Data I godzina wpływu Podpis osoby przyjmującejPobieranie 160,2 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar160,2 Kb.


Data i godzina wpływu


Podpis osoby przyjmującej


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do udziału w drugiej edycji projektu

Certyfikowany kurs języka angielskiego TOEIC dla MŚP woj. świętokrzyskiego”
DANE UCZESTNIKA

Imię:
PESEL:
Nazwisko:
Płeć:

□ kobieta □ mężczyzna

Wykształcenie:

(wyjaśnienia kategorii na ostatniej stronie)□ brak □ podstawowe □ gimnazjalne □ ponadgimnazjalne □ pomaturalne □ wyższe

Ulica:
Województwo:
Nr domu/lokalu:
Powiat:
Miejscowość:
Telefon kontaktowy:
Kod pocztowy:
E-mail:
Obszar zamieszkania:

□ miejski □ wiejski

Miejsce wykonywania pracy /wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Jestem właścicielem/

zatrudniony w:

(wyjaśnienia kategorii na ostatniej stronie)
□ mikro przedsiębiorstwie

□ małym przedsiębiorstwie

□ średnim przedsiębiorstwie


Stanowisko związane z obsługą rynków/ klientów zagranicznych:

□ obecnie zajmuję dane stanowisko

□ będę delegowany na dane stanowisko w związku z rozpoczęciem przez przedsiębiorstwo działalności eksportowejPreferowane terminy szkolenia :

□ pon. i śr. 16.30-18.55

□ pon. i śr. 19.00-21.25

□ wt. i czw. 16.30-18.55

□ wt. i czw. 19.00-21.25

□ pt. 16.30-19.45

□ sob. 9.30-12.45Czy opiekuje się Pan/i dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną?


□ tak □ nie

Akceptuję wszystkie wymienione terminy (w przypadku niezebrania się grupy szkoleniowej w żadnym z preferowanych przeze mnie terminów)

□ tak

□ nie
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:  • dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą i zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,

  • jestem pracownikiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę); właścicielem pełniącym funkcje kierownicze; wspólnikiem, w tym partnerem prowadzącym regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe; osobą świadczącą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło,

  • zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji,

  • jestem świadomy/a, iż złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie,

  • zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz dokumentach niezbędnych dla potrzeb realizacji rekrutacji do Projektu „Certyfikowany kurs języka angielskiego TOEIC dla MŚP woj. świętokrzyskiego”.

MIEJSCOWOŚĆ I DATA PODPIS UCZESTNIKA


DANE PRZEDSIĘBIORSTWA

Pełna nazwa przedsiębiorstwa:
Forma prawna:

□ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

□ spółka cywilna

□ spółka jawna

□ spółka partnerska□ spółka komandytowa

□ spółka komandytowo-akcyjna

□ spółka z o.o.

□ spółka akcyjna

□ przedsiębiorstwo państwowe
NIP:
REGON:
Branża kluczowa

wg PKD (2007):
Wielkość przedsiębiorstwa:

□ mikro

□ małe


średnie

Ulica:
Województwo:
Nr lokalu:
Powiat:
Miejscowość:
Telefon kontaktowy:
Kod pocztowy:
Faks:
Obszar:

□ miejski □ wiejski

E-mail:
Czy przedsiębiorstwo korzystało ze wsparcia EFS w okresie programowania 2007-2013?

□ tak □ nie

Czy przedsiębiorstwo przekroczyło limit lub podlega wyłączeniu z pomocy de minimis?

□ tak □ nie

Dane osoby do kontaktu

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Telefon:
E-mail:


MIEJSCOWOŚĆ I DATA PIECZĄTKA FIRMOWA

WYJAŚNIENIE

WYKSZTAŁCENIE

Zgodnie z Instrukcją wypełniania Formularza PEFS 2007 dla POKL przyjęto następujące kategorie poziomów wykształcenia:

Brak - brak formalnego wykształcenia

Podstawowe - kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej

Gimnazjalne - kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej

Ponadgimnazjalne - kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej (wykształcenie średnie lub zasadnicze)

Pomaturalne - kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej , które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym

Wyższe - pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym

KATEGORIE PRZEDSIĘBIORSTW

Zgodnie z załącznikiem do Zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw przyjęto następujące definicje przedsiębiorstw:

- Mikroprzedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

zatrudniało średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

- Małe przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

zatrudniało średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro;

- Średnie przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

zatrudniało średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów,

wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
W przypadku przedsiębiorstwa niezależnego (samodzielnego) decydują wyłącznie wskaźniki tego przedsiębiorstwa. W innych przypadkach należy wziąć pod uwagę wskaźniki nie tylko samego przedsiębiorstwa ubiegającego się o wsparcie, ale także przedsiębiorstw, z którymi pozostaje ono w określonych związkach (w układzie przedsiębiorstw partnerskich lub przedsiębiorstw związanych). Dla celów obliczania danych dotyczących poziomu zatrudnienia oraz danych finansowych rozróżnia się przedsiębiorstwa: niezależne, partnerskie i związane.

Kwalifikator MŚP zgodny z definicją zawartą w wyżej wymienionym rozporządzeniu znajduje się na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/72.


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna