Decyzja rady z dnia 26 kwietnia 1999 r w sprawie podpisania przez Wspólnotę Europejską Porozumienia w sprawie międzynarodowego programu ochrony delfinówPobieranie 242,15 Kb.
Strona1/6
Data18.06.2018
Rozmiar242,15 Kb.
  1   2   3   4   5   6

DECYZJA RADY
z dnia 26 kwietnia 1999 r.
w sprawie podpisania przez Wspólnotę Europejską Porozumienia w sprawie międzynarodowego programu ochrony delfinów
(1999/337/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 43 wraz z art. 228 ust. 2 zdanie pierwsze i ust. 3 akapit pierwszy,
uwzględniając wniosek Komisji,
a także mając na uwadze, co następuje:


  1. Wspólnota upoważniona jest do podejmowania środków ochrony i gospodarowania zasobami połowowymi oraz do zawierania umów z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi;
  1. Wspólnota jest Umawiającą się Stroną Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, która wymaga od wszystkich członków społeczności międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony i gospodarowania zasobami biologicznymi mórz;
  1. Wspólnota podpisała Porozumienie w sprawie implementacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszące się do osiadłych i daleko migrujących stad ryb;
  1. na 35 konferencji międzyrządowej w sprawie ochrony tuńczyków i delfinów na Wschodnim Oceanie Spokojnym, w lutym 1998 r., przyjęto Porozumienie w sprawie międzynarodowego programu ochrony delfinów;
  1. cele Porozumienia obejmują postępujące zmniejszenie przypadkowej śmiertelności delfinów w związku z połowami tuńczyków, okrężnicami na Wschodnim Oceanie Spokojnym do poziomu zbliżonego do zera, poprzez określanie limitów rocznych oraz długoterminowe trwałe zachowanie stad tuńczyków na obszarze objętym Porozumieniem;
  1. rybacy Wspólnoty poławiają tuńczyki na obszarze objętym Porozumieniem, w interesie Wspólnoty leży zatem odgrywanie efektywnej roli w realizacji Porozumienia; na mocy art. XIV Porozumienia, Międzyamerykańska Komisja ds. tuńczyków tropikalnych (MAKTT) pełni integralną rolę w koordynowaniu realizacji Porozumienia, a zatem wiele środków w tym celu zostanie przyjętych w ramach MAKTT; dlatego konieczne jest równoczesne przystąpienie Wspólnoty do Porozumienia i do MAKTT;
  1. Porozumienie otwarte jest do podpisu w Waszyngtonie od dnia 15 maja 1998 r. do dnia 14 maja 1999 r. przez państwa mające linię brzegową graniczącą z obszarem objętym Porozumieniem i przez państwa lub regionalne organizacje integracji gospodarczej będące członkami MAKTT, lub których statki poławiają tuńczyki na obszarze objętym Porozumieniem w czasie, kiedy Porozumienie otwarte jest do podpisu;
  1. podpisanie Porozumienia jest pierwszym krokiem na drodze do jego późniejszego zaaprobowania przez Wspólnotę zgodnie z odpowiednimi procedurami Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:Artykuł 1

Wspólnota Europejska podpisuje Porozumienie w sprawie międzynarodowego programu ochrony delfinów, z zastrzeżeniem jego zatwierdzenia.


Tekst Porozumienia dołączony jest do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby umocowanej do podpisania Porozumienia w imieniu Wspólnoty.


Sporządzono w Luksemburgu, dnia 26 kwietnia 1999 r.W imieniu Rady

J. FISCHER


Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK
POROZUMIENIE
w sprawie międzynarodowego programu ochrony delfinów

PREAMBUŁA

STRONY NINIEJSZEGO POROZUMIENIA,


ŚWIADOME FAKTU, że zgodnie z odnośnymi przepisami prawa międzynarodowego, odzwierciedlonymi w Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (KNZPM) z 1982 roku, wszystkie państwa mają obowiązek współpracy z innymi państwami i podejmowania takich środków, jakie okażą się konieczne dla zachowania i gospodarki żywymi zasobami mórz;
ZAINSPIROWANE zasadami zawartymi w deklaracji z Rio w sprawie środowiska i rozwoju z 1992 roku, jak również chęcią realizacji zasad i standardów Kodeksu postępowania odpowiedzialnego rybołówstwa przyjętego przez konferencję FAO w 1995 roku;
PODKREŚLAJĄC polityczną wolę społeczności międzynarodowej przyczynienia się do wzrostu skuteczności środków ochrony i gospodarki zasobami w rybołówstwie poprzez Porozumienie wspierające przestrzeganie międzynarodowych środków ochrony i gospodarowania przez statki rybackie na otwartych morzach, przyjęte przez Konferencję FAO w 1993 roku;
UWZGLĘDNIAJĄC, że 50 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, na mocy rezolucji A/RES/50/24, przyjęło Porozumienie w sprawie wdrożenia przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza z dnia 10 grudnia 1982 roku, odnoszące się osiadłych i daleko migrujących stad ryb (zwane dalej „Porozumieniem Narodów Zjednoczonych w sprawie osiadłych i daleko migrujących stad ryb”);
POTWIERDZAJĄC zobowiązania ustalone w Porozumieniu z La Jolla z 1992 roku i deklaracji z Panamy z 1995 roku;
PODKREŚLAJĄC cele polegające na wyeliminowaniu śmiertelności delfinów w połowach tuńczyków okrężnicą oraz poszukiwania prawidłowych z punktu widzenia ekologii sposobów połowów dużych tuńczyków żółtopłetwych nie w połączeniu z delfinami;
UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie połowów tuńczyków jako źródła pokarmu i dochodów ludności Stron oraz fakt, że środki ochrony i gospodarki muszą uwzględniać te potrzeby jak również liczyć się z ich gospodarczym i społecznym wpływem;
UZNAJĄC istotne zmniejszenie śmiertelności delfinów osiągnięte poprzez Porozumienie z La Jolla;
PRZEKONANE, że dowody naukowe wykazują, że technika połowu tuńczyków w połączeniu z delfinami, zgodnie z procedurami i postanowieniami ustalonymi w Porozumieniu z La Jolla i odzwierciedlonymi w deklaracji z Panamy, stworzyła skuteczną metodę ochrony delfinów i racjonalnego wykorzystywania zasobów tuńczyków na Wschodnim Oceanie Spokojnym;
POTWIERDZAJĄC, że współpraca wielostronna stanowi najskuteczniejszy środek osiągania celu ochrony i trwałego wykorzystywania żywych zasobów morza;
ZAANGAŻOWANE w sprawę zapewnienia trwałości zasobów tuńczyków na Wschodnim Oceanie Spokojnym i postępującego zmniejszania przypadkowej śmiertelności delfinów w połowach tuńczyków na Wschodnim Oceanie Spokojnym do poziomu bliskiego zeru; w sprawę unikania, zmniejszania i minimalizowania przypadkowego łowienia i wyrzucania młodych tuńczyków oraz przypadkowego łowienia innych gatunków, niebędących celem połowu, przy uwzględnieniu zależności między gatunkami w ekosystemie,
UZGADNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł I
Definicje

Do celów niniejszego Porozumienia:


1. „tuńczyk” oznacza gatunek z podrzędu Scombroidei (Klawe, 1980), z wyjątkiem rodzaju Scomber;
2. „delfiny” oznaczają gatunki z rodziny Delphinidae związane z połowami tuńczyków żółtopłetwych na obszarze Porozumienia;
3. „statek” oznacza statek poławiający tuńczyki okrężnicą;
4. „Strony” oznaczają państwa lub regionalne organizacje integracji gospodarczej, które zgodziły się na przyjęcie zobowiązań w ramach niniejszego Porozumienia i dla których niniejsze Porozumienie ma moc obowiązującą;
5. „regionalna organizacja integracji gospodarczej” oznacza regionalną organizację integracji gospodarczej, na rzecz której Państwa Członkowskie przekazały kompetencję w sprawach objętych niniejszym Porozumieniem, w tym prawo do podejmowania decyzji wiążących Państwa Członkowskie w zakresie tych spraw;
6. „MAKTT” oznacza Międzyamerykańską Komisję ds. tuńczyków tropikalnych;
7. „Porozumienie z La Jolla „ oznacza instrument przyjęty na spotkaniu międzyrządowym, które miało miejsce w czerwcu 1992 roku;
8. „międzynarodowy program ochrony delfinów” oznacza program międzynarodowy ustanowiony na mocy niniejszego Porozumienia, oparty na Porozumieniu z La Jolla, sformalizowany, zmodyfikowany i wzmocniony na mocy deklaracji z Panamy;
9. „program obserwatorów pokładowych” oznacza program określony w załączniku II;
10. „deklaracja z Panamy” oznacza deklarację podpisaną w Panama City, Republika Panamy w dniu 4 października 1995 roku;
11. „Dyrektor” oznacza dyrektora badań MAKTT.
Artykuł II
Cele
Celami Porozumienia są:
1. postępujące zmniejszanie przypadkowej śmiertelności delfinów w połowach tuńczyków okrężnicami na obszarze Porozumienia do poziomu zbliżonego do zera, poprzez określanie limitów rocznych;
2. poszukiwanie prawidłowych z punktu widzenia ekologii metod połowu dużych tuńczyków żółtopłetwych nie w połączeniu z delfinami, w celu wyeliminowania śmiertelności delfinów w tych połowach oraz;
3. zapewnienie długoterminowego trwałego zachowania zasobów tuńczyków na obszarze objętym Porozumieniem, jak również żywych zasobów związanych z tymi połowami, z uwzględnieniem współzależności między gatunkami w ekosystemie, ze szczególnym naciskiem na m. in. unikanie, zmniejszanie i minimalizowanie przyłowów i wyrzucania młodych tuńczyków i gatunków nie będących celem połowu.
Artykuł III  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna