attachments/article/1866
  Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-zł
attachments/article/444
  Mysłowice dnia 25
attachments/article/60
  Zderzenie zestawu holowniczego: yellow cab 1 + wodolot polesie 11 z motorówką aga, w dniu listopada 2010r w porcie Szczecin
attachments/article/148
  Gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki
attachments/article/59
  Wypadnięcie za burtę s/y nashachata I utonięcie kapitana M. R. I członka załogi P. R. oraz wyrzucenie jachtu na brzeg Zatoki Sloggett w Argentynie w dniu 13 grudnia 2010 r
attachments/article/251
  Pomorski urząd wojewódzki
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Decyzja nr wwrpo/26/W/2014
attachments/article/236
  Przykładowy opis przedmiotu
attachments/article/442
  Zapytanie ofertowe ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) bzp. 3861. 16. 2016. Jk o wartości poniżej 30 000 euro
data/upload/articles_download/2385/20160421
  Materiał informacyjny na temat zachowań w przypadku zamachu terrorystycznego
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Decyzja nr wwrpo/58/W/2012
data/upload/articles_download/66526/20170823
  Załącznik nr 5 formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianego/oferowanego sprzętu komputerowego I oprogramowania zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych
data/upload/articles/20140305/5e21b6213643310322
  Wykonywanie operacji macierzowych z wykorzystaniem dodatku matrix
attachments/article/77
  Pełna nazwa I adres wnioskodawcy
attachments/article/1074
  Objaśnienia do wykonania dochodów w 2013 roku planowane dochody w kwocie 208. 516. 970,-zł
upload/upload/articles/6/others
  Zmienne nauki
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Zachodniopomorskiego w szczecinie departament zdrowia
desarda
  Vi spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego 2005
attachments/article/510
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 193 000 euro
attachments/article/147
  Powtórzenie z wiedzy o społeczeństwie Prawidłowe odpowiedzi zaznaczone zostały w tekście przez podkreślenie. Zadania testowe
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Decyzja nr wwrpo/46/W/2012
attachments/article/1893
  Objaśnienia do wykonania dochodów w 2015 roku planowane dochody w kwocie 254. 121. 090,-zł
attachments/article/235
  Na: Bankową obsługę budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011 r do 31 grudnia 2015 r. Zatwierdzam andrzej Przygoda Zamawiający: Znak sprawy
attachments/article/879
  Umowa o przyznaniu pomocy Nr
zalaczniki/article/162
  Oznaczenie sprawy
zalaczniki/article/392
  Lublin: Dostawa soczewek, materiałów do operacji usunięcia zaćmy wraz dzierżawą aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
pliki_zalaczniki/article/904
  Załącznik nr 3 do siwz
attachments/article/434
  Załącznik Nr –przedmiot zamówienia zakup soczewek I akcesoriów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji na okres m-cy
attachments/article/1524
  Zgoda rodziców na wyjazd dziecka na basen
attachments/article/2867
  Instrukcja wypełnienia
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Wskazówki I zasady drugiej części konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego – Działanie
attachments/article/631
  Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalna Grupa Działania –Grupa Łużycka”
attachments/article/700
  Wojewódzki szpital specjalistyczny
attachments/article/8156
  Ministerstwo transportu, budownictwa I gospodarki morskiej
attachments/article/355
  Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego Społecznością Lokalną na lata 2014-2020
desarda
  Imie i nazwisko osoby prezentujacej: Orest Lerchuk stopien naukowy: lek med
  Imie i nazwisko osoby prezentujacej: Waldemar Kwiecień stopien naukowy: lekarz medycyny
data/upload/articles/20140219/b6f6bc9952790259
  Autoreferat Imię I nazwisko
attachments/article/1386
  Opracowała: mgr Monika Truchan członek Zespołu ds pielęgniarstwa operacyjnego „Współczesne pielęgniarstwo operacyjne w Kardiochirurgii”
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Wskazówki I zasady drugiej części konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego – Działanie
attachments/article/464
  Załącznik nr do ogłoszenia o naborze Nr 2/2017 Kryteria wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr Obszar przedsiębiorczych mieszkańców
attachments/article/47
  Liczba wierzchołków I krawędzi drzewa tw Eulera
attachments/article/403
  Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku I zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
attachments/article/834
  Umowa o powierzenie grantu
data/upload/articles/20140213/4c0d2c132683620215
  Import danych typu ascii do ms excel
attachments/article/317
  Oferta dla Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica
attachments/article/60
  Wypadek przy pracy (uraz głowy) marynarza K
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Monitorowanie luki finansowej I przychody incydentalne w projektach generujących dochód
  Program opieki nad zabytkami województwa zachodniopomorskiego na lata 2013-2017
attachments/article/804
  Zatwierdzam
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  W ramach wsparcia z zachodniopomorskiego funduszu powierniczego jeremie
attachments/article/1075
  Ogłoszenia powiązane
attachments/article/413
  Załącznik Nr 2 do Zakładowego Planu Kont
attachments/article/1385
  Pielęgniarstwo operacyjne w Polsce
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Wykonanie planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco
attachments/article/362
  Przedmiot zamówienia na bieliznę operacyjną I ochronną jednorazowego użytku
attachments/article/777
  Wojewódzki szpital specjalistyczny
attachments/article/1440
  Zgoda rodziców na wyjazd dziecka na basen
attachments/article/644
  Opis I przybliżone zużycie roczne poszczególnych druków
attachments/article/368
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im
attachments/article/784
  Pomorski urząd wojewódzki
data/upload/articles/20170131/1837e484949240134
  Publikacje z zakresu metodologii nauk o zarządzaniu 2011-2014 Marek Ciesielski
attachments/article/283
  Zmiana z dnia 26. 09. 2017r Załącznik nr do siwz
  Załącznik nr 1 do siwz dn r. Od
attachments/article/278
  Naczelna Rada Pielęgniarek I Położnych Ramowy program przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu pielęgniarki / położnej
data/upload/articles_download/54579/20161114
  Załącznik nr 5 formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianego/oferowanego sprzętu komputerowego I oprogramowania zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych
attachments/article/5098
  1 (a-c) Lisa Torell, Kultura przyjemności / Pleasure Culture
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015
attachments/article/136
  Informatyzacja
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Wykonanie planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco
attachments/article/894
  Opis I standard kwalifikacji dla zawodu
attachments/article/59
  Zderzenie statku belizia (bandery Antigua Barbuda) z jachtem neptunus 141 na torze wodnym Świnoujście-Szczecin, w dniu 15 maja 2010r
data/upload/articles_download/48029/20160411
  Formularz specyfikacji techniczno-cenowej
attachments/article/420
  Instrukcja obiegu, kontroli I archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych
attachments/article/461
  Kryteria wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 1 Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych w ramach realizacji lsr 2014-2020
images/article/file/ipp/Zapytania ofertowe
  Zapytanie ofertowe nr 7/pokl 2/2013 Zakup I dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Rozwiń skrzydła gimnazjalisto”
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Regulamin naboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
  Informacja z działa na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie zachodniopomorskim w 2010 roku
attachments/article/60
  Zaginięcie s/y maria s oraz nawinięcie na śrubę napędową m/t halicz liny I unieruchomienie napędu tego statku na Bałtyku, w dniu 23 lipca 2011r
attachments/article/3
  Informacja wychowawcy klasy o uczniu
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Wykonanie planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco
  Zasady dotyczące wykazywania I monitorowania dochodów związanych z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020
attachments/article/347
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im
gminadzikowiec/attachments/article/87
  Regulamin konkursu
data/upload/articles_download/41093/20150908
  Załącznik nr 4 miejscowość I data formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianego/oferowanego komputerowego oprogramowania biznesowego dla „pracowni platform I usług korporacyjnych” Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia oferowanego
~leszczer/articles
  Nazwisko Imię
  Wpływ fuzji przedsiębiorstw na ich wartość
attachments/article/512
  Lublin: dostawa systemów ortopedycznych służących do stabilizacji okołoprotezowych złamań kości udowej, anatomicznych płytek d
att/article
  Pph aba barbara Zielaskowska
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  W ramach wsparcia z zachodniopomorskiego funduszu powierniczego jeremie produkt finansowy
attachments/article/136
  Wyniki z ankiety na temat palenia papierosów
www/attachments/article/326
  Załącznik nr Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Wykonanie planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco
attachments/article/102
  Mysłowice, 31
data/upload/articles_download/39754/20150714
  Formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianego/oferowanego sprzętu komputerowego I oprogramowania zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych
zalaczniki/article/119
  Strona internetowa zamawiającego
attachments/article/1860
  Specyfikacja mebli
attachments/article/394
  Karta uczestnika obozu
pliki_zalaczniki/article/967
  Szpital Czerniakowski spzoz w Warszawie ul. Stępińska 19/25 00-739 Warszawa formularz ofertowy
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Załącznik nr 1 do uchwały nr 1233/12 Pan Zarządu Województwa Łukasz Dobrodziej
attachments/article/369
  29 grudnia 2015 r., o godzinie 1200, w Sali narad Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1
pliki_zalaczniki/article/897
  Regulamin pracy komisji konkursowej
pliki_zalaczniki/article/967
  Regulamin pracy komisji konkursowej
attachments/article/657
  Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
attachments/article/1844
  Specyfikacja mebli
attachments/article/246
  Formularz asortymentowo-cenowy
zalaczniki/article/162
  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek, wiskoelastyków, materiałów do operacji usunięcia zaćmy oraz dzierżawę aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
zalaczniki/article/245
  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek, wiskoelastyków, materiałów do operacji usunięcia zaćmy oraz dzierżawę aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
gminadzikowiec/attachments/article/321
  Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dzikowiec na lata 2016 2022
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Program ochrony powietrza dla strefy powiat szczecinecki w zakresie pyłu zawieszonego pm10 za rok 2009
attachments/article/350
  Konkursu recytatorskiego
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Objaśnienia do przedsięwzięć ujętych w załączniku 2 część II
  Załącznik nr…
pliki_zalaczniki/article/976
  Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego sp zoz w Warszawie przy ul
attachments/article/263
  Prof dr hab. Zbigniew Czachór Zagadnienia promotorskie na egzamin dyplomowy
attachments/article/427
  Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
attachments/article/333
  Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
attachments/article/55
  Załącznik Nr 1 –przedmiot zamówienia
data/upload/articles_download/827/20131007
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10 61-875 Poznań
attachments/article/147
  Pakt Północnoatlantycki nato, North Atlantic Treaty Organization
attachments/article/400
  Mysłowice dnia 25
attachments/article/55
  Wejście na mieliznę s/y bonbon na północnym torze podejściowym do portu Trzebież w dniu 07 czerwca 2009r
attachments/article/919
  Wstępny projekt standardu
data/upload/articles_download/21642/20140807
  BankowośĆ
ftpum/pub/rada/attachments/article/250
  Świdnica, 23 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta 29 marca
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Zal 2c Formularz promocja informacja
sites/bip.wzp.pl/files/articles/article/39929
  Objaśnienia do przedsięwzięć ujętych w załączniku 2 część II
zalaczniki/article/245
  Strona internetowa zamawiającego
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Wykonanie planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco
  Okresowe sprawozdanie z realizacji strategii sektorowej w zakresie ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego szczecin, 3 listopada 2003 r
zalaczniki/article/269
  Wykonawcy
zalaczniki/article/264
  Wykonawcy
attachments/article/37
  Kalkujlator potęgi z wykładnikiem rzeczywistym
attachments/article/16
  Krzysztof Mostowski
attachments/article/37
  Kalkulator
uploads/article
  Akademia im
zalaczniki/article/392
  Supervisor
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
attachments/article/548
  Wojewódzki Szpital Zespolony
attachments/article/474
  European Commission
sites/bip.wzp.pl/files/articles/article/39358
  Załącznik nr…
attachments/article/2917
  Uchwała Nr 1109/vip/2014 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek I Położnych
attachments/article/575
  Biała Podlaska, 22
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Załącznik nr 2 do Instrukcji
  Niniejsza umowa zawarta dnia
attachments/article/52
  System do rekonstrukcji acl
attachments/article/57
  Mysłowice, 21. 08. 2014r Szp. 2/Nz-271-20/14
attachments/article/52
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im
attachments/article/442
  Zapytanie ofertowe ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) bzp. 3861. 16. 2016. Jk o wartości poniżej 30 000 euro
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Załącznik nr…
  2 objaśnienie dochodów województwa zachodniopomorskiego
  Wykonanie planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco
  Nr 585/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2007 r
desarda
  Porównanie kosztów wykonania operacji przepukliny pachwiny metoda Desarda I Lichtensteina
attachments/article/571
  Znak postępowania Szp. /Nz-271-6/18 Załącznik nr do siwz przedmiot zamówienia
attachments/article/639
  Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
attachments/article/1524
  Zgoda rodziców na wyjazd dziecka na wycieczkę
attachments/article/262
  Zgoda rodziców na wyjazd dziecka na wycieczkę
attachments/article/803
  Wojewódzki szpital specjalistyczny
desarda
  Imie i nazwisko osoby prezentujacej: Jacek Szopiński stopien naukowy: lek med
attachments/article/726
  Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 200. 000 Euro zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
zalaczniki/article/486
  Supervisor
attachments/article/277
  Karta uczestnika obozu
attachments/article/212
  Karta uczestnika obozu
media/uploads/article_media
  6. Wpływ wsi na kształtowanie opinii publicznej
attachments/article/774
  Img src= data: image/png
attachments/article/2916
  Uchwała Nr 1097/vip/2014 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek I Położnych
attachments/article/1514
  Odnowa wsi śWIĘtokrzyskiej na 2018 rok” Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach konkursu
attachments/article/524
  Opis I przybliżone zużycie roczne poszczególnych druków
attachments/article/208
  Zamawiający gmina Sułów Sułów 63, 22-448 Sułów Tel./fax. 084 682 62 02/ 084 682 62 27 nip 922-29-42-581, Regon 950368598 specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: pr
attachments/article/606
  Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalna Grupa Działania –Grupa Łużycka”
attachments/article/337
  Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Początek formularza Dół formularza
data/articles/file/4873
  Wymagana treść na zleconych materiałach promocyjnych
attachments/article/783
  „Europejski Fundusz Rolny na rzezcz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie
kpwk/attachments/article/168
  Część II umowa o
zalaczniki/article/476
  Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
attachments/article/532
  Załącznik nr 1 do Zarządzenia
attachments/article/212
  Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd
attachments/article/24
  Rozdział II
attachments/article/77
  Szp. 2/Nz-271-5/14 Mysłowice, 04. 03. 2014r
zalaczniki/article/131
  Wykonawcy
data/upload/articles_download/47324/20160317
  Załącznik nr 5 formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianego/oferowanego sprzętu komputerowego I oprogramowania zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych
attachments/article/739
  CzęŚĆ 1 zamówienia serwer -1 szt
attachments/article/831
  Wojewódzki szpital specjalistyczny
attachments/article/1181
  Sprawozdanie z realizacji projektu
attachments/article/609
  Wykaz dokumentów Tworzenie I rozwój Mikroprzedsiębiorstw
sites/bip.wzp.pl/files/articles/article/40793
  Porozumienie nr /2008
attachments/article/776
  „Europejski Fundusz Rolny na rzezcz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie
attachments/article/207
  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
attachments/article/1026
  Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Dział Zamówień Publicznych z Zaopatrzeniem
gminadzikowiec/attachments/article/322
  Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dzikowiec na lata 2016 2022
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Program ochrony powietrza dla strefy powiat szczecinecki w zakresie pyłu zawieszonego pm10 za rok 2009
zalaczniki/article/477
  Supervisor
attachments/article/609
  Operacja jest przeznaczona do dofinansowania po uzyskaniu co najmniej 40% możliwej oceny punktowej
attachments/article/618
  Stowarzyszenie „Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości” – Biuro Projektowe Centrum Koordynacyjno-Informacyjnego
~leszczer/articles
  Szablon rozdzialu
attachments/article/511
  Plan działania na rok 2013 program operacyjny kapitał ludzki
attachments/article/524
  Opis I przybliżone zużycie roczne poszczególnych druków
data/upload/articles_download/69637/20171124
  Zapytanie ofertowe (dotyczy dostawy elektronicznych kart przedpłaconych przeznaczonych dla dzieci pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu). I. Nazwa I adres zamawiającego
attachments/article/199
  Uzasadnienie do budżetu województwa podkarpackiego na 2012 rok w zakresie dochodóW
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Lokalny Program Rewitalizacji Nowa Sol
attachments/article/103
  Załącznik nr 1 do siwz nr szpzoz/ZP/03/inf/2017 tekst jednolity na dzień 25. 09. 2017
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  W ramach wsparcia z zachodniopomorskiego funduszu powierniczego jeremie produkt finansowy
files/journals/4/articles/516/submission/review
  Dłuższe operacje refinansujące jako niestandardowy instrument polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego
attachments/article/394
  W przetargu nieograniczonym
attachments/article/457
  Zapytanie ofertowe ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) bzp. 3861. 20. 2016. Jk o wartości poniżej 30 000 euro
ftpum/pub/rada3/attachments/article/250
  Świdnica, 23 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta 29 marca
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Wykonanie planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco
attachments/article/227
  NabóR nr 5/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”
data/upload/articles_download/43025/20151106
  Załącznik nr 4 miejscowość I data formularz specyfikacji techniczno-cenowej zamawianego/oferowanego oprogramowania dla „pracowni platform I usług korporacyjnych” Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia oferowanego asortymentu
attachments/article/893
  Umowa partnerska
att/article
  Miejsce szkolenia: „Hotel Kosmowski” ul. Wrocławska 43, 62-300 Września
data/upload/articles_download/76447/20180823
  Załącznik nr 6 część A
attachments/article/440
  Projekt zmian
attachments/article/355
  Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego Społecznością Lokalną na lata 2014-2020
files/journals/4/articles/516/submission/review
  Dłuższe operacje refinansujące jako niestandardowy instrument polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego
attachments/article/387
  Regulamin Rady Decyzyjnej lgd „Bory Tucholskie”
attachments/article/463
  Zadanie nr 1 Dostawa stołu operacyjnego
attachments/article/61
  Umowa sprzedaży nr
data/upload/articles/20140213/5f2a71365936890248
  Zamiana tekstu na liczby
attachments/article/525
  []
attachments/article/649
  Lokalne kryteria oceny operacji Adekwatność do analizy swot
attachments/article/211
  Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd nabóR nr 1/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” Cel ogólny
attachments/article/464
  Opis stanowisk pracy
data/upload/articles_download/76364/20180814
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodległości 10 61-875 Poznań
attachments/article/1385
  Konferencja Warszawa 11 09 2014
data/upload/articles/20140213/6466b7437670780206
  Informacje o autorze
attachments/article/726
  Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 200. 000 Euro zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
att/article
  Orły polskiego budownictwa 2010
www/attachments/article/326
  Załącznik nr Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów
attachments/article/358
  Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego Społecznością Lokalną na lata 2014-2020
attachments/article/678
  Ocena złOŻonych wniosków pod względem zgodności z lsr wraz oceną spełnienia kryteriów wyboru projektóW
attachments/article/697
  Ocena zgodności operacji z lsr
attachments/article/211
  Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż lgd nabóR nr /2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia
kpwk/attachments/article/168
  Część III opis przedmiotu zamówienia I
attachments/article/14
  Załącznik do uchwały Nr10/2016 z dn. 11. 10. 2016r
attachments/article/310
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im
attachments/article/1213
  Biel. Notatki z Afryki” Marcina Kydryńskiego „Biel. Notatki z Afryki”
sites/bip.wzp.pl/files/articles
  Szczegółowa analiza dokumentu Ministerstwa Zdrowia pn
attachments/article/533
  Znak sprawy: k 81/11/bip/2018 ue załącznik nr do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia
directory attachments article  


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna