Departament Edukacji, Nauki I Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4Pobieranie 151,84 Kb.
Strona3/7
Data14.02.2018
Rozmiar151,84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Wymagania dotyczące projektu


 1. Regulamin programu stypendialnego będzie zawierać szczegółowe kryteria naboru.

 2. Kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów powinno obejmować, co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów z przynajmniej jednego spośród przedmiotów zawodowych. Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach mogą stanowić dodatkowe kryterium premiujące.

 3. Wysokość pomocy stypendialnej wyliczona na bazie miesięcznej nie może przekroczyć 1000,00 zł brutto na jednego ucznia.

 4. Minimalny okres, na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna wynosi 10 miesięcy
  i może być skrócony jedynie w przypadku naruszenia przez ucznia lub słuchacza regulaminu programu stypendialnego.

 5. W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc
  w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.

  1. Cel naboru

   1. Celem przewidzianym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu jest:


Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.
UWAGA!

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien wybrać z listy rozwijanej


w pkt. 1.21 Zakres interwencji (dominujący) – 118- Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

  1. Typ projektu

   1. W ramach naboru może być realizowany następujący typ projektu: programy stypendialne dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w zakresie przedmiotów zawodowych/technicznych.
  1. Grupy docelowe

   1. Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX Działania 9.6 Poddziałania 9.6.2 może być skierowany bezpośrednio do następującej grupy odbiorców: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe.
  1. Wymagane wskaźniki

   1. Dla każdego Działania w ramach Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 wybrany został zestaw wskaźników, który monitorowany jest na poziomie regionalnym lub krajowym, wobec czego Beneficjent w ramach realizowanego projektu musi wziąć je pod uwagę już na etapie planowania projektu.

   2. W ramach przedmiotowego naboru IP określa, iż z uwagi na wielkość dostępnej alokacji oraz okres realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki mierzone na poziomie Działania 9.6 Poddziałania 9.6.2

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego: odsetek Indywidualnych Planów Rozwoju zrealizowanych zgodnie z założonymi celami – 95%Wskaźniki produktu:

 • Liczba wypłaconych stypendiów – szkolnictwo zawodowe – 350 ,

 • w tym dla kobiet – 193,

 • w tym dla mężczyzn – 157.
   1. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014–2020 zobowiązany jest przedstawić we wniosku
    o dofinansowanie projektu wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu wskazane powyżej. Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania wskaźników wspólnych, które wynikają z zał. nr I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 oraz Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

UWAGA !

W związku z powyższym we wniosku o dofinansowanie należy obligatoryjnie wpisać „ręcznie” poniższe wskaźniki jako „specyficzne dla projektu” z określeniem ich wartości docelowych (również w przypadku wartości zerowej):

 1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne udogodnienia (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) ułatwiające dostęp do tych obiektów i poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym ruchowo czy sensorycznie. Jako obiekty budowlane należy rozumieć konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB).

Należy podać liczbę obiektów, a nie sprzętów, urządzeń itp., w które obiekty zaopatrzono.

Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 1. Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych.

Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie nabywania / doskonalenia umiejętności warunkujących efektywne korzystanie z mediów elektronicznych tj. m.in. korzystania z komputera, różnych rodzajów oprogramowania, internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych (np. programowanie, zarządzanie bazami danych, administracja sieciami, administracja witrynami internetowymi).

Wskaźnik ma agregować wszystkie osoby objęte wsparciem w zakresie TIK we wszystkich programach i projektach, także tych, gdzie szkolenie dotyczy obsługi specyficznego systemu teleinformatycznego, którego wdrożenia dotyczy projekt.

 1. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.

Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami.

Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, mówiące, drukarki materiałów w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie wyżywienia. Definicja na podstawie: Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
   1. Wskaźniki produktu i rezultatu przewidziane do monitorowania Działania 9.6/ Poddziałania 9.6.2 mogą nie obejmować całości rezultatów, w ramach danego projektu. W związku z tym, oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, Wnioskodawca może określić własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu (wskaźniki projektowe).

   2. W podpunkcie 3.1.1 wniosku należy również określić, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą poszczególne wskaźniki realizacji celu projektu poprzez ustalenie źródła danych do pomiaru wskaźnika oraz sposobu pomiaru. Dlatego przy określaniu wskaźników należy wziąć pod uwagę dostępność i wiarygodność danych niezbędnych do pomiaru danego wskaźnika oraz ewentualną konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub analiz.

   3. Opisując sposób pomiaru wskaźnika należy zawrzeć informacje dot. częstotliwości pomiaru, a w przypadku wskaźników projektowych (nie wybranych z listy rozwijanej) należy w tym miejscu doprecyzować także definicję wskaźnika, o ile jest to konieczne ze względu na stopień skomplikowania zjawiska, które wskaźnik będzie monitorował.

   4. Obowiązkowo w projekcie należy określić wskaźnik, służący do weryfikacji spełnienia kryterium dostępu określonego w załączniku nr 4 do SZOOP:

 1. Liczba uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych.


1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna