Dla klas IV viPobieranie 1,32 Mb.
Strona1/2
Data05.07.2018
Rozmiar1,32 Mb.
  1   2


PWP BLP – Rozwijanie Potencjału Uczenia się

PROGRAM ZAJĘĆ MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNYCH
DLA KLAS IV - VI


opracowała:
Beata Komorowska


I. WSTĘP

Współczesne społeczeństwo stawia przed szkołą ważne zadania, między innymi wszechstronne wykształcenie młodego człowieka. Okazuje się jednak, że wiedza zdobyta w szkole staje się szybko nieaktualna albo oderwana od praktyki, więc musimy zdobywać nową, potrzebną do rozwiązywania bieżących zadań. Istotną staje się więc kompetencja uczenia się przez całe życie.

Program zajęć matematyczno-informatycznych będzie realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych
w ramach projektu PWP BLP Rozwijanie Potencjału Uczenia się. Przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej. Oparty jest w szczególności na koncepcji Guy’a Claxtona 'Building Learning Power', czyli Rozwijanie Potencjału Uczenia się.

Rozwijanie Potencjału Uczenia się oznacza pracę nad czterema aspektami uczniowskiego „uczenia się”. Pierwszym zadaniem jest pomóc uczniom w stawaniu się bardziej zdeterminowanym, czyli zdolnym


do skoncentrowania się na uczeniu się i opierania się rozproszeniom wewnętrznym i zewnętrznym. Drugim jest pomoc w stawaniu się bardziej przedsiębiorczymi, czyli zdolnymi do korzystania z szerokiego zakresu właściwych metod uczenia się. Trzecim jest budowanie umiejętności refleksji, czyli myślenia z pożytkiem
o nauce i o sobie jako uczniu. A czwartym zadaniem jest kształtowanie ich zdolności
do odwzajemniania, a więc wykorzystania relacji w sposób najbardziej produktywny, przyjemny
i odpowiedzialny.

II. CELE:

 • Rozwijanie potencjału uczenia się w praktyce

 • Podniesienie kompetencji matematycznych i informatycznych;

 • Wzrost motywacji i kompetencji uczenia;

 • Rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania;

 • Rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem;

 • Przygotowanie do korzystania z tekstów dotyczących różnych dziedzin wiedzy oraz tekstów użytkowych;

 • Rozwijanie wyobraźni, myślenia i aktywności twórczej;

 • Rozwijanie umiejętności interpretowania informacji;

 • Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych;

 • Uczenie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie;

 • Rozwijanie odpowiedzialności za własne postępy w nauce;

 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności;

 • Odkrywanie, formułowanie i rozwiązywanie problemów;

 • Zachęcanie do samodzielnych poszukiwań;

 • Kształcenie umiejętności posługiwania się komputerem oraz technologią informacyjną;

 • Kształtowanie wśród uczniów umiejętności uczenia się.
 1. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Osiąganie stawianych celów poznawczych następuje poprzez:

 • Rozwijanie wyobraźni i intuicji matematycznej;

 • Stwarzanie sytuacji do odkrywania i twórczego myślenia ucznia;

 • Odpowiednie metody pracy ze szczególnym naciskiem na metody aktywizujące oraz interaktywne;

 • Stosowanie pracy w grupach;

 • Indywidualizację procesu nauczania;

 • Stosowanie na zajęciach środków dydaktycznych głównie tablica interaktywna oraz oprogramowanie komputerowe;

 • Prowadzenie zajęć w terenie.

Pomiar osiągnięć i kontrolowanie uczniów następuje poprzez: • Obserwację pracy poszczególnych uczniów.

 • Testy sprawdzające (wstępno-rekrutacyjny, po pierwszym semestrze, końcowy).

 • Ankieta ewaluacyjna. 1. METODY I FORMY PRACY

Metody:

 • pogadanka poszukująca;

 • podająca;

 • problemowa;

 • praca z tekstem matematycznym;

 • dyskusja;

 • ćwiczenia praktyczne;

 • mapa pojęciowa (mapa mentalna i mapa pamięci);

 • aktywizujące uczniów;

 • rozwiązywanie łamigłówek, zagadek logicznych i matematycznych;

 • zaprojektowanie i prowadzenie gazetki szkolnej;

 • zajęcia w terenie.


Formy:

 • indywidualne;

 • zbiorowe;

 • grupowe. 1. ŚRODKI DYDAKTYCZNE

 • oprogramowanie komputerowe;

 • tablica interaktywna;

 • ciekawostki matematyczne;

 • komputer, drukarka;

 • modele brył;

 • gry dydaktyczne, krzyżówki, domina matematyczne;

 • karty pracy skonstruowane przez nauczyciela;

 • pomoce do zajęć przygotowane przez nauczyciela: plansze, ciekawostki matematyczne ze stron internetowych;

 • kalkulatory;

 • tablice i plansze;

 • pomoce dydaktyczne, którymi dysponuje szkoła.


VI. TREŚCI NAUCZANIA REŚCI MATEMATYCZNE
KLASA IV - V


ZagadnieniaTematyka

Liczby naturalne


- dodawanie i odejmowanie liczb sposobem pisemnym;

- mnożenie i dzielenie liczb sposobem pisemnym;

- kolejność wykonywania działań;

- obliczenia dotyczące czasu, pieniędzy i masy;

- obliczenia typu: O ile więcej? O ile mniej? Ile razy więcej? Ile razy mniej?


Ułamki zwykłe


- ułamek jako iloraz;

- porównywanie ułamków;

- skracanie i rozszerzanie ułamków;

- zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe i odwrotnie;

- porównywanie ułamków;

- dodawanie i odejmowanie ułamków;

- mnożenie i dzielenie ułamków;

- obliczanie ułamka danej liczby.Ułamki dziesiętne


- zamiana ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne;

- rozszerzanie i skracanie ułamków dziesiętnych;

- porównywanie ułamków dziesiętnych;

- dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych;

- mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych.


Figury na płaszczyźnie


- proste prostopadłe i proste równoległe;

- kąty wewnętrzne wielokątów;

- obliczanie pól powierzchni i obwodów figur płaskich;

- skala i plan;

- jednostki pola.


Wielościany


- budowanie prostopadłościanów i sześcianów;

- obliczanie pól powierzchni i objętości graniastosłupów;

- jednostki objętości.
Klasa VI


ZagadnieniaTematyka

Liczby wymierne

- działania na liczbach naturalnych;

- działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych;

- obliczenia dotyczące czasu, pieniędzy, masy, prędkości;

- obliczenia typu: O ile więcej? O ile mniej? Ile razy więcej? Ile razy mniej?
Figury na płaszczyźnie

- obliczanie pól powierzchni i obwodów figur płaskich;

- skala i plan;

- jednostki pola;

- wprowadzenie twierdzenia Pitagorasa i twierdzenia Talesa.Proste wyrażenia algebraiczne

- zapisywanie wyrażeń algebraicznych;

- obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych;Równania i nierówności

- rozwiązywanie równań i nierówności;

- rozwiązywanie zadań tekstowych.Wielościany

- budowanie graniastosłupów;

- obliczanie pól powierzchni i objętości graniastosłupów;

- jednostki objętości.
TREŚCI INFORMATYCZNE


ZagadnieniaTematyka

Zbieranie i opracowywanie danych

- opracowanie i przeprowadzenie ankiet i sondaży;

- opracowanie wyników ankiet i sondaży;

- wyciąganie wniosków.


Praca z edytorem grafiki: Paint

- dobór narzędzi i kolorów;

- wykorzystywanie elementów gotowych;

- wstawianie napisów;

- operacje na elementach graficznych;Praca z edytorem tekstu: Microsoft Word.


- układ strony dokumentu;

- praca z tekstem ( zasady wprowadzania tekstu, poruszanie się po tekście, poprawianie błędów);

- kopiowanie i wklejanie tekstu;

- zastosowanie autokształtów, WordArtów, Clipartów;

- zmiana wielkości, koloru, czcionki;

- zaznaczenie akapitów, numerowanie, wypunktowanie;

- tworzenie tabel;

- projektowanie dokumentu z tekstem i rysunkiem;

- zapisywanie gotowych tekstów na dyskach;

- przygotowanie dokumentu do druku i wydrukowanie.Wybrane zagadnienia z arkusza kalkulacyjnego


- budowa arkusza kalkulacyjnego

- podstawowe działania w arkuszu kalkulacyjnym

- wprowadzanie do komórek prostych formuł obliczeniowych

- tworzenie tabeli

- sporządzanie wykresów


Zapoznanie się z kreatorem aparatu cyfrowego i skanera oraz programów do obróbki fotografii cyfrowej

- zmniejszanie zdjęć;

- skanowanie potrzebnych materiałów.Internet – możliwości i zastosowanie.


- wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji z Internetu. Wykorzystanie ich w rozwiązywaniu różnych zadań;

- pozyskiwanie informacji z Internetu;

- wysyłanie listów pocztą elektroniczną;

- tworzenie własnej gazetki szkolnej i pomoc w prowadzeniu strony www.
 1. PODSUMOWANIE I EWALUACJA

Miernikiem oceny zakładanych osiągnięć uczniów objętych programem będzie coraz aktywniejszy udział uczniów w codziennych zajęciach lekcyjnych, podejmowanie przez nich zadań dodatkowych promujących ich zdolności, osiąganie coraz wyższych wyników


z matematyki. Istotną sprawą w ewaluacji programu będzie, monitorowanie postępów
w nauce matematyki, testy sprawdzające.


  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna