Decyzja nr wwrpo/58/W/2012Pobieranie 151,08 Kb.
Data06.11.2017
Rozmiar151,08 Kb.Załącznik nr 1 do uchwały nr 1986/12 Pan

Zarządu Województwa Lucjan Bąbolewski

Zachodniopomorskiego Dyrektor

z dnia 28 listopada 2012 r. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica

ul. Podgórna 15/16

70-205 Szczecin

DECYZJA

Nr WWRPO/58/W/2012
podjęta w dniu 28 listopada 2012 r.

przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

w osobach:
Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

Andrzej Jakubowski - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

Jan Krawczuk - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
Na podstawie art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 15 oraz 15 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), art. 207 ust. 1 pkt 2 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w zw. z art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 3 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity ze zm.), oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 46 ust. 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.)


Orzeka:

zwrot od Beneficjenta - Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica z siedzibą w Szczecinie 70-205, przy ul. Podgórnej 15/16, środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.02.01-32-001/09-00 na realizację projektu pn. „Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury” w wysokości 49 437,31 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 31/100) wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków tj. 02.12.2010 r. do dnia poprzedzającego wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania w przedmiocie zwrotu środków tj. 17.06.2012 r. oraz od dnia podjęcia postępowania tj. 16.10.2012 r. do dnia wydania niniejszej decyzji administracyjnej, przez pomniejszenie kolejnej płatności przysługującej Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica z siedzibą w Szczecinie 70-205.Uzasadnienie
W dniu 27 listopada 2009 r. Beneficjent – Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica,
z siedzibą przy ul. Podgórnej 15/16 w Szczecinie, zawarł z Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, pełniącym na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm., zwanej dalej: uzppr), rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (zwanej dalej: IZ RPO WZ) umowę o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.02.01-32-001/09-00 na realizację projektu pn. „Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury” Oś Priorytetowa 6 „Rozwój Funkcji Metropolitalnych” Działanie 6.2 „Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitalnym” Poddziałanie 6.2.1. „Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym”. Dodatkowo pomiędzy Beneficjentem a IZ RPO WZ zostały zawarte aneksy do umowy: nr UDA-RPZP.06.02.01-32-001/09-01 z dnia 14 kwietnia 2010 r., nr UDA-RPZP.06.02.01-32-001/09-02 z dnia 29 czerwca 2010 r., nr UDA-RPZP.06.02.01-32-001/09-03 z dnia 31 sierpnia 2010 r., nr UDA-RPZP.06.02.01-32-001/09-04 z dnia 19 października 2010 r., nr UDA-RPZP.06.02.01-32-001/09-05 z dnia 3 grudnia 2010 r. oraz nr UDA-RPZP.06.02.01-32-001/09-06 z dnia 11 marca 2011 r.

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie IZ RPO WZ zobowiązała się przekazać Beneficjentowi, po spełnieniu warunków określonych w umowie, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nieprzekraczającej 4 050 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), stanowiącej nie więcej niż 57,86% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, ten zaś do realizacji projektu w oparciu o wniosek o dofinansowanie, z należytą starannością, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach programu oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację projektu oraz osiągnięcie celów zakładanych we wniosku o dofinansowanie.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 14 uzppr oraz zapisów § 12 umowy o dofinansowanie, IZ RPO WZ przeprowadziła w dniach 13-17 czerwca 2011 r. kontrolę w miejscu realizacji projektu. Zakres przedmiotowej kontroli dotyczył m.in. przestrzegania przez Beneficjenta przepisów prawa zamówień publicznych (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. 2007, Nr 223 poz. 1655 ze zm., dalej: ustawa pzp), do stosowania których Beneficjent zobowiązał się, zawierając umowę o dofinansowanie projektu (§10 ust. 1 umowy o dofinansowanie). Konsekwencją naruszenia ustawy pzp jest konieczność zastosowania wobec beneficjenta korekt finansowych, obniżających dofinansowanie zgodnie z tzw. Taryfikatorem – dokumentem opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, określającym tryb postępowania i sposób nakładania korekt finansowych w procesie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (zwanym dalej Taryfikatorem).

W toku czynności kontrolnych stwierdzono wystąpienie, w ramach realizowanego przez Beneficjenta projektu, nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.Urz.UE L 210 z 31.07.2006 r., ze zm., zwane dalej Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.) w ramach trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak poniżej:1. W ramach postępowania na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i nadbudowa Książnicy Pomorskiej (Muzeum Literatury Pomorza Zachodniego)”, realizowanego przez Inwestora Zastępczego (Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO – INWEST S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gerarda Merkatora 7, wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego na mocy art. 39 ustawy pzp) IZ RPO WZ stwierdziła naruszenie:

  • art. 7 ust 1 ustawy pzp poprzez określenie przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewniał równego traktowania wykonawców (żądanie załączenia listy osób i/lub podmiotów, które będą wykonywały zamówienie),

  • art. 36 ust. 5 ustawy pzp poprzez umieszczenie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) zapisu, zgodnie z którym zamawiający nie wyraził zgody na powierzenie podwykonawcom robót dostaw i usług o wartości powyżej 60% oferowanej wartości zamówienia.

2. W ramach postępowania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz urządzeń biurowych stanowiących wyposażenie Muzeum Literatury w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie” IZ RPO WZ stwierdziła naruszenie:

  • art. 7 ust. 1 ustawy pzp poprzez określenie w warunkach udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia żądania, aby zamówienie zrealizowane zostało w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

  • art. 29 ust. 3 ustawy pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem znaków towarowych: „Procesor – minimum dwurdzeniowy procesor Intel® Pentium® G6950 (2,80 GHz, łącznie 3MB pamięci podręcznej)”.

W związku z faktem, iż skutki finansowe naruszeń jakich dopuścił się Beneficjent uznano za trudne do oszacowania, IZ RPO WZ posłużyła się metodą wskaźnikową dla wyliczenia wysokości korekty finansowej, ustalonej w oparciu o Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie „Wymierzania korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” (dalej: wytyczne MRR). Jednocześnie z uwagi na liczne uchybienia w stosowaniu ustawy pzp oraz rangę stwierdzonych naruszeń, IZ RPO WZ nałożyła na Beneficjenta, za poszczególne naruszenia, maksymalną wartość wskaźnika korekty, określoną Taryfikatorem. I tak za naruszenie ustawy pzp w postępowaniu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i nadbudowa Książnicy Pomorskiej (Muzeum Literatury Pomorza Zachodniego)” IZ RPO WZ nałożyła korektę finansową w oparciu o wskaźnik na poziomie 5%, tym samym ustalona przez IZ RPO WZ korekta finansowa obliczona jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty (5%), wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków funduszy UE (57,86%) i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (6 461 342,33 zł) stanowi kwotę 186 917,39 zł.

Za naruszenie przepisów ustawy pzp w postępowaniu pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz urządzeń biurowych stanowiących wyposażenie Muzeum Literatury w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie” IZ RPO WZ nałożyła korektę finansową w oparciu o wskaźnik na poziomie 10%, w związku z czym ustalona przez IZ RPO WZ korekta finansowa obliczona jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty (10%), wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków funduszy UE (57,86%) i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (132 232,14 zł) stanowi kwotę 7 650,57 zł.

3. W ramach postępowania pn. „Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia ekspozycyjnego dla potrzeb Książnicy Pomorskiej w Szczecinie – Muzeum Literatury” IZ RPO WZ stwierdziła naruszenie:


  • art. 7 ust. 1 ustawy pzp poprzez określenie w warunkach udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia żądania, aby zamówienie zrealizowane było w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

  • art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp poprzez wybór wykonawcy, który nie spełnił warunków udziału w postępowaniu (wyłoniony w trybie przetargu wykonawca dostarczył na wezwanie zamawiającego dokumenty rejestrowe oraz zaświadczeń o niezaleganiu ZUS i US wg stanu na dzień 6 września 2010 r., co nie potwierdzało spełnienia przez wykonawcę warunków na dzień składania ofert tj. na dzień 3 września 2010 r.).

Wobec powyższego IZ RPO WZ  uznała wszystkie wydatki związane z wykonaniem, dostawą i montażem wyposażenia ekspozycyjnego dla potrzeb Książnicy Pomorskiej za niekwalifikowalne, tym samym pozostająca do zwrotu kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 41 786,74 zł.

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, w korespondencji kierowanej do IZ RPO WZ, odniosła się do stwierdzonych przez IZ RPO WZ zarzutów dotyczących naruszeń ustawy pzp, nie zgadzając się z ich treścią, a tym samym z nałożeniem na Beneficjenta korekty finansowej oraz uznaniem wydatków poniesionych w ramach postępowania pn. „Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia ekspozycyjnego dla potrzeb Książnicy Pomorskiej w Szczecinie – Muzeum Literatury” za niekwalifikowalne. Swój pogląd Beneficjent wyraził także w opinii prawnej przekazanej do wiadomości IZ RPO WZ, w której Beneficjent podkreślił, że wszelkie czynności dokonane w toku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy pzp, zaś stwierdzone przez zespół kontrolujący uchybienia nie skutkują konicznością zwrotu przez Beneficjenta środków przyznanych na realizację projektu.

W związku z rozbieżnością stanowiska Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica z siedzibą w Szczecinie a IZ RPO WZ w kwestii interpretacji przepisów ustawy pzp, Książnica Pomorska zwróciła się do Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych o wydanie opinii prawnej celem jednoznacznego zweryfikowania, czy doszło w postępowaniach przetargowych zrealizowanych przez Beneficjenta do naruszenia ustawy pzp.

W opinii przekazanej pismem znak: UZP/DP/O-WBA/35042/2419/12 z dnia 1 marca 2012 r. Departament Prawny Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: Departament UZP) odniósł się do nieprawidłowości w stosowaniu przepisów ustawy pzp w ramach realizowanego przez Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica z siedzibą w Szczecinie projektu.

W zakresie naruszenia przez Zamawiającego art. 36 ust. 5 Departament UZP, powołując się na Uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 marca 2011 r. (KIO/KD20/11), wskazał, iż zamawiający ma obowiązek dopuszczenia możliwości podwykonawstwa, zaś ograniczenie tego uprawnienia jest dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych specyfiką danego zamówienia. W opinii Departamentu UZP nie należy wskazywać procentowo maksymalnego udziału podwykonawców, lecz należy podać konkretne części zamówienia, które nie powinny być przez podwykonawców realizowane. Za naruszenie art. 36 ust. 5, w opinii Departamentu UZP, uznać zatem należy wskazanie procentowego, maksymalnego udziału podwykonawców, jeżeli wskazanie to nie jest ściśle połączone z jednoczesnym dookreśleniem konkretnych części przedmiotu zamówienia, które ze względu na specyfikę wymagającą osobistego świadczenia, nie powinny być realizowane przez podwykonawców.

Departament UZP wskazał, iż naruszenie art. 29 ustawy pzp stanowi wskazywanie nazw konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w sytuacji, gdy zamawiający nie jest w stanie wykazać, że określonych materiałów nie można było opisać za pomocą standardowych określeń technicznych, które są zwykle używane w danej dziedzinie i zrozumiałe dla wszystkich podmiotów trudniących się działalnością w danej branży.

W kontekście zarzutu IZ RPO WZ, dotyczącego określenia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez żądanie, aby zamówienie zrealizowane było w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Departament UZP, powołując się na orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 31 marca 1992 r. w sprawie Komisja v. Włochy (C-362/90) stwierdził, iż zamawiający nie może odmiennie oceniać dokumentów potwierdzających realizację dostaw i usług wystawionych przez organy państwowe (innych zamawiających) i przez podmioty prywatne. Sformułowanie warunków w ww. sposób bezzasadnie faworyzuje wykonawców, którzy wykonywali umowy zawarte w następstwie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto w zakresie zarzutu IZ RPO WZ dotyczącego konieczności wykluczenia Firmy PORSA, Departament UZP wskazał, iż przepis art. 26 ust 3 ustawy pzp nie określa żadnych wymagań w zakresie terminu wystawienia dokumentów. Przepis ten określa jedynie, że dokumenty winny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu najpóźniej na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu UZP należy przyjąć, że wykonawca może przedłożyć dokumenty wystawione zarówno przed dniem, w którym upłynął termin składania ofert jak i po tym dniu, o ile wynika z nich, że nie później niż w dniu otwarcia ofert w stosunku do wykonawcy zachodziły okoliczności, wskazującej, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu.

Treść opinii przekazanej przez Departament UZP nie wpłynęła na zmianę stanowiska zarówno Beneficjenta jak i IZ RPO WZ w przedmiotowej sprawie.

W związku z faktem, że do zadań IZ RPO WZ należy m.in. odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi w oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 15 uzppr, w tym wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o której mowa w przepisach ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm., dalej: ufp), IZ RPO WZ podjęła czynności zmierzające do odzyskania należnych środków.

Zgodnie z art. 207 ust. 1 ufp, w przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich są:

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184,

3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

– podlegają zwrotowi przez Beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o zwrocie na wskazany w tej decyzji rachunek bankowy, z zastrzeżeniem ust. 8 i 10. Zwrot środków może jednak zostać dokonany przez pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi, co wynika z treści art. 207 ust. 2 ww. ustawy.

Należy wskazać, iż naruszenie procedur przy wykorzystaniu środków dotyczy głównie procedur wskazanych w umowie o dofinansowanie projektu, która na podstawie art. 30 ust. 2 uzppr określa warunki dotowania projektu, a także związane z tym prawa i obowiązki beneficjenta. Beneficjent naruszając zapisy ustawy pzp nie dotrzymał zapisów umowy o dofinansowanie, co jest jednoznaczne z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ust. 1 ufp. Beneficjent podczas realizacji projektu oraz wykonywania umowy ma obowiązek przestrzegania właściwych przepisów prawa pierwotnego i wtórnego prawa wspólnotowego, właściwych przepisów prawa polskiego, w tym wszelkich wytycznych do nich, a także obowiązujących odpowiednich reguł, zasad i postanowień wynikających z Programu, Uszczegółowienia Programu, obowiązujących procedur, wytycznych, a także informacji IZ RPO WZ (§ 9 ust. 7 umowy o dofinansowanie).

Ponadto, w myśl art. 26 ust. 1 pkt 15a uzppr, do zadań IZ RPO WZ należy ustalanie i nakładanie korekt finansowych, o których mowa w art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

I tak pismem znak: WWRPO.V.PL.3466-6(6.2.1/2009/001)/1/12 z dnia 2 kwietnia 2012 r. IZ RPO WZ poinformowała Beneficjenta o nałożeniu korekty finansowej w łącznej wysokości 236 354,72 zł oraz o tym, że zostanie ona częściowo pokryta ze środków niewypłaconych Beneficjentowi, ujętych w końcowym wniosku o płatność w wysokości 15 573,81 zł, a także wezwała Beneficjenta do zwrotu pozostałych wypłaconych już środków wykorzystanych z naruszeniem procedur w kwocie 220 780,91 zł, wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych lub do wyrażenia zgody na potrącenie należności z wniosku o płatność końcową za okres do 3 grudnia 2010 r., w terminie 14 dni od doręczenia wezwania. Dodatkowo IZ RPO WZ wskazała precyzyjnie sposób wyliczenia odsetek jak dla zaległości podatkowych, od poszczególnych kwot pozostających do zwrotu, przekazanych na podstawie wniosków o płatność, jakie Beneficjent przedkładał do IZ RPO WZ. Zgodnie bowiem z treścią art. 207 ust. 8 ufp, w przypadku stwierdzenia okoliczności, że środki zostały wykorzystane z naruszeniem procedur, instytucja, która podpisała umowę z Beneficjentem, wzywa go do zwrotu środków lub do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Beneficjent nie wyraził zgody na potrącenie kwoty wynikającej z naliczonej przez IZ RPO WZ korekty finansowej, w ramach przeprowadzonych postępowań w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury” (pismo znak: DOZP/6/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.)

Z uwagi na wykorzystanie otrzymanych środków z naruszeniem procedur oraz fakt, iż Beneficjent nie dokonał zwrotu: naliczonej korekty finansowej za naruszenie art. 7 ust 1, art. 29 ust. 3, art. 36 ust. 5 ustawy pzp oraz wydatków w całości uznanych za niekwalifikowalne w związku z naruszeniem art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej: kpa) z dniem 20 kwietnia 2012 r. wobec Beneficjenta wszczęte zostało postępowanie administracyjne w przedmiocie zwrotu środków z tytułu płatności dokonanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.06.02.01-32-001/09-00. Nadto Beneficjent został poinformowany o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym prawa do przeglądania akt, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym (pismo znak: WWRPO.VIII.3162.39.2012.KS z dnia 20 kwietnia 2012 r.).

W związku z koniecznością dokonania szczegółowej analizy wyjaśnień Beneficjenta dotyczących stwierdzonych naruszeń, a także z uwagi na terminy przewidziane na zapoznanie się przez Beneficjenta z zebranym materiałem dowodowym w sprawie, oraz umożliwienie wypowiedzenia się, co do zgromadzonych materiałów, postępowanie administracyjne w przedmiocie zwrotu środków zostało wydłużone do dnia 19 czerwca 2012 r.

Projekt realizowany przez Beneficjenta – Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie był przedmiotem audytu przeprowadzonego przez Instytucję Audytującą (dalej: IA) - Urząd Kontroli Skarbowej z siedzibą w Szczecinie. W „Podsumowaniu ustaleń dokonanych w projekcie WND-RPZP.06.02.01-32-001/09, pn. „Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej - Muzeum Literatury” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”, Urząd Kontroli Skarbowej stwierdził naruszenie przez Beneficjenta ustawy pzp. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Kontroli Skarbowej (dalej: UKS) w ramach postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa Książnicy Pomorskiej (Muzeum Literatury Pomorza Zachodniego)” zmieniono istotne elementy ogłoszenia o przetargu (przedłużono termin składania ofert o 4 dni), nie publikując sprostowania w Biuletynie Zamówień Publicznych, dla badanego kontraktu. W opinii UKS powyższe jest sprzeczne z zasadami przejrzystości i równego traktowania potencjalnych oferentów oraz było wynikiem nieodpowiedniego wdrożenia dyrektywy do prawa krajowego. W oparciu o „Wytyczne do określenia korekt finansowych nakładanych na wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w przypadku przepisów prawa zamówień publicznych” (COCOF 07/0037/03-PL) za powyższe naruszenie IA ustaliła korektę na poziomie 5%. Należy podkreślić, iż UKS nie stwierdził w ramach przeprowadzanego zdania audytowego innych naruszeń ustawy pzp (w zakresie w jakim przeprowadzono przedmiotowy audyt).

W omawianym postępowaniu Beneficjent zamieścił ogłoszenie o zamówieniu dnia 1 października 2008 r. Termin składania ofert wyznaczył na 23 października 2008 r., a następnie pismem z dnia 22 października 2008 r. zmienił termin składania ofert, przedłużając go o 4 dni, nie publikując sprostowania do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przedmiotowej sprawie zastosowanie miał zapis art. 38 ustawy pzp, który w ówczesnym brzmieniu nie nakładał na zamawiającego obowiązku przekazywania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych. Zmiana w tym zakresie została dokonana nowelizacją ustawy z dnia 4 września 2008 r., z mocą obowiązywania od dnia 24 października 2008 r. W związku z faktem, iż w opinii IZ RPO WZ opisane uchybienie, jakiego dopuścił się Beneficjent, nie stanowiło naruszenia ustawy pzp, zaś związane było z niedostosowaniem prawa krajowego do unijnego, IZ RPO WZ nie wykazywała go w protokole pokontrolnym z przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu.

W związku z wystąpieniem w projekcie realizowanym przez Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie nieprawidłowości, wynikającej z niedostosowania przepisów krajowych do prawa wspólnotowego, w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Beneficjanta w celu realizacji projektu pn. „Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury”, IZ RPO WZ zwróciła się do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dokonanie analizy czy działania Beneficjenta można zakwalifikować do grupy przypadków, gdzie w związku z niewłaściwą implementacją prawa unijnego do polskiego porządku prawnego naliczona korekta finansowa mogłaby zostać pokryta ze środków budżetu państwa.

W tym miejscu należy nadmienić, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wyrażonym w korespondencji przekazanej do instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi, w przypadku niedostosowania krajowego prawa zamówień publicznych do przepisów prawa wspólnotowego uznano za zasadne odstąpienie podejmowania czynności związanych z odzyskiwaniem środków od beneficjenta. Tym samym korekty finansowe nałożone na beneficjenta, a wynikające z ww. niedostosowań zostaną pokryte ze środków budżetu państwa. Nadmienia się, iż każdorazowo przypadek stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, skutkującej nałożeniem korekty finansowej na beneficjenta, a wynikającej z niewłaściwej implementacji przepisów wspólnotowych do krajowych, jest analizowany przez Instytucję Koordynującą Regionalne Programy Operacyjne.

IZ RPO WZ poinformowała Beneficjenta o zamiarze zakończenia postępowania w przedmiotowej sprawie oraz został on pouczony o prawach wynikających z art. 10 §1 kpa.

W związku z oczekiwaniem IZ RPO WZ na udzielenie odpowiedzi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w kontekście dostosowania prawa krajowego do wspólnotowego oraz z uwagi na upływający termin zakończenia postępowania w przedmiocie zwrotu środków, IZ RPO WZ wydała w dniu 18 czerwca 2012 r. postanowienie o zawieszeniu przedmiotowego postępowania do chwili uzyskania odpowiedzi z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego potwierdziło, iż naruszenie jakiego dopuścił się Beneficjent wystąpiło w warunkach niedostosowania prawa krajowego do unijnego (pismem znak DKR-IV-82636-(16)-3-EŚ/12 NK81338/12 z dnia 5 lipca 2012 r. - data wpływu do IZ RPO WZ 10 lipca 2012 r.). Niemniej jednak z uwagi na fakt, iż w postępowaniu „Przebudowa i nadbudowa Książnicy Pomorskiej (Muzeum Literatury Pomorza Zachodniego)” IZ RPO WZ stwierdziła wystąpienie także innych naruszeń, budżet państwa może przejąć ciężar finansowy różnicy kwot korekt, jedynie w sytuacji, kiedy w ramach korekty łącznej wskaźnik korekty za naruszenie wynikające z niedostosowania jest najwyższy.

Uwzględniając wyniki zadania audytowego przeprowadzonego przez UKS w Szczecinie, wyjaśnienia Beneficjenta składane do protokołu (w tym materiały przekazane pismem znak DOZP/8/2012 z dnia 25 maja 2012 r.), zebrane opinie prawne, IZ RPO WZ ponownie dokonała analizy zgromadzonego materiału dowodowego, po czym odstąpiła od stwierdzenia naruszeń ustawy pzp w postępowaniu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i nadbudowa Książnicy Pomorskiej (Muzeum Literatury Pomorza Zachodniego)”, wykazanych w treści protokołu pokontrolnego w odniesieniu do naruszeń art. 7 ust. 1 ustawy pzp, oraz art. 36 ust. 5 ustawy pzp.

W związku z powyższym IZ RPO WZ zwróciła się do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (pismo znak: WWRPO-VII.441.(6.2.1/2009/001).2011.WK.11 z dnia 27 września 2012 r.), o ponowną weryfikację możliwości pokrycia przez budżet państwa korekty finansowej nałożonej na Beneficjenta, która została naliczona w związku ze stwierdzeniem naruszeń, do których doszło w skutek niedostosowania prawa krajowego do unijnego, przy uwzględnieniu faktu, że IZ RPO WZ odstąpiła od stwierdzonych w ramach postępowania na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i nadbudowa Książnicy Pomorskiej (Muzeum Literatury Pomorza Zachodniego)” naruszeń.   

IZ RPO WZ podniosła w ww. piśmie argumenty, wskazujące za odstąpieniem od wcześniej wskazanych przez IZ RPO WZ uchybień w ramach przedmiotowego postępowania oraz wskazała, że wysokość korekty, jaka miałaby zostać pokryta ze środków budżetu państwa została ustalona w oparciu o wytyczne MRR i stanowi łączną kwotę 186 917,40 zł.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego potwierdziło, iż zasadnym jest, aby korekta finansowa wymierzona w ramach postępowania pn. „Przebudowa i nadbudowa Książnicy Pomorskiej (Muzeum Literatury Pomorza Zachodniego)” została przejęta w ciężar budżetu państwa (pismo znak DKR-IV-82636-(16)-3-EŚ/12 (2) NK 121874/12 z dnia 9 października 2012 r.).

Uwzględniając powyższe, w związku z ustaniem przyczyny zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków wobec Beneficjenta – Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, postanowieniem z dnia 16 października 2012 r. podjęte zostało przedmiotowe postępowanie. Nadto postanowieniem z dnia 16 października 2012 r. IZ RPO WZ wydłużyła termin trwania postępowania w przedmiocie zwrotu środków do dnia 16 listopada 2012 r.

IZ RPO WZ pismem znak WWRPO-VII.441.(6.2.1/2009/001).2011.WK.12 z dnia 29 października 2012 r. poinformowała Beneficjenta, iż w toku przeprowadzonego wywodu podjęła decyzję o odstąpieniu od stwierdzenia naruszeń ustawy pzp w postępowaniu pn. „Przebudowa i nadbudowa Książnicy Pomorskiej (Muzeum Literatury Pomorza Zachodniego)”, wykazanych w treści protokołu pokontrolnego w odniesieniu do naruszeń art. 7 ust. 1 ustawy pzp, oraz art. 36 ust. 5 ustawy pzp.

Nadto IZ RPO WZ wskazała, iż podtrzymuje swoje stanowisko, co do naruszeń stwierdzonych w ramach dwóch pozostałych postępowań przetargowych, które były przedmiotem kontroli dokonanej przez IZ RPO WZ.

W ramach postępowania pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz urządzeń biurowych stanowiących wyposażenie Muzeum Literatury w Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica w Szczecinie” IZ RPO WZ stwierdza, iż Beneficjent dopuścił się naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy pzp poprzez określenie w warunkach udziału w postępowaniu dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia żądania, aby zamówienie zrealizowane było w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Beneficjent podniósł, że powyższe nie było przeszkodą dla wykonawców do złożenia ofert (firmy informatyczne powszechnie oferują sprzęt komputerowy do sektora publicznego) oraz wskazał, iż chciał mieć pewność, co do terminu realizacji dostawy sprzętu i znajomości przepisów przez wykonawcę w celu poprawnego i celowego wydatkowania środków publicznych. Niemniej jednak IZ RPO WZ nie zgodziła się z wyjaśnieniami złożonymi przez Beneficjenta. W opinii IZ RPO WZ sformułowanie warunków udziału w postępowaniu w sposób jaki dokonał tego Beneficjent faworyzuje wykonawców, którzy wykonywali umowy zawarte w następstwie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłączając przy tym możliwość udziału w postępowaniu wykonawców legitymujących się analogicznym przedmiotowo doświadczeniem, zdobytym poprzez współpracę z podmiotami sektora prywatnego. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu powinny mieć na celu ustalenie zdolności określonego podmiotu do wykonania zamówienia, nie mogą natomiast prowadzić do nieuzasadnionej dyskryminacji wykonawców.

Nadto IZ RPO WZ stwierdza naruszenie przez Beneficjenta art. 29 ust. 3 ustawy pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem znaków towarowych (procesor – minimum dwurdzeniowy procesor Intel® Pentium® G6950). Beneficjent wyjaśnił, iż procesor Pentium został wskazany w SIWZ jako wymaganie minimalne. Powyższe zostało podyktowane tym, że komputery pozostające w posiadaniu zamawiającego są zintegrowane z pakietem oprogramowania informatycznego ALEPH – systemu zarządzania zasobami bibliotecznymi izraelskiej firmy Ex Libris, zaś Zamawiający posiada aplikację kliencką systemu ALEPH, który zarządza wszystkimi procesami bibliotecznymi w Książnicy Pomorskiej. Ww. oprogramowanie zostało zoptymalizowane pod wskazany typ procesora i z nim pracuje stabilnie. Beneficjent wskazał, iż nie mógł podjąć ryzyka wprowadzenia innych rozwiązań technicznych, ponieważ nie dałoby to gwarancji prawidłowego funkcjonowania systemu. Wyjaśnienia Beneficjenta nie wpłynęły na pogląd IZ RPO WZ w przedmiotowej kwestii. W opinii IZ RPO WZ naruszenie ww. przepisu poprzez opisanie przedmiotu zamówienia podając znak towarowy, można traktować jako złą wolę Beneficjenta, polegającą na chęci ograniczenia możliwości składania ofert równoważnych, podmiotom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. IZ RPO WZ stoi na stanowisku, iż na każdym etapie postępowania wykonawcy powinni być traktowani jednakowo, bez stosowania jakichkolwiek przywilejów, a także bez środków dyskryminujących.

W oparciu o wytyczne MRR, za powyższe naruszenia nałożono korektę w oparciu o wskaźnik na poziomie 10%, albowiem jak wskazano już wcześniej skutki finansowe jakich dopuścił się Beneficjenta uznano za trudne do oszacowania, IZ RPO WZ posłużyła się metodą wskaźnikową dla wyliczenia wysokości korekty finansowej, ustalonej w oparciu o wytyczne MRR.Wobec powyższego, ustalona przez IZ RPO WZ korekta finansowa obliczona jako iloczyn wskaźnika procentowego nałożonej korekty (10%), wskaźnika procentowego współfinansowania ze środków funduszy UE (57,86%) i wysokości faktycznych wydatków kwalifikowalnych dla danego zamówienia (132 232,14 zł) stanowi kwotę 7 650,57 zł.

W ramach postępowania pn.: „Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia ekspozycyjnego dla potrzeb Książnicy Pomorskiej w Szczecinie – Muzeum Literatury” IZ RPO WZ podtrzymała swoje stanowisko co do naruszenia przez Beneficjenta art. 7 ust. 1 ustawy pzp poprzez określenie w warunkach udziału w postępowaniu dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia żądania, aby zamówienie zrealizowane było w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W opinii IZ RPO WZ powyższe, naruszyło zasady uczciwej konkurencji bowiem zamawiający mógł wykluczyć z postępowania wykonawcę, który nigdy wcześniej nie wykonał zamówienia realizowanego w trybie zmówienia publicznego. Poza tym Beneficjent dopuścił się naruszenia art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp poprzez wybór wykonawcy, który nie spełnił warunków udziału w postępowaniu (wyłoniony w trybie przetargu wykonawca dostarczył na wezwanie zamawiającego dokumenty rejestrowe oraz zaświadczenia wg stanu na dzień 6 września 2010 r., co nie potwierdzało spełnienia przez wykonawcę warunków na dzień składania ofert tj. 3 września 2010 r. ). Wykonawca – firma PORSA – Systemy Meblowe wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, dostarczył dokumenty rejestrowe oraz zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS) i Urzędu Skarbowego (dalej: US) po terminie składania ofert określonym na dzień 3 września 2010 r. W dniu otwarcia ofert (3 września 2010 r.) komisja przetargowa stwierdziła braki formalne, wynikające z faktu przedłożenia przez oferenta zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach według stanu na dzień 1 marca 2010 r. oraz zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawionych według stanu na dzień 14 maja 2010 r. (zaświadczenie aktualne nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Komisja przetargowa uznała ww. zaświadczenia jako aktualne, bowiem uwzględniła fakt przedłożenie przez Beneficjenta oświadczenia datowanego na dzień 31 sierpnia 2010 r., w którym wykonawca – firma PORSA – Systemy Meblowe stwierdziła, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy pzp. Ponadto w dniu 6 września 2010 r. (poniedziałek) właściwy US wydał zaświadczenia o niezaleganiu przez Firmę PORSA w podatkach, tym samym beneficjent uznał, że tożsamy stan faktyczny miał miejsce w dniu 3 września 2010 r. (piątek). Beneficjent podniósł, iż kierował się przekonaniem, że w interesie publicznym jest wybór oferty firmy PORSA, jako najkorzystniejszej cenowo. Uwzględniając zapisy art. 26 ust 3 ustawy pzp IZ RPO WZ stwierdziła, że zaświadczenie o niezaleganiu składek w ZUS oraz US, wydane według stanu na dzień 6 września 2010 r., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków na dzień składania ofert tj. na dzień 3 września 2010 r. Nieprzedstawienie wymaganych zaświadczeń skutkuje zaś obowiązkiem wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp zgodnie z którym „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” (wyrok z dnia 22 maja 2009 r. – sygn. Akt KIO/UZP 610/09, Wyrok z dnia 15 października 2009 r. – sygn. Akt KIO/UZP 1249/09, Wyrok z dnia 9 grudnia 2009 r. – sygn. Akt KIO/UZP 1505/09).

W związku z powyższym wszystkie wydatki związane z wykonaniem, dostawą i montażem wyposażenia ekspozycyjnego dla potrzeb Książnicy Pomorskiej w Szczecinie IZ RPO WZ uznała za niekwalifikowane. Tym samym kwota pozostająca do zwrotu przez Beneficjenta została ustalona na poziomie 41 786,74 zł.

Mając na uwadze powyższe łączna kwota pozostająca do zwrotu przez Beneficjenta wynosi łącznie 49 437,31 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 31/100) wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków tj. 02.12.2010 r. do dnia poprzedzającego wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania w przedmiocie zwrotu środków tj. 17.06.2012 r. oraz od dnia podjęcia postępowania tj. 16.10.2012 r. do dnia wydania decyzji administracyjnej.

Pismem z dnia 2 listopada 2012 r. Beneficjent został poinformowany o zamiarze zakończenia postępowania w przedmiotowej sprawie oraz został pouczony o prawach wynikających z art. 10 §1 kpa. Nadto z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy postępowanie zostało wydłużone do dnia 7 grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 98 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., państwa członkowskie w pierwszej kolejności ponoszą odpowiedzialność za śledzenie nieprawidłowości, działając na podstawie dowodów świadczących o wszelkich większych zmianach, mających wpływ na charakter lub warunki realizacji lub kontroli operacji, lub programów operacyjnych oraz dokonując wymaganych korekt finansowych. Zgodnie z ust. 2 państwo członkowskie dokonuje korekt finansowych wymaganych w związku z pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w operacjach lub programach operacyjnych. Korekty dokonywane przez państwo członkowskie polegają na anulowaniu całości lub części wkładu publicznego w ramach programu operacyjnego. Państwo członkowskie bierze pod uwagę charakter i wagę nieprawidłowości oraz straty finansowe poniesione przez fundusze. Zgodnie z treścią art. 60 lit. b w/w Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. do zadań instytucji zarządzającej należy m.in. „weryfikacja, że współfinansowane towary i usługi są dostarczane, oraz że wydatki zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi”. Z treści przywołanego artykułu wynika, że instytucji zarządzającej przypisane zostały kompetencje w zakresie całościowej, tzn. nie ograniczonej do wybranych obszarów, oceny prawidłowości działań beneficjentów. IZ RPO WZ podnosi także, iż stosownie do brzmienia art. 2 pkt 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., poprzez określenie "operacja",
o którym mowa powyżej rozumiemy projekt lub grupę projektów wybranych przez instytucję zarządzającą danym programem operacyjnym lub na jej odpowiedzialność, zgodnie z kryteriami ustanowionymi przez komitet monitorujący i realizowanych przez jednego lub więcej beneficjentów, pozwalające na osiągnięcie celów osi priorytetowej, do której odnosi się ta operacja. Zaś definicja „nieprawidłowości” oznacza jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego (art. 2 pkt 3 w/w Rozporządzenia). Do stwierdzenia nieprawidłowości konieczne jest wystąpienie łącznie trzech podstawowych elementów tej definicji: naruszenie prawa, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje choćby potencjalną szkodę finansową w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. Wykrycie naruszenia i uznanie go za nieprawidłowość rodzi obowiązek odzyskania przez państwo członkowskie kwot wydatkowanych nieprawidłowo.

W tym miejscu należy wskazać na stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim (II SA/Go 273/12 wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012 r.), zgodnie z którym do zaistnienia naruszenia przepisów regulujących realizację projektu w ramach programu operacyjnego nie jest konieczne wystąpienie rzeczywistego uszczerbku finansowego z tym związanego, lecz jedynie możliwość spowodowania szkody w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego, co wynika z treści art. 2 pkt 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

Mając na względzie powyższe IZ RPO WZ wskazuje, iż prawidłowe stosowanie przepisów ustawy oraz dyrektyw z zakresu zamówień publicznych, a co za tym idzie prawidłowe udzielanie zamówień publicznych podczas realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych stanowi jeden z warunków rozliczenia projektu.

W przedmiotowej sprawie Beneficjent naruszył art. 29 ust. 3 ustawy pzp, poprzez zastosowanie opisu przedmiotu zamówienia, który utrudnia uczciwą konkurencję oraz wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, bez możliwości składania ofert równoważnych. Zamawiający w SIWZ opisał przedmiot zamówienia poprzez dosłowne wskazanie znaku towarowego „Procesor – minimum dwurdzeniowy procesor Intel® Pentium® G6950 (2,80 GHz, łącznie 3MB pamięci podręcznej)”, co mogło przyczynić się do pozbawienia dostawców możliwości udziału w postępowaniu, a tym samym naruszyło zasadę konkurencyjności. Poprzez ograniczenie możliwości składania ofert równoważnych Zamawiający nie zapewnił potencjalnym wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, warunków uczciwej konkurencji i przejrzystości postępowania. O tym czy wykonawca będzie w stanie zrealizować zamówienie nie świadczy bowiem tryb w jakim zamówienie zostało pozyskane do realizacji, ale ewentualnie to ile zbliżonych jakościowo projektów zrealizował.

Nadto Beneficjent dopuszczając się wyboru wykonawcy, który na dzień składania ofert nie przedstawił dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy pzp) naruszył bezwzględnie zapisy ustawy pzp. Zaświadczenie przedstawione przez wykonawcę wskazuje wprost, stan prawny na dzień 6 września 2010 r., natomiast w żaden sposób nie odnosi się do stanu na dzień 3 września 2010 r. (dzień składania ofert). Ponieważ zaświadczenia z ZUS oraz US są dokumentami obligatoryjnymi, wymaganymi zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817), przedstawienie przez wykonawcę oświadczenia, że nie podlega on wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy pzp pozostaje bez znaczenia. Treść ww. oświadczenia w żaden sposób nie potwierdza spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Mając na uwadze całość dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego, w szczególności umowę o dofinansowanie wraz z aneksami, protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 13-17 czerwca 2011 r., korespondencję z Beneficjentem oraz z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, wyniki audytu przeprowadzonego przez UKS, ustalono, że nastąpiło wykorzystanie środków z naruszeniem procedur obowiązujących beneficjenta przy realizacji projektu skutkujące koniecznością wydania decyzji administracyjnej.

Podkreślić należy, iż szczegółowo opisane uchybienia, których dopuścił się Beneficjent w stosowaniu ustawy pzp, mogły przyczynić się do pozbawienia potencjalnych dostawców możliwości udziału w postępowaniu, a tym samym naruszały zasadę konkurencyjności i przejrzystości. Zakazane jest bowiem ograniczenie konkurencji przez zawężenie kręgu wykonawców ponad potrzebę zapewnienia, że zamówienie będzie wykonywać wykonawca wiarygodny i zdolny do jego realizacji.
Na każdym etapie postępowania wykonawcy powinni być traktowani jednakowo, bez stosowania jakichkolwiek przywilejów, a także bez środków dyskryminujących.

Beneficjent przez ograniczenie równego udziału w postępowaniach pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz urządzeń biurowych stanowiących wyposażenie Muzeum Literatury w Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica w Szczecinie” oraz „Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia ekspozycyjnego dla potrzeb Książnicy Pomorskiej w Szczecinie – Muzeum Literatury”, nie zapewnił równego traktowania wszystkich wykonawców, czym zablokował możliwość udziału w tych postępowaniach większej ilości oferentów, którzy mogliby zaproponować korzystniejsze warunki realizacji zamówienia, w tym niższą cenę. W ten sposób Beneficjent przynajmniej potencjalnie naraził budżet Unii Europejskiej (dalej budżet UE) na szkody, bowiem poniósł wydatki, które przy zachowaniu ww. zasad mogłyby być niższe, a tym samym niższy byłby wkład finansowy z budżetu UE.

Zachowanie zasad zapewniających uczciwą konkurencję dawałoby gwarancję wyłonienia wykonawców oferujących najkorzystniejsze warunki, w tym najniższą cenę, zaś niezachowanie tych zasad przez Beneficjenta takiej gwarancji nie daje.

W oparciu o art. 25 pkt 1 uzppr, za prawidłową realizację programu operacyjnego odpowiada instytucja zarządzająca, którą w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, do obowiązków którego należy, m.in. w oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 15 uzppr, odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o których mowa powyżej. W związku z wystąpieniem przesłanki z art. 207 ust. 1 pkt 2 ufp tj. naruszenie procedur zapisanych ustawą pzp (art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 3 oraz art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp), a tym samym procedur określonych w umowie o dofinansowanie, co mogło znacznie wpłynąć na zakłócenie zasady przejrzystości i równego traktowania potencjalnych wykonawców w postępowaniach przeprowadzanych przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury”, a Beneficjent nie dokonał zwrotu środków wskazanych w skierowanym do niego wezwaniu z dnia 2 kwietnia 2012 r., koniecznym stało się wydanie niniejszej decyzji.

Zgodnie bowiem z treścią art. 207 ust. 9 ufp, po bezskutecznym upływie terminu, określonego w wezwaniu instytucja zarządzająca wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu środków, z uwzględnieniem ust. 2 tejże ustawy, który stanowi, że zwrot środków może nastąpić przez pomniejszenie kolejnej płatności. W związku z powyższym, z uwagi na fakt, iż do kompetencji IZ RPO WZ należy m.in. określenie sposób zwrotu środków przez Beneficjenta, kwota naliczonej korekty oraz kwota wydatków niekwalifikowalnych pozostająca do zwrotu w łącznej wysokości 49 437,31 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 31/100) wraz z należnymi odsetkami, zostanie potrącona z płatności końcowej przysługującej Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica z siedzibą w Szczecinie. Nadmienia się, iż kwota pozostająca do wypłaty na rzecz Beneficjenta w oparciu o wniosek o płatność końcową wynosi 310 284,74 zł (trzysta dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące 74/100).


Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona może się zwrócić do Instytucji Zarządzającej RPO WZ z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.


Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Otrzymują:


  1. Pan Lucjan Bąbolewski

Dyrektor

Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica

ul. Podgórna 15 / 16

70-205 Szczecin  1. a/a: sites -> bip.wzp.pl -> files -> articles
articles -> Decyzja nr wwrpo/26/W/2014
articles -> Zachodniopomorskiego w szczecinie departament zdrowia
articles -> Decyzja nr wwrpo/46/W/2012
articles -> Wskazówki I zasady drugiej części konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego – Działanie
articles -> Wskazówki I zasady drugiej części konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego – Działanie
articles -> Monitorowanie luki finansowej I przychody incydentalne w projektach generujących dochód
articles -> Program opieki nad zabytkami województwa zachodniopomorskiego na lata 2013-2017
articles -> W ramach wsparcia z zachodniopomorskiego funduszu powierniczego jeremie
articles -> Wykonanie planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco
articles -> Strategia Rozwoju Gospodarki Morskiej Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna