attachments/article/1866
  Objaśnienia do wykonania dochodów w 2014 roku planowane dochody w kwocie 373. 223. 565,-zł
attachments/article/444
  Mysłowice dnia 25
attachments
  Do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie – tekstu jednolitego
attachments/article/60
  Zderzenie zestawu holowniczego: yellow cab 1 + wodolot polesie 11 z motorówką aga, w dniu listopada 2010r w porcie Szczecin
attachments/article/148
  Gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki
attachments/article/59
  Wypadnięcie za burtę s/y nashachata I utonięcie kapitana M. R. I członka załogi P. R. oraz wyrzucenie jachtu na brzeg Zatoki Sloggett w Argentynie w dniu 13 grudnia 2010 r
attachments/article/251
  Pomorski urząd wojewódzki
attachments/article/236
  Przykładowy opis przedmiotu
attachments/article/442
  Zapytanie ofertowe ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) bzp. 3861. 16. 2016. Jk o wartości poniżej 30 000 euro
at/attachments/2015/1208
  Walutowo-finansowa działalność onz
attachments
  Zarządzenie komendanta
attachments/article/77
  Pełna nazwa I adres wnioskodawcy
attachments/article/1074
  Objaśnienia do wykonania dochodów w 2013 roku planowane dochody w kwocie 208. 516. 970,-zł
attachments/article/510
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 193 000 euro
attachments/article/147
  Powtórzenie z wiedzy o społeczeństwie Prawidłowe odpowiedzi zaznaczone zostały w tekście przez podkreślenie. Zadania testowe
at/attachments/2015/0307
  Mariusz Rebczynski
attachments/article/1893
  Objaśnienia do wykonania dochodów w 2015 roku planowane dochody w kwocie 254. 121. 090,-zł
at/attachments/2015/0307
  Mariusz Rebczynski
attachments/article/235
  Na: Bankową obsługę budżetu Gminy Brody oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 1 lipca 2011 r do 31 grudnia 2015 r. Zatwierdzam andrzej Przygoda Zamawiający: Znak sprawy
pipermail/usopal/attachments/20101217/04d6d316
  Patriotyczny ruch polski
attachments/article/879
  Umowa o przyznaniu pomocy Nr
attachments/LKMAO
  L2 stan ustalony w obwodach elektrycznych
attachments/article/434
  Załącznik Nr –przedmiot zamówienia zakup soczewek I akcesoriów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji na okres m-cy
attachments/article/2867
  Instrukcja wypełnienia
attachments/article/631
  Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalna Grupa Działania –Grupa Łużycka”
attachments/LKMAO
  L3 Rozwiązywanie równań stanu obwodu w Matlabie
attachments/article/700
  Wojewódzki szpital specjalistyczny
attachments/article/8156
  Ministerstwo transportu, budownictwa I gospodarki morskiej
attachments/article/355
  Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego Społecznością Lokalną na lata 2014-2020
sites/kr/Lists/Przedmioty Laboratoryjne/Attachments/3
  Ewidencja obrotu towarowego
at/attachments/2017/0201
  Mariusz Rebczynski
attachments/article/464
  Załącznik nr do ogłoszenia o naborze Nr 2/2017 Kryteria wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr Obszar przedsiębiorczych mieszkańców
attachments/article/47
  Liczba wierzchołków I krawędzi drzewa tw Eulera
attachments/1036567/2642128/1.5
  Załącznik nr
attachments/article/403
  Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku I zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
attachments/article/834
  Umowa o powierzenie grantu
at/attachments/2015/0215
  Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego II rok sm, ca dr Justyna Misiągiewicz
attachments/article/317
  Oferta dla Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica
lgd/attachments
  Zasięg realizacji operacji
attachments/article/60
  Wypadek przy pracy (uraz głowy) marynarza K
attachments
  Symulacje komputerowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem Gra kierownicza
  Current weather extremes most likely exacerbated by la Niña and Climate Change
  Zatwierdzam data
attachments/967411/3813446/1.0
  Asortyment
attachments/article/804
  Zatwierdzam
attachments/article/1075
  Ogłoszenia powiązane
attachments/article/413
  Załącznik Nr 2 do Zakładowego Planu Kont
attachments/article/1385
  Pielęgniarstwo operacyjne w Polsce
attachments/article/362
  Przedmiot zamówienia na bieliznę operacyjną I ochronną jednorazowego użytku
attachments/article/777
  Wojewódzki szpital specjalistyczny
attachments/article/1440
  Zgoda rodziców na wyjazd dziecka na basen
attachments/article/644
  Opis I przybliżone zużycie roczne poszczególnych druków
attachments/article/368
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im
attachments/article/784
  Pomorski urząd wojewódzki
attachments/article/283
  Zmiana z dnia 26. 09. 2017r Załącznik nr do siwz
  Załącznik nr 1 do siwz dn r. Od
attachments/article/278
  Naczelna Rada Pielęgniarek I Położnych Ramowy program przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu pielęgniarki / położnej
attachments/article/5098
  1 (a-c) Lisa Torell, Kultura przyjemności / Pleasure Culture
at/attachments/2017/0622
  Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
index.php/component/attachments/download
  Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Inwestycji pn
attachments/article/136
  Informatyzacja
at/attachments/2013/1127
  Opis przedmiotu zamówienia
uploads/attachments
  Nasz ŚwiatNR9(40)2008
media/kunena/attachments/1037
  Osho dojrzałOŚĆ Odpowiedzialność bycia sobą
attachments/article/894
  Opis I standard kwalifikacji dla zawodu
attachments/article/59
  Zderzenie statku belizia (bandery Antigua Barbuda) z jachtem neptunus 141 na torze wodnym Świnoujście-Szczecin, w dniu 15 maja 2010r
attachments/article/420
  Instrukcja obiegu, kontroli I archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych
attachments/article/461
  Kryteria wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 1 Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu do rynku pracy osób defaworyzowanych w ramach realizacji lsr 2014-2020
attachments/article/60
  Zaginięcie s/y maria s oraz nawinięcie na śrubę napędową m/t halicz liny I unieruchomienie napędu tego statku na Bałtyku, w dniu 23 lipca 2011r
attachments/article/3
  Informacja wychowawcy klasy o uczniu
attachments/article/347
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im
gminadzikowiec/attachments/article/87
  Regulamin konkursu
attachments/article/512
  Lublin: dostawa systemów ortopedycznych służących do stabilizacji okołoprotezowych złamań kości udowej, anatomicznych płytek d
attachments
  Zatwierdzam data
attachments/article/136
  Wyniki z ankiety na temat palenia papierosów
attachments
  Do wszystkich kogo dotyczy odpowiedzi na pytania
  Wymagania ofertowe
attachments/article/102
  Mysłowice, 31
attachments/2016/127
  Rozdział 1 postanowienia ogólne
system/attachments/attaches/000/000/083/original
  Powiatowy Urząd Pracy
Lists/Dokumenty/Attachments/90101
  Przebieg I efekty kontroli
attachments/article/1860
  Specyfikacja mebli
attachments/article/394
  Karta uczestnika obozu
attachments/1036567/3258018/1.1
  Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi I Kobiet w Ciąży w Kielcach
attachments/article/369
  29 grudnia 2015 r., o godzinie 1200, w Sali narad Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1
attachments
  Zatwierdzam data
attachments/article/657
  Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
attachments/article/1844
  Specyfikacja mebli
attachments/article/246
  Formularz asortymentowo-cenowy
Lists/Dokumenty/Attachments/90081
  Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w okresie I półrocza 2005 roku w nadzorowanych przez Wydział Edukacji jednostkach organizacyjnych
gminadzikowiec/attachments/article/321
  Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dzikowiec na lata 2016 2022
attachments/article/350
  Konkursu recytatorskiego
at/attachments/2016/0727
  Mariusz Rebczynski
at/attachments/2013/1127
  Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy
at/attachments/2014/1107
  Mariusz Rebczynski
attachments/article/263
  Prof dr hab. Zbigniew Czachór Zagadnienia promotorskie na egzamin dyplomowy
attachments/967411/3177227/1.2
  Odpowiedzi
attachments
  []
  Dane osoby pełNIĄcej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
  Szczeg warunki
attachments/article/427
  Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
at/attachments/2018/0315
  Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
attachments/article/333
  Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
attachments/article/55
  Załącznik Nr 1 –przedmiot zamówienia
attachments/article/147
  Pakt Północnoatlantycki nato, North Atlantic Treaty Organization
attachments/article/400
  Mysłowice dnia 25
attachments/article/55
  Wejście na mieliznę s/y bonbon na północnym torze podejściowym do portu Trzebież w dniu 07 czerwca 2009r
pontyfikat/images/attachments
  Ecclesia in oceania
attachments
  Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Kobylnica na lata 2009-2014”
attachments/article/919
  Wstępny projekt standardu
attachments/LBSI
  Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej, Zadanie 36 Przygotowanie I modernizacja programów studiów oraz materiałów dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym
ftpum/pub/rada/attachments/article/250
  Świdnica, 23 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta 29 marca
at/attachments/2013/1127
  Opis przedmiotu zamówienia
attachments/LBSI
  Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej, Zadanie 36 Przygotowanie I modernizacja programów studiów oraz materiałów dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym
attachments/967411/3915514/1.1
  Świętokrzyskie Centrum Onkologii Ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
attachments/article/37
  Kalkujlator potęgi z wykładnikiem rzeczywistym
attachments/article/16
  Krzysztof Mostowski
sites/edukacja/files/Program WARS i SAWA/8123/attachments
  Mania mała ogrodniczka
lgd/attachments/male_projekty_IV
  Lokalne kryteria oceny zgodności operacji z lsr
sites/kr/Lists/Przedmioty Laboratoryjne/Attachments/5
  W przedsiębiorstwie wytwórczym w związku z realizacją procesu zakupu materiałów wystąpiły podane operacje gospodarcze
at/attachments/2013/1127
  Opis przedmiotu zamówienia część 1 Opracowanie materiałów do wykładów Aplikacje internetowe Java(12 godzin)
attachments/article/37
  Kalkulator
attachments/article/548
  Wojewódzki Szpital Zespolony
attachments/article/474
  European Commission
attachments/article/2917
  Uchwała Nr 1109/vip/2014 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek I Położnych
attachments/article/575
  Biała Podlaska, 22
pipermail/usopal/attachments/20110301/f4df327b
  Patriotyczny ruch polski” nr 60, marzec 2011 R
pipermail/usopal/attachments/20100728/82ed0b56
  Serwis21 26/07/2010 nielegalne wybory?
attachments/article/52
  System do rekonstrukcji acl
attachments/article/57
  Mysłowice, 21. 08. 2014r Szp. 2/Nz-271-20/14
attachments/article/52
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im
attachments/article/442
  Zapytanie ofertowe ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) bzp. 3861. 16. 2016. Jk o wartości poniżej 30 000 euro
pipermail/usopal/attachments/20101204/b156550b
  Patriotyczny ruch polski” nr 54, grudzień 2010 R
at/attachments/2013/1127
  Załącznik nr 1 pn/xx-10/NA
attachments/article/571
  Znak postępowania Szp. /Nz-271-6/18 Załącznik nr do siwz przedmiot zamówienia
attachments/article/639
  Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
attachments/article/262
  Zgoda rodziców na wyjazd dziecka na wycieczkę
attachments/article/803
  Wojewódzki szpital specjalistyczny
at/attachments/2015/0826
  Program ubezpieczeniowy
attachments/article/726
  Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 200. 000 Euro zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
attachments/967411/3813446/1.3
  Asortyment
attachments/article/212
  Karta uczestnika obozu
attachments/article/774
  Img src= data: image/png
attachments
  Zatwierdzam data
attachments/article/2916
  Uchwała Nr 1097/vip/2014 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek I Położnych
at/attachments/2015/0217
  Informacje
attachments/article/524
  Opis I przybliżone zużycie roczne poszczególnych druków
attachments/article/208
  Zamawiający gmina Sułów Sułów 63, 22-448 Sułów Tel./fax. 084 682 62 02/ 084 682 62 27 nip 922-29-42-581, Regon 950368598 specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: pr
attachments/article/606
  Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Lokalna Grupa Działania –Grupa Łużycka”
attachments/967411/4057319/1.1
  Świętokrzyskie Centrum Onkologii
lgd/attachments/male_projekty_IV
  Zasięg realizacji operacji
at/attachments/2016/0718
  Mariusz Rebczynski
attachments/article/337
  Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia
uploads/attachments
  Nr 26 (63) 2011 kwiecień miesięcznik dla rodziców dzieci z przedszkola nr 24
attachments/article/783
  „Europejski Fundusz Rolny na rzezcz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie
kpwk/attachments/article/168
  Część II umowa o
attachments/967411/3566268/1.1
  Świętokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce
attachments/article/532
  Załącznik nr 1 do Zarządzenia
at/attachments/2015/0825
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule fakultatywne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia
attachments/article/24
  Rozdział II
attachments/article/77
  Szp. 2/Nz-271-5/14 Mysłowice, 04. 03. 2014r
lgd/attachments/konkursy/odnowa_wsi
  Lokalne kryteria oceny zgodności operacji z lsr
attachments/article/739
  CzęŚĆ 1 zamówienia serwer -1 szt
attachments/article/831
  Wojewódzki szpital specjalistyczny
attachments/article/609
  Wykaz dokumentów Tworzenie I rozwój Mikroprzedsiębiorstw
attachments/article/776
  „Europejski Fundusz Rolny na rzezcz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie
announcements/attachments/ogloszenia-parafialne-2006-2017
  Oszenia duszpasterskie
attachments/article/207
  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
attachments/article/1026
  Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Dział Zamówień Publicznych z Zaopatrzeniem
gminadzikowiec/attachments/article/322
  Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dzikowiec na lata 2016 2022
attachments/article/609
  Operacja jest przeznaczona do dofinansowania po uzyskaniu co najmniej 40% możliwej oceny punktowej
attachments/article/618
  Stowarzyszenie „Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości” – Biuro Projektowe Centrum Koordynacyjno-Informacyjnego
attachments/article/511
  Plan działania na rok 2013 program operacyjny kapitał ludzki
at/attachments/2014/0404
  Autoreferat przebieg rozwoju zawodowego
attachments
  Zatwierdzam data
attachments/article/524
  Opis I przybliżone zużycie roczne poszczególnych druków
lgd/attachments/male_projekty_III
  Lokalne kryteria oceny zgodności operacji z lsr
attachments/article/199
  Uzasadnienie do budżetu województwa podkarpackiego na 2012 rok w zakresie dochodóW
attachments/article/103
  Załącznik nr 1 do siwz nr szpzoz/ZP/03/inf/2017 tekst jednolity na dzień 25. 09. 2017
attachments
  Zatwierdzam data
attachments/article/394
  W przetargu nieograniczonym
attachments/article/457
  Zapytanie ofertowe ( Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) bzp. 3861. 20. 2016. Jk o wartości poniżej 30 000 euro
ftpum/pub/rada3/attachments/article/250
  Świdnica, 23 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta 29 marca
attachments/article/227
  NabóR nr 5/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”
attachments/article/893
  Umowa partnerska
attachments/article/440
  Projekt zmian
attachments/article/355
  Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego Społecznością Lokalną na lata 2014-2020
attachments/article/387
  Regulamin Rady Decyzyjnej lgd „Bory Tucholskie”
attachments/article/463
  Zadanie nr 1 Dostawa stołu operacyjnego
attachments/article/61
  Umowa sprzedaży nr
at/attachments/2014/0430
  Załącznik nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Biologii I Biotechnologii, Chemii oraz Matematyki, Fizyki I Informatyki
attachments/article/525
  []
attachments/article/649
  Lokalne kryteria oceny operacji Adekwatność do analizy swot
Lists/Dokumenty/Attachments/73427
  Rada Miejska Katowic
attachments/article/464
  Opis stanowisk pracy
at/attachments/2016/0709
  Mariusz Rebczynski
attachments/article/1385
  Konferencja Warszawa 11 09 2014
attachments/article/726
  Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 200. 000 Euro zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
www/attachments/article/326
  Załącznik nr Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów
at/attachments/2016/0304
  Dr Agata Ziętek
attachments/article/358
  Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego Społecznością Lokalną na lata 2014-2020
attachments/article/678
  Ocena złOŻonych wniosków pod względem zgodności z lsr wraz oceną spełnienia kryteriów wyboru projektóW
attachments/article/697
  Ocena zgodności operacji z lsr
attachments/article/14
  Załącznik do uchwały Nr10/2016 z dn. 11. 10. 2016r
attachments/article/310
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im
at/attachments/2015/1124
  Oznaczenie sprawy: pn/01-12/2011/ecotech
at/attachments/2016/0513
  Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
attachments/article/1213
  Biel. Notatki z Afryki” Marcina Kydryńskiego „Biel. Notatki z Afryki”
attachments/article/533
  Znak sprawy: k 81/11/bip/2018 ue załącznik nr do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia
directory attachments  


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna