Decyzja komisji z dnia 3 lutego 1994 r na podstawie art. 16 dyrektywy Rady 91/628/ewg wprowadzającej szczególne przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt podczas transportu w niektórych częściach GrecjiPobieranie 19,97 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar19,97 Kb.


DECYZJA KOMISJI
z dnia 3 lutego 1994 r.
na podstawie art. 16 dyrektywy Rady 91/628/EWG wprowadzającej szczególne przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt podczas transportu w niektórych częściach Grecji
(94/96/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 91/628/EWG z dnia 19 listopada 1991 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i zmieniająca dyrektywy 90/425/EWG i 91/496/EWG1, zmienioną decyzją 92/438/EWG2, w szczególności jej art. 16,
a także mając na uwadze, co następuje:
dyrektywa 91/628/EWG określa wymagania mające zastosowanie w stosunku do każdego transportu zwierząt w ramach Państw Członkowskich, jak również do i z Państw Członkowskich;
w kilku częściach Grecji występują naturalne ograniczenia, w szczególności ich odległość od lądowej części Grecji;
środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przepisów ustanowionych w art. 5 ust. 1 lit. b), art. 5 ust. 2 lit b), c) i f), oraz w pkt. 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 i 26 Załącznika do dyrektywy 91/628/EWG nie stosuje się do transportu zwierząt, określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy, na terenie obszarów ustanowionych w Załączniku do niniejszej decyzji i transportu między tymi obszarami a lądową częścią Grecji, pod warunkiem spełnienia przepisów art. 2.Artykuł 2

Następujące przepisy stosuje się do obszarów, określonych w art. 1.


1. Każdy transport zwierząt musi zostać zgłoszony właściwym władzom weterynaryjnym. Osoba odpowiedzialna za operację transportową musi dostarczyć właściwym władzom weterynaryjnym pełne dane szczegółowe dotyczące:
a) środków transportu;
b) rodzaju i liczby transportowanych zwierząt;
c) ich pochodzenia i własności;
d) miejsca wysyłki i miejsca przeznaczenia;
e) daty i godziny wysyłki; oraz
f) trasy, bez względu na czas trwania podróży.
2. Właściwe organy podejmą odpowiednie kroki w odniesieniu do załadunku i rozładunku zwierząt z i na wykorzystywany środek transportu i sprawdzą, czy:
a) towarzyszące dokumenty spełniają ustanowione wymogi wspólnotowe i krajowe;
b) istnieją na miejscu urządzenia pozwalające na bezpieczny transport zwierząt; oraz
c) zwierzęta są w odpowiednim stanie zdrowia przed transportem.
3. Załadunek i rozładunek zwierząt musi zostać dokonany przy użyciu odpowiedniego sprzętu oraz w sposób niezagrażający ich zdrowiu.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 3 lutego 1994 r.W imieniu Komisji

René STEICHEN


Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK
Obszary terytorium Grecji, do których można zastosować szczególne przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt podczas transportu:
1. Dodekanez
2. Zakinthos
3. Iraklia
4. Kerkira
5. Kefallinia
6. Cyklady
7. Lesbos
8. Lasithi
9. Levkada
10. Rethimno
11. Samos
12. Khios
13. Khania
14. Wyspy, które należą do prefektur: Evros, Evvia, Kavala, Magnisia i Pireus.

1 Dz.U. nr L 340 z 11.12.1991, str. 17.

2 Dz.U. nr L 243 z 25.8.1992, str. 27.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna