Deklaracja do weksla niezupełnego (in blanco)Pobieranie 22,25 Kb.
Data18.03.2018
Rozmiar22,25 Kb.

Załącznik nr 4 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli
WEKSEL

……………………….……, dnia ……..………………….……. Na …………………………………………………….

(miejscowość) (suma wekslowa)

Dnia …………………………………………………… zapłac...... za ten weksel własny na zlecenie ….................................... ….......................sumę ……………………………………………………………. bez protestu.


Płatny w ……………………………………………………………..
………………………………………………………….

(czytelny podpis/-y wystawcy i pieczęć)

Poręczenie:

…………………………………………….…………… ……………………………………………………………

(należy ręcznie wpisać „poręczam”) (czytelny podpis poręczyciela)

DEKLARACJA

DO WEKSLA NIEZUPEŁNEGO (IN BLANCO)

Jako zabezpieczenie wykonania umowy o powierzenie grantu nr ……………………… z dnia ………………………. na realizację operacji pt. …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W załączeniu składam do dyspozycji …………………………………………………………………………………………………….

weksel niezupełny (in blanco) podpisany przeze mnie ………………………………………………………………………/ przez osoby upoważnione do wystawienia weksla w imieniu ………………………………………………………………,

który …………………………………………………………………………… ma prawo wypełnić w każdym czasie w przypadku niedotrzymania przeze mnie / przez nas terminu spłaty zobowiązania wobec ……………………………………………………………………………. na sumę mojego / naszego całkowitego zobowiązania wynikającego z ww. umowy, łącznie z odsetkami, kosztami


i opłatami z jakiegokolwiek tytułu.
…………………………………………………………………… ma prawo opatrzyć ten weksel datą płatności według swojego uznania oraz uzupełnić go brakującymi elementami, zawiadamiając mnie / nas listem poleconym pod adres wskazany w umowie lub późniejszych zawiadomieniach o zmianie adresu.

List ten powinien być wysłany przynajmniej na siedem dni przed terminem płatności weksla.

Jednocześnie zobowiązuję / zobowiązujemy się do informowania ……………………………………………………….. o każdorazowej zmianie adresu z tym skutkiem, że list skierowany według ostatnich znanych danych i na ostatni znany adres uważany będzie za skutecznie doręczony.
Zobowiązuję / zobowiązujemy się zapłacić sumę wekslową na żądanie posiadacza weksla jako pokrycie mojego długu wynikającego z umowy o powierzenie grantu nr …………………………….
z dnia ……………………. zawartej pomiędzy mną /nami
a ……………………………………………………………….. .

Weksel płatny będzie w miejscu wskazanym przez wierzyciela.


………………………………………………………….

(czytelny podpis wystawcy lub osób upoważnionych do wystawienia weksla)
Jednocześnie oświadczam, że nie pozostaję w związku małżeńskim.*
………………………………………………………….

(czytelny podpis wystawcy)

*Jeśli dotyczy

Dane osób upoważnionych do wystawienia weksla:

1.Imię i nazwisko: .....................................................................

Pełniona funkcja: ....................................................................

Seria i nr dowodu osobistego: ....................................................................

Wydany przez: ....................................................................

PESEL: ....................................................................

.....................................................

(podpis)

2,Imię i nazwisko: .....................................................................

Pełniona funkcja: ....................................................................

Seria i nr dowodu osobistego: ....................................................................

Wydany przez: ....................................................................

PESEL: ....................................................................

.....................................................

(podpis)


3. Imię i nazwisko: .....................................................................

Pełniona funkcja: ....................................................................

Seria i nr dowodu osobistego: ....................................................................

Wydany przez: ....................................................................

PESEL: ....................................................................

.....................................................(podpis)
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna