Data wpływu protestu do Biura lgd1Pobieranie 21,05 Kb.
Data08.12.2017
Rozmiar21,05 Kb.


Data wpływu protestu

do Biura LGD1:Imię i nazwisko /

nazwa wnioskodawcy:Adres wnioskodawcy:Adres do korespondencji:


Zarząd Województwa Łódzkiego

ul. Piłsudskiego 8,

90-051 Łódź


za pośrednictwem
Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”

96-200 Rawa Mazowiecka

Stara Rossocha 1
P R O T E S T


Nr wniosku o dofinansowanie2:Nr Beneficjenta:
Tytuł / nazwa operacji:


Zakres protestu3:  • od nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, albo  • od ustalonej przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana

A. Lista zarzutów wnioskodawcy w odniesieniu do oceny zgodności z LSR wraz z uzasadnieniem4B. Lista zarzutów wnioskodawcy w odniesieniu do kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem5
C. Lista zarzutów wnioskodawcy w odniesieniu do procedury wyboru operacji wraz uzasadnieniem6:D. Lista zarzutów wnioskodawcy w odniesieniu do ustalonej praz LGD kwoty niższej niż wnioskowana wraz uzasadnieniem7

Data i podpis wnioskodawcy / osoby upoważnionej do jego reprezentowania8:1 Wypełnia LGD.

2 Numer nadany przez LGD w dniu złożenia wniosku.

3 Właściwe należy zaznaczyć znakiem „x”.

4 Wypełnia wnioskodawca odwołujący się od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. W innych przypadkach wpisać „Nie dotyczy”.

5 Wypełnia wnioskodawca odwołujący się od nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów oraz wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. W innych przypadkach wpisać „Nie dotyczy”.


6 Wypełnia wnioskodawca, który zarzuca nieprawidłowości o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny operacji.

7 Wypełnia wnioskodawca, który zarzuca nieprawidłowości w ustaleniu kwoty dofinansowania niższej niż wnioskowana, w pozostałych przypadkach należy wpisać „Nie Dotyczy”

8 Niewłaściwe przekreślić. Ponadto jeżeli protest w imieniu wnioskodawcy składa osoba upoważniona do jego reprezentowania, do protestu należy załączyć oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna