Deficytu budżetowegoPobieranie 185,35 Kb.
Strona1/2
Data26.02.2019
Rozmiar185,35 Kb.
  1   2


Finanse publiczne - obejmują procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne oraz finansowaniem deficytu budżetowego i obsługą długu publicznego.

Funkcje-1. Zaspokajanie potrzeb społecznych.2.Przenoszenie wartości ze strefy produkcyjnej do nieprodukcyjnej-f.redystrybucyjna.3.F.kontrolna, przez ewidencję i analizę zjawisk finansowych.4.F.stymulacyjna-dobór przez państwo źródeł dochodów przez nakładanie ciężarów podatkowych np.opodatkowanie.

Zasady-1.Równowagi finansów publ.-gromadzenie środków pieniężnych przez jednostki sektora finansów publ.ma odpowiadać tempu dokonywania wydatków przez te jednostki.2.Jawność F.publ.3.Przejrzystości publ.gospodarki finansowej-polega na klasyfikacji finansowej.4.Planowania publ.działalności finasowej-określanie źródeł i wielkości czerpanych z nich zasobów pieniężnych, kierunków i zakresu zadań publ.5.Ewidencjonowania operacji finansowych-wg.zasad rachunkowości właściwej dla f.publ.6.Sprawodawczości finansowej-jest podstawą kontroli finansów, największe znaczenie ma sprawozdanie z wykonania budżetu państwa.7.kontroli finansów publ-polega na porównywaniu zaistniałego stanu rzeczy z wyznaczeniami.
Jednostki sektora finansów publ-takie które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio budżetu państwa albo jednostki samorządu teryt.

Cechy powiązania jednostek z budżetem-jednostka na pokrycie swoich wydatków wykorzystuje zasoby budżetowe, a jeśli osiąga dochody to przekazuje je w całości na rachunek środków budżetowych co nazywa się budżetowaniem brutto. Budżetowanie netto sposób rozliczania się z budżetem polegający na tym, że podmiot (jednostka organizacyjna) pokrywa ze swoich dochodów część lub całość wydatków a rozlicza się z budżetem wynikiem swojej działalności-saldem.

Klasyfikacja jednostek budżetowych-1.Samorządowy zakład budżetowy-wykonuje zadania z zakresu:gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, infrastruktury drogowej i organizacji ruchu, wodociągów,kanalizacji, energii, wysypisk, lokalnego transportu zbiorowego, targowisk,zieleni gminej itd.Zakład odpłatnie wykonuje zadania pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, wpłaca on nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego chyba że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej. Zakład może otrzymywać dotacje zarówno z budżetu jednostki jak i z UE.2.Agencja wykonawcza-państwowe osoby prawne tworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań państwa. Zasady działania agencji określa ustawa powołująca agencję oraz jej statut.Podstawą gospodarki finansowej agencji wykonawczej jest roczny plan finansowy w którym mogą być dokonywane zmiany.W planie dochodów i wydatków, wydatki nie powinny być wyższe od dochodów.Agencja może otrzymywać dotacje z budżetu państwa.Może zaciągać zobowiązania na okres realizacji określonego zadania przekraczający rok budżetowy.Agencja jest obowiązana wpłacić corocznie do budżetu państwa nadwyżkę środków finansowych ustaloną na koniec roku.3.Instytucja gospodarki budżetowej-jest jednostką sektora finansów publ.tworzoną w celiu realizacji zadań publ.która-odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania,pokrywa koszty swojej działalności oraz zobowiązania z uzyskanych przychodów,uzyskuje osobowość pr.z chwilą jej wpisania do KRS.może otrzymywać dotacje z budżetu państwa na realizację zadań publ.Jej podstawą jest roczny plan finansowy w którym mogą być dokonywane zmiany.Działa na podstawie statutu nadanego przez organ wykonujący funkcje organu założycielskiego.Samodzielnie gospodaruje mieniem kierując się zasadą efektywności.4.Fundusz celowy-jest urządzeniem wyspecjalizowanym służącym finansowaniu wąskiej zazwyczaj grupy celów,w oparciu o zasoby gromadzone z niewielkiej zazwyczaj grupy źródeł dochodów.W rozumień ustawy o finansach publ.za fundusz celowy uznaje się fundusz którego przychody pochodzą z środków publ.a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań państwowych.
Budżet państwa-podstawowy plan finansowy państwa lub jednostki samorządu tert.mający charakter dyrektywny co wyraża się w tym że stanowi on wiążące polecenie parlamentu skierowane do rządu i ministrów, obejmujący dochody i wydatki o charakterze zasadniczo-bezzwrotnym uchwalony przez parlament na okres przyszły zwykle roczny.

Budżet środków europejskich-jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.W budżecie środków europejskich ujmuje się-1)dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;2)wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego-Uchwalony jest w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.Stannowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki,przychodów i wydatków: zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych, funduszy celowych jednostki samorządu terytorialnego.Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dotyczy to wszystkich szczebli samorządu – gmin, powiatów, województw.Zasady budowy i wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie różnią się istotnie od zasad obowiązujących w przypadku budżetu państwa. Natomiast dochody budżetów jednostek terytorialnych są uregulowane odrębną ustawa.

Budżet zadaniowy-wydatki planowane są w perspektywie wieloletniej w oparciu o przyjęte cele strategiczne, zaś rezultaty wydatkowania środków ocenia się za pomocą ujednoliconego systemu mierników, ocena ta jest później wykorzystywana do planowania budżetu w następnych okresach budżetowych.

Wieloletnie plan finansowy państwa-plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu państwa sporządzony na 4lata budżetowe. Jest on zestawiany w układzie obejmującym funkcje państwa wraz z celami miernikami stopnia wykonania danej funkcji.Określa ona m.in.na poszczególne lata budżetowe- kierunki polityki fiskalnej,wyniki budżetu środków europejskich,kwotę państwowego długu publ.Stanowi on podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy.

Klasyfikacja budżetowa-prawnie określone zasady grupowania dochodów i wydatków budżetowych.Jest ściśle związana z zasadą szczegółowości budżetu a także z z.przejrzystości budżetu.Opierać się może na różnych kryteriach klasyfikacyjnych-podmiotowych,przedmiotowych,funkcjonalnych,mieszanych.Zastosowanie przyjętych kryteriów klasyfikacyjnych tworzy podziałki klasyfikacji budżetu tj. jej nazwane części składowe,stwarzające możliwość grupowania dochodów bądź wydatków na określonym pietrze klasyfikacji.

Procedura budżetowa-całokształt prawnie określonych zasad postępowania z budżetem.Zasady te odnoszą się zarówno do działań, których celem jest sporządzanie oraz wykonywaniem budżetu, jak też działań które mają miejsce po upływie roku budżetowego a którym celem jest ustalenie w jaki sposób budżet został wykonany.W procedurze budżetowej można wyróżnić pewne fazy i stadia.Fazy to-ustalanie,wykonywanie,kontrola wykonywania budżetu.Wyodrębnienie faz dokonywane jest w oparciu o pewne stałe elementy każdej działalności planistycznej gdzie tworzenie planu poprzedza zawsze jego wykonywanie a analiza wykonania planu stanowi tworzywo do przygotowania kolejnych planów.

Deficyt budżetowy – występuje, gdy wydatki w budżecie państwa są wyższe niż jej dochody. Przeciwieństwem deficytu jest nadwyżka budżetowa.

Deficyt sektora finansów publicznych-ujemna różnica między dochodami publicznymi powiększonymi o bezzwrotne środki pochodzące z budżetu UEoraz ze źródeł zagranicznych,a wydatkami publicznymi w danym okresie rozliczeniowym.Ustala się po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami tego sektora.

Deficyt środków europejskich-Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu środków europejskich stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu środków europejskich albo deficyt budżetu środków europejskich.Deficyt budżetu środków europejskich albo nadwyżka środków europejskich nie są wliczane do,odpowiednio, deficytu albo nadwyżki budżetu państwa.Deficyt budżetu środków europejskich jest finansowany w ramach potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.Nadwyżka budżetu środków europejskich jest źródłem spłaty zobowiązań budżetu państwa zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetu środków europejskich.

Dochody-to miara finansowa pożytków czerpanych z różnych źródeł.Dochodami budżetu państwa są środki pieniężne pobierane od podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych przez państwo lub przez odrębny organ samorządu terytorialnego w celu realizacji wydatków zapewniających wypełnienie zadań państwowych. Jednak nie wszystkie środki, które są pobierane przez państwo i wpływające na rachunki budżetu państwa są dochodami budżetowymi. Największe znaczenie mają wpływy z podatków,mniejsze mają wpływy z-dewidendy z udziału w spółkach,wpłaty z zysku NBP itd.

Wydatki-można podzielić na 3 podstawowe grupy-a) wydatki bieżące jednostek budżetowych-obejmują wynagrodzenia i uposażeniea osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń, zakup towarów i usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek.b)wydatki majątkowe-obejmują wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego,wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych oraz niektóre dotacje celowe.c) wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa-obejmują wszelkie wydatki SP służące obsłudze jego długu m.in. z tytułu oprocentowania zaciągniętych kredytów.

Przychody-Przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek

sektora finansów publicznych pochodzą ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych operacji finansowych z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu

terytorialnego,ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych,z otrzymanych pożyczek i kredytów

Rozchody-spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych, udzielone pożyczki, płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku SP oraz majątku JST, pożyczki udzielone na finansowanie przejściowe zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zwanej dalej prefinansowaniem, inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością

Dług publ.-powstaje na skutek zaciągnięcia przez podmioty sektora finansów publicznych zobowiązań zazwyczaj w związku z koniecznością pokrycia deficytu budżetowego.Zaciągnięte z następujących tytułów:papiery wartościowe opiewające wyłącznie na świadczenia pieniężne (poza papierami udziałowymi),pożyczki (w tym papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona),kredyty,przyjęte depozyty,zobowiązania wymagalne (tzn. zobowiązania, których termin płatności minął, a które nie zostały przedawnione lub umorzone),a także z innych wymagalnych zobowiązań wynikających np.z prawomocnych wyroków sądowych.

Pozyskiwanie i zaspokajanie potrzeb pożyczkowych-Potrzeby pożyczkowe- zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do sfinansowania bądź to deficytu budżetu państwa albo budżetu środków europejskich, lub rozchodów budżetu państwa.Zaspokajanie potrzeb-jedyną praktycznie dostępną współcześnie metodą finansowania deficytu budżetowego, a także potrzeb związanych z zarządzaniem długiem SP jest korzystanie z form wewnętrznego bądź zagranicznego kredytu publicznego.

Skarbowe papiery wartościowe-(skrót SPW)jest dokumentem w którym SP stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela takiego papieru i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia które może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny.

Klasyfikacja- a) Bony skarbowe- jest krótkoterminowym papierem wartościowym, oferowanym do sprzedaży w kraju na rynku pierwotnym z dyskontem i wykupywanym wg wartości nominalnej po upływie okresu na jaki został wyemitowany.b) Obligacje skarbowe- długoterminowy papier wartościowy oferowany do sprzedaży w kraju lub za granicą oprocentowany w postaci dyskonta lub odsetek. c) Skarbowe papiery wartościowe-cechą charakterystyczną jest ograniczona możliwość obrotu nimi na rynku Pap.Wartość.Jest oferowany do sprzedaży osobom fizycznym,stowarzyszeniom,organizacjom społ. i zawodowym, a nawet fundacjom wpisanym do rejestru sądowego.

Zasady emisji-Skarbowe papiery wartościowe mogą być emitowane lub wystawiane w granicach limitu zadłużenia, określonego w ustawie budżetowej. SPW opiewające na świadczenia pieniężne mogą być emitowane lub wystawiane wyłącznie przez Ministra Finansów.SPW opiewające na świadczenia niepieniężne emituje minister właściwy do spraw SP w porozumieniu z Ministrem Finansów. Emisja SPW wymaga wydania przez Ministra Finansów rozporządzenia określającego warunki emitowania danego rodzaju SPW.Szczegółowe warunki emisji i sposobu realizacji SPW określa Minister Finansów w tzw.liście emisyjnym.Minister Finansów podaje do publ.wiadomości szczegółowe warunki danej emisji.Podanie do publ.wiadomości listu emisyjnego jest warunkiem dojścia emisji do skutku.

Podatek- jest świadczeniem pieniężnym na rzecz państwa o charakterze przymusowym, powszechnym, bezzwrotnym i nieodpłatnym, pobieranym na podstawie przepisów prawnych określających warunki, wysokość oraz terminy płatności tych świadczeń.

Cechy podatku-1) przymusowy charakter-możliwość stosowania przez podmiot uprawniony do pobierania podatków przymusu państwowego w celu wyegzekwowania należnego świadczenia.2)bezzwrotność-świadczenie podatkowe uiszczone w należnej wysokości ma charakter definitywny i nie podlega zwrotowi na rzecz płacacego.3)nieodpłatność-osoba płacąca podatek nie otrzymuje świadczenia wzajemnego ze str.związaku publicznoprawnego na rzecz którego podatek został zapłacony.4) jednostronność ustalania-wysokość świadczenia podatkowego wynika z obowiązujących przepisów pr.nie podlega negocjacjom.5)ogólny charakter-podatki nakładane są w drodze wydania aktów normatywnych o charakterze ogólnym, dotyczących określonej kategorii podatników.6)pieniężny charakter-realizowane są w postaci pieniężnej.7)przewłaszczenie-zapłata podatku powoduje zmianę właściciela środków pieniężnych.

Funkcje podatków-1.f.fiskalna-nakładanie takich podatków, które najwydatniej zasila budżet. Podatek bowiem musi służyć pokryciu obciążeń publicznych. Jest również narzędziem regulowania podziału dochodów i majątków w warunkach gospodarki rynkowej.2.f.regulacyjna podatku polega na kształtowaniu dochodu i majątku, będących w dyspozycji podatników. Za pośrednictwem podatków, przez redystrybucję środków finansowych w odpowiednich proporcjach miedzy podmiotami gospodarczymi a budżetem następuje korekta dochodów.3.f.stymulacyjna-polega na kształtowaniu określonych reakcji podatników - ich zachowań i działań oraz procesów społeczno-gospodarczych.4.f.informacyjna-realizacja wpływów podatkowych ogółem lub z określonego podatku dostarcza informacji o prawidłowościach lub nieprawidłowościach w przebiegu procesów gosp.

Zasady pr.podatkowego-są to najważniejsze normy postępowania, które ściśle wiążą organy podatkowe i określają sposób ich działania.Skierowane przede wszystkim do organów podatkowych. a)minimalizacji jednostkowego ciężaru podatkowego-przedmiotem opodatkowania powinny być możliwie wszystkie stany faktyczne lub prawne, z którymi wiąże się powstanie obowiązku podatkowego.b)zasada jednokrotności opodatkowania-dany przedmiot opodatkowania powinien rodzić tylko jedno zobowiązanie podatkowe(wyjątki! opodatkowanie akcyzą niektórych czynności jak import, który jest opodatkowany powszechnym podatkiem obrotowym).c)zasada jednokrotności przywileju podatkowego-dany stan faktyczny lub prawny powinien rodzić co najwyżej jedną ulgę lub przywilej podatkowy,niedopuszczenie do powstawania enklaw podatkowych.

Elementy konstrukcyjne podatku-Elementy stałe-1.podatnik,organ podatkowy (podmioty)-z jednej str.związki publicznoprawne uprawnione z tytułu podatku reprezentowane przez właściwe organy, a z drugiej str.podatnicy i inne podmioty,podmiotami oprucz podatników są w szczególności-płatnicy,inkasenci,następcy prawni podatników, oraz osoby trzcie.2.przedmiot podatku-to od czego podatek jest płacony są to określone sytacje faktyczne lub prawne z zaisnieniem których przepisy prawa wiążą obowiązek zapłatę podatku przez podmioty które w takich sytuacjach się znalazły.3.podstawa opodatkowania-to ilościowo lub wartościowo ujęty przedmiot podatku.Ujęcie ilościowe to wyrażnienie w jednostkach miary, ujęcie wartościowe to wyrażenie przedmiotu opodatkowania w jednostkach pieniężnych.Ustalanie opodatkowania jest w zasadzie niezbędne do ustalenia wysokości świadczenia podatkowego.4.stawki podatkowe-okresla stosunek między podstawą opodatkowania a obliczonym świadczeniem. Wystepują cztery rodzaje stawek podatkowych:a)proporcjonalna-stawka, w której kwota podatku maleją bądź wzrasta proporcjonalnie do spadków lub wzrostów podstawy opodatkowania;b)progresywna-stawka, w której wartość podatku wzrasta szybciej niż podstawa opodatkowania;c)regresywna-stawka, w której podatek maleje kiedy podstawa opodatkowania rośnie. przeciwność stawki progresywnej;d)degresywna-wartośc świadczenie wzrasta w miarę wzrostu najmniejszych podstaw opodatkowania, ale przy pewnym, niskim, poziomie świadczenia podatkowego osiąga stałą wysokość, zmieniając sie ze wzrastającego w proporcjonalne. ten typ stawki jest połączeniem stawki progresywnej i proporcjonalnej. . Elementy incydentalne- zwolnienia,ulgi, zniżki podatkowe.Zwolnienie podatkowe polega na ograniczeniu przedmiotowego bądź podmiotowego zakresu opodatkowania.Ulga podatkowa polega na obniżeniu obciążenia podatkowego w razie zaistnienia określonej sytacji.Mogą mieć charakter przedmiotowy, podmotowy bądź mieszany.

Stosunek podatkowy-pewna wiez miedzy adresatem prawa podatkowego a panstwem. Relacja oparta na przepisach prawa o charakterze prawnym na mocy ktorej jednej z podmiotow (podmiot bierny) ma okreslone obowiazki z ktorymi powiazane sa uprawnienia drugiego podmiotu (podmiotu czynnego)

Strony stosunku podatkowego-1.Podatnik-os.fiz.pr. lub jednostka org.nie mająca os.pr.która podlega na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.Odpowiada na ciążący na nim podatek całym swoim majątkiem.2.Płatnik-os.fiz.pr.lub jednostka org.nie mjąca os.pr.która obowiązana jest do obliczenia i pobrania podatku od podatnika,a następnie wpłaceniu go we właściwym terminie organowi podatkowemu.Odpowiada całym swoim majątkiem za niepobranie podatku od podatnika lub pobranie go w wysokości niższej od należnej oraz za niewpłacenie go w terminie.3.Inkasent-os.fiz.pr.lub jednostka org.nie mająca os.pr która obowiązana jest do pobrania podatku od podatnika,a następnie wpłacenie go we właściwym terminie,odpowiada całym swoim majątkiem za pobrane a nie wpłacone podatki.

Obowiązek podatkowy-wynikająca wyłącznie z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.Każda ustawa podatkowa odrębnie, właściwie dla podatku, który reguluje ustala zdarzenie lub zdarzenia, które powodują powstanie obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy konkretyzuje się w zobowiązaniu podatkowym, którego jest źródłem.

Zobowiązanie podatkowe-wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwawojewództwapowiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego obowiązku lub z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. Zobowiązanie podatkowe jest stosunkiem zobowiązaniowym powstałym wyłącznie na gruncie przepisów prawa podatkowego, odmiennie kształtowanym od zobowiązań cywilnych, mimo występowania istotnych podobieństw. Określenie konkretnego momentu powstania zobowiązania podatkowego, z dokładnością co do dnia, ma zasadnicze znaczenie przy ustalaniu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich.Podstawową formą realizacji zobowiązania podatkowego jest zapłata podatku przez podatnika. Zobowiązanie podatkowe wówczas wygasa. Zobowiązanie podatkowe wygasa również na skutek wystąpienia innych zdarzeń.Są to:pobranie podatku przez płatnika lub inkasenta;zaniechanie poboru, przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych z podatnika na organ podatkowy na podstawie umowy,przejęcie własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym, umorzenie zaległości,przedawnienie zobowiązania podatkowego.zwolnienia z obowiązku zapłaty.Zabezpieczenie wykonania zobowiązania-następuje w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w adm.Może zostać zabezpieczone na majątku podatnika, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także na majątku wspólnym.Duże znaczenie dla zabezpieczenia interesów podmiotów uprawnionych z tytułu zobowiązań podatkowych ma przysługująca im hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomościach podatnika oraz innych prawach mogących być przedmiotem hipoteki.Zabezpiecznie może nastąpić także poprzez przyjęcie przez organ podatkowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Postępowanie podatkowe-Zasady-1.zasada praworządności.2. Zasada zaufania do organów podatkowych 3. Zasada informacji prawnej zobowiązuje organy do udzielania niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem postępowania.4. Zasada prawdy obiektywnej (materialnej) wymaga od organów podatkowych, by w toku postępowania podejmowały wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy.5.Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu.6.Zasada przekonywania stron.7. Zasada pisemności wymaga formy pisemnej do załatwiania spraw podatkowych.8.Zasada dwuinstancyjności przyznaje stronie prawo dwukrotnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy.9.Zasada szybkości i prostoty postępowania

Termin załatwienia : co do zasady- niezwłocznie- sprawy niewymagające przeprowadzenie postępowania wyjasniajacego.I instancja -1 miesiąc- licząc od dnia wszczęcia postępowania 2 miesiące- sprawy szczególnie skomplikowane.II instancja -2 miesiące- od dnia otrzymania odwołania przez organ podatkowy


Środki Zaskarżania-Zwyczajne-1.Odwołanie-strona może je wnieść co do zasady za pośrednictwem organu pierwszej instancji od decyzji w terminie 14 dni od dnia dostarczenia. Właściwy do rozpoznawania odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia. Powinno zawierać zarzuty prawne przeciw decyzji, określać istotę, zakres zadania oraz wskazywać dowody organ podatkowy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się chyba ze zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny.

2.Zażalenie- Na wydane w toku postępowania postanowienie służy zażalenie, gdy ustawa tak stanowi.Wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia: postanowienia stronie;zawiadomienia, o którym mowa w art. 103 § 1. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ podatkowy, który wydał postanowienie, może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek strony, wstrzymać jego wykonanie.

Środki nadzwyczajne-1.Skarga o stwierdzenie nieważności- stwierdzenie nieważności decyzji art. 247Stosowane jeżeli ostateczna decyzja zawiera poważne wady merytoryczne o charakterze materialno-prawnym np.a)wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa.b)skierowanie decyzji do osoby nie będącej strona w sprawie.c)wydanie decyzji bez podstawy prawnej.2.Wznowienie postepowania- umożliwia wyeliminowanie z obrotu prawnego ostatecznych decyzji ograniczonych wadliwości ze względu na ujawnienie lub wystąpienie określonych okoliczności faktycznych np. fałszywe dowody,decyzja wydana została w wyniku przestępstwa;decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu.3.Zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej-może jej dokonać z urzędu lub na wniosek strony organ, który wydal decyzje, jeżeli przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes podatnika dotyczy:a)decyzji na mocy której strona nie nabyła prawa,zgoda strony nie jest wymagana.b)decyzji na mocy której strona nabyła prawa,wymagana jest zgoda strony.4.Wygaśniecie decyzji-służy usunięciu z obrotu prawnego decyzji, które stały się zbędne ze względu na zmianę w stanie prawnym bezczynności adresatów tych decyzji albo inne okoliczności

System bankowy-ogół instytucji bankowych oraz norm prawnych, ustalających organizację, zakres i zasady działania banków. Rozwój systemu bankowego zależy od rozwoju gospodarczego kraju,instytucji finansowych, przyjętych rozwiązań prawnych oraz tradycji przeprowadzania i rozliczania transakcji handlowych. Powstanie systemu bankowego zdeterminowane jest utworzeniem dwupoziomowego układu bankowego z bankiem centralnym, jako szczeblem pierwszym oraz bankami komercyjnymi, stanowiącymi drugi poziom tego systemu.System składa się z 3 podstawowych elementów:a)instytucji bankowych(bank centralny,banki komercyjne)b) wzajemnych powiązań między nimi a otoczeniem,c)infrastruktury prawnej regulującej działalność tych instytucji

Podmioty systemu bankowego-W polskim systemie bankowym, podobnie jak w innych systemach bankowych,charakterystycznych dla gospodarki rynkowej, wyodrębnia się dwa szczeble:1.bank centralny,2.banki komercyjne.Podstawowymi elementami systemu bankowego w naszym kraju są, zatem:a)Narodowy Bank Polski, będącym bankiem centralnym,b)Komisja Nadzoru Bankowego,c)Bankowy Fundusz Gwarancyjny,d)sektor bankowy obejmujący banki komercyjne i banki spółdzielcze.

Polski bank centralny-Narodowy Bank Polski-jest bankiem państwowym i pełni podstawową rolę w naszym systemie bankowym, realizując 3istotne funkcje:1.banku emisyjnego. NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce. 2.banku banków.NBP pełni w stosunku do banków funkcje regulacyjne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego. Organizuje system rozliczeń pieniężnych, prowadzi bieżące rozrachunki międzybankowe i aktywnie uczestniczy w międzybankowym rynku pieniężnym. NBP jest odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo całego systemu bankowego.3.banku gospodarki narodowej. Centralny bank państwa.NBP prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwowych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz realizuje ich zlecenia płatnicze.

Organami Narodowego Banku Polskiego-1.Prezes NBP-powoływany jest przez Sejm, na wniosek Prezydenta RP, na 6letnią kadencję. Prezes NBP przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej, Zarządowi NBP oraz Komisji Nadzoru Bankowego.Jest przełożonym wszystkich pracowników NBP oraz reprezentuje NBP na zewnątrz. Reprezentuje interesy RP w międzynarodowych instytucjach bankowych i finansowych. Prezes NBP może uczestniczyć w posiedzeniach Sejmu i RM. Ponosi odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu.2.Rada Polityki Pieniężnej-kształtuje politykę pieniężną oraz określa sposoby jej realizacji, w tym zwłaszcza wysokość stóp procentowych NBP oraz stopy rezerw obowiązkowych banków komercyjnych i wysokość jej oprocentowania, a także ustala zasady operacji otwartego rynku. Składa się z przewodniczącego(prezes NBP)oraz 9członków, powoływanych

na 6 letnią kadencję w równych częściach składu przez Prezydenta, Sejm i Senat 3.Zarząd NBP-kieruje działalnością NBP. W jego skład wchodzi prezes oraz 6-8członków, w tym 2 wiceprezesów. Członków powołuje i odwołuje prezydent na wniosek prezesa NBP. Jego podstawowym zadaniem jest realizacja uchwał Rady Polityki Pieniężnej, uchwalanie i realizowanie planu działalności NBP oraz wykonywanie zatwierdzonego przez Radę planu finansowego, a także realizacja zadań z zakresu polityki kursowej i systemu płatniczego.

Banki komercyjne-Są instytucją, kontrolowaną przez organy nadzoru bankowego, które zajmują się pośrednictwem między oszczędzającymi a inwestorami,przyjmując depozyty od ludności,które następnie przeznacza na płynne,obwarowane

określonym ryzykiem kredyty. Istotą działalności banku jest, zatem przyjmowanie środków pieniężnych, które podlegają zwrotowi oraz udzielanie pożyczek i kredytów na własny rachunek. We współczesnym systemie bankowym, bank komercyjny jest

przedsiębiorstwem, którego przedmiotem działalności jest obrót pieniądza. W warunkach ,gospodarki rynkowej banki muszą realizować dwa główne cele:1.dążenie do maksymalizacji zysku.2.zapewnienie bezpieczeństwa środków deponentów.

Funkcje-1.F.kredytowa banku komercyjnego urzeczywistnia się poprzez udzielanie osobom fizycznym i prawnym pożyczek i kredytów.2.F.pieniężna realizowania jest dzięki tworzeniu przez banki komercyjne zdecentralizowanego pieniądza bankowego. 3.F.lokacyjna banku komercyjnego realizowana jest poprzez przyjmowanie i lokalizowanie pieniądza rezerwowego i oszczędnościowego.

Bank krajowy-Prawodawca określając termin „banku krajowego” ograniczył się jedynie do stwierdzenia, iż banki te swą siedzibę posiadają na terenie Polski. Z tego sformułowania wynika, iż banki takie winny być tworzone zgodnie z obowiązującym prawodawstwem polskim oraz powinny w taki sam sposób prowadzić działalność bankową.Bank krajowy może utworzyć na terytorium innego państwa niż RP oddział i wykonywać poprzez niego czynności, na jakie uzyskał zezwolenie w trybie art. 34 ust. 1

Bank zagraniczny-jest to jednostka banku, której siedziba nie znajduje się na terytorium Polski. Bank zagraniczny może prowadzić działalność bankową, w zakresie uzyskanego zezwolenia, na terenie Polski poprzez swój odział. Jednostka organizacyjna banku zagranicznego traktowana jest przez przepisy prawa krajowego za bank krajowy. Bank zagraniczny może także otwierać w Polsce przedstawicielstwa.

Instytucja finansowa-instytucja finansowa to podmiot niebędący bankiem ani instytucją kredytową, którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie:a) nabywania i zbywania udziałów lub akcji,b) udzielania pożyczek ze środków własnych,c) udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu,d) świadczenia usług w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności,e) świadczenia usług związanych z transferem środków pieniężnych,itd

Instytucja kredytowa  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna