Decyzja Parlamentu Europejskiego I RadyPobieranie 183,24 Kb.
Strona1/5
Data11.12.2017
Rozmiar183,24 Kb.
  1   2   3   4   5


DECYZJA NR 253/2000/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 24 stycznia 2000 r.
ustanawiająca drugi etap wspólnotowego programu działań w dziedzinie edukacji „Socrates”

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 149 i 150,
uwzględniając wniosek Komisji1,
uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno - Społecznego2,
uwzględniając opinię Komitetu Regionów3,
stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu4,
w świetle wspólnego projektu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy dnia 10 listopada 1999 r.,
a także mając na uwadze, co następuje:


 1. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską przewiduje, że działania Wspólnoty przyczyniają się, między innymi, do rozwoju edukacji i szkolenia wysokiej jakości; środki w ramach niniejszego programu powinny wspierać europejski wymiar edukacji oraz przyczyniać się do rozwoju edukacji wysokiej jakości, mając na celu zachęcanie do nauki przez całe życie;
 1. decyzją nr 819/95/WE, Parlament Europejski i Rada ustanowili wspólnotowy program działań „Socrates”5;
 1. Rada Europejska na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie zatrudnienia, które odbyło się w Luksemburgu w dniach 20 oraz 21 listopad 1997 r., uznała, iż nauka przez całe życie i szkolenie mogą stanowić istotny wkład w polityki zatrudnienia Państw Członkowskich, w celu zwiększenia zdolności zatrudnienia, zdolności dostosowywania się, kultury przedsiębiorczości oraz wspierania równych szans;
 1. Komisja, w swoim komunikacie „Ku Europie Wiedzy”, zawarła wytyczne dla stworzenia otwartego i dynamicznego europejskiego obszaru edukacji, w którym możliwe byłoby osiągnięcie celu nauki przez całe życie oraz szkolenia;
 1. w swojej Białej Księdze „Nauczanie i uczenie się - ku społeczeństwu kognitywnemu”, Komisja stwierdziła, iż pojawienie się społeczeństwa kognitywnego pociąga za sobą wspieranie zdobywania wiedzy; w tym celu należy zwiększać motywację do nauki przy każdej okazji. Komisja, w swojej Zielonej Księdze „Nauczanie, szkolenie, badania: przeszkody na drodze do mobilności transnarodowej” uwydatniła korzyści wynikające z mobilności dla osób oraz konkurencyjności w Unii Europejskiej;
 1. celem Komisji, zgodnie z życzeniem Parlamentu Europejskiego, jest osiągnięcie stopy udziału około 10% szkół w ramach programu „Comenius” oraz około 10% udziału uczniów w mobilności w ramach programu „Erasmus”;
 1. istnieje potrzeba wspierania aktywnego obywatelstwa oraz podejmowania walki z pozostawaniem poza obrębem społeczeństwa we wszystkich formach, w tym z rasizmem oraz ksenofobią; szczególna uwaga powinna zostać zwrócona na wspieranie równości, umacnianie równych szans dla kobiet i mężczyzn oraz osób o szczególnych potrzebach;
 1. Parlament Europejski oraz Rada, w decyzji w sprawie młodzieży oraz Rada w decyzji 1999/382/WE w sprawie szkolenia6, ustanowili wspólnotowy program działań w odniesieniu do młodzieży oraz w zakresie szkolenia, który przyczynia się wraz z programem „Socrates” do promowania Europy wiedzy;
 1. w celu wzmocnienia wartości dodanej działania wspólnotowego niezbędne jest, aby Komisja we współpracy z Państwami Członkowskimi zapewniła, na wszystkich poziomach, spójność oraz komplementarność między działaniami zrealizowanymi w ramach niniejszej decyzji i innymi odpowiednimi politykami, instrumentami i działaniami wspólnotowymi;
 1. niezbędne jest zapewnienie możliwości organizowania wspólnych działań obejmujących program Socrates i inne programy lub działania wspólnotowe o wymiarze edukacyjnym, wspierając w ten sposób synergię oraz wzmacniając wartość dodaną działania wspólnotowego;
 1. Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG) przewiduje rozszerzoną współpracę w dziedzinie kształcenia, szkolenia oraz młodzieży między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Państwami Członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu biorącymi udział w Europejskim Obszarze Gospodarczym (państwa EFTA/EOG) z drugiej strony;
 1. należy przewidzieć otwarcie niniejszego programu na uczestnictwo państw stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej, zgodnie z warunkami ustalonymi w Układach Europejskich, w ich protokołach dodatkowych oraz w odpowiednich decyzjach Rad Stowarzyszenia. W przypadku Cypru udział ten finansowany jest z dodatkowych środków zgodnie z procedurami, które mają zostać uzgodnione z tym państwem, jak również w przypadku Malty i Turcji, udział ten finansowany jest z dodatkowych środków zgodnie z postanowieniami Traktatu;
 1. niniejszy program powinien być regularnie monitorowany oraz poddawany ocenie we współpracy miedzy Państwami Członkowskimi a Komisją w celu umożliwienia ponownego dostosowania, szczególnie w ramach priorytetów mających na celu wprowadzenie w życie środków; ocena powinna obejmować zewnętrzna ocenę, którą mają przeprowadzić niezależne, bezstronne organy;
 1. zgodnie z zasadami pomocniczości oraz proporcjonalności, określonymi w art. 5 Traktatu, ponieważ cele zaproponowanego działania dotyczące wkładu europejskiej współpracy w rozwój edukacji wysokiej jakości, nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie między innymi ze względu na potrzebę partnerstwa wielostronnego, wielostronnej mobilności oraz wymiany informacji na poziomie wspólnotowym, mogą one z tego względu być lepiej osiągane na poziomie wspólnotowym ze względu na transnarodowy wymiar działań i środków wspólnotowych. Niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tych celów;
 1. ulepszenie europejskiego systemu transferu punktów ECTS jest skutecznym środkiem zapewnienia, iż mobilność osiągnie w pełni swoje cele. Należy zachęcać uniwersytety biorące udział w programie do możliwie najszerszego wykorzystania systemu ECTS;
 1. niniejsza decyzja ustanawia na cały czas trwania programu ramy finansowe tworzące podstawowe odniesienie, w rozumieniu pkt. 33 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej 7;
 1. środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji przyjmuje się zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji 8,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna