Data ukazania się ogłoszenia: 27 sierpnia 2019 rPobieranie 28.76 Kb.
Data22.03.2020
Rozmiar28.76 Kb.

 • Ogłoszenie nr: 53103

 • Data ukazania się ogłoszenia: 27 sierpnia 2019 r.


Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

 • Dyrektor Generalny

 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 • specjalista

 • w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Tarnobrzegu (O/VI/75)

Wymiar etatu: 1


 • Liczba stanowisk pracy: 1


Adres urzędu

 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  ul. Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów


Miejsce wykonywania pracy: Tarnobrzeg

 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 
  Delegatura w Tarnobrzegu
  ul. 1 Maja 4a 
  39-400 Tarnobrzeg

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:


 • weryfikowanie odcisków palców i wykonywanie innych operacji związanych z wydawaniem dokumentów paszportowych w systemie informatycznym lokalnej ewidencji paszportowej i wydawanie dokumentów paszportowych osobom, dla których zostały wystawione lub rodzicom (opiekunom prawnym) małoletnich,

 • przyporządkowywanie spersonalizowanych, w Centrum Personalizacji Dokumentów, książeczek paszportowych do właściwych wniosków w celu uzupełnienia danych paszportowych, dokonywanie wstępnej weryfikacji tych książeczek celem wyeliminowania dokumentów zawierających niezgodne dane osobowe i widoczne wady fizyczne, obsługiwanie funkcji „Depozyt” w Paszportowym Systemie Obsługi Obywatela w celu weryfikacji danych osobowych i biometrycznych zapisanych w mikroprocesorze i kodu MRZ za pomocą czytnika, a także sprawdzanie czy nie pojawiły się przesłanki do odmowy wydania paszportu oraz usuwanie zapisów linii papilarnych z ewidencji paszportowej,

 • archiwizowanie kwestionariuszy paszportowych po wydaniu paszportów w archiwum Oddziału,

 • udzielanie informacji (bezpośrednio lub telefonicznie) w sprawach związanych z otrzymaniem paszportu.Warunki pracy

    • praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, 

 • obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka), 

 • kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym. 

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na parterze w budynku Delegatury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4a. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w 2 windy do X piętra. Jedna z wind posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do X piętra. Na parkingu obok siedziby Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych – co najmniej 1 rok,

 • znajomość przepisów ustaw: o dokumentach paszportowych i przepisów wykonawczych, o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postepowania administracyjnego, o służbie cywilnej,
  o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o ochronie danych osobowych,

 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:


 • CV i list motywacyjny,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych (dokumenty jednoznacznie potwierdzające okres i rodzaj doświadczenia zawodowego).


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 6 września 2019 r.

 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie


Kancelaria Urzędu, pok. 27

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej;

 3. podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych
  w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie;

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,
  w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający
  z przepisów o archiwizacji;

 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim
  w zakresie procesu rekrutacji oraz utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych (Centralny Ośrodek Informatyki w Warszawie);

 6. przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

 2. sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

 3. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;

 1. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

 2. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie:

1) listownie na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

2) e-mailowo rodo@rzeszow.uw.gov.pl.


Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Inne informacje:

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).


Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną 
o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób.
Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 500 zł. 


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 12 10.Directory: wp-content -> uploads -> 2019
2019 -> Stowarzyszenie turkowska unia rozwoju – T. U. R
2019 -> Wojna z putinem the war against putin
2019 -> Stowarzyszenie turkowska unia rozwoju – T. U. R
2019 -> Obowiązek informacyjny poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Warszawie (00-536) przy al. Ujazdowskich 49
2019 -> Zapytania ofertowego
2019 -> Optymalizacja systemów zasilających napędy pracujące w transporcie morskim, drogowym albo kolejowym, które wykorzystują gaz naturalny w postaci skroplonej”, poir. 01. 01. 01-00-0842/16-00
2019 -> Anna Wolska-Bagińska Ochrona danych osobowych świadka I pokrzywdzonego w procesie karnym
2019 -> Istotnych warunków zamówienia zakup wraz z dostawą opatrunkóW, RĘkawic chirurgicznych I diagnostycznych tryb udzielania zamówienia

Pobieranie 28.76 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna