Departament Edukacji, Nauki I Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4Pobieranie 151,84 Kb.
Strona1/7
Data14.02.2018
Rozmiar151,84 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Grupa 1

PE.521.2.1.2015 Rzeszów, dnia 5 listopada 2015 r.Departament Edukacji, Nauki i Sportu

Urząd Marszałkowski

Województwa Podkarpackiego

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów
Dotyczy: projektu pozakonkursowego w ramach Osi Priorytetowej IX Działania 9.6 Poddziałania 9.6.2 RPO WP na lata 2014-2020

Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WP na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia wniosku


o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach naboru RPPK.09.06.02-IP.01-18-003/15 w zakresie Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałania 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe.

W załączeniu przekazujemy informacje niezbędne do złożenia wniosku


o dofinansowanie. Istnieje konieczność zapoznania się z dokumentami i wytycznymi krajowymi wymienionymi w niniejszym wezwaniu. Nieznajomość dokumentów skutkować może niewłaściwym przygotowaniem projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku oraz opracowaniem budżetu i konsekwencjami skutkującymi skierowaniem wniosku do poprawy.

Treść niniejszego wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie, została opracowana na podstawie obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych oraz dokumentów programowych. Mając na uwadze zmieniające się wytyczne i zalecenia, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego wezwania, o których Wnioskodawca zostanie każdorazowo powiadomiony pisemnie.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie przedmiotowego wezwania proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Edukacji EFS pod nr tel.: 17 850-92-92, 17 850-92-88, 17 850-92-61 oraz adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl.

Wszelką korespondencję dotyczącą projektu należy kierować wyłącznie na ogólny adres Urzędu tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów.Do wiadomości:

 • Adresat

 • a/a


Informacje niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie, procedura oceny wniosku

 1. Informacje ogólne
  1. Podstawa prawna i dokumenty programowe


Obowiązujące akty prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347
  z 20.12.2013, str. 320 z późn. zm.);


 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470);

 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych
  i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014);


 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.
  z 2014 r., poz.1649 z pózn. zm.);


 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz.330);

Dokumenty i Wytyczne:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego 3 marca 2015 r.;

 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami;

 • Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 3 marca 2015 r.;

 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r.;

 • Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020  z dnia 31 marca 2015 r.;

 • Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r.;

 • Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn z dnia 8 maja 2015 r.;

 • Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
  z dnia 28 maja 2015 r.;


 • Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 30 kwietnia 2015 r.;

 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r.;

 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2015 r.;

 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 28 maja 2015 r.;

 • Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014 -2020 z dnia 8 maja 2015 r.;

 • Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków
  o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 31marca 2015 r.


Wyżej wymienione dokumenty programowe umieszczone są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 (www.rpo.podkarpackie.pl).


  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna