Decyzja komisjiPobieranie 0,74 Mb.
Strona1/6
Data08.11.2017
Rozmiar0,74 Mb.
  1   2   3   4   5   6

DECYZJA KOMISJI
z dnia 24 listopada 1999 r.
odnosząca się do definicji cech charakterystycznych, listy produktów rolnych, wyjątków od definicji oraz regionów i okręgów, odnoszących się do badań statystycznych w zakresie struktury gospodarstw rolnych
(notyfikowana jako dokument nr C (1999) 3875)
(2000/115/WE)

KOmisja Wspólnot Europejskich,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 z dnia 29 lutego 1988 r. w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych w latach 1988-19971, ostatnio zmienione decyzją Komisji 98/377/WE2, w szczególności jej art. 8 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:


 1. zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 571/88, wszelkie zmiany stosunku do listy cech charakterystycznych odnoszących się do badania statystycznego, jak również do definicji cechy charakterystycznej odnoszącej się do badania oraz do rozgraniczenia regionów, badań okręgów i innych jednostek terytorialnych, ustanowione są na mocy procedury podanej w art. 15 niniejszego rozporządzenia, tzn. przez decyzją Komisji po opinii dostarczonej przez Stały Komitet ds. Statystyki Rolniczej;
 1. wyniki wspólnotowych badań struktury gospodarstw rolnych, przewidziane w rozporządzeniu (EWG) nr 571/88, mogą być zgodne na całym obszarze Wspólnoty Europejskiej jedynie wtedy, gdy terminy zawarte w liście cech charakterystycznych są rozumiane i stosowane w jednolity sposób;
 1. lista cech charakterystycznych odnoszących się do badania została ostatnio zmieniona decyzją 98/377/WE w związku z badaniem podstawowym na temat struktury gospodarstw rolnych w sezonie 1999/2000; decyzja Komisji 89/651/EWG3, ostatnio zmieniona decyzją 97/418/WE4 ustanawia definicje, listę produktów rolnych, wyjątki od definicji stosowane w niektórych Państwach Członkowskich oraz regiony i okręgi badania, jakie mają być wykorzystywane w ramach badań struktury w okresie 1988-1997 r.; w konsekwencji tego, należy dostosować i uzupełnić decyzję 89/651/EWG;
 1. dodano nowe zmienne do listy cech charakterystycznych; rozwój rolnictwa uczynił koniecznym zrewidowanie definicji różnych starych zmiennych; załącznik I do obecnej decyzji Komisji zawiera z tego powodu nową listę definicji z myślą o badaniach struktury we Wspólnocie po 1997 r.;
 1. lista produktów rolnych, określona w definicji gospodarstw rolnych oraz listawyjątków od wspólnotowych definicji wskutek specyficznych okoliczności w niektórych Państwach Członkowskich również muszą zostać zrewidowane; te zrewidowane listy produktów rolnych i zaakceptowanych wyjątków od listy definicji zawarte są w załączniku II i III do obecnej decyzji Komisji;
 1. istnieje potrzeba większej przejrzystości korelacji między Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) i regionów oraz okręgów wykorzystanych do celów badań struktury rolnej; korzystne jest, jeśli te regiony i okręgi zdefiniowane są w odrębnym załączniku IV niniejszej decyzji Komisji;
 1. środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolniczej,

Przyjmuje niniejszą decyzję:


Artykuł 1
Wspólnotowe definicje, które mają być wykorzystane do wspólnotowych badań statystycznych po roku 1997 na temat struktury gospodarstw rolnych, jak przewidziano w rozporządzeniu (EWG) nr 571/88, podane są w załączniku I, wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami i przykładami.
Artykuł 2
Lista produktów rolnych, określona w definicji gospodarstwa rolnego zawartej w załączniku I, podana jest w załączniku II.
Artykuł 3
W związku ze specyficznymi okolicznościami, w stosunku do niektórych Państw Członkowskich zatwierdza się wyjątki od definicji wspólnotowych, jak wymieniono w załączniku III.
Artykuł 4
Lista regionów i okręgów do celów wspólnotowych badań statystycznych struktury rolnej, określona w definicji okręgu badania zawartej w załączniku I, podana jest w załączniku IV.
Artykuł 5
Decyzja 89/651/EWG niniejszym traci moc.
Artykuł 6
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 listopada 1999 r.
W imieniu Komisji
Pedro Solbes Mira
Członek Komisji
ZAŁĄCZNIK I
Definicje i OBJAŚNIENIA Do LISTY CECH charakterystyCZNYCH, którE majĄ być STOSOWANE PRZY Wspólnotowych BADANIACH STATYSTYCZNYCH struktury gospodarstw rolnych
(I = definicje, II = uwagi objaśniające)
Gospodarstwo rolne


 1. Samodzielnie zarządzana oraz technicznie i gospodarczo samodzielna jednostka wytwarzająca produkty rolne. Gospodarstwo może dostarczać również innych dodatkowych (nierolniczych) produktów i usług.
 1. 1. Gospodarstwo rolne jest więc zdefiniowane przez następujące kryteria:
  1. Produkcja produktów rolnych

Do celów niniejszego badania, za „produkty rolne” uważa się produkty wymienione na liście załącznika II.
  1. Samodzielne zarządzanie

Zarządzanie jest samodzielne nawet wtedy, gdy jest prowadzone przez działające wspólnie dwie lub więcej osób
  1. Jednostka samodzielna technicznie i gospodarczo

Ogólnie, wskazane jest to przez wspólne wykorzystanie siły roboczej i środków produkcji (maszyny, budynki lub ziemia, itp.).
  1. Przypadki szczególne

2.1 a) W przypadku, gdy gospodarstwo jest podzielone ze względów podatkowych lub innych miedzy dwie lub więcej osób; albo


b) jeżeli dwa lub więcej oddzielnych gospodarstw, z których każde było uprzednio niezależnym gospodarstwem, zostały zintegrowane w rękach jednego posiadacza;
uważa się je za jedno gospodarstwo, jeśli istnieje wspólny zarząd i jednolitość techniczna i gospodarcza.
2.2 Przypadki, gdy działka ziemi została zatrzymana przez poprzedniego posiadacza podczas przekazywania gospodarstwa swojemu następcy (spadkobiercy, dzierżawcy itp.).
Jest ona:
a) przypisana do gospodarstwa następcy, jeśli zatrzymana ziemia jest obrabiana wraz z resztą gospodarstwa, zatrudniona jest przy tym ta sama siła robocza i wykorzystane te same środki produkcji, co w pozostałym gospodarstwie;
b) przypisana do gospodarstwa poprzedniego posiadacza, jeśli jest normalnie obrabiana przez siłę roboczą i środki produkcji tamtego gospodarstwa.
2.3 Do celów niniejszego badania, jako gospodarstwa rolne zaliczane są następujące jednostki, o ile spełniają one inne kryteria określone powyżej jako definiujące gospodarstwo rolne:


 1. ośrodki hodowli byków, knurów, baranów i kozłów, stadniny i wylęgarnie;
 1. gospodarstwa rolne instytutów badawczych, sanatoriów i domów wypoczynkowych, wspólnot religijnych, szkół i więzień;
 1. gospodarstwa rolne, stanowiące część przedsiębiorstw przemysłowych;
 1. tereny wspólne zawierające pastwiska, tereny ogrodnicze lub inne, jeśli teren jest użytkowany jako gospodarstwo rolne przez odpowiednie lokalne władze (np. przyjmując za określoną opłatą do wypasu bydło należące do innych osób). Nie uwzględnia się tu następujących terenów:
  • wydzielonych terenów wspólnych (C/03),
  • wydzierżawionych terenów wspólnych (C/02).

2.4 Do celów niniejszego badania jako gospodarstwa rolne nie są traktowane:
 1. stajnie jeździeckie, stajnie wyścigowe, tereny jeździeckie, tereny wykorzystywane do wyścigów konnych, (np. ziemia wykorzystywana do ćwiczeń koni wyścigowych), bez działalności hodowlanej;
 1. obory;
 1. targowiska, rzeźnie itp. (z wyjątkiem hodowania).

2.5 „Dzierżawy rolnicze nastawione na jeden rodzaj produkcji” traktowane są jako gospodarstwa rolne niezależne od gospodarstw „macierzystych”, jeżeli wykorzystują one przede wszystkim swe własne czynniki produkcyjne i nie polegają głównie na czynnikach produkcyjnych gospodarstw „macierzystych”. „Dzierżawami rolniczymi nastawionymi na jeden rodzaj produkcji” określa się gospodarstwa, gdzie odrębne gospodarstwa zebrały swe zasoby w odniesieniu w ramach jednego szczególnego przedsiębiorstwa rolnego w celu utworzenia oddzielnego wspólnego przedsiębiorstwa prowadzonego odrębnie od „gospodarstw macierzystych” (np. wspólny sad lub wspólna partia bydła) (częściowa fuzja).


A. GEOGRAFICZNE POŁOŻENIE gospodarstwa

II. Gospodarstwo i wszystkie odnoszące się do niego informacje rejestrowane są jako należące do okręgu i gminy miejskiej lub do podokręgu badania tam, gdzie znajduje się siedziba gospodarstwa (A/01).
Główna siedziba gospodarstwa określana jest zgodnie z udokumentowanymi własnymi zasadami Państwa Członkowskiego.
A/01 Okręg badania
I. Geograficzne położenie każdego gospodarstwa jest opisane kodem wskazującym kraj, region i okręg badania.
II. Regiony i okręgi do celów badania struktury rolnej są wymienione w załączniku IV.
A/01 a) Gmina miejska lub podokręg badania

I. W ramach badania wyczerpującego 1999/2000, położenie geograficzne opisuje się za pomocą dodatkowego kodu, wskazującego gminę miejską lub podokręg badania, który pozwoli na uśrednienie wyników przynajmniej przez „obiektywne strefy” w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 2052/885, ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 3193/946, lub, odpowiednio, przez najnowsze ustawodawstwo dotyczące podobnych stref lub obszarów, określone na jakimkolwiek dalszym etapie, wykorzystywane w strukturze wykonywania zadań Funduszy Strukturalnych.


II. Państwa Członkowskie informują Eurostat, do jakiej „strefy obiektywnej” należy każda gmina miejska czy też podokręg badania. Jeżeli granice między różnymi strefami lub obszarami dzielą gminę miejską czy też podokręg badania, wszystkie gospodarstwa w gminie miejskiej lub podokręgu badania określa się jako leżące w tej strefie czy obszarze, który tworzy największa część gminy miejskiej lub podokręgu badania.
Wykorzystywane kody gminy miejskiej lub podokręgu badania zgadzają się z poziomami 4 lub 5 Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). Jeżeli kody te nie mogą być przekazane, Państwo Członkowskie podaje zamiast tego każdemu gospodarstwu do wiadomości, kod wskazujący, w której „strefie obiektywnej” położone jest gospodarstwo. Informacja ta ma się odnosić do położenia w dniu 30 czerwca 1999 r., ale jest podawana do wiadomości ponownie, jeżeli strefy użyte w strukturze Funduszy Strukturalnych zostaną zmienione w późniejszym czasie.
A/02 Obszary mniej uprzywilejowane

I. Obszary w dniu badania uznane za obszary mniej uprzywilejowane w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 950/977 (oraz, odpowiednio, najnowszego ustawodawstwa), umieszczone we wspólnotowym wykazie obszarów mniej uprzywilejowanych, zgodnie z informacjami Państw Członkowskich przekazanymi w zastosowaniu art. 21 rozporządzenia (WE) 950/97.
II. Jeżeli gospodarstwo jedynie częściowo położone jest na obszarze mniej uprzywilejowanym, klasyfikowane jest ono zgodnie z tym, do którego obszaru należy większa część gospodarstwa.

A/02 a) Obszar górski
I. Obszary uznane w dniu badania za obszary górskie w rozumieniu art. 23 rozporządzenia Rady (WE) nr 950/97 i ujęte we wspólnotowym wykazie obszarów mniej uprzywilejowanych, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Państwa Członkowskie w zastosowaniu art. 21 rozporządzenia (WE) 950/97.
II. Jeżeli gospodarstwo jedynie częściowo położone jest na obszarze mniej uprzywilejowanym, klasyfikowane jest ono zgodnie z tym, do którego obszaru należy większa część gospodarstwa.
B. Osobowość prawna i zarządzanie gospodarstwem (w dniu badania)
B/01 i B/02 Osoba odpowiedzialna za gospodarstwo prawnie i ekonomicznie: posiadacz
I. Posiadaczem gospodarstwa jest osoba fizyczna, grupa osób fizycznych lub osoba prawna, na której rachunek i w imieniu, której gospodarstwo jest prowadzone oraz która odpowiada za nie prawnie i ekonomicznie, tzn. podejmuje ryzyko ekonomiczne gospodarstwa. Posiadacz może być bezpośrednim właścicielem gospodarstwa, może je wydzierżawić, może być długoterminowym dzierżawcą dziedzicznym, użytkownikiem lub powiernikiem. Wszyscy partnerzy w dzierżawie grupowej, którzy biorą udział w pracy rolniczej w gospodarstwie, uważani są za posiadaczy.
II. Odpowiedzialność prawna i ekonomiczna zdefiniowana jest zgodnie z własnymi udokumentowanymi zasadami Państwa Członkowskiego.
Posiadacz może scedować na kierownika gospodarstwa wszystkie lub część uprawnień decyzyjnych z zakresu normalnych, codziennych rutynowych czynności finansowych i produkcyjnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa
W przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa rolnego (patrz sekcja C/03), farmer-wspólnik jest wykazywany jako posiadacz, a nie jako gospodarz-podnajemca.

B/01a) i b) Osoba fizyczna

I. Do celów niniejszej pozycji osobą fizyczną może być albo jedna osoba (posiadacz wyłączny), albo grupa osób (partnerzy w dzierżawie grupowej).


II. Kwestia, czy posiadacz jest osobą fizyczną czy też prawną, ma znaczenie dla klasyfikacji gospodarstw na następujące grupy:
Gospodarstwa, których posiadaczem jest:


 1. osoba fizyczna będąca jedynym posiadaczem niezależnego gospodarstwa;
 1. grupa osób fizycznych tworzących grupę partnerów w „dzierżawie grupowej”;
 1. osoba prawna.

Ze względów fiskalnych i/lub prawnych, prawa pewnych Państw Członkowskich traktują osoby „prawne” (spółki) tak, jakby były one osobami fizycznymi lub grupami osób fizycznych. Są to na ogół wszelkie formy przedsiębiorstw, w których jeden lub wszyscy członkowie w pełni odpowiadają osobiście za długi przedsiębiorstwa. W takich przypadkach Państwa Członkowskie mogą kwalifikować taką „osobę prawną” do klasy „wyłącznych posiadaczy” lub „dzierżawy grupowej”.


B/01 a) Osoba fizyczna, która jest wyłącznym posiadaczem, w przypadku, gdy gospodarstwo jest niezależne

I. Jedna indywidualna i fizyczna osoba, będąca posiadaczem gospodarstwa, niezwiązanego z żadnymi gospodarstwami należącymi do innych posiadaczy, ani wspólnym zarządem, ani też podobnymi uzgodnieniami.


II. Posiadacz ten może podejmować samodzielnie wszelkie decyzje dotyczące gospodarstwa.
Współmałżonkowie lub członkowie bliskiej rodziny, którzy są właścicielami lub dzierżawią gospodarstwo wspólnie, powinni w normalnych warunkach być uważani za posiadających jedno niezależne gospodarstwo zarządzane przez wyłącznego posiadacza.
Dwie osoby żyjące wspólnie jak współmałżonkowie, bez zawarcia związku małżeńskiego, są także traktowane jak współmałżonkowie, jeśli są za takich prawnie uznani w odpowiednim Państwie Członkowskim.
Za wyłącznych posiadaczy uznaje się między innymi: wspólnych beneficjentów testamentu lub majątku pozostawionego bez testamentu itd., jeżeli nie zawarli umowy ani nie są traktowani z punktu widzenia podatkowego i/lub prawnego jako posiadacz grupowy lub jako podmiot prawa zgodnie z przepisami prawnymi Państwa Członkowskiego.
Jeżeli spółka (osoba prawna) jest własnością jednej osoby fizycznej i jest traktowana jako osoba fizyczna przez Państwo Członkowskie (patrz definicja „osoby fizycznej”), uważa się ją za gospodarstwo należące do wyłącznego posiadacza.
Jeżeli tylko jedna osoba ponosi pełną odpowiedzialność prawną i ekonomiczną za gospodarstwo, uważana jest ona za będącą wyłącznym posiadaczem, nawet, jeśli gospodarstwo w innych przypadkach spełnia kryteria dzierżawy grupowej.
B/01 b) Jedna lub więcej osób fizycznych będących partnerami w dzierżawie grupowej
I. Jedna lub więcej osób fizycznych będących partnerami w grupie osób fizycznych będących właścicielami, dzierżawcami lub w inny sposób zarządzającymi razem gospodarstwem rolnym lub zarządzającymi razem swe indywidualne gospodarstwa, tak jakby były one jednym gospodarstwem. Współpraca musi być prowadzona albo w sposób zgodny z ustawą, albo w drodze umowy zawartej na piśmie.
II. Jeżeli spółka (osoba prawna) znajduje się w posiadaniu więcej niż jednej osoby fizycznej i jest traktowana jako osoba fizyczna przez Państwo Członkowskie, uważa się ją za dzierżawę grupową.
Państwo Członkowskie, dla którego opcjonalne jest zarejestrowanie zmiennej B/01 b), zbiera wszystkie informacje na temat wszystkich gospodarstw, których posiadaczami są osoby fizyczne zgodnie ze zmienną B/1 a), niezależnie od tego czy są to zdefiniowane tu „dzierżawy grupowe”. Jeśli w jednym gospodarstwie funkcje posiadacza są wypełniane przez dwie lub więcej osoby fizyczne, jako posiadacza rejestruje się jedną z nich (np. przyjmującą na siebie większą część ryzyka lub większą część obowiązków związanych z zarządzaniem gospodarstwem. Jeśli te kryteria w dalszym ciągu nie pozwalają określić jednej osoby, wyboru należy dokonać na podstawie innego kryterium, np. wiekowego).
B/01 c) Osoba prawna
I. Podmiot prawa inny niż osoba fizyczna, lecz posiadający normalne prawa i obowiązki osoby, takie jak zdolność pozywania lub bycia pozywanym (ogólna zdolność prawna).
II. Osoby prawne mogą mieć charakter publiczny lub prywatny, między innymi:


  • państwo, regiony gminy miejskie itp.,
  • Kościoły i ich instytucje,
  • inne podobne instytucje o charakterze państwowym lub półpaństwowym

- wszystkie przedsiębiorstwa handlowe oprócz wykazanych pod B/1 a) lub b), w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z przedsiębiorstwami spółdzielczymi włącznie,
  • wszystkie spółki akcyjne (przedsiębiorstwa emitujące akcje),
  • fundacje (organy zarządzające przekazanymi funduszami w niektórych celach, które są często celami społecznymi lub dobroczynnymi),
  • korporacje typu „non-stock” z ograniczoną odpowiedzialnością finansową,
  • wszystkie inne przedsiębiorstwa o podobnym charakterze.

B/01 d) Liczba partnerów


I. Liczba osób w dzierżawie grupowej, które ponoszą odpowiedzialność prawną i ekonomiczną odnoszącą się do gospodarstwa, i które biorą udział w pracy na roli w gospodarstwie.
B/01 e) Członkowie rodziny
I. Ogólnie, członkami rodziny posiadacza są współmałżonek, krewni w linii wstępnej bądź zstępnej (włącznie z tymi, którzy stali się nimi przez małżeństwo lub adopcję) oraz bracia i siostry posiadacza i jego/jej współmałżonka.
II. Sami posiadacze nie są zaliczani do członków rodziny.
B/01 f) Ilu członków rodzin partnerów może prowadzić prace na roli w gospodarstwie?
I. Liczba członków rodziny partnerów dzierżawy grupowej, którzy wykonują prace na roli w gospodarstwie (zgodnie z definicją na podstawie sekcji L) w pełnym lub częściowym wymiarze godzin. Nieistotne jest, czy otrzymują, czy też nie otrzymują oni wynagrodzenia.
II. Dane na temat siły roboczej wymagane w odniesieniu do tych członków rodziny są zarejestrowane pod L/04 „Nie-rodzinna siła robocza zatrudniona na stałe” lub L/05 + L/06 „Nie-rodzinna siła robocza niezatrudniona na stałe”.
B/02 Kierownik gospodarstwa

I. Osoba lub osoby fizyczne odpowiedzialne za normalne, codzienne rutynowe procedury finansowe i produkcyjne występujące przy prowadzeniu danego gospodarstwa.
II. Kierownik jest na ogół, lecz nie zawsze, tą sama osobą, co posiadacz, będący osobą fizyczną. Za kierowników dzierżawy grupowej uważa się partnerów w gospodarstwie, którzy biorą udział w pracy na roli w gospodarstwie.
W przypadkach, kiedy posiadacz nie jest również kierownikiem, prowadzeniem gospodarstwa obciąża lub zatrudnia do tego kogoś innego. Tym kimś może być np. członek jego czy jej rodziny (B/2 a)) lub jego/jej współmałżonek (B/2 b)), ale również osoba bez powiązań rodzinnych z posiadaczem.
W przypadkach, gdy posiadacz jest posiadaczem wyłącznym lub osobą prawną, w gospodarstwie może być tylko jeden kierownik.
Państwa Członkowskie, dla których fakultatywne jest zarejestrowanie zmiennej B/01 b), zbierają wszystkie wymagane informacje w odniesieniu do kierowników, jeśli tylko jedna osoba jest zarządzającym. Jeżeli w tych Państwach Członkowskich więcej niż jedna osoba jest odpowiedzialna za normalne codzienne prowadzenie gospodarstwa, wówczas ta osoba, która bierze na siebie największą część, uważana jest za kierownika. Jeżeli ta część jest jednakowo podzielona, można dokonać niezbędnego zróżnicowania w oparciu o wiek lub inne podobne kryteria.
B/03 Szkolenie rolnicze zarządzającego

Dla każdej osoby rejestruje się tyko jeden poziom.
Jedynie praktyczne doświadczenie rolnicze

I. Doświadczenie nabyte na podstawie pracy praktycznej w gospodarstwie rolnym.


Podstawowe szkolenie rolnicze

I. Wszelkie kursy szkoleniowe ukończone w ogólnej szkole rolniczej i/lub instytucji specjalizującej się w pewnych przedmiotach (włączając w to ogrodnictwo, uprawę winorośli, leśnictwo, hodowlę ryb, weterynarię, technologię rolniczą i przedmioty powiązane).


II. Ukończona praktyka rolnicza uważana jest za szkolenie podstawowe.
Pełne szkolenie rolnicze

I. Wszelkie kursy szkoleniowe trwające przez okres równoważny okresowi przynajmniej dwóch lat szkolenia prowadzonego w pełnym wymiarze godzin po ukończeniu edukacji obowiązkowej (patrz L/01 do L/06 „Wiek ukończenia szkoły”) i ukończona w średniej szkole rolniczej, na uniwersytecie lub w innym instytucie szkolnictwa wyższego w rolnictwie, ogrodnictwie, uprawie winorośli, leśnictwie, hodowli ryb, weterynarii, technologii rolniczej i przedmiotach powiązanych.


B/04 Czy w gospodarstwie prowadzone są sprawozdania finansowe do celów zarządzania?

I. Sprawozdania finansowe muszą zawierać przynajmniej systematyczne i regularne rejestrowanie bieżącego przychodu i wydatków do celów ustalenia, na koniec okresu obrotowego, zysku osiągniętego przez gospodarstwo.
II. System rachunkowości uważa się za istniejący również wtedy, kiedy zapoczątkowany on zostanie później niż w trakcie 12 miesięcy poprzedzających badanie.
Rolnicze sprawozdania finansowe mogą służyć jako podstawa do zarządzania gospodarstwem przez zarządzającego gospodarstwem; mogą one też być wykorzystywane do sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat.
Za „systemy rachunkowości” nie uważa się:
- okazjonalnych notatek dotyczących pewnych operacji w księdze zapisów lub notatniku;
- zapisów o dochodach i wydatkach (dla obliczania rentowności) dla jedynej części działalności rolniczej gospodarstwa;
- danych przygotowanych jedynie do celów podatkowych.
C. Typ własności i SYSTEM GOSPODARKI ROLNEJ

C/01-C/03 Wykorzystywane użytki rolne
I. Całkowity obszar zajęty przez grunty orne, pastwiska stałe, uprawy wieloletnie i ogródki przydomowe (uprawiane przez właściciela, przez dzierżawcę lub takie, na których pracuje się bezpłatnie).
II. Typy własności ziemskiej – przypadki szczególne
1. W przypadku, gdy „dzierżawa rolnicza nastawiona na jeden rodzaj produkcji” traktowana jest jako gospodarstwo niezależne (patrz „gospodarstwa rolne”, pozycja 2.5), całkowita powierzchnia użytków rolnych „dzierżawy rolniczej nastawionej na jeden rodzaj produkcji” przydzielana jest osobie nazywanej posiadaczem (B/01), ale z podaniem typu własności, na podstawie, której utrzymywane jest ono przez gospodarstwo „macierzyste”.
2. Ziemia pozostająca współwłasnością lub ziemia wydzierżawioną i uprawiana przez kilka gospodarstw, ale która nie tworzy „dzierżawy rolniczej nastawionej na jeden rodzaj produkcji”, traktowana jest jako odnosząca się do posiadacza, który prowadzi je w największej części, ale każdej części nadawany jest typ własności, w ramach, którego jest ono utrzymywane przez gospodarstwo macierzyste.
C/01 Użytki rolne we własnym posiadaniu
I. Użytki rolne, uprawiane przez gospodarstwo będące przedmiotem badania i które są własnością posiadacza lub są przez niego uprawiane jako biorącego w użytkowanie lub dziedziczną długoterminową dzierżawę, albo też inny równoważny typ własności.
II. Ziemia przydzielona pracownikowi rolnemu (do jego własnej uprawy) jako część jego wynagrodzenia przydzielana jest gospodarstwu dokonującemu przydzielenia, chyba, że pracownik rolny wykorzystuje swe własne środki produkcji.
Działki gruntu zatrzymanego przez poprzedniego posiadacza (patrz Gospodarstwo rolne, pozycja 2.2) przypisuje się gospodarstwu, przy którym zatrzymany grunt jest normalnie uprawiany, a zatrudniona jest przy tym na ogół ta sama siła robocza i środki produkcji, co w pozostałej części gospodarstwa.
Jednakże nie są tu włączone prawa do wypasu na wspólnych pastwiskach, np. na wspólnej ziemi należącej do gminy albo do spółdzielni (takie obszary, niebędące częścią gospodarstwa, nie są objęte niniejszym badaniem).
C/02 Użytki rolne uprawiane przez dzierżawcę
I. Ziemia dzierżawiona przez gospodarstwo w zamian za stały czynsz dzierżawny uzgodniony z wyprzedzeniem (w gotówce, w naturze lub jeszcze inaczej) i dla której istnieje (pisemna lub ustna) umowa dzierżawy. Obszar przydzielany jest tylko jednemu gospodarstwu. Jeśli w ciągu roku referencyjnego obszar jest wydzierżawiany kilku gospodarstwom, zostaje on zwykle zapisany przy gospodarstwie, które zajmuje się nim przez najdłuższy okres w ciągu roku referencyjnego.
II. Wydzierżawionym gruntem może być:
- całe gospodarstwo,
- poszczególne działki gruntu.
Ziemia dzierżawiona nie może być uważana za część własności gospodarstwa właściciela, ale zawsze – gospodarstwa dzierżawcy. Wszelkie zwierzęta na tej ziemi uważane są za należące do gospodarstwa będącego w posiadaniu tych zwierząt.
Włącza się działki gruntu lub gospodarstwa dzierżawionego przez posiadacza od członków rodziny posiadacza, jeśli na obszary te uprawia się jako na części gospodarstwa poddanego badaniu. Włączona jest tutaj także ziemia należąca do innego gospodarstwa, lecz uprawiana przez gospodarstwo podlegające badaniu, w zamian za pewną liczbę godzin pracy - ale nie ziemi zostawionej do dyspozycji pracownika rolnego - jako formy wynagrodzenia (w przeciwieństwie do przypadku ziemi pozostawionej do dyspozycji pracownika rolnego jako formy wynagrodzenia, która generalnie pozostaje w obrębie systemu płodozmianu w gospodarstwie, umowa dzierżawy typu przewidzianego tutaj określi nie tylko po prostu obszar ziemi, którego to dotyczy, lecz również to, gdzie się ona znajduje i jej dokładne granice).
Dzierżawiona ziemia, która stała się przedmiotem podnajęcia stronie trzeciej, ma zostać włączona jako część gospodarstwa tej strony trzeciej, ponieważ nie tworzy on części gospodarstwa poddawanego badaniu.

C/03 Użytki rolne, na których gospodaruje się wspólnie lub, na której gospodaruje się na inne sposoby

a) Użytki rolne uprawiane wspólnie


I. Grunty, (którym może być całe gospodarstwo), uprawiane na zasadzie partnerstwa między gospodarzem, a dzierżawcą na podstawie pisemnej lub ustnej umowy o wspólnej uprawie. Produkcja (albo gospodarcza, albo fizyczna) z obszaru, o dzielonych plonach podlega, podziałowi między dwie strony na uzgodnionej podstawie.
II. Obejmuje to, między innymi:
Przekazanie całych gospodarstw
W przypadku przekazania całych gospodarstw osoba przekazująca powierza gospodarstwo głowie rodziny, która zobowiązuje się prowadzić z pomocą członków jego rodziny (rodziny z gospodarstwa) całość prac wymaganych w gospodarstwie, a jego zobowiązuje do ponoszenia części nakładów oraz do dzielenia się produkcją gospodarstwa z osoba przekazującą w ustalonych proporcjach.
b) Użytki rolne uprawiane w innych formach posiadania
I. Inne formy posiadania nie objęte gdzie indziej w ramach C/01-03 a).
II. Obejmuje to między innymi:
1. Grunty, wobec których posiadacz korzysta z uprawnień:
- z tytułu zajmowania określonego stanowiska (leśnik, ksiądz, nauczyciel itd.),


 • przydzielonych przez parafię lub inną organizację, na przykład, wspólna ziemia do wypasu rozdzielona w oparciu o areał (w odróżnieniu do wspólnej ziemi, gdzie nie korzysta się z uprawnień do wspólnego wypasu).

2. Grunt, na którym gospodarstwo wykonuje pracę bezpłatnie (na przykład, obszary gospodarstw porzuconych, które są uprawiane przez gospodarstwo poddane badaniu).


3. Przekazanie poszczególnych działek gruntu.
W przypadku przekazania poszczególnych działek gruntu osoba przekazująca powierza tylko jedną lub więcej działek gruntu, używanych następnie na takich samych warunkach jak opisano w lit.  a).


C/04 Liczba działek, tworzących wykorzystywane użytki rolne

I. Działka jest każdym kawałkiem ziemi należącym do gospodarstwa, lecz w całości otoczonym ziemią, wodą, szosami lub lasami itp., nienależącymi do gospodarstwa.


II. Działka może składać się z jednego lub więcej przylegających pól. Pole jest kawałkiem ziemi położonym w obrębie, lecz oddzielonym od reszty bloku za pomocą wyraźnie widocznych linii demarkacyjnych (na przykład, traktów, rowów, potoków, żywopłotów). Pole może obejmować jedno lub więcej działek ziemi. Działka ziemi jest tą częścią pola (lub jego całości wykorzystywaną pod daną uprawę lub do kombinacji upraw lub zboża).
C/05 Gospodarka rolna - system i praktyki
C/05 a) Rolnictwo ekologiczne
I. Należy uzyskać informacje, czy gospodarstwo prowadzi (lub nie) działalność rolniczą zgodnie z pewnymi ustanowionymi normami i zasadami wyszczególnionymi w rozporządzeniu Rady 2092/918 ostatnio zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1488/979 lub, gdzie stosowne, w najnowszym ustawodawstwie, w sprawie „produkcji ekologicznej produktów rolniczych i odnoszących się do tego wskazówek w odniesieniu do produktów rolnych i środków spożywczych”, i/lub równoważnych przepisów wspólnotowych lub krajowych w odniesieniu do produkcji ekologicznej zwierząt gospodarskich.
II. Rozporządzenie ustanawia zharmonizowane ramy dla znakowania, produkcji i kontroli produktów rolnych, zawierając lub próbując zawrzeć wskazania dotyczące metod produkcji ekologicznej. Zgodnie z przedstawionymi w rozporządzeniu zasadami, produkcja musi być prowadzona tak, aby działki gruntu oraz miejsca produkcji i przechowywania były wyraźnie oddzielone od wszelkich innych miejsc, gdzie nie prowadzi się produkcji, zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Oznacza to, generalnie, że uprawa roli w całym gospodarstwie musi zostać zmieniona na tę praktykę.
C/05 b) Systemy lub praktyki gospodarki rolnej o niskich nakładach
I. Systemy lub praktyki gospodarki rolnej kierujące się akceptowanymi wskazówkami, nie objęte w C/05 a), w przypadku, gdy ich celem jest stosowanie zrównoważonych praktyk gospodarki rolnej, tzn. stosowanie minimalnych nakładów środków produkcji, w szczególności nawozów i produktów ochrony roślin.
II. Niniejsza pozycja obejmuje niskonakładowe systemy gospodarowania (inne niż rolnictwo ekologiczne), na przykład znane jako gospodarowanie zintegrowane lub produkcja zintegrowana. Obejmuje ona również praktyki rolne, które, nie naruszając całego systemu gospodarowania, stosują kontrolę biologiczną lub określone programy w odniesieniu do obniżonego zarządzania substancjami odżywczymi. Zaakceptowane wskazówki lub zasady powinny zostać dobrze zdefiniowane i zmierzać do znacznego ograniczenia nakładów w rolnictwie. Mogą one zostać ustalone przez władze krajowe lub regionalne, Międzynarodową Organizację Kontroli Biologicznej, stowarzyszenia producentów, dystrybutorów lub konsumentów itp.
C/05 c) Premia lub pomoc rolno-środowiskowa
I. Wszelkie premie lub pomoc wypłacane gospodarstwu przez system Państw Członkowskich zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2078/92, ostatnio zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2772/9510, lub, odpowiednio, najnowszym ustawodawstwem.
II. Rozporządzenie (EWG) nr 2078/92 dotyczy metod produkcji rolnej zgodnych z wymogami ochrony środowiska i utrzymania terenów wiejskich. Państwa Członkowskie opracowują systemy dla zapewnienia pomocy rolnikom, którzy podejmują pewne środki.
C/05/ c)(i) Środki dotyczące cech krajobrazowych
I. Środki objęte systemami wspomnianymi powyżej w pkt. II, w pozycji C/05 c), których celem jest utrzymanie bądź przywrócenie pewnych cech krajobrazowych (np. stare kamienne studnie, żywopłoty, rozproszone drzewa, miedze itp.) lub zarządzanie ziemią do celów publicznego dostępu i działań rekreacyjnych.
II. System rolno - środowiskowy może rekompensować rolnikom koszty zapewniania lub utrzymywania cech krajobrazowych. Może to mianowicie obejmować specyficzne wykorzystanie ziemi lub artefaktów takich jak żywopłoty, tradycyjne studnie kamienne, tradycyjne tarasy kamienne, strefy buforowe nad jeziorami lub strumieniami, nieuprawne skraje pól – miedze, drzewa z obciętymi gałęziami, rozproszone drzewa, historyczne pomniki wsi, wały ziemne, lub inne cechy krajobrazu rolniczego. Kategoria ta nie obejmuje budynków lub cech niezwiązanych z ziemią uprawną.
D.-I. PRZEZNACZENIE GRUNTÓW
I. Na ogólną powierzchnię gospodarstwa (D-H) składają się wykorzystywane przez gospodarstwo użytki rolne (D-G) oraz inne grunty (H).
Użytki rolne wykorzystywane do celów gospodarki rolnej obejmują obszary przeznaczone pod rośliny uprawne w plonie głównym upraw do zbiorów w roku badania.
II. Do celów rozdziału przeznaczenia gruntów według uprawianego obszaru każdy obszar jest wykazany tylko raz.
Uprawy wieloletnie i kilkuletnie (np. szparagi, truskawki lub krzewy) rejestruje się poczynając od roku ich posadzenia, nawet, jeśli jeszcze nie dają produkcji.
Wyłączone są uprawiane grzyby (I/02).
W przypadku upraw łączonych, wykorzystywane użytki rolne rozdziela się między poszczególne uprawy proporcjonalnie do wykorzystania gruntu pod uprawy, których to dotyczy.
Obszary rolnicze połączone z obszarem leśnym dzielone są w podobny sposób.
Niniejszej zasady nie stosuje się do upraw mieszanych (są to uprawy uprawiane i zbierane razem na tym samym gruncie, np. kukurydza mieszana) lub upraw podlegającym zmianowaniu (np. jęczmień zwyczajny podsiany później zbieraną koniczyną).
W przypadku upraw łączonych, w zestawieniach powierzchni pomija się uprawę, która nie ma znaczenia dla gospodarstwa.
Od zasady podziału według stopnia pokrycia można uczynić wyjątek tam, gdzie wyniki mogłyby nie zadowalać, pod warunkiem jednak przestrzegania zasad ustanowionych przez Państwa Członkowskie w uzgodnieniu z Komisją.
Uprawy podlegające zmianowaniu rejestrowane są tylko pod pozycją I/01. Pozycje D-G obejmują obszary nieobliczane dla każdej uprawy płodozmianowej, ale obszar ten jest przydzielany tylko jednej uprawie jako uprawie głównej. W przypadku, gdy na jakimś obszarze podczas jednego roku zbiorów uprawianych jest jedna po drugiej kilka upraw, uprawą główną jest ta uprawa, która posiada najwyższe wartości produkcyjne. Jeżeli wartość produkcji nie określa, która uprawa jest główną, wówczas uprawą główną jest ta, która zajmuje teren przez najdłuższy okres czasu.
D. GRUNTY ORNE
I. Grunty uprawiane (orane lub uprawiane inaczej) regularnie, na ogół w systemie płodozmianu.
II. Grunty orne składają się z upraw kategorii D/01-D/20, gruntów odłogowanych bez jakichkolwiek subsydiów (D/21) i gruntów odłogowanych podlegających systemom pobudzającym ugorowanie, bez wykorzystania gospodarczego.
Obszary upraw przemysłowych uprawianych na gruntach odłogowanych uwzględnione są pod odpowiednimi dla nich pozycjami, ale są też zarejestrowane pod pozycją I/08/ b).
D/01-D/08 Zboża do produkcji ziarna (wraz z nasionami)
II. Z wyłączeniem zbóż zbieranych w postaci zielonej lub na paszę zieloną. Te znajdują się w D/18.
D/01 Pszenica zwyczajna i pszenica orkisz
D/02 Pszenica durum
D/03 Żyto
I. Włącznie z mieszankami ziarna wysiewanego na jesieni (mieszanka zbożowych ze strączkowymi).
D/04 Jęczmień zwyczajny
D/05 Owies zwyczajny
I. Włącznie z mieszankami ziarna wysiewanego na wiosnę (letnia mieszanka zbożowych ze strączkowymi).
D/06 Kukurydza na ziarno
I. Kukurydza zbierana dla ziarna.
II. Kukurydza zbierana ręcznie, zbieraczem ziarna, łuszczarką do ziarna lub kombajnem zbożowym, bez względu na wykorzystanie, włączając ziarna na kiszonkę. Włączone jest tutaj również ziarno zbierane razem z częściami kolb, ale o wilgotności wyższej niż 20% i wykorzystywanego do produkcji kiszonki (tzw. mieszanka ziarnowo - kolbowa, CCM).
Kolby słodkiej kukurydzy do spożywania przez ludzi wpisuje się do D/14.
D/07 Ryż
D/08 Pozostałe zboża
D/09 Rośliny strączkowe zbierane w postaci ziarna (włącznie z nasionami i mieszankami roślin strączkowych i zbóż)
II. Rośliny strączkowe zbierane w postaci zielonej włączone są w D/14 lub D/18, w zależności od ich wykorzystania.
w tym:
D/09 c) Groch, uprawy czyste zbierane w postaci suchej
D/09 d) Groch polowy, uprawy czyste zbierane w postaci suchej
D/10 Ziemniaki (włącznie z ziemniakami wczesnymi i sadzeniakami)
D/11 Buraki cukrowe (z wyłączeniem nasion)
D/12 Korzenie roślin pastewnych i rośliny z rodziny kapustowatych (z wyłączeniem nasion)
D/13 Rośliny przemysłowe (łącznie z nasionami na trawiaste rośliny oleiste, z wyłączeniem nasion na rośliny włókniste, chmiel, tytoń oraz inne rośliny przemysłowe), wśród których:
D/13 a) Tytoń
D/13 b) Chmiel
D/123 c) Bawełna

D/13 d) Pozostałe rośliny oleiste lub włókniste i pozostałe rośliny przemysłowe

D/13 d) (i) Rośliny oleiste lub włókniste (ogółem)


D/13 d) (ii) Rośliny aromatyczne i rośliny lecznicze oraz zioła
II. Podstawowymi roślinami aromatycznymi oraz leczniczymi są:
Arcydzięgiel (Angelica spp.), pokrzyk wilcza jagoda (Atropa spp.), Rumian szlachetny, rumianek (Matricaria spp.), kmin kramny (Carum spp.), naparstnica (Digitalis spp.), goryczka (Gentiana spp.), hyzop lekarski (Hyssopus spp.), jaśmin (Jasminum spp.), lawenda (Lavandula spp.), majeranek (Origanum spp.), melisa (Melissa spp.), mięta (Mentha spp.), mak (Papaver spp.), barwinek (Vinca spp.), płesznik (nasiona) (Psyllium spp.), szafran (Curcuma spp.), szałwia (Salvia spp.), nagietek (Calendula spp.), waleriana (Valeriana spp.), itp.
D/13 d) (iii) Pozostałe rośliny przemysłowe
D/14 i D/15 Warzywa świeże, melony, truskawki
II. Wyłącza się grzyby uprawne (I/02).
D/14 Warzywa świeże, melony, truskawki - rosnące na wolnym powietrzu albo pod niskimi (niedostępnymi) osłonami
D/14 a) Uprawy polne

I. Warzywa, melony, truskawki uprawiane na polach w płodozmianie z innymi roślinami uprawnymi.


D/14 b) Ogrodnictwo towarowe
I. Warzywa, melony, truskawki uprawiane na polu w płodozmianie z innymi uprawami ogrodniczymi

D/15, D/17 Uprawy pod szkłem lub przykryciem wysokim (dostępnym)

i G/07
I. Uprawy, które przez cały okres ich wzrostu lub przez dominującą część tego okresu znajdują się w szklarni, lub pod stałym albo ruchomym przykryciem wysokim (szklanym czy też ze sztywnego lub elastycznego tworzywa sztucznego).

 1. Wyłączone są tu płachty plastiku położone płasko na gruncie, a także ziemia pod kloszami lub tunelami niedostępnymi dla człowieka lub przenośne ramy pokryte szkłem.

Dla przenośnych (ruchomych) szklarni lub wysokich osłon obszarem, który jest zgłaszany, jest całkowita powierzchnia faktycznie pokryta w okresie poprzedzających 12 miesięcy (w podsumowaniu dla obliczenia łącznej powierzchni pokrytej), a nie jedynie obszar pokryty tą instalacją tylko za jednym razem.


Powierzchnie upraw rosnących przez pewien czas pod szkłem a przez pewien czas na wolnym powietrzu rejestruje się jako powierzchnie całkowicie pod szkłem, chyba, że czas przebywania pod szkłem jest bardzo ograniczony.
Ta sama powierzchnia pod szkłem używana więcej niż jeden raz jest rejestrowana tylko raz.
W odniesieniu do szklarni wielopiętrowych zaliczana jest tylko powierzchnia bazowa.
D/16 i D/17 Kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek)
D/18 Rośliny pastewne
I. Wszystkie zielone rośliny pastewne uprawiane w płodozmianie z innymi uprawami i zajmujące ten sam grunt przez mniej niż pięć lat (rośliny pastewne jednoroczne i wieloletnie).
II. Włącza się zboża i rośliny przemysłowe zbierane i/lub spożywane jako zielonki paszowe. Wyłącza się korzenie roślin pastewnych i rośliny z rodziny kapustowatych (D/12).
D/18 a) Trawy okresowe
I. Rośliny trawiaste przeznaczone do wypasu, na siano lub kiszonki, stosowane jako element normalnego płodozmianu upraw, pozostające na polu przez przynajmniej jeden rok uprawny a mniej niż pięć lat, wysiewane z trawą lub mieszankami traw. Przed ponownym zasiewem lub obsadzeniem, pola są orane lub obrabiane innymi metodami, albo też rośliny niszczy się w inny sposób, np. przy użyciu środków chwastobójczych.
D/18 b) Inne pasze zielone
I. Inne, przeważnie jednoroczne uprawy pastewne (np. wyka, kukurydza zielona, zboża zbierane i/lub jako zielonki, rośliny strączkowe).
D/18 b) (i) Zielona kukurydza (kukurydza na kiszonki)
I. Kukurydza uprawiana na kiszonki.
II. Wszystkie formy kukurydzy pastewnej, które nie są zbierane na ziarno (pełne kolby, części roślin lub całe rośliny). Obejmuje to kukurydzę zieloną spożywaną bezpośrednio przez zwierzęta (bez silosowania) oraz całe kolby (ziarno + szypułka główna/oś kwiatostanu + łuska) zbierane na pasze lub kiszonki.
D/18 b) (ii) Rośliny strączkowe
I. Rośliny strączkowe uprawiane i zbierane jako zielone, jako całe rośliny na paszę.
D/19 Grunty orne produkujące nasiona i sadzonki
I. Grunty, na których produkuje się nasiona i sadzonki na sprzedaż, z wyłączeniem zbóż, ryżu, jarzyn strączkowych, ziemniaków oraz nasion oleistych. Nasiona i sadzonki na własne potrzeby gospodarstwa (np. młode rośliny warzywne takie jak sadzonki kapusty lub sałaty) objęte są tą samą pozycją w odniesieniu do upraw, których to dotyczy.
II. Obejmuje nasiona pasz zielonych.
D/20 Pozostałe rośliny uprawne
I. Rośliny uprawne nieuwzględnione pod D/01-19 lub pod D/21 i D/22.
D/21 i D/22 Grunt odłogowany
II. Gruntu odłogowanego nie należy mylić z uprawami podlegającymi zmianowaniu (I/01) oraz z niewykorzystywanymi użytkami rolnymi (H/01). Istotną cechą charakterystyczną gruntu odłogowanego jest to, że jest on pozostawiony do odzyskania, w normalnych warunkach przez cały okres roku zbiorów.
Gruntami odłogowanymi mogą być:


 1. pusty grunt, bez jakichkolwiek upraw;
 1. grunt z roślinnością wyrośniętą w sposób naturalny, którą można wykorzystać jako paszę lub zaorać;

3. grunt obsiany wyłącznie do produkcji zielonek (grunt odłogowany zielony).


D/21 Grunty odłogowane bez jakichkolwiek subsydiów
I. Wszystkie grunty włączone w system płodozmianowy, uprawiane czy też nie, ale nieprodukujące zbioru plonów przez rok zbioru plonów, za które nie są wypłacane żadne subsydia ani pomoc finansowa.
D/22 Grunt odłogowany objęty programem zachęt do wyłączenia z produkcji i nie użytkowany ekonomicznie
I. Grunty, za które gospodarstwo jest uprawnione do otrzymywania pomocy finansowej w celu zachęcenia go do wyłączenia gruntów ornych z eksploatacji zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2328/9111, jak również zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 1765/9212, oraz rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 334/9313, albo, odpowiednio, najnowszym ustawodawstwem. Jeżeli istnieją podobne systemy krajowe, obszary te są także objęte niniejszą cechą. Obszary podlegające systemom, w których obszar jest wyłączany z produkcji na więcej niż pięć lat, powinny być zarejestrowane pod H/01 i H/03.
II. Obszary ziemi uprawnej podlegające systemom, w których zezwala się na produkcję nie spożywczą, i faktycznie uprawiane na mocy umów, rejestrowane są gdzie indziej pod D/01-D/20.

E. Ogródki przydomowe

I. Ziemia oddzielona od reszty gospodarstwa i uznawana za ogródek przydomowy, przeznaczona pod uprawę produktów, które przeznaczane są głównie do spożycia przez osoby mieszkające w gospodarstwie, a nie na sprzedaż.


II. Nie włącza się tu:


  • ogrodów rekreacyjnych (parków i trawników) (H/03),
  • obszary uprawiane przez zbiorowe gospodarstwa domowe, na przykład instytucje badawcze, wspólnoty wyznaniowe, szkoły z internatem, więzienia itp. Obszary te zalicza się do gospodarstw rolnych, jeśli takie gospodarstwo, będąc połączonym ze zbiorowym gospodarstwem domowym, prowadzi działalność w taki sposób, aby spełniać inne kryteria gospodarstwa rolnego. Obszary te, w identyczny sposób jak obszary gospodarstwa rolnego, klasyfikowane są zgodnie z ich wykorzystaniem.F. UŻYTKI ZIELONE TRWAŁE i łąki

F/01 Pastwisko i łąka, z wyłączeniem nieuprawianych terenów do wypasu


I. Grunty inne niż nieuprawne tereny do wypasu nie objęte płodozmianem, wykorzystywane do produkcji stałej (przez pięć lub więcej lat) roślin uprawnych na pasze zielone, zarówno obsiane, jak i samosiewne, i wykorzystywane tak do wypasu, jak i do zbierania jako siano lub kiszonka.
II. Wyłącza się:


  • nieuprawne tereny do wypasu, wykorzystywane tak sporadycznie, jak i stale (F/02),
  • nie używane pastwiska i wzgórza lub górskie tereny do wypasu(H/01).

F/02 Nieuprawne tereny do wypasu


I. Pastwisko, zwykle na pagórkowatym terenie, niewzbogacane nawozem, uprawą, niepodsiane nowymi trawami i niedrenowane.
II. Może to obejmować grunty kamieniste, bagna, tereny podmokłe (wrzosowiska) oraz szkockie „jelenie lasy”.
Nieuprawne tereny do wypasu podlegają wyłączeniu (H/01).
G. Uprawy stałe
I. Uprawy nieuprawiane w ramach płodozmianu, inne niż użytki zielone trwałe, które zajmują glebę przez długi okres i przynoszą plony przez wiele lat.
II. Do niniejszej kategorii zalicza się szkółki (z wyłączeniem rosnących w lasach niehandlowych szkółek drzew leśnych) oraz rośliny używane do wyplatania i tkania (łozina, trzcina, sitowie itp., G/06).
Uprawy stałe, które są traktowane jako warzywa lub jako rośliny ozdobne albo przemysłowe (np. szparagi, róże, krzewy dekoracyjne uprawiane dla swych kwiatów lub liści, truskawki, chmiel) nie są włączone w niniejszą kategorię.
G/01 Plantacje owoców i jagód
I. Obszary zawierające drzewa i krzewy przeznaczone do produkcji owoców. Sady mogą być typu ciągłego z minimalnymi odstępami między drzewami lub typu nieciągłego z dużymi odstępami, i nie mogą zawierać innych upraw.
II. Włącza się kasztanowce.
Plantacje cytrusów i oliwek oraz obszary przeznaczone pod uprawę winorośli są wyłączone (G/02, 03, 04).
G/01 a) Gatunki świeżych owoców i jagód rosnących w strefach klimatu umiarkowanego
G/01 b) Gatunki świeżych owoców i jagód z subtropikalnych stref klimatu podzwrotnikowego
II. Następujące uprawy uważane są za owoce i gatunki jagód stref klimatu podzwrotnikowego: flaszowiec (Anona spp.), ananas (Ananas spp.), awokado (Persea spp.), banan (Musa spp.), opuncja (Opuntia spp.), liczi (Litchi spp.), kiwi (Actinidea spp.), papaja (Carica spp.), mango (Mangifera spp.), guawa (Psidium spp.), owoce męczennicy jadalnej(Passiflora spp.).
G/01 c) Orzechy
G/02 Plantacje cytrusowe
G/03 Plantacje oliwek
G/03 a) normalnie produkujące oliwki stołowe
G/03 b) normalnie produkujące oliwki do produkcji oliwy
G/04 Winnice
G/04 a) Winnice normalnie produkujące wina markowe
I. Uprawy winogron odmian uprawianych dla produkcji win gatunkowych produkowanych w określonych regionach (wina gatunkowe psr), które zgodne są z wymogami rozporządzeń (EWG) nr 817/7014 i (EWG) 823/8715, lub, odpowiednio, najnowszego ustawodawstwa oraz wymogami ustanowionymi przy ich wdrażaniu, a ustanowionymi przez przepisy krajowe.
G/04 b) Winnice normalnie produkujące inne wina
I. Uprawy gatunków winogron uprawianych dla produkcji win innych niż wina gatunkowe psr.
G/04 c) Winnice normalnie produkujące winogrona stołowe
G/04 d) Winnice normalnie produkujące rodzynki
G/05 Szkółki
I. Obszary młodych zdrewniałych (drzewnych) sadzonek uprawianych na otwartym powietrzu w celu przesadzenia w przyszłości.


 1. szkółki winorośli i rozłogów;
 1. szkółki drzew owocowych;
 1. szkółki roślin ozdobnych; 1. szkółki drzew leśnych (z wyłączeniem rosnących w lesie szkółek przeznaczonych na potrzeby własne gospodarstwa);
 1. drzewa i krzewy do sadzenia w ogrodach, parkach, na poboczach dróg i na wałach, np. sadzonki żywopłotu, róże i inne krzewy ozdobne, iglaki ozdobne, we wszystkich przypadkach włączając ich kłącza, rozłogi i młode sadzonki.

II. Komercyjne szkółki drzew leśnych, na obszarze zalesionym lub niewłączone są pod G/05, tak jak nie komercyjne szkółki drzew leśnych dla własnych wymagań gospodarstw prowadzone poza terenami zalesionymi. Jednakże (niewielkie na ogół) szkółki dla własnych wymagań gospodarstw, prowadzone w obrębie terenów zalesionych, włączone są do innych terenów zalesionych (pozycja H/02).


W formie tabelarycznej:
  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna