Dla uniknięcia wątpliwości, niniejszy dokument stanowi jedynie niewiążący wzór. Dokument ten służy jako punkt wyjścia do negocjacjiPobieranie 0,8 Mb.
Strona1/50
Data24.02.2019
Rozmiar0,8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

Wersja zaprezentowana na konferencji ZBP dnia 16.11.2016 (po erracie z dnia 24.11.2016 i 9.02.2017)

Dla uniknięcia wątpliwości, niniejszy dokument stanowi jedynie niewiążący wzór. Dokument ten służy jako punkt wyjścia do negocjacji. Strony mogą odmiennie kształtować postanowienia umowy i powinny zawsze dokonać własnej analizy konsekwencji prawnych i regulacyjnych, jakie wiążą się z wykorzystaniem tego wzoru.

UMOWA WIELOWALUTOWEGO KREDYTU TERMINOWEGO ORAZ ODNAWIALNEGO
UMOWA KREDYTU

W KWOCIE [__________]

z dnia [__________]

dla


[NAZWA GŁÓWNEJ SPÓŁKI]

zorganizowanych przez

[NAZWA ORGANIZATORÓW KREDYTÓW]

z

[NAZWA AGENTA] [oraz] [NAZWA AGENTA ZABEZPIECZENIA]1działającej jako Agent [oraz Agent Zabezpieczenia]2

[NAZWA KANCELARII PRAWNEJ]OŚWIADCZENIE ZBP

Niniejszy wzór został opracowany przez grupę roboczą działającą pod auspicjami Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich, złożoną z przedstawicieli kancelarii prawniczych i banków. Liderami projektu byli Katarzyna Sęktas (Legal Care), Rafał Zakrzewski (Clifford Chance), Tomasz Czech (redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Bankowego), Paweł Turek (DLA Piper), Jan Zdzienicki (Clifford Chance) i Hanna Kawczyńska-Askew (Grupa Santander).

Wzór był konsultowany ze Stowarzyszeniem Polskich Skarbników Korporacyjnych („PCTA”), a kredytobiorcy mogą zapoznać się z komentarzem PCTA na stronie www.pcta.pl (w tym również co do kwestii, w których nie uwzględniono postulatów Stowarzyszenia).

Niniejszy dokument został przygotowany w oparciu o wzór Umowy Wielowalutowego Kredytu Terminowego oraz Odnawialnego („Multicurrency Term and Revolving Facilities Agreement”) opublikowanego przez Loan Market Association („LMA”) (według stanu widocznego na stronie LMA dnia 30 września 2016 r., wersja oznaczona „LMA.MTR.08”). Zawiera on także postanowienia dotyczące zabezpieczeń transakcji oraz agenta zabezpieczenia, które są oparte na wzorze Jednowalutowej Zabezpieczonej Terminowej Umowy Kredytu do Użytku w Jurysdykcjach Rynków Rozwijających się ("Single Currency Secured Term Facility Agreement For Use In Developing Market Jurisdictions") opublikowanej przez LMA w dniu 14 czerwca 2016 roku (wersja oznaczona „LMA Developing Markets Secured ST.01”).

Niniejszy wzór należy traktować jedynie jako punkt wyjścia do negocjacji. Strony konkretnych umów mogą zmieniać proponowane zapisy i zawsze powinny upewnić się co do wszelkich skutków jego zastosowania. Użytkownicy tego wzoru powinni mieć świadomość, że: (1) LMA nie dokonała weryfikacji, ani nie zatwierdziła tego dokumentu; oraz że (2) ani LMA, ani ZBP, ani członkowie grupy roboczej nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, jak wykorzystany będzie ten wzór, ani za szkody wynikające z jego zastosowania.

Wyrażamy nadzieję, że wzór ten pomoże w bardziej efektywnym negocjowaniu dokumentacji kredytowej, z korzyścią dla uczestników rynków kredytowych - tak pierwotnych, jak i wtórnych.

Niniejszy wzór przygotowano z myślą o odzwierciedleniu postanowień dokumentacji LMA rządzonej prawem angielskim, na której podstawie został przygotowany. Tam, gdzie z uwagi na różnice w systemach prawnych było to niemożliwe do osiągnięcia, w rozwiązaniach przyjętych w niniejszym wzorze starano się wyważyć interesy kredytobiorców i kredytodawców.

Jest zalecane, aby kredytobiorcy i kredytodawcy rozważający skorzystanie z niniejszego wzoru:

• wzięli pod uwagę możliwość dalszego korzystania z innych wzorów,

• wnikliwie rozważyli potrzebę ewentualnych zmian w niniejszym wzorze oraz

• zawsze korzystali z fachowej pomocy prawnej.

Wierzymy, że niniejszy wzór będzie stanowić cenną pomoc w rozwoju rynku kredytów konsorcjalnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej i przyczyni się do wzrostu ich efektywności.

Warszawa, 15 listopada 2016 r.

SPIS TREŚCI


1.DEFINICJE I INTERPRETACJA 5

2.KREDYTY 27

3.CEL 28

4.WARUNKI WYKORZYSTANIA 28

5.WYKORZYSTANIE 30

6.WALUTY OPCJONALNE 31

7.SPŁATA 35

8.PRZEDTERMINOWA SPŁATA I WYGAŚNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ KREDYTODAWCÓW 36

9.OPROCENTOWANIE 42

10.OKRESY ODSETKOWE 43

11.ZMIANY W OBLICZANIU OPROCENTOWANIA 46

12.PROWIZJE 50

13.UBRUTTOWIENIE I REKOMPENSATY 51

14.ZWIĘKSZONE KOSZTY 60

15.INNE REKOMPENSATY 62

16.MITYGOWANIE NIEKORZYSTNYCH OKOLICZNOŚCI PRZEZ KREDYTODAWCÓW 64

17.KOSZTY I WYDATKI 65

18.PORĘCZENIE 66

18.GWARANCJA 70

19.OŚWIADCZENIA 75

20.ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI 79

21.ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 84

22.ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE 84

23.PRZYPADKI NARUSZENIA 88

24.ZMIANY KREDYTODAWCÓW 94

25.ZMIANY PODMIOTÓW ZOBOWIĄZANYCH 100

26.ROLA AGENTA [I] ORGANIZATORA KREDYTU [ORAZ BANKÓW REFERENCYJNYCH] 104

27.[ZABEZPIECZENIE 116

28.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ STRONY FINANSOWANIA 135

29.PODZIAŁ PŁATNOŚCI POMIĘDZY STRONY FINANSOWANIA 136

30.MECHANIZM PŁATNOŚCI 139

31.POTRĄCENIA 143

32.ZAWIADOMIENIA 143

33.OBLICZENIA I ZAŚWIADCZENIA 146

34.CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ 146

35.ŚRODKI PRAWNE I ZRZECZENIE SIĘ PRAW LUB ŚRODKÓW PRAWNYCH 146

36.ZMIANY I ZRZECZENIE SIĘ PRAW LUB ŚRODKÓW PRAWNYCH 147

37.INFORMACJE POUFNE 149

38.POUFNOŚĆ STÓP FINANSOWANIA [I KWOTOWAŃ BANKÓW REFERENCYJNYCH] 155

39.EGZEMPLARZE 157

40.PRAWO WŁAŚCIWE 158

41.WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW 158

Załącznik 1 Pierwotne Strony 160

i) Pierwotne Podmioty Zobowiązane 160

ii) Pierwotni Kredytodawcy 161

Załącznik 2 WARUNKI WYKORZYSTANIA 162

Część I: Warunki wykorzystania do pierwszego Wykorzystania 162

i) Warunki wykorzystania wymagane od Dodatkowego Podmiotu Zobowiązanego 164

Załącznik 3 WNIOSKI 166

Część I: Wniosek o Wykorzystanie 166

i) Zawiadomienie o Wyborze 168

Załącznik 4 [Wzory Obliczenia Kosztu Obowiązkowego] 170

Załącznik 5 Wzór Umowy Przelewu 171

Załącznik 6 Wzór Umowy Przystąpienia 174

Załącznik 7 Wzór Wniosku O Zwolnienie 176

Załącznik 8 Wzór Świadectwa Zgodności 177

Załącznik 9 Istniejące Zabezpieczenia 178

Załącznik 10 Wzór Lma Zobowiązania Do Zachowania Poufności 179

Załącznik 11 HARMONOGRAM 180

Załącznik 12 [Inne Wskaźniki Referencyjne] 183

Część [ ] Waluta/Waluty [wstawić symbol wskaźnika referencyjnego] 183

Załącznik 13 Lista Zabezpieczeń Transakcji 185NINIEJSZA UMOWA została zawarta w dniu [__________] pomiędzy:

(1) [__________] („Spółka”);

(2) JEDNOSTKAMI ZALEŻNYMI Spółki wymienionymi w Części I Załącznika 1 jako pierwotnymi kredytobiorcami ([łącznie ze Spółką] „Pierwotni Kredytobiorcy”);

(3) JEDNOSTKAMI ZALEŻNYMI Spółki wymienionymi w Części I Załącznika 1 jako pierwotnymi [poręczycielami]/[gwarantami]3 ([łącznie ze Spółką] „[Pierwotni Poręczyciele]/[Pierwotni Gwaranci]”);

(4) [__________] i [__________] jako wyznaczonym głównym organizatorem [wyznaczonymi głównymi organizatorami] kredytu ([działającymi indywidualnie lub łącznie] „Organizator Kredytu”);

(5) INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI wymienionymi w Części II Załącznika 1 jako kredytodawcami („Pierwotni Kredytodawcy”); [oraz]

(6) [__________] jako reprezentantem pozostałych Stron Finansowania („Agent”)[; oraz

(7) [[__________] jako powiernikiem pozostałych Stron Finansowania („Agent Zabezpieczenia”)]4).

POSTANAWIA SIĘ, co następuje:

CZĘŚĆ 1
INTERPRETACJA


 1. : public -> repozytorium
  repozytorium -> „Standardy prawne procesów związanych z wiarygodnością informacji, otrzymywanych poprzez systemy bankowości elektronicznej – na przykład wydruki wyciągów
  repozytorium -> Regulamin
  repozytorium -> Regulamin
  repozytorium -> Komunikat z VI posiedzenia Plenarnego Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego I Mikropłatności w dniu 7 kwietnia 2010 r
  repozytorium -> Projekt rekomendacji rady prawa bankowego
  repozytorium -> Pytanie 1 Jak definiować rachunek płatniczy prowadzony przez bank?
  repozytorium -> Opłaty I prowizje za usługi świadczone klientom indywidualnym
  repozytorium -> Pieczątka banku z nr tel
  repozytorium -> Pieczątka banku z nr tel
  repozytorium -> Ii rekomendacja Rady Prawa Bankowego przy Związku Banków Polskich I Zespołu ds. Regulacji Płatniczych w sprawie wybranych problemów interpretacyjnych ustawy o usługach płatniczych


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna