Departament Edukacji, Nauki I Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4Pobieranie 151,84 Kb.
Strona4/7
Data14.02.2018
Rozmiar151,84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Wymagania czasowe

 1. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 01.09.2015 r. do dnia 31.08.2016r.
  1. Wymagania dotyczące stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

   1. Projektodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu sposób realizacji zasady równości szans
    i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu.

   2. Szczegółowe warunki, w tym dobre praktyki dotyczące realizacji w projektach zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn zawarte zostały w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, które zmieszczone są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 (www.rpo.podkarpackie.pl).

   3. Wniosek o dofinansowanie projektu będzie podlegał weryfikacji pod kątem zawartych
    w nim informacji, uzasadnienia oraz sposobu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu.

   4. Projekt realizowany w ramach niniejszego naboru powinien zawierać analizę uwzględniającą sytuację mężczyzn i kobiet na danym obszarze oraz ocenę wpływu projektu na sytuację płci. Wyniki przeprowadzonej analizy powinny być podstawą do planowania działań i doboru instrumentów, adekwatnych do zidentyfikowanych problemów. Ocena zgodności projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn będzie się odbywać na podstawie standardu minimum. Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (załącznik nr 2 do niniejszego wezwania).
  1. Podstawowe zasady konstruowania budżetu


   1. Koszty projektu są przedstawiane we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu zadaniowego.

   2. Wnioskodawca przedstawia w budżecie planowane koszty projektu z podziałem na: koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.
   3. Koszty bezpośrednie – koszty dotyczące realizacji poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie.

   4. Koszty bezpośrednie w ramach projektu powinny zostać oszacowane należycie
    z zastosowaniem warunków i procedur kwalifikowalności określonych
    w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


 1. We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca wskazuje formę zaangażowania
  i szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych (etat / liczba godzin ), co stanowi podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków personelu projektu na etapie wyboru projektu oraz
  w trakcie jego realizacji.

 2. W budżecie projektu Wnioskodawca wskazuje i uzasadnia źródła finansowania wykazując racjonalność i efektywność wydatków oraz brak podwójnego finansowania.

 3. Wnioskodawca wykazuje we wniosku o dofinansowanie swój potencjał kadrowy, przy czym jako potencjał kadrowy rozumie się powiązane z Beneficjentem osoby, które zostaną zaangażowane w realizację projektu, w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, które Wnioskodawca oddeleguje do realizacji projektu.
   1. Koszty pośrednie – stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu.


 1. Katalog kosztów pośrednich został wskazany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (podrozdział 8.4).

 2. W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane wydatki objęte cross-financingiem.

 3. Koszty pośrednie są rozliczane wyłącznie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych zgodnie z podrozdziałem 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
  w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020


 4. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której koszty pośrednie zostaną wykazane w ramach kosztów bezpośrednich. IP na etapie wyboru projektu weryfikuje, czy w ramach zadań określonych w budżecie projektu (w kosztach bezpośrednich) nie zostały wykazane koszty, które stanowią koszty pośrednie.


  1. Wkład własny

   1. W ramach niniejszego naboru minimalny wkład własny wynosi 10 % wartości projektu zgodnie z SZOOP.

   2. Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez Wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania. Wartość wkładu własnego stanowi zatem różnicę między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną Wnioskodawcy, zgodnie ze stopą dofinansowania dla projektu, rozumianą jako procent dofinansowania wydatków kwalifikowalnych.

   3. Wkład własny Wnioskodawcy jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie, przy czym to Wnioskodawca określa formę wniesienia wkładu własnego.

   4. W przypadku niewniesienia przez Wnioskodawcę wymaganego wkładu własnego,
    IP może obniżyć kwotę przyznanego dofinansowania proporcjonalnie do jej udziału
    w całkowitej wartości projektu.

   5. Wkład własny lub jego część może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich jak
    i bezpośrednich.


1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna