Dla stowarzyszenia



Pobieranie 3,17 Mb.
Strona1/6
Data29.05.2018
Rozmiar3,17 Mb.
  1   2   3   4   5   6











LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

NA LATA 2016-2022
DLA STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

SĄSIEDZI”



Łomża, grudzień 2015 r.


SPIS TREŚCI

WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW I POJĘĆ ……………………………………………………………

4

ROZDZIAŁ I

CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „SĄSIEDZI” ………………….

5

1.1.

Nazwa i status prawny LGD ……………………………………………………………………

5

1.2.

Charakterystyka przestrzenna …………………………………………………………………..

5

1.3.

Opis tworzenia partnerstwa …………………………………………………………………….

6

1.4.

Doświadczenie i potencjał ludzki ………………………………………………………………

7

1.5.

Opis struktury LGD (w tym charakterystyka członków LGD) ………………………………..

8

1.6.

Organ decyzyjny ………………………………………………………………………………..

9

1.7.

Wskazanie dokumentów regulujących funkcjonowanie LGD z podaniem sposobu ich uchwalania i aktualizacji oraz opisem głównych kwestii, które będą w nich zawarte …………

9

ROZDZIAŁ II

PARTYCYPACYJNY CHARAKTER LSR ……………………………………………………….

11

ROZDZIAŁ III

DIAGNOZA OBSZARU …………………………………………………………………………….

14

3.1.

Określenie grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR oraz problemów i obszarów interwencji odnoszących się do tych grup …………………………………………

14




3.1.1.

Potencjał demograficzny ………………………………………………………………

14




3.1.2.

Określenie grup defaworyzowanych, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich problemów …………………………………………………………..

17

3.2.

Charakterystyka gospodarki/przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości społecznej), branż z potencjałem rozwojowym …………………………………………………………………….

22




3.2.1.

Podmioty gospodarki narodowej ………………………………………………………

22




3.2.2.

Wskaźnik przedsiębiorczości …………………………………………………………..

25




3.2.3.

Przedsiębiorczość społeczna …………………………………………………………..

26




3.2.4.

Udział podmiotów prawnych i osób fizycznych w dochodach budżetu gmin ………..

27




3.2.5.

Charakterystyka branży turystycznej………………………………………………….

28

3.3.

Opis rynku pracy ……………………………………………………………………………….

30




3.3.1.

Poziom i struktura zatrudnienia ………………………………………………………..

30




3.3.2.

Poziom i struktura bezrobocia …………………………………………………………

31




3.3.3.

Charakterystyka grup pozostających poza rynkiem pracy ……………………………

31

3.4.

Aktywność społeczna ………………………………………………………………………….

34

3.5.

Ogólna diagnoza problemów społecznych ……………………………………………………

35




3.5.1.

Poziom ubóstwa ……………………………………………………………………….

35




3.5.2.

Struktura wsparcia ……………………………………………………………………..

36




3.5.3.

Charakterystyka instrumentów wsparcia ………………………………………………

37

3.6.

Uwarunkowania społeczne ……………………………………………………………………..

39




3.6.1.

Ochrona zdrowia i opieka społeczna …………………………………………………..

39




3.6.2.

Edukacja przedszkolna ………………………………………………………………..

39




3.6.3.

Edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym ………………………………..

40

3.7.

Wykazanie wewnętrznej spójności obszaru LGD (innej niż spójność przestrzenna) …………

40




3.7.1.

Uwarunkowania historyczne i kulturowe ……………………………………………..

40




3.7.2.

Sytuacja demograficzna ………………………………………………………………..

42




3.7.3.

Spójność gospodarcza ………………………………………………………………….

42




3.7.4.

Spójność przyrodnicza ………………………………………………………………..

42

3.8.

Zagospodarowanie przestrzenne obszaru LGD ………………………………………………..

43




3.8.1.

Dostęp do lokalnej infrastruktury i usług ……………………………………………..

43




3.8.2.

Dziedzictwo kulturowe ………………………………………………………………..

45




3.8.3.

Atrakcyjność przyrodnicza ……………………………………………………………

45

3.9.

Rolnictwo i jego struktura ……………………………………………………………………..

48

Wnioski wynikające z przeprowadzonej diagnozy i konsultacji społecznych ……….………………

48

ROZDZIAŁ IV

ANALIZA SWOT …………………………………………………………………………………….

51

4.1.

Identyfikacja potrzeb …………………………………………………………………………...

51

4.2.

Matryca SWOT dla poszczególnych obszarów priorytetowych ……………………………….

53

ROZDZIAŁ V

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH OSIĄGNIĘCIU POSZCZEGÓLNYCH CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH, W RAMACH KTÓRYCH BĘDĄ REALIZOWANE OPERACJE ……………………………………………………………………..

56

ROZDZIAŁ VI

SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSÓB USTANAWIANIA KRYTERIÓW WYBORU …………………………………………………………………………

68

6.1.

Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD i grantobiorców ………………………………………………………………………………..

68

6.2

Kryteria wyboru operacji ……………………………………………………………………...

69

6.3.

Informacja o realizacji projektów grantowych i projektów współpracy ……………………..

71

ROZDZIAŁ VII

PLAN DZIAŁANIA ………………………………………………………………………………...

73

ROZDZIAŁ VIII

BUDŻET LSR ………………………………………………………………………………………

73

ROZDZIAŁ IX

PLAN KOMUNIKACJI …………………………………………………………………………….

76

ROZDZIAŁ X

ZINTEGROWANIE …………………………………….………………………………………...

78

10.1

Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR …………………………………………………………………………………..

78

10.2.

Uzasadnienie podejścia zintegrowanego do planowanych celów w ramach LSR ……………

82

ROZDZIAŁ XI

MONITORING I EWALUACJA …………………………………………………………………..

83

ROZDZIAŁ XII

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ……………………….

83

12.1.

Podstawy prawne ……………………………………………………………………………...

83

12.2.

Przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ………………………………….

84

12.3.

Najważniejsze ustalenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko …………………

84




12.3.1.

Ustalenia zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko …………………….

84




12.3.2.

Zgłaszane uwagi i wnioski w ramach konsultacji społecznych ……………………

85




12.3.3.

Opinie właściwych organów ………………………………………………………..

85




12.3.4.

Wyniki postępowania dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko …

85

12.4

Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu

86

WYKAZ LITERATURY …………………………………………………………………………..

87

SPIS RYSUNKÓW, TABEL, WYKRESÓW ………………………………………………………

88

ZAŁĄCZNIKI




ZAŁĄCZNIK 1. Procedura aktualizacji LSR …………………………………………………………

89

ZAŁĄCZNIK 2. Procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju ……………………………......

90

ZAŁĄCZNIK 3. Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu ………………………………………………………………………………………………..

94

ZAŁĄCZNIK 4. Budżet LSR ………………………………………………………………………….

103

ZAŁĄCZNIK 5. Plan komunikacji ……………………………………………………………………

104

: images -> dokumenty -> uwagi
dokumenty -> Zgoda rodziców na wyjazd dziecka
dokumenty -> Załącznik do uchwały nr /2017 Zarządu Stowarzyszenia "Sąsiedzi" r. ZałĄcznik nr 5 do Regulaminu Rady Procedury wyboru I oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych Akty prawne
dokumenty -> Regulamin rady
dokumenty -> NabóR nr 9 /2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” Cel ogólny 1: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszaru
uwagi -> Załącznik do uchwały nr iii/1/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 1. 11. 2016r. ZałĄcznik nr do Regulaminu Rady Procedura przekazywania do zw dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego wyboru wniosków
uwagi -> Załącznik do uchwały nr iii/1/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 1. 11. 2016r załacznik nr do Regulaminu Rady Procedura uzgadniania terminu I warunków naboru wniosków realizowanych przez podmioty inne niż lgd
uwagi -> Załącznik do uchwały nr iii/1/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 1. 11. 2016r. ZałĄcznik nr do Regulaminu Rady Procedura oceny wniosków I wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż lgd


  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna