Decyzja wspólnego komitetu eog nr 82/97 z dnia 12 listopada 1997 r zmieniająca załącznik VI (zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia eogPobieranie 0,58 Mb.
Strona1/7
Data25.02.2019
Rozmiar0,58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 82/97
z dnia 12 listopada 1997 r.
zmieniająca załącznik VI (zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,


uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem wprowadzającym poprawki do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98,
a także mając na uwadze co następuje:
załącznik VI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 2/971;
do Porozumienia mają być włączone zmiany do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r., rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemu zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, do osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie2, do rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/713 oraz do niektórych decyzji Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących w rozdziale IV pkt A załącznika I do Aktu dotyczących warunków przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji oraz dostosowań w Traktatach, na podstawie których utworzona została Unia Europejska4;
do celów przejrzystości niezbędne jest uaktualnienie w całości załącznika VI, w tym celu, jednolity tekst powinien zawierać nie tylko sekcje zmienione z datą wejścia w życie niniejszej decyzji, ale także sekcje, które zostały uprzednio zmienione oraz sekcje niezmienione;
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Tekst załącznika VI do Porozumienia zastępuje się tekstem załączonym do niniejszej decyzji.
Artykuł 2

Teksty dostosowań do rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i nr 574/72 i do decyzji Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących nr 117, nr 118, nr 135, nr 136 i nr 150 w rozdziale IV pkt A załącznika I do Aktu dotyczące warunków przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań w Traktatach na podstawie których utworzona została Unia Europejska w językach islandzkim i norweskim, które są załączone do odnośnych wersji językowych niniejszej decyzji, są autentyczne.Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 13 listopada 1997 r., pod warunkiem, że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały przesłane do Wspólnego Komitetu EOG.
Artykuł 4
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 listopada 1997 r..
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
E. BULL

PrzewodniczącyZAŁĄCZNIK VI

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

WSTĘP
W przypadku, gdy akty określone w niniejszym Załączniku zawierają pojęcia lub odnoszą się do procedur specyficznych dla wspólnotowego porządku prawnego, takich jak:


- preambuły;
- adresaci aktów Wspólnoty;
- odniesienia do terytoriów lub języków WE;
- odniesienia do praw i obowiązków Państw Członkowskich WE, ich podmiotów publicznych, przedsiębiorstw lub osób fizycznych i ich wzajemnych związków; i
- odniesienia do procedur powiadamiania i notyfikacji;
stosuje się protokół 1 w sprawie zmian poziomych , o ile nie jest przewidziane inaczej w niniejszym Załączniku.
ZMIANY SEKTOROWE
I. Dla celów niniejszego załącznika i bez względu na postanowienia Protokołu 1, wyrażenie „Państwo Członkowskie” zawarte w odnośnych aktach należy rozumieć, iż oprócz znaczenia w odnośnych aktach WE, obejmuje również Islandię, Lichtenstein i Norwegię.
II. Przy stosowaniu postanowień aktów określonych w niniejszym Załączniku dla celów niniejszego Porozumienia, prawa i obowiązki nadane Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. zabezpieczenia społecznego pracowników - migrujących przy Komisji WE oraz prawa i obowiązki nadane Komisji Obrachunkowej przy wyżej wymienionej Komisji Administracyjnej podjęte są, zgodnie z postanowieniami części VII Porozumienia, przez Wspólny Komitet EOG.
ODNOŚNE AKTY
1. 371 R 1408: rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie zastosowania systemu zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, do osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie,
uaktualnione przez:
- 383 R 2001: rozporządzenie Rady (EWG) nr 2001/83 z dnia 2 czerwca 1983 r. (Dz.U. L 230 z 22.08.1983, str. 6),
a następnie zmienione:
- 385 R 1660: rozporządzenie Rady (EWG) nr 1660/85 z dnia 13 czerwca r. 1985 r. (Dz.U. L 160 z 20.06.1985, str. 1),
- 385 R 1661: rozporządzenie Rady (EWG) nr 1661/85 z dnia 13 czerwca 1985 r. (Dz.U. L 160 z 20.06.1985, str. 7),
- 1 85 I: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach - przystąpienia do Wspólnot Europejskich Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej (Dz.U. L 302 z 15.11.1985, str. 170),
- 386 R 3811: rozporządzenie Rady (EWG) nr 3811/86 z dnia 11 grudnia 1986 r. (Dz.U. L 355 z 16.12.1986, str. 5),
- 389 R 1305: rozporządzenie Rady (EWG) nr 1305/89 z dnia 11 maja 1989 r. (Dz.U. L 131 z 13.05.1989, str. 1),
- 389 R 2332: rozporządzenie Rady (EWG) nr 2332/89 z dnia 18 lipca 1989 (Dz.U. L 224 z 2.08.1989, str. 1),
- 389 R 3427: rozporządzenie Rady (EWG) nr 3427/89 z dnia 30 października 1989 r. (Dz.U. L 331 z 16.11.1989, str. 1),
- 391 R 2195: rozporządzenie Rady (EWG) nr 2195/91 z dnia 25 czerwca 1991 r. (Dz.U. L 206 z 29.7.1991, str. 2),
- 392 R 1247: rozporządzenie Rady (EWG) nr 1247/92 z dnia 30 kwietnia 1992 r. (Dz.U. L 136 z 19.05.1992, str. 1),
- 392 R 1248: rozporządzenie Rady (EWG) nr 1248/92 z dnia 30 kwietnia 1992 r. (Dz.U. L 136 z 19.05.1992, str. 7),
- 392 R 1249: rozporządzenie Rady (EWG) nr 1249/92 z dnia 30 kwietnia 1992 r. (Dz.U. L 136 z 19.05.1992, str. 28),
- 393 R 1945: rozporządzenie Rady (EWG) nr 1945/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. (Dz.U. L 181 z 23.07.1993, str. 1),
- 1 94 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań w raktatach, na podstawie których utworzona została Unia Europejska (Dz.U. C 241, 29.08.1994, str. 21 skorygowane przez Dz.U. L 1 z 1.01.1995, str. 1),
- 395 R 3095: rozporządzenie Rady (WE) nr 3095/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. (Dz.U. L 335 z 30.12.1995, str. 1),
- 395 R 3096: rozporządzenie Rady (WE) nr 3096/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. (Dz.U. L 335 z 30.12.1995, str. 10).
Do celów niniejszego Porozumienia, postanowienia rozporządzenia, stosuje się z następującymi zmianami:
a) nie ma zastosowania akapit trzeci art. 1 lit. j);
b) w odniesieniu do świadczeń emerytalnych oraz świadczeń dla pozostającego przy życiu członka rodziny, art. 49 stosuje się z mocą od 1 stycznia 1994 r.;
c) w art. 88, wyrazy „art. 106 Traktatu” zastępuje się wyrazami „art. 41 Porozumienia EOG”;
d) nie ma zastosowania art. 94 ust. 9;
e) nie ma zastosowania art. 95b;
f) nie ma zastosowania art. 96;
g) nie ma zastosowania art. 100;
h) do załącznika I(I) dodaje się:
„P. ISLANDIA
Jakakolwiek osoba pracująca w charakterze pracownika najemnego lub osoba pracująca na własny rachunek w rozumieniu przepisów odnoszących się do ubezpieczeń od wypadków przy pracy w Akcie o Zabezpieczeniu Społecznym uznana będzie odpowiednio jako pracownik najemny lub pracujący na własny rachunek w rozumieniu art. 1 lit. a), (ii) rozporządzenia.  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna