Data wpływu do Biblioteki NarodowejPobieranie 80,06 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar80,06 Kb.


Data wpływu do Biblioteki Narodowej

Pieczęć instytucji


Załącznik nr 2RAPORT

z wykonania w 2017 r. zadania

w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”


Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
określonego w umowie nr ........................................., zawartej w dniu .................................r. pomiędzy Biblioteką Narodową (Zleceniodawcą)

a .................................................................., województwo .............................. (Zleceniobiorcą)(nazwa Zleceniobiorcy)

Część I. EWALUACJA REALIZACJI ZADANIA


  1. Realizacja planowanych celów zadania

L.p.

Wyszczególnienie

Kwota planu
wg wniosku złożonego do BN


Kwota wydatkowana

Wskaźniki rezultatów zadania -Wydatki na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym:


1a.

wydatki na zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych
ogółem* w jednostkach inwentarzowych .............w tym:

- książki drukowane …………….,

- audiobooki ………………...,

- e-booki ………………..……,

- książki pisane alfabetem Braille’a.............................

1b.

wydatki na zakup czasopism
Liczba tytułów czasopism ……..

Liczba egz. czasopism …………

2.

Wydatki na zakup nowości wydawniczych w ramach wkładu własnego (dotacji j.s.t. i innych źródeł) w tym:


2a.

wydatki na zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych


ogółem* w jednostkach inwentarzowych ...............w tym :

- książki drukowane ……………,

- audiobooki ………………...,

- e-booki …………………..…,

- książki pisane alfabetem Braille’a..................................

2b.

wydatki na zakup czasopism
Liczba tytułów czasopism ……..

Liczba egz. czasopism …………

3.

Łączne wydatki na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych MKiDN i w ramach wkładu własnego (suma poz. 1 i 2)


*w części ogółem podać łącznie: liczbę wol. książek drukowanych i jednostek inwentarzowych innych rodzajów dokumentów (np. audiobooki, e-booki, multimedia, wydawnictwa nutowe i kartograficzne)

  1. Dane dotyczące biblioteki

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2016 r.

Stan na 31.12.2017 r.

1. Liczba czytelników na 100 mieszkańców2. Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców3. Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców *4. Liczba zakupionych tytułów czasopism w bibliotece ogółem* Łączna liczba wypożyczeń zbiorów na zewnątrz i udostępnień na miejscu na 100 mieszkańców
Część II. OCENA JAKOŚCIOWA REALIZACJI ZADANIA

(maksymalna liczba znaków 1200)


Część III. ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA1. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Zestawienie faktur (rachunków), które opłacone zostały ze środków pochodzących ze środków finansowych MKiDN

Lp.

Nazwa dostawcy

Numer dokumentu księgowego wg ewidencji Zleceniobiorcy

Numer faktury lub rachunku

Data faktury/ rachunku

Data zapłaty za fakturę/ rachunek*

Nazwa wydatku

Kwota faktury/rachunku (zł, gr)

Z tego ze środków finansowych MKiDN
(zł, gr)

kwota brutto

w tym podatek VAT (wypełniają tylko podatnicy VAT)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Ogółem:


*zapłata za fakturę/rachunek powinna nastąpić najpóźniej do dnia wykonania zadania określonego w §1 ust. 4 umowy (dotyczy zarówno płatności ze środków finansowych MKiDN jak i wkładu własnego)
3. Informacja o zwrocie niewykorzystanych środków ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(podać datę i kwotę przelewu oraz przyczynę zwrotu środków)


4. Informacja o zwrocie odsetek bankowych od środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zgodnie z § 6 umowy należy zwrócić do 15 grudnia 2017 r. .......................................................................

............................................................................................................................................................

(podać datę przelewu i wysokość przelanej kwoty po odliczeniu kosztów operacji finansowych dokonanych ze środków finansowych MKiDN lub podać przyczynę braku zwrotu odsetek bankowych)
Część IV. DODATKOWE INFORMACJE

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Oświadczam/y, że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy,2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

3) zamówienia na dostawy realizowane ze środków finansowych MKiDN, uzyskanych w ramach umowy, zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

....................................................................................................................................................................

(podpisy i pieczęcie osób reprezentujących Zleceniobiorcę)

miejscowość ......................................................., data .......................................................................

Adnotacje urzędowe (wypełnia Biblioteka Narodowa)

Rozliczenie sprawdzono pod względem merytorycznym. Poniesiony wydatek jest zgodny


z założeniami merytorycznymi programu. Osiągnięto cele.
Cel i zakres merytoryczny zadania określone w umowie:

  1. wykonano w całości,

  2. wykonano częściowo, zakres niewykonania:……………………………………………………….

  3. nie wykonano *

* właściwe zakreślić
Rozliczenie sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym, poniesiony wydatek jest zgodny z zawartą umową i pozycją planu finansowego.
Podpis i pieczęć Przewodniczącego Zespołu Sterującego, Pełnomocnika Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. współpracy z bibliotekami publicznymi

....................................................................... data ............................


POUCZENIE
Raport składa się osobiście lub przesyła listem poleconym w przewidzianym w umowie terminie na adres:

Biblioteka Narodowa

al. Niepodległości 213

02-086 Warszawa

z dopiskiem: Priorytet 1 -Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych


Raport należy dostarczyć w terminie określonym w Umowie, tj. do 15 stycznia 2018 r.
W części III pkt 2 Zestawienie faktur należy podać spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dofinansowania. Spis zawierać powinien: numer dokumentu księgowego wg ewidencji Zleceniobiorcy, numer faktury lub rachunku, datę faktury/rachunku, datę zapłaty za fakturę/rachunek, nazwę wydatku (książki, książki mówione, książki elektroniczne, multimedia, czasopisma, itp.), wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części pokryta ona została
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Każda z faktur (rachunków) opłaconych z otrzymanego dofinansowania powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią jednostki organizacyjnej i sporządzonym w sposób trwały opisem zadania zawierającym klauzulę „Płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych jednostki organizacyjnej.
W części III pkt 3 Informacja o zwrocie niewykorzystanych środków należy podać przyczynę zwrotu dotacji (np. zmniejszenie lub brak wkładu własnego, zwrot podatku VAT, niższe niż zakładano wydatki poniesione na zakup nowości, itd.)
W części III pkt 4 Informacja o zwrocie odsetek bankowych należy podać jako przyczynę braku zwrotu odsetek bankowych: np. konto bankowe nieoprocentowane, koszty operacji finansowych przekroczyły wysokość odsetek bankowych.
Wymagane odpowiednie opisy przelewów środków finansowych w zależności od rodzaju zwrotu:

nr umowy ......, kwota zwróconej dotacji ......., kwota zwróconych odsetek bankowych .........., kwota naliczonych odsetek od dotacji zwróconej po terminie
Do raportu nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawartą Umową przez 5 lat i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna