Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachPobieranie 242,01 Kb.
Data01.04.2018
Rozmiar242,01 Kb.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

oraz

ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

PORADNIK

DLA

INWESTORA

Opracowanie na podstawie ogólnodostępnych informacji:
Piotr Wójcik

Inspektor ds. ekologii

Urzędu Miejskiego w Korfantowie

Spis treści:


I.Czym jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach? 2

II.Co to jest przedsięwzięcie? 2

III.Konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3

IV. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 4

V.Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej – schematy 5

VI. Kwalifikacja przedsięwzięć 7

VII.Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) 8

VIII.Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 8

IX.Organy współpracujące 10

X.Czym jest ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) 10

XI. Kiedy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływani na środowisko 10

XII.Udział społeczeństwa w postępowaniu 11

XIII.Wzory – wnioski, KIP 11

WZÓR NR 1 11

WNIOSEK 12

WZÓR NR 2 13

WNIOSEK 14

WZÓR NR 3 15

XIV.Przepisy 18
  1. Czym jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w skrócie decyzja środowiskowa) jest dokumentem, który określa warunki środowiskowe realizacji przedsięwzięcia. Mówiąc wprost określa warunki, pod względem środowiskowym, jakie muszą zostać spełnione aby dana inwestycja mogła zostać zrealizowana, jak najmniej szkodząc środowisku.

  1. Co to jest przedsięwzięcie?

Przedsięwzięcie jest to zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin.

Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty.  1. Konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydanie decyzji środowiskowej następuje zawsze przed uzyskaniem niżej wymienionych decyzji:   1. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji
    o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawanych na podstawie ustawy Prawo budowlane,

   2. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie ustawy
    Prawo budowlane,

   3. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy
    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

   4. koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż,
    na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych - wydawanej na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze,

   5. decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze,

   6. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wydawanego na podstawie ustawy Prawo wodne,

   7. decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności
    o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych - wydawanej na podstawie ustawy Ochrona przyrody,

   8. decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na podstawie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów,

   9. decyzji o zmianie lasu na użytek rolny - wydawanej na podstawie ustawy o lasach,

   10. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy
    o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

   11. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawy o transporcie kolejowym,

   12. decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady - wydawanej na podstawie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,

   13. decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie ustawy
    o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,

   14. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
    w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,

   15. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,

   16. decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawanej na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o ile jest to wymagane,

   17. decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy o odpadach wydobywczych,

18) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,

18a) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,

19) zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy Prawo atomowe,

20) decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie ustawy Prawo lotnicze,

21) zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy o odpadach.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy - Prawo budowlane.  1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja środowiskowa jest wydawana na wniosek inwestora. Po złożeniu wniosku zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przed złożeniem wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność lokalizacji planowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli taki plan został uchwalony.

Jeżeli planowana inwestycja nie będzie zgodna z planem zagospodarowania wtedy organ odmówi zgody na realizację przedsięwzięcia. W takim przypadku inwestor nie otrzyma wyżej wymienionych decyzji i inwestycja nie będzie mogła być realizowana.Składając wniosek inwestor powinien dołączyć do niego następujące dokumenty (obowiązkowe):

    • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport
     o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił
     o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

    • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;

    • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

    • w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

    • dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

    • dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej;

    • wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c;

    • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, która zgodnie z załącznikiem do ustawy
     o opłacie skarbowej wynosi 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Należy pamiętać, że brak wymaganych załączników spowoduje wydłużenie postępowania.


W przypadku braku któregokolwiek załącznika inwestor będzie wzywany do jego uzupełnienia.
Nie uzupełnienie w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek z załącznikami należy złożyć w trzech egzemplarzach.

Dodatkowo raport lub kartę informacyjną należy złożyć w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Trzeba również pamiętać, że jeżeli planowana inwestycja nie będzie wymieniona
w rozporządzeniu i dyrektywie oraz nie da się przyporządkować jej do wymienionych przedsięwzięć w katalogu to:

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

NIE BĘDZIE WYMAGANA

nawet w przypadku gdy na jej realizację będzie wymagane pozwolenie na budowę lub każda inna decyzja z wyżej wymienionych.


  1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej – schematy


Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko


+ pozostałe wymagane załączniki

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko  1. Kwalifikacja przedsięwzięć

Przedsięwzięcie zostaje zakwalifikowane do poszczególnej grupy na podstawie:    • Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

    • Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

    • Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Aby można było przedsięwzięcie zakwalifikować do przeprowadzenia procedury wydania decyzji środowiskowej muszą zostać spełnione jednocześnie następujące rzeczy: • na realizację planowanego przedsięwzięcia musi być wymagana decyzja określona
  w katalogu decyzji (patrz pkt III. Konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach),

 • przedsięwzięcie wpisuje się w rozporządzenie i/lub w Dyrektywę Rady  1. Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest to dokument, który powinien zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. Powinna charakteryzować przedsięwzięcie tak aby informacje zawarte w nim umożliwiły identyfikację inwestycji, jej zakres, podstawowe parametry.

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest wymagana w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jest to grupa przedsięwzięć określonych w §3 Rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w Aneksie II Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna być również złożona w przypadku gdy inwestor składa wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia zaliczanego do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zawartych w §2 w/w rozporządzenia oraz w Aneksie I Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG, ale tylko w przypadku gdy nie załącza raportu a we wniosku prosi o określenie zakresu raportu.

  1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport jest obligatoryjnie wymagany w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko czyli przedsięwzięć wymienionych w §2 w/w rozporządzenia oraz w Aneksie I Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG.

Raport może być wymagany również w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie zaliczane będzie do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w §3 rozporządzenia oraz w Aneksie II Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG ale tylko
w przypadku gdy w trakcie postępowania zostanie nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Raport powinien zawierać:

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

5) opis analizowanych wariantów, w tym:

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska

wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej określenie także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c) dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d,

f) bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej;

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a) istnienia przedsięwzięcia,

b) wykorzystywania zasobów środowiska,

c) emisji;

9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

a) określenie założeń do:

– ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,

– programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;

10a) dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy:

a) dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla,

b) wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla;

11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;

13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;

19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.  1. Organy współpracujące

W procesie wydawania decyzji środowiskowej przez wójta/burmistrza organami współpracującymi są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (w niektórych przypadkach Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny).


Organa te opiniują w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
i uzgadniają w trakcie oceny oddziaływania.  1. Czym jest ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ)

Ocena oddziaływania jest to proces który składa się z kilku elementów. Organ prowadzący postępowanie weryfikuje wniosek formalnie i merytorycznie. Następnie kwalifikuje dane przedsięwzięcie do konkretnej grupy przedsięwzięć.

Kolejnym etapem oceny jest zawiadomienie stron oraz społeczeństwa o tym, że będzie przeprowadzana ocena oddziaływania danego przedsięwzięcia.

Niezbędnym elementem oceny jest uzyskanie opinii i uzgodnień od organów współdziałających.

Po spełnieniu tych wszystkich warunków organ prowadzący postępowanie wydaje stosowne postanowienia oraz decyzję.

Po wydaniu decyzji informuje społeczeństwo o jej wydaniu.

Szczegółową analizę procedur przedstawiają wyżej pokazane schematy (patrz pkt V. Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej – schematy).


  1. Kiedy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływani na środowisko

Ocenie bezwzględnie podlegają przedsięwzięcia zaliczane do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w §2 w/w rozporządzenia oraz w Aneksie I Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG.

Ocenie również mogą podlegać przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w §3 rozporządzenia i Aneksie II Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG
w momencie gdy zostanie nałożony obowiązek na jej przeprowadzenie.

Obowiązek ten może nałożyć organ prowadzący postępowanie po zasięgnięciu opinii. Jednakże opinie dotyczące konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie są wiążące dla organu prowadzącego postępowanie. Jeżeli uzna on, że opinie te są zasadne wtedy nakłada postanowieniem obowiązek przeprowadzenia takiej oceny i określa zakres raportu po uzyskaniu stosownych uzgodnień, które to już są wiążące.

  1. Udział społeczeństwa w postępowaniu

Udział społeczeństwa następuje tylko w przypadku postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia, dla którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko.

Organ prowadzący postępowanie zapewnia społeczeństwu możliwość udziału
w podejmowaniu decyzji, podając do publicznej wiadomości informacje na dany temat. Zapewnia możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwość składania uwag i wniosków. Każdy chętny, który zechce wziąć udział w postępowaniu może składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni. Organ może również przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.

W przypadku przedsięwzięć dla których prowadzona jest ocena każdy obywatel jak


i organizacje ekologiczne mają prawo uczestniczyć w postępowaniu na każdym jego etapie.  1. Wzory – wnioski, KIP

WZÓR NR 1


............................................................................................................ …………………………………………………….

(imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data)


...............................................................................

(adres)
Burmistrz Korfantowa

................................................................... ul. Rynek 4

(nr telefonu kontaktowego) 48-317 Korfantów
...............................................................................

imię i nazwisko pełnomocnika


...............................................................................

(adres)
..................................................................

(nr telefonu kontaktowego)


WNIOSEK


O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) proszę o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………,

(nazwa inwestycji)które zgodnie z § ..… ust. … pkt …… Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (dla którego raport może być wymagany). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będzie niezbędna do uzyskania decyzji

..……………………………………………………………………………………………… (*1)

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie/ nie będzie* realizowane z udziałem środków unijnych

………………………………………………………………………………………………………

( z jakiego programu i priorytetu)


.................................................................................

(podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej, zgodnie

z załączonym do wniosku upoważnieniem lub pełnomocnictwem)
Załączniki:

1. karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;

2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren , na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

3. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

4. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, która zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U. z 2015 poz. 783 z późn. zm.) wynosi 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia. Z wyłączeniem organów administracji publicznej.

5. Upoważnienie i opłata skarbowa za upoważnienie. Z wyłączeniem organów administracji publicznej.

*1 – należy wskazać rodzaj decyzji o której mowa w art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

WZÓR NR 2


............................................................................................................ …………………………………………………….

(imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data)


...............................................................................

(adres)
Burmistrz Korfantowa

................................................................... ul. Rynek 4

(nr telefonu kontaktowego) 48-317 Korfantów
...............................................................................

imię i nazwisko pełnomocnika


...............................................................................

(adres)
..................................................................

(nr telefonu kontaktowego)

WNIOSEK


O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) proszę o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………,(nazwa inwestycji)

które zgodnie z § ..… ust. … pkt …… Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (dla którego raport może być wymagany). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będzie niezbędna do uzyskania decyzji

..……………………………………………………………………………………………… (*1)

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie/ nie będzie* realizowane z udziałem środków unijnych………………………………………………………………………………………………………

( z jakiego programu i priorytetu)


.................................................................................

(podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej, zgodnie

z załączonym do wniosku upoważnieniem lub pełnomocnictwem)
Załączniki:

1. karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;

2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren , na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

3. wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący
obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

4. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, która zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U. z 2015 poz. 783 z późn. zm.) wynosi 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia. Z wyłączeniem organów administracji publicznej.

5. Upoważnienie i opłata skarbowa za upoważnienie. Z wyłączeniem organów administracji publicznej.

*1 – należy wskazać rodzaj decyzji o której mowa w art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r Nr 199 poz. 1227)

*2 – dla przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust.1 w/w rozporządzenia zamiast karty informacyjnej przedsięwzięcia należy załączyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska zgodnie z art. 66 ww. ustawy w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;


WZÓR NR 3


Karta informacyjna przedsięwzięcia
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(W punkcie tym należy wskazać na rodzaj przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397 z późn. z.), jego podstawowe parametry techniczne (wymiary, średnice, moc), a także lokalizację względem istniejącej zabudowy.) 1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(W punkcie tym należy podać gabaryty planowanych obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem jaki procent powierzchni działki zostanie wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej (zbudowany). Ponadto wskazane jest porównanie dotychczasowego użytkowania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem. Zalecane jest także wskazać, czy w ramach prowadzonych prac planuje się zniszczenie szaty roślinnej (np. wycinkę drzew)) 1. Rodzaj technologii (na etapie realizacji oraz eksploatacji)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


(Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczne jest przeprowadzenie analizy wariantów planowanego przedsięwzięcia. Najczęściej porównuje się ekologiczne skutki inwestycji ze sytuacją, która miałaby miejsce, jeśli by jej nie zaplanowano (tzw. wariant zerowy). Wariantowanie może też dotyczyć rodzajów technologii, rozwiązań technicznych itp., przy czym musi być jasne, które z tych rozwiązań są przedmiotem wniosku. W przypadku inwestycji liniowych wariantuje się także lokalizację – przedstawiając np. wariant najkorzystniejszych przyrodniczo, społeczny czy inwestorski.) 1. Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów paliw oraz energii

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie wynosi: • elektryczną: ………………..

 • cieplną: …………………….

 • gazową: ……………………

Zużycie:

 • wody: ………………………………

 • surowców: …………………………...

 • materiałów: ………………………….

 • Paliw: ………………………………..

(Informacje tu zawarte będą wynikać zarówno z przyjętej technologii i zaprojektowanej zdolności produkcyjnej, jak również z uzgodnień zawartych pomiędzy wnioskodawcą a zakładem energetycznym, wodociągami, itp. Wskazane jest, aby szczegółowość tych danych była na poziomie projektu budowlanego lub przynajmniej jego założeń.)

 1. Rozwiązania chroniące środowisko

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Z punktu widzenia wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informacje zawarte w tym punkcie będą miały kluczowe znaczenie. Należy tu wskazać działania, rozwiązania techniczne, których zastosowanie ma zapewnić,
że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu,
do którego posiada tytuł prawny inwestor lub nie spowoduje uciążliwości, tam gdzie tych standardów nie ustalano
(np. w przypadku odorów). Rozwiązania te muszą być spójne z założeniami projektu budowlanego. Oznacza to,
że rozwiązania takie jak osłony przeciwhałasowe, wentylacja, elektrofiltry, instalacje do odsiarczania, odazotowania spalin, separatory, osadniki, hermetyzacja obiektu itp. zostaną tu wymienione, jeśli urządzenia, instalacje czy technologia, które zostaną zastosowane (wskazane później w projekcie budowlanym) może spowodować ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko (w przypadku hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń wód czy pól elektromagnetycznych)) 1. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

(Należy tu uwzględnić konieczność dotrzymania standardów jakości środowiska, a tam gdzie ich nie ustalono, konieczność ograniczania uciążliwości (związanej choćby z odorami):
 • ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: ……………… ,

 • ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych: …………….,

 • ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.): …………….,

 • rodzaj, przewidywanie ilości i sposób postępowania z opadami (segregacja, gromadzenie
  w szczelnych pojemnikach): ………….,

 • ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujący hałas, zanieczyszczenia powietrza, opady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. odory): …………. .
 1. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Punk ten wypełnia się tylko wtedy, gdy zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.)

Punkt ten nie dotyczy innych przypadków. 1. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
  o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(W punkcie tym należy odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary Natura 2000, itp.), które znajdują się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia lub mogą zostać narażone na jego oddziaływanie. W przypadku obszarów Natura 2000 zawsze należy wskazać odległość, w której znajdują się najbliższe siedliska i gatunki chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, w przypadku braku możliwości oddziaływania na te siedliska i gatunki zawsze należy ten fakt uzasadnić (nawet jeśli planowane przedsięwzięcie polega na budowie 50m odcinka kanalizacji wzdłuż asfaltowej drogi, a najbliższy obszar Natura 2000 znajduje się 20km dalej.)

  1. Przepisy 1. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr z 2013 poz. 1235 z późn. zm.),
 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.),
 1. Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna