Division de la Presse et de l’InformationPobieranie 15,95 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar15,95 Kb.


CJE/05/90

13 października 2005 r.

Kontakty z mediami i informacja

KOMUNIKAT PRASOWY nr 90/05

13 października 2005 r.

Wyrok Trybunału w sprawie C-458/03

Parking Brixen GmbH przeciwko Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG

Organ władzy publicznej nie może udzielić spółce, bez procedury konkurencyjnej, koncesji na świadczenie usług publicznych, jeżeli nie ma to charakteru operacji wewnętrznej (in house)

W odniesieniu do koncesji dyrektywa dotycząca zamówień na usługi nie znajduje zastosowania, lecz organ władzy publicznej zobowiązany jest przestrzegać reguł Traktatu WE oraz zasady niedyskryminacji, równego traktowania i przejrzystości.

W 2001 r. gmina (Włochy) przekształciła Stadtwerke Brixen, przedsiębiorstwo komunalne, w spółkę akcyjną pod nazwą Stadtwerke Brixen AG. Kapitał zakładowy tej spółki należał w całości do gminy, która jednak na mocy przepisów prawa krajowego mogła pozostawać jedynym akcjonariuszem jedynie przez następne dwa lata.

W 2002 r. gmina Brixen podpisała z Stadtwerke Brixen AG umowę o zarządzanie przez okres dziewięciu lat parkingiem na ok. 200 miejsc.

Jako wynagrodzenie za zarządzaniem parkingiem Stadtwerke Brixen AG pobiera opłaty parkingowe. Ponadto spółka ta świadczy usługę bezpłatnego wypożyczania rowerów i dopuszcza organizację na tym terenie cotygodniowego targu. Wreszcie również zwykłe oraz wyjątkowe utrzymanie strefy spoczywa na tej spółce, która ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

Spółka Parking Brixen GmbH, zarządzająca innym parkingiem w gminie Brixen, zaskarżyła przed Verwaltungsgericht Autonome Sektion für die Provinz Bozen przyznanie zarządu parkingu spółce Stadtwerke Brixen AG. Jej zdaniem gmina Brixen winna była przeprowadzić przetarg.

Gmina Brixen stwierdziła, że kontroluje w pełni Stadtwerke Brixen AG i że w związku z tym nie udzielono zamówienia ani koncesji podmiotowi trzeciemu. Nie było zatem obowiązku rozpisywania przetargu.

W tej sytuacji Verwaltungsgericht Autonome Sektion für die Provinz Bozen zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dwoma pytaniami prejudycjalnymi.

Trybunał stwierdził, po pierwsze, że dyrektywa odnosząca się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi1 ma zastosowanie do zamówień obejmujących wynagrodzenie wypłacane bezpośrednio przez organ publiczny usługodawcy, lecz nie do koncesji na usługi.

W niniejszym przypadku wynagrodzenie usługodawcy stanowią kwoty wpłacane przez podmioty trzecie, użytkowników przedmiotowego parkingu. Ten sposób wynagradzania oznacza, że usługodawca przejmuje ryzyko związane ze świadczeniem tych usług, co charakteryzuje koncesje na usługi publiczne.

Stąd, ponieważ chodzi o koncesję na usługi publiczne, dyrektywa nie ma zastosowania.

Trybunał podkreśla jednak, że organ władzy publicznej udzielający koncesji zobowiązany jest co do zasady przestrzegać reguł ogólnych Traktatu WE, jak swobody prowadzenia działalności gospodarczej i swobody świadczenia usług oraz zasad równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości.

Zastosowanie tych reguł nie ma bowiem miejsca jedynie w przypadku, gdy organ władzy publicznej sprawuje nad koncesjonariuszem kontrolę podobną, jak nad własnymi służbami, a koncesjonariusz prowadzi działalność w zasadniczej części na rzecz kontrolującego go organu. Kontrola powinna pozwalać, by organ udzielający koncesji miał rozstrzygający wpływ na strategiczne cele oraz istotne decyzje koncesjonariusza.

W niniejszej sprawie Stadtwerke Brixen AG dysponuje szerokim zakresem autonomii, co wyklucza, by gmina sprawowała nad nią kontrolę podobną, jak nad własnymi służbami. Przedmiot jej działalności został bowiem rozszerzony na inne dziedziny, jak transport osób i towarów, zasięg tej działalności rozciąga się na całe Włochy i zagranicę, a kapitał musiał zostać otwarty dla innych akcjonariuszy. Co więcej, istotne uprawnienia przekazane zostały radzie administracyjnej, bez kontroli ze strony gminy. W związku z tym udzielenia koncesji nie można uznać za operację wewnętrzną, do której nie mają zastosowania reguły i zasady wspólnotowe.

Trybunał stwierdza zatem, że całkowity brak procedury konkurencyjnej w przypadku udzielenia koncesji na świadczenie usług publicznych tego rodzaju, jak w niniejszej sprawie, jest niezgodne z prawem wspólnotowym.Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże w żaden sposób Trybunału Sprawiedliwości.

Dostępne wersje językowe: CS, EN, FR, DE, IT, PL, SK

Pełny tekst wyroku znajduje się na stronie internetowej Trybunału
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pl
Tekst jest z reguły dostępny od godz. 12.00 w dniu ogłoszenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować si z
Ireneuszem Kolowcą
Tel. (00352) 4303 2793 Faks (00352) 4303 2053


1 Dyrektywa Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r., Dz.U. L 209, str. 1.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna