Data aktualizacji: 21. 02. 2012 r. Karta charakterystyki mieszaniny niebezpiecznejPobieranie 93,54 Kb.
Data07.12.2017
Rozmiar93,54 Kb.( Data aktualizacji: 21.02.2012 r.)

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ

(podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws. REACH)


SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikacja produktu: IXONOS 15

inne nazwy: 15% kwas nadoctowy w równowadze z nadtlenkiem wodoru i kwasem octowym

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.

Kwaśna mieszanina do dezynfekcji w przemyśle spożywczym. Tylko do profesjonalnego użytku.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki.

Nazwa i adres producenta: COMPEX W.S.P.H. z o.o.

62-081 Baranowo, ul. Poznańska 54/56

Numer REGON: 008152264


Numer telefonu: 48 (61) 814 21 61

Numer faxu: 48 (61) 814 13 50

Adres e-mail osoby opracowującej kartę charakterystyki: marek.imbierski@compex.com.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

Straż Pożarna - 998 lub 112

Całodobowy dostawcy: 600 454 643

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej (42) 631 47 24


SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

    1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Mieszanina żrąca i utleniająca. Powoduje poważne oparzenia.

Dyrektywa 1999/45/WE2.2. Elementy oznakowaniaC – żrący

O - utleniający

R 8 – kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar

R 20/21/22 – działa szkodliwie poprzez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R 35 – powoduje poważne oparzenia

S(1/2) – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

S3/7 - przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu

S26 - zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S28 - zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody

S36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub osłonę twarzy

S 45 - w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

2.3. Inne zagrożenia

Preparat utleniający może spowodować pożar.

Niebezpieczeństwo rozkładu pod wpływem wysokich temperatur (>60°C). Niebezpieczeństwo rozkładu przy kontakcie

z nieodpowiednimi materiałami np. metale, jony metali, alkalia, środki redukujące.


SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

IXONOS 15 jest mieszaniną kwasu nadoctowego w równowadze z nadtlenkiem wodoru i kwasem octowym.3.1 Składniki mieszaniny:

10-20% kwas nadoctowy (R10, O, R7, Xn, R20/21/22 ,C, R35, N, R50),

CAS:79-21-0,

WE: 201-186-8)

20-<60% nadtlenek wodoru (R5, O, R8, C, R35, Xn, R20/22),

CAS: 7722-84-1,

WE:231-765-0)

5-25% kwas octowy (R10,C, R35),

CAS: 64-19-7,

WE: 200-580-7)

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

4.1.1. Zatrucie inhalacyjne.

W razie zatrucia inhalacyjnego wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Chronić przed utratą ciepła.

Zapewnić bezwzględny spokój (bezruch) w pozycji półleżącej, lub siedzącej. Wysiłek fizyczny może spowodować obrzęk płuc.

W razie duszności podawać tlen. Zapewnić pomoc lekarską.4.1.2. Kontakt z skórą

W razie skażenia skóry /odzieży, odzież zdjąć, skórę spłukać dużą ilością wody. Jeżeli wystąpią oparzenia nie

stosować mydła. Nie stosować środków zobojętniających. Nałożyć na oparzenia jałowy opatrunek. Zapewnić pomoc lekarską.

4.1.3. Kontakt z oczami

W razie kontaktu z oczami natychmiast spłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 min.(przy otwartych powiekach) Zapewnić

pomoc lekarza okulisty.

4.1.4. Spożycie

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. Przepłukać usta oraz jeżeli to możliwe podawać do wypicia dużą ilość wody.

Poza tym nie podawać niczego doustnie. Nie podawać środków zobojętniających. Zapewnić pomoc lekarską.

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze;

Rozproszona woda, piana, proszki gaśnicze i dwutlenek węgla. Nie stosować środków gaśniczych opartych na związkach organicznych..5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.

Podczas pożaru wzrost temperatury powoduje niebezpieczeństwo samorzutnego rozkładu z wydzielaniem gazowego

tlenu, który podtrzymuje ogień. Wzrost ciśnienia w zamkniętych przestrzeniach może doprowadzić do rozerwania

rurociągów i zbiornika .Kontakt z substancjami palnymi może spowodować zapłon.5.3. Informacje dla straży pożarnej.

Aparat oddechowy izolujący, ubranie gazoszczelne, ochrona oczu i twarzy, rękawice ochronne.

Podczas pożaru chłodzić zbiorniki rozpylać na nie wodę z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć z miejsca

narażenia. Zapobiec przedostaniu się wody gaśniczej do kanalizacji, wód powierzchniowych i gleby. Pozostałości po

pożarze powinny być usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Nosić odzież ochronną: rękawice ochronne(PCV, guma, tworzywa sztuczne)

- gogle ochronne /szczelne okulary ochronne /tarcza ochronna,

- ubranie ochronne kwasoodporne (PCV, kauczuk nitrylowy, neoren), gumowe buty,

- respirator z filtrem kombinowanym (ABEK2P3) lub aparat izolujący drogi oddechowe.

Nie wdychać wydzielających się oparów. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Zapewnić odpowiednią

wentylację pomieszczeń.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska.

Zabezpieczyć studzienki ściekowe unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją. Można rozcieńczać wodą.

Powiadomić władze lokalne.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia.

Usunąć źródła zapłonu; nie dopuścić do kontaktu z metalami, reduktorami, substancjami łatwo palnymi;

zabezpieczyć studzienki ściekowe; nie wdychać oparów, unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; jeżeli to możliwe

usunąć nieszczelności (uszkodzony pojemnik odizolować, umieścić w opakowaniu ochronnym); rozlewy przysypać niepalnym materiałem

chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika z tworzywa sztucznego, zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. Rozlanego produktu

nie wolno zlewać z powrotem d oryginalnego opakowania.

Przy dużych rozlewach miejsca gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować.
SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Przy wszelkich operacjach należy zachować ostrożność , gdyż jest to silnie żrąca ciecz. Podczas stosowania nie jeść , nie pić, unikać

bezpośredniego kontaktu z substancją, stosować indywidualne środki ochrony. Nie wdychać pary, aerozoli, mgły produktu .

Produkt chronić przed zanieczyszczeniem i działaniem ciepła, w temperaturach powyżej 60°C następuje rozkład produktu.

Stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania

Magazynować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, w temperaturze otoczenia. Posadzka powinna być niepalna, bezfugowa,

wykonana z nieprzepuszczalnego kwasoodpornego betonu.

Używać tylko tych pojemników które mają dopuszczenie do przechowywania kwasu nadoctowego, wykonanych z polietylenu,

polipropylenu, politetrafluoroetylenu, polichlorku winylu. Wszystkie opakowania muszą być wyposażone w niezbędne otwory

odpowietrzające, regularnie kontrolowane – ryzyko wzrostu ciśnienia i rozerwania pojemników.

Kwasu nadoctowego nie można magazynować razem z alkaliami, reduktorami, solami metali, materiałami palnymi.

Chronić przed działaniem promieni słonecznych i ciepła (>60°C). Przechowywać z dala od źródeł zapłonu.


SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli.

wg Rozporządzenia MPiPS z dn. 29 listopada 2002 r. Dz. U. Nr 217 poz. 1833) z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2005 nr 212,

poz. 1769).

Najwyższe dopuszczalne stężenia:

-kwas octowy:

NDS = 15mg/m³; NDSCh = 30mg/m³


-nadtlenek wodoru:

NDS = 1,5mg/m³, NDSCh=4mg/m³

(wg Rozporządzenia MPiPS z dn.29 listopada 2002; Dz. U. Nr.217, poz.1833 z późniejszymi zmianami)

Zalecenie dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu - metodyka pomiarów;

Rozporządzenie Min. Zdrowia z dn. 20.04 2005r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.(Dz.U.Nr.73, poz. 645) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2007 r. Nr 241, poz. 1772).

-PN-89/Z-01001/06 Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań

jakości powietrza na stanowiskach pracy.

-PN-Z-04008-7;2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w

środowisku pracy interpelacja wyników.

-PN-EN-689;2002. Powietrze na stanowiskach pracy-wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki

chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

UWAGA: Gdy stężenia substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać

z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności

wykonywanych przez pracownika.

W sytuacji awaryjnej jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować środki ochrony

indywidualnej o najwyższej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawę i

odkażanie.

Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem MZiOS z dn. 30 maja 1996r.

w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń

lekarskich wydanych do celów przewidzianych Kodeksie Pracy (Dz.U.Nr. 69/1996r.poz.332, ze zmianami Dz.U.Nr.37/2001r.poz.451)

PN-71/Z-04061/02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości kwasu octowego i jego bezwodnika.

Oznaczenie kwasu octowego i jego bezwodnika na stanowiskach pracy metodą z azotanem lantanowym.

PN-71/Z-04061/03 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości kwasu octowego i jego bezwodnika.

Oznaczenie kwasu octowego na stanowiskach pracy metodą z czerwienią metylową.

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, z 17- Nadtlenek wodoru.

8.2. Kontrola narażenia

Stosować środki ochrony osobistej zgodne z Dz.U. Nr 259, poz. 2173 z dnia 21 grudnia 2005 r.8.2.1.Ochrona dróg oddechowych:

Maska z filtrem kombinowanym (ABEK2P3, wg EN-141), aparat izolujący drogi oddechowe.8.2.2.Ochrona oczu:

Gogle ochronne/ szczelne okulary ochronne, lub tarcza ochronna.8.2.3.Ochrona rąk:

Używać rękawic ochronnych, kategorii III zgodnie z EN-374 np. z kauczuku butylowego lub nitrylowego zabezpieczające

przed chemikaliami.

8.2.4. Ochrona skóry

Ubranie chemoodporne lub drelichowe i fartuch gumowany przedni przy pracy z koncentratem.8.2.5. Techniczne środki ochronne:

Zaleca się stosowanie lokalnej i/lub ogólnej wentylacji wywiewnej.

Zapewnić myjki do oczu w miejscu pracy z produktem.
SEKCJA 9. WŁASNOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.

Wygląd bezbarwna ciecz

Zapach ostry charakterystyczny

Temperatura zapłonu (°C) > 96

Temperatura samozapłonu (°C 265

Górna granica wybuchowości (V/V) brak danych

Dolna granica wybuchowości (V/V) brak danych

Temperatura wrzenia (° C) > 60 rozkład

Temperatura topnienia ( °C) ok. -50

Rozpuszczalność w wodzie w 20°C nieograniczona

Gęstość par wzgl. powietrza brak danych

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach brak danych

Gęstość w temp. 15°C (kg/m³) 1150

Stan skupienia w temp. 20˚ C ciecz

Masa cząsteczkowa mieszanina

pH ok. 2SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność i stabilność chemiczna.

Produkt jest silnym utleniaczem. Produkt stabilny w temperaturze pokojowej, powyżej 60°C.następuje rozkład. Istnieje również niebezpieczeństwo samoistnego, egzotermicznego rozkładu z wydzielaniem tlenu przy kontakcie z nieodpowiednimi materiałami.10.2. Warunki których należy unikać.

Temperatura > 60 st. C.
10.3. Materiały niezgodne.

Sole metali, alkalia, reduktory, metale ciężkie, aluminium cynk, materiały palne, rozpuszczalniki organiczne, zanieczyszczenia,

katalizatory rozkładu

10.4. Niebezpieczne produkty rozkładu.

Tlen i para wodna ( niebezpieczeństwo wzrostu ciśnienia)


SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych.

Toksyczność ostra: LD50=1015 mg/kg (szczur, doustnie) kwas nadoctowy 15%

Toksyczność ostra: LD50 = 1912 mg/kg (królik, naskórnie) kwas octowy 10%

Działanie drażniące:

królik, naskórnie: żrący kwas octowy 10%

królik, oczy: żrący kwas octowy 5%

Działanie uczulające: test Buehlera, świnka morska – negatywny.

Toksyczność chroniczna:

Doustnie, szczur – lokalne działanie drażniące kwas octowy 5%

Toksyczność genu in vitro: Test Amesa: przeważająco negatywny.

Test na nieplanowaną reakcję syntezy DNA: negatywny

Abberacja chromosomów komórki V79: negatywny

Test HGPRT komórki V79: negatywny

Toksyczność genu in vivo: Test mikrojądrowy mysz, doustnie: negatywny

Test na nieplanowaną reakcję syntezy DNA szczur, doustnie: negatywny
Doświadczenie na ludziach:

Działanie żrące i drażniące na skórę, oczy i błony śluzowe dróg oddechowych, także przy rozcieńczonych roztworach.


SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczność

Kwas nadoctowy:

Toksyczność dla ryb: LC50 – 1-2mg/l/96h (Oncorthynchus mykiss); LC50<11mg/l/96h (Pleuronectes platessa)

Toksyczność dla dafni: EC50 – 0,5-1,1mg/l/48h (Daphnia magna);

Toksyczność dla alg: IC50 ok. 0,18 mg/l/120gh (Selenastrum, capricormutum)

Toksyczność dla bakterii: EC50 – 5,1 mg/l (szlam ożywiony)

Produkt nie zawiera organicznie związanych halogenków oraz metali ciężkich i związków wymienionych w

dyrektywie EC 76/464, np. arsenu, ołowiu, rtęci, kadmu, związków organicznych.12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Produkt ulega bardzo szybko biodegradacji w wyniku hydrolizy (50% po 7 dniach), rozpadu i redukcji. Powstaje

tlen, woda i kwas octowy. Kwas octowy ulega bardzo szybko biodegradacji.

12.3. Zdolność do biokumulacji

Brak dostępnych danych12.4. Mobilność w glebie

Łatwo rozpuszczalny w wodzie. Po rozlaniu może przenikać do wód gruntowych. Unikać zanieczyszczenia gleby.12.5. Wyniki oceny własności PBT i vPvB

Brak danych dotyczących zidentyfikowania jako mieszaniny PBT i vPvB.12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Może stanowić zagrożenie dla biologicznych oczyszczalni ścieków, działanie na mikroorganizmy.


SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr.62, poz. 628) z późniejszymi zmianami.

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr.63,poz. 638) z późniejszymi

zmianami.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w spr. katalogu odpadów (Dz. U. 2001 Nr.112, poz.1206)

Kod odpadu: 16 09 03* Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)

15 01 02 – opakowanie

Produkt powinien być utylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie może być kierowany do oczyszczalni ścieków w postaci

nierozcieńczonej.
SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

14.1. Transport drogą lądową/kolejową (ADR/RID)

Numer UN : 3109

Prawidłowa nazwa przewozowa: Nadtlenek organiczny typu F, ciekły

Klasa niebezpieczeństwa w transporcie wg ADR/RID: klasa 5.2 kod klasyfikacyjny: P1

Grupa pakowania: II

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 539

Nalepka ostrzegawcza : 5.2, 8

Instrukcja pakowania: P520 lBC520

Pakowanie razem: MP 4

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych(Dz.U. Nr 11 poz. 84) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz.U. Nr 199 poz. 844) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2002 r. Nr 175, poz. 1433) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów.

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2007 z dnia 18 grudnia 2006 r. (REACH) w tym art. 31 „Wymagania odnoszące się do kart charakterystyki”.

Wytyczne dotyczące sporządzania kart charakterystyki – Załącznik II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

(Dz. Urzędowy UE z dn. 29.05.2007 nr 1 136/84-92.

Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 4 września 2007 r. w sprawie kryteriów i sposobie klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 174, poz. 1222).

Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. Nr 215, poz. 1588).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999 45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.Rozporządzenie Min. Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U. 2009, Nr 53, poz. 439).

15.2. OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGOC – żrący

O - utleniający

R 8 – kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar

R 20/21/22 – działa szkodliwie poprzez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu

R 35 – powoduje poważne oparzenia

S(1/2) – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

S3/7 - przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu

S26 - zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S28 - zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody

S36/37/39 - nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub osłonę twarzy

S 45 - w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Substancje stwarzające zagrożenie umieszczone na etykiecie: kwas nadoctowy.

Mieszanina biobójcza: Pozwolenie Ministra Zdrowia Nr 1121/04

Substancja czynna: kwas nadoctowy 15g/100gSEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawionego w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych własności.

W przypadku gdy warunki stosowania produktu nie znajdują pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika.

Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem, o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w tej karcie charakterystyki.

Niniejsza karta opracowana została na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub internetowych baz danych oraz obowiązujących przepisów dot.

Zmiany do poprzedniej wersji:

aktualizacja ogólna

Szkolenia:

Osoby uczestniczące w obrocie substancją niebezpieczną powinny zostać przeszkolone w zakresie postępowania, bezpieczeństwa i higieny.

Kierowcy pojazdów powinni odbyć przeszkolenie i uzyskać stosowne zaświadczenie zgodne z wymaganiami przepisów ADR.Strona z
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna