Departament Edukacji, Nauki I Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4Pobieranie 151,84 Kb.
Strona2/7
Data14.02.2018
Rozmiar151,84 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektu

 1. Maksymalna wartość projektu wynosi 1.540.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy 00/100).

 2. Maksymalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 90 %.

 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 10% kosztów kwalifikowalnych projektu. Zgodnie z Ramowym Planem Działania RPO WP 2014-2020 dla Poddziałania 9.6.2 wkład własny w przypadku maksymalnej wartości projektu wynosi 154.000,00 PLN.

 4. Szacowany budżet projektu w podziale na lata nie może wykraczać poza kwoty przewidziane w Ramowym Planie Działania RPO WP 2014-2020 dla Poddziałania 9.6.2
  1. Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie projektów

   1. Nabór wniosku o dofinansowanie projektu będzie prowadzony od dnia 16.11.2015 r. do dnia 30.11.2015 r.

   2. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć:


 1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl/

oraz

 1. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30 w siedzibie

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

ul. płk L. Lisa - Kuli 20, 35-025 Rzeszów (Kancelaria)
   1. Termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek o dofinansowanie projektu został dostarczony osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do godziny 15:30 ostatniego dnia naboru.

   2. O terminie złożenia dokumentów w formie, o której mowa w punkcie 1.3.2 podpunkcie 2 decydować będzie data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie projektu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

   3. W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie,
    IP ponownie wezwie w formie pisemnej Projektodawcę do złożenia wniosku
    o dofinansowanie, wyznaczając ostateczny termin. W przypadku bezskutecznego upływu ostatecznego terminu IP w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych, sporządzi do IZ pismo z wnioskiem o zmianę zapisów Ramowego Planu Działania stanowiącego załącznik do SzOOP. W przypadku złożenia wniosku po ostatecznym terminie, IP sporządzi dla Projektodawcy informację o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
  1. Wymagania dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu

   1. Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać przygotowany za pomocą aplikacji LSI WUP. System ten dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl/

   2. Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie projektu (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wezwania) zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku
    o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020
    dostępną
    w aplikacji LSI oraz stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego wezwania.

   3. Po uzupełnieniu wniosku o dofinansowanie i zweryfikowaniu poprawności wprowadzonych danych Wnioskodawca składa wniosek:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji LSI WUP dostępnej na stronie internetowej https://lsi.wup-rzeszow.pl/

oraz

 • w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP (oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo 2 oryginały), opatrzonych pieczęciami i podpisem/ami osoby uprawnionej/osób uprawnionych do złożenia wniosku.

   1. Forma papierowa wniosku musi być tożsama z wersją elektroniczną wniosku przekazaną przez aplikację LSI WUP - co oznacza, że suma kontrolna obu wersji musi być taka sama.

   2. W przypadku awarii systemu LSI WUP, Wnioskodawca powinien złożyć wniosek
    o dofinansowanie w formie papierowej, a później uzupełnić i wysłać go w ww. systemie. Jednocześnie w takiej sytuacji IP zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu złożenia wniosku.

   3. Kopia oryginału wniosku w wersji papierowej musi zostać potwierdzona za zgodność
    z oryginałem.

   4. Wniosek w wersji papierowej (oba egzemplarze) należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:


Nazwa i adres wnioskodawcy
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wniosek o dofinansowanie projektu [wpisać tytuł projektu].

Nabór numer RPPK.09.06.02-IP.01-18-003/15

w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX/Działanie 9.6 / Poddziałanie 9.6.2   1. W punkcie VIII wniosku o dofinansowanie projektu „Oświadczenia” wniosek musi zostać własnoręcznie podpisany oraz opatrzony stosownymi pieczęciami (imienną przedstawiciela Wnioskodawcy oraz instytucji) zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Wniosek powinien być opatrzony podpisem osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących oraz opatrzony pieczęcią imienną wraz ze wskazaniem funkcji/stanowiska danej osoby /osób.

 2. Podpis składa/ją osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy - wskazana/e w pkt. 2.8 wniosku o dofinansowanie projektu lub posiadająca/ce ku temu pełnomocnictwo/upoważnienie.


1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna