 450;

 • butle odpowiednio o gabarytach: 2xCO2 (po 26kg każda); 2xN2 (po 10m3 każda); 2xO2 (po 10m3 każda);

 • ciśnienie w butli odpowiednio: dla butli z O2 (200bar); dla butli z N2 (200bar);

 • szafa co najmniej dwudrzwiowa z blachy stalowej grubości, co najwyżej 2mm, podłoga antypoślizgowa, co najmniej 2 kratki wlotowe w ścianach bocznych szafy, całość konstrukcji metalowej szafy malowanej lakierem proszkowym w kategorii technicznej co najmniej RAL 7032 (jasnokremowy, do uzgodnienia z zamawiającym); wysokość użytkowa szafy 188cm + 7cm podest +5cm cokuł montowany u zamawiającego. Razem wysokość 200cm;

 • transport szaf, wniesienie przy użyciu windy do zamawiającego (III piętro) i zainstalowanie szaf (wstawienie do pomieszczenia wskazanego przez zamawiającego i zamontowanie cokołu);

 • mieszalnik do gazów (O2/CO2/N2) z mini zbiornikiem (1szt.); Mieszalnik gazów w kategorii technicznej co najmniej WITTKM 100-3MEM, na 3 media: N2, CO2,O2. Zakres mieszania: każdy z gazów 0-100%. Ciśnienie zasilania: min 6bar maks. 13bar. Wydajność: ok. 150Nl/min. Pojemność zbiornika wyrównawczego 20litrów, stal nierdzewna. Zasilanie 230V AC. Pobór prądu 230V AC/0,07A;

 • deklaracja ISO 2200 lub równoważny do zbiornika mieszalnika;

 • urządzenie do pomiarów zawartości % gazów (O2/CO2/N2) w opakowaniu (1szt.); Analizator gazów w kategorii technicznej co najmniej Oxybaby 6.0 / do O2 i CO2; zakres pomiarowy 0-100% O2 i CO2 (reszta do 100 % stanowi zawartość N2), pobór analizowanego gazu przez igłę pomiarową przy pomocy zintegrowanej pompy ssącej; kalibracja przy użyciu powietrza atmosferycznego, azotu i CO2;

 • zestaw kalibracyjny do urządzenia pomiarowego zawartości % gazów (O2/CO2/N2) w opakowaniu; w skład zestawu: 2 butlowe reduktory ciśnienia, 2 reduktory stabilizacyjne i dwa wężyki podłączeniowe z końcówkami pomiarowymi;

 • reduktor butlowy co najmniej 3 szt.; 1szt. do tlenu, 1szt. do azotu, 1szt do CO2, nakładane na zawór butlowy, redukujące ciśnienie z butli do ciśnienia roboczego;

 • wąż gumowy (przewód łączący butle z mieszalnikiem); (co najmniej 20mb); przez który następuje przepływ gazu z butli do mieszalnika, oraz ze zbiornika do urządzenia pakującego;

 • opaski zaciskowe; co najmniej 7szt.; mające na celu uszczelnić przewody gumowe w miejscach złącza z reduktorami, zaworami;

 • przystosowanie mieszalnika do podłączenia (dodatkowe zawory) oraz koszy serwisanta (montaż urządzenia u zamawiającego) oraz dostawa urządzenia i montaż butlowy u zamawiającego, szkolenie;

 • wózek butlowy (1szt.) na 1 butle; służący do przewozu/ transportu butli gazowych;

 • czujnik bezpieczeństwa do tlenu (1szt.) do zamieszczenia w pomieszczeniu (pozostałe gazy nie są palne); czujnik bezpieczeństwa do tlenu (1szt.) do zamieszczenia w pomieszczeniu (pozostałe gazy nie są palne); czujnik w kategorii technicznej co najmniej CEOWCON,  urządzenie włącza alarm w przypadku zawyżonego  stężenia tlenu;

 • transport instalacji do zamawiającego, dostawa gazów spożywczych do pakowania żywności w technologii MAP odpowiednio w 6 butlach (2xO2; 2xN2; 2xCO2) pełnych;

 • co najmniej 5lat abonamentu w ramach dzierżawy butli w ilości 6szt.; w tym serwis i nadzór techniczny.


Proponowana aparatura winna być wytworzona w zgodności z normami jakościowymi z zakresu produkcji i serwisowania (ISO 9001 lub inny równoważny).
Załącznik nr 2 specyfikacji
pełna nazwa Wykonawcy ...........................................................................

adres siedziby Wykonawcy: ...........................................................................

NIP ...................................................

REGON ...................................................

Nr konta bankowego ...................................................

nr telefonu ...................................................

nr faksu ...................................................

adres email: …………………………………

dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym: ..................................................................

dane osoby upoważnionej do podpisania umowy (pełnomocnictwo): ...............................................................O F E R T A W Y K O N A W C Y


(Formularz oferty)


 1. Oferujemy dostawę: aparatury do zimnej plazmy dla WNoŻiR ZUT w Szczecinie w postępowaniu ZP/WNoŻiR/178/2011, szczegółowo opisanej w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ za cenę:

cena netto: .............................................................................. zł

stawka podatku VAT: ...... %

cena brutto: ....................................... zł (słownie: ......................................................................... .../.....
 1. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie maksymalnym ………. dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy (maksymalny termin dostawy określony przez Zamawiającego: 70 dni).

 2. Wykonawca udziela ………. gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od dnia jego wydania zamawiającemu (minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 m-ce).

 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

 4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 5. Oświadczamy, iż oferowane urządzenia są fabrycznie nowe.

 6. Integralną część niniejszej oferty stanowią:

 1. dokumenty wymagane treścią działu VI niniejszej SIWZ;

 2. wypełnione i podpisane załączniki: 2, 3, 4 i 5 do SIWZ.

.................................. , dnia ...................... ……...........................................................................(podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentacji)

Załącznik nr 3 specyfikacji

…………………………………………

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jako wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury do zimnej plazmy dla WNoŻiR ZUT w Szczecinie. Znak sprawy: ZP/WNoŻiR/178/II/2011 – spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:
 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania WykonawcyZałącznik nr 4 specyfikacji

…………………………………………

/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/Oświadczenie

Oświadczam, że jako wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury do zimnej plazmy dla WNoŻiR ZUT w Szczecinie. Znak sprawy: ZP/WNoŻiR/178/II/2011 nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania WykonawcyZałącznik nr 5 specyfikacji
......................................................

......................................................(nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ

już wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykaz będzie zawierał co najmniej: trzy dostawy w zakresie dostawy aparatury naukowo-badawczej do zimniej plazmy o wartości nie mniejszej niż równowartość kwoty 520 000 zł brutto.
Lp.


Przedmiot zamówieniaZamawiający


Wykonawca


Termin realizacji


Wartość
zamówienia

1

2

3

4

5

6

123Dla co najmniej: trzech pozycji powyższego wykazu – załączyć należy dokumenty potwierdzające, że dostawy przedstawione w wykazie zostały wykonane należycie (dokumentami takimi mogą być referencje, protokoły odbioru oraz każdy innych dokument wystawiony przez odbiorcę wykonanej dostawy, z którego będzie wynikać, że dostawa została zrealizowana należycie). Oświadczenie o należytym wykonaniu dostaw za odbiorcę złożyć może również jego pracownik lub inna przez niego upoważniona osoba.


* wykonawca, który zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2b Pzp polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów wskazuje podmiot trzeci jako podwykonawcę zgodnie z treścią działu IX ust. 9 specyfikacji przywołując jaką część zamówienia powierzy podwykonawcy oraz dodatkowo w celu wykazania spełniania warunku o którym mowa w dziale IV ust. 1 pkt 2 specyfikacji, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokumentem potwierdzającym dysponowanie wiedzą i doświadczeniem podmiotu trzeciego będzie każdy dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie takiego podmiotu do udziału w wykonaniu zamówienia (np. pisemne oświadczenie podmiotu trzeciego, umowa przedwstępna, umowa generalna o współpracy itd.). W sytuacji, w której wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego oraz gdy z okoliczności wynika, iż dla wykazania warunku dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia jest konieczny udział podmiotu trzeciego, zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów wymienionych w dziale VI specyfikacji ust. 2.
______________, dnia ____________2011 r.

_______________________________podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna