Departament Edukacji, Nauki I Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4Pobieranie 151,84 Kb.
Strona6/7
Data14.02.2018
Rozmiar151,84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Uproszczone metody rozliczania projektów

 1. Informacja w zakresie możliwości lub obowiązku stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków wynika z treści Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wytycznych programowych lub innych wytycznych horyzontalnych.

 2. Do uproszczonych metod rozliczania wydatków zalicza się:


 • stawki jednostkowe, w tym godzinowa stawka wynagrodzenia personelu projektu,
  z wyłączeniem osób wskazanych w kosztach pośrednich lub godzinowa stawka wynagrodzenia personelu projektu, liczona jako iloraz ostatnich udokumentowanych rocznych kosztów zatrudnienia brutto przez 1720 godzin – w ramach przedmiotowego naboru nie dopuszcza się możliwości stosowania stawek jednostkowych;

 • kwoty ryczałtowe nieprzekraczające wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100.000 EUR1 wkładu publicznego na poziomie projektu, przeliczonej na PLN
  z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez KE aktualnego na dzień ogłoszenia naboru – biorąc pod uwagę wartość projektu ta forma rozliczania wydatków nie będzie realizowana;

 • stawki ryczałtowe, stanowiące określony procent jednej lub kilku kategorii kosztów,
  w tym stawka ryczałtowa obejmująca koszty personelu projektu w ramach programów EWT, liczona jako maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich innych niż koszty personelu.


 1. Procedura oceny projektu
  1. Ocena formalna

   1. IP dokona oceny formalnej wniosku w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku. O wynikach oceny w przypadku negatywnej oceny wniosku, Projektodawca informowany jest pisemnie w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej wniosku. W przypadku pozytywnej oceny wniosku Projektodawca informowany jest pisemnie w terminie do 7 dni roboczych od zarejestrowania wniosku w SL 2014 (rejestracja w systemie następuje do 7 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej).

   2. Procedura oceny formalnej wniosku:

Ocena formalna wniosku składa się z dwóch etapów, podczas których następuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia:


 1. Ogólne kryteria formalne:


Ogólne kryteria formalne

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja / wyjaśnienie

Opis znaczenia kryterium

1

Terminowość i prawidłowość dostarczenia wniosku

Przez to kryterium należy rozumieć, iż:

 1. wniosek został złożony we właściwej IOK,

 2. wniosek został złożony w terminie wskazanym przez IOK w dokumentacji naboru,

 3. wniosek został złożony w odpowiedzi na wezwanie.

TAK/ NIE

Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy.2

Wniosek został sporządzony w języku polskim

Wnioskodawca zobligowany jest do wypełnienia wniosku w języku polskim.

TAK/ NIE

Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy3

Kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku

Przez to kryterium należy rozumieć, iż:

 1. wniosek został złożony w wymaganej formie (na właściwym formularzu, w wersji papierowej i elektronicznej),

 2. złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku,

 3. złożone egzemplarze wniosku są tożsame ze sobą (weryfikacja kryterium na podstawie sumy kontrolnej/analizy porównawczej złożonych dokumentów),

 4. wniosek został podpisany przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy, wskazane
  w pkt. 2.8 wniosku aplikacyjnego „Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy”,

 5. wniosek został opatrzony pieczęcią wnioskodawcy (dotyczy jst).

TAK/ NIE

Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy4

Kompletność i prawidłowość załączników do wniosku

Przez to kryterium należy rozumieć, iż:

 1. złożono wszystkie wymagane w dokumentacji naboru załączniki do wniosku,

 2. załączniki do wniosku zostały podpisane/potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy,

 3. załączniki do wniosku zostały opatrzone pieczęcią Wnioskodawcy (dotyczy jst),

 4. załączniki zostały poprawnie przygotowane (tzn. zostały sporządzone na właściwym wzorze – jeśli został on określony w dokumentacji naboru, zawierają wymagane informacje oraz/lub zostały sporządzone w oparciu o ogólne obowiązujące przepisy prawa).

TAK/ NIE

Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy5

Liczba złożonych wniosków

Wnioskodawca nie złożył większej liczby wniosków niż zostało to dopuszczone w dokumentacji naboru.

Wnioskodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru (nie mylić z wymaganą ilością egzemplarzy)TAK/ NIE

Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy6

Kwalifikowalność wnioskodawcy i partnera/partnerów*

* Dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie.Przez to kryterium należy rozumieć, iż:

 1. wnioskodawca i partner/partnerzy* wpisują się w katalog beneficjentów danego działania/poddziałania określonych w RPO WP 2014-2020 i SZOOP RPO WP 2014-2020,

 2. wnioskodawca i partner/partnerzy* nie podlegają wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie :

 1. Art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

 2. Art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
  o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywających wbrew przepisom na terytorium RP,

 3. Art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

(weryfikacja w oparciu o część II wniosku
o dofinansowanie „Wnioskodawca (Beneficjent)” oraz część VIII wniosku o dofinansowanie „Oświadczenia” (pkt. 4)).

* Dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie.TAK/ NIE

Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy7

Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa podkarpackiego

Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

(weryfikacja w oparciu o część VIII wniosku o dofinansowanie „Oświadczenia”).TAK/ NIE

Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy.8

Projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany

Weryfikacja na podstawie oświadczenia, że:

1. zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego2 projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,

2. Wnioskodawca realizując projekt przed dniem złożenia wniosku przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3, lit. E),

3. Projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania kwot zgodnie z art. 71 (trwałość operacji)


w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.

(weryfikacja w oparciu o część VIII wniosku


o dofinansowanie „Oświadczenia”).

TAK/ NIE

Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy.9

Okres realizacji projektu jest zgodny z  dokumentacją naboru

Okres realizacji projektu, rozumiany jako okres pomiędzy datą rozpoczęcia projektu a datą jego zakończenia jest zgodny z informacją wskazaną w dokumentacji naboru.

(weryfikacja w oparciu o informacje wskazane w pkt. 1.7 wniosku o dofinansowanie).TAK/ NIE

Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy10

Zakaz podwójnego finansowania

Kryterium weryfikuje czy pozycje wydatków ujęte we wniosku o dofinansowanie nie są objęte ani wsparciem z innego unijnego funduszu lub instrumentu unijnego, ani wsparciem z EFS
w ramach innego programu (zgodnie z art. 65 pkt. 11 rozporządzenia ogólnego), jak również wsparciem
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

(weryfikacja na podstawie części VIII wniosku


o dofinansowanie „Oświadczenia”).

TAK/ NIE

Projekty niespełniające jakiegokolwiek kryterium są zwracane do poprawy

 1. Specyficzne kryteria dostępu:

Specyficzne kryteria dostępu

Nazwa kryterium

Definicja / wyjaśnienie

Opis znaczenia kryterium

Grupę docelową projektu stanowić będą wyłącznie uczniowie znajdujący się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcący się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych.

Kryterium wsparcia dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, ma służyć wyrównywaniu szans uczniów w dostępie do wysokiej jakości dóbr i usług edukacyjnych.

Niekorzystana sytuacja materialna ucznia weryfikowana będzie w oparciu o dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, w wysokości nie przekraczającej dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.114 z późn. zm.).

Kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów stanowić będą co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów z przynajmniej jednego spośród przedmiotów zawodowych. Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach - dodatkowe kryterium premiujące.

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.TAK/ NIE

Projekty niespełniające kryterium są zwracane do poprawy.
   1. W przypadku negatywnej oceny wniosku w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od jej zakończenia IP przekazuje Wnioskodawcy pisemną informację o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wyniku oceny każdego niespełnionego kryterium formalnego i każdego niespełnionego kryterium dostępu. Wniosek jest poprawiany lub uzupełniany i składany przez Wnioskodawcę w terminie wyznaczonym przez IP. Poprawy we wniosku lub uzupełnienia wniosku rzutujące na spełnianie kryteriów formalnych lub kryteriów dostępu mogą polegać jedynie na tym, że projekt będzie spełniał większą liczbę kryteriów lub będzie je spełniał w większym stopniu. Nowa wersja wniosku o dofinansowanie podlega ponownej ocenie formalnej w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych od dnia jej złożenia i dokonywana jest na zasadach analogicznych jak przy pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie.


1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna