Dane do bilansu płatniczegoPobieranie 39,17 Kb.
Data22.05.2018
Rozmiar39,17 Kb.

Dz.Urz.NBP.99.8.12
UCHWAŁA Nr 13/1999

Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 29 marca 1999 r.
w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa
(Dz. Urz. NBP z dnia 30 marca 1999 r.)

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063) uchwala się, co następuje:§ 1. 1.  Uchwała określa tryb i szczegółowe zasady przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu, zwanemu dalej "NBP", danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa.

2. Ustalone w uchwale okresy sprawozdawcze (dekada, miesiąc, rok) powinny odpowiadać okresom kalendarzowym.

3. Dane przekazywane do NBP powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych banku.

4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) rezydentach - należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063),

2) nierezydentach - należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) bankach krajowych - należy przez to rozumieć banki posiadające status rezydenta stosownie do pkt 1, w tym oddziały banków zagranicznych, działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

4) bankach zagranicznych - należy przez to rozumieć banki posiadające status nierezydenta stosownie do pkt 2, z wyłączeniem oddziałów banków zagranicznych, działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 2. Banki posiadające upoważnienia do dokonywania określonych czynności obrotu dewizowego i związanych z nimi rozliczeń na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95) są zobowiązane przekazywać do NBP następujące dane:

1) dekadowe sprawozdania ze stanów i obrotów rejestrowanych w złotych i w walutach obcych na bieżących rachunkach bankowych:

a) banków krajowych, prowadzonych w bankach za granicą (nostro),

b) banków zagranicznych, prowadzonych w bankach krajowych (loro),

c) nierezydentów innych niż banki, prowadzonych w bankach sporządzających sprawozdania,

d) innych, służących bankowi sporządzającemu sprawozdania do ewidencji rozliczeń transakcji między rezydentami a nierezydentami,

nie później niż piątego dnia roboczego po zakończeniu dekady, w zakresie określonym w załączniku nr 1 do uchwały,

2) miesięczne sprawozdania ze stanów i obrotów zagranicznymi znakami pieniężnymi w postaci banknotów i monet, nie później niż trzeciego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, w zakresie określonym w załączniku nr 3 do uchwały,

3) wyciąg z podstawowych warunków umowy kredytowej lub umowy pożyczki, zawartej między bankiem krajowym a kredytobiorcą lub kredytodawcą zagranicznym, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do uchwały,

4) dekadowe sprawozdania ze stanów i obrotów rejestrowanych na rachunkach kredytów bądź pożyczek zagranicznych, udzielonych nierezydentom przez banki sporządzające sprawozdania oraz na rachunkach kredytów bądź pożyczek zagranicznych, otrzymanych od nierezydentów przez banki sporządzające sprawozdania, dla których zostały zawarte umowy między bankiem krajowym a kredytobiorcą lub kredytodawcą zagranicznym, nie później niż piątego dnia roboczego po zakończeniu dekady, w zakresie określonym w załączniku nr 6 do uchwały,

5) miesięczne terminarze przyszłych spłat kredytów i pożyczek udzielonych nierezydentom oraz zaciągniętych od nierezydentów, nie później niż piątego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, w zakresie określonym w załączniku nr 8 do uchwały.
§ 3. Banki z udziałem kapitału zagranicznego lub posiadające udziały w kapitale podmiotów zagranicznych są zobowiązane przekazywać:

1) roczne sprawozdania dotyczące udziału kapitału zagranicznego w kapitale własnym banku, w terminie do 15 maja po zakończeniu roku, w zakresie określonym w załącznikach nr 9 i 10 do uchwały,

2) roczne sprawozdania dotyczące udziału kapitału banku w kapitale podmiotów zagranicznych, w terminie do 15 maja po zakończeniu roku, w zakresie określonym w załącznikach nr 11, 12 i 13 do uchwały.
§ 4. Banki prowadzące - na rzecz klientów domów maklerskich, posiadających, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 1997 r. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715), zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie wykonywania czynności pośrednictwa w nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych - rachunki ewidencyjne papierów wartościowych, wyemitowanych na rynkach zagranicznych, zobowiązane są przekazywać do NBP miesięczne sprawozdania z zarejestrowanych stanów:

1) papierów wartościowych, wyemitowanych przez podmioty zagraniczne na rynkach zagranicznych, znajdujących się w posiadaniu rezydentów, w zakresie określonym w załączniku nr 14 do uchwały,

2) papierów wartościowych, wyemitowanych przez podmioty krajowe na rynkach zagranicznych, znajdujących się w posiadaniu rezydentów w zakresie określonym w załączniku nr 15 do uchwały,

w terminie do 5 dnia roboczego po zakończeniu miesiąca.


§ 5. Banki, posiadające zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na prowadzenie rachunków papierów wartościowych zgodnie z art. 57 ustawy, o której mowa w § 4, lub prowadzące rachunki papierów wartościowych niedopuszczonych do obrotu publicznego, zobowiązane są przekazywać do NBP miesięczne sprawozdania ze stanów zobowiązań rezydentów wobec nierezydentów z tytułu papierów wartościowych, w terminie do 5 dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, w zakresie określonym w załączniku nr 16 do uchwały.
§ 6. Banki dokonujące emisji własnych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych zobowiązane są przekazywać do NBP informację o emisji w terminie 14 dni roboczych od dnia sprzedaży papierów wartościowych nierezydentom, w zakresie określonym w załączniku nr 17 do uchwały.
§ 7. NBP przekazuje bankom aktualizowane wykazy kodów sprawozdawczych niezbędnych do klasyfikowania operacji bilansu płatniczego.
§ 8. 1.  Dane w zakresie określonym w załącznikach 1, 3 i 6 do uchwały banki przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, na nośnikach magnetycznych lub pocztą elektroniczną z zachowaniem przekazywanej przez NBP zdefiniowanej informatycznie struktury zawartości danych.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazywane na nośnikach magnetycznych lub pocztą elektroniczną wymagają, w terminach przewidzianych dla przekazywania tych danych, potwierdzenia przez bank odpowiednio na formularzach według wzorów stanowiących załączniki nr 2, 4, 7 do uchwały, podpisanych zgodnie z § 9 ust. 2.

3. Za zgodą Departamentu Statystyki NBP dane w zakresie, o którym mowa w ust. 1, mogą być przekazywane w formie papierowej na formularzach według wzorów stanowiących załączniki nr 1, 3 i 6 do uchwały, bez potrzeby ich potwierdzania w sposób ustalony w ust. 2.

4. Dane w zakresie określonym w załącznikach nr 5 i 8-17 do uchwały banki przekazują w formie papierowej na formularzach według wzorów określonych w tych załącznikach, łącznie z dyskietką zawierającą zgodne z formularzem dane.


§ 9. 1.  Dane przekazywane przez banki na formularzach powinny być opatrzone podpisem osób sporządzających oraz osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

2. Podpisy osób upoważnionych, o których mowa w ust. 1, stanowią również potwierdzenie rzetelności i prawidłowości danych przekazywanych na nośnikach magnetycznych oraz pocztą elektroniczną.


§ 10. Banki są zobowiązane do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących sprawozdawczości z obrotów z zagranicą oraz stanów należności i zobowiązań zagranicznych, w terminie wskazanym przez NBP.
§ 11. 1.  Uchwała ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych za marzec 1999 r., z zastrzeżeniem ust. 2, oraz do sprawozdań dekadowych za trzecią dekadę marca 1999 r.

2. Sprawozdania miesięczne, o których mowa w § 4 i 5, są sporządzane po raz pierwszy za czerwiec 1999 r.

3. Uchwała ma zastosowanie również do sprawozdań rocznych za 1998 r., których termin przekazywania upływa z dniem 15 maja 1999 r.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 marca 1999 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Sprawozdanie do bilansu płatniczego Nr.....

z tytułu obrotów na bieżących rachunkach Nostro/Loro/Nierezydentów1

(pominięty)


ZAŁĄCZNIK Nr 2
Potwierdzenie zgodności stanów wynikających z obrotów na rachunkach bieżących ze stanami księgowymi - zbiór stanów.

(pominięty)


ZAŁĄCZNIK Nr 3
Formularz PZ-3
SPRAWOZDANIE Z OBROTÓW I STANÓW ZAGRANICZNYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH W POSTACI BANKNOTÓW I MONET

(pominięty)


ZAŁĄCZNIK Nr 4
Bilans płatniczy. Pieniądze zagraniczne. Specyfikacja danych na dyskietce

(pominięty)


ZAŁĄCZNIK Nr 5
Notatka informacyjna Nr....

o zawarciu umowy kredytowej przez bank z zagranicznym kredytodawcą/kredytobiorcą1

(pominięty)


ZAŁĄCZNIK Nr 6
Sprawozdanie do bilansu płatniczego Nr.....

z tytułu obrotów na rachunku kredytu zagranicznego

(pominięty)


ZAŁĄCZNIK Nr 7
Potwierdzenie zgodności stanów wynikających z obrotów na rachunkach kredytów zagranicznych ze stanami księgowymi - zbiór stanów

(pominięty)


ZAŁĄCZNIK Nr 8
Terminarz przyszłych spłat1 kredytów zagranicznych udzielonych/otrzymanych2

(pominięty)


ZAŁĄCZNIK Nr 9
FORMULARZ IB/BANK

WARTOŚĆ UDZIAŁU ZAGRANICZNEGO AKCJONARIUSZA W KAPITALE WŁASNYM BANKU KRAJOWEGO

(pominięty)


ZAŁĄCZNIK Nr 10
FORMULARZ IB/ODDZIAŁ BANKU ZAGRANICZNEGO

WARTOŚĆ FUNDUSZY ODDZIAŁU BANKU ZAGRANICZNEGO MAJĄCEGO SIEDZIBĘ W POLSCE

(pominięty)


ZAŁĄCZNIK Nr 11
FORMULARZ IBZ/BANK

WARTOŚĆ UDZIAŁU BANKU KRAJOWEGO W KAPITALE WŁASNYM BANKU MAJĄCEGO SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ

(pominięty)


ZAŁĄCZNIK Nr 12
FORMULARZ IBZ/ODDZIAŁ BANKU

WARTOŚĆ FUNDUSZY ODDZIAŁU BANKU KRAJOWEGO MAJĄCEGO SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ

(pominięty)


ZAŁĄCZNIK Nr 13
FORMULARZ IBZ

WARTOŚĆ UDZIAŁU BANKU KRAJOWEGO W KAPITALE WŁASNYM PODMIOTU MAJĄCEGO SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ

(pominięty)


ZAŁĄCZNIK Nr 14
Formularz PWZ-STA
Sprawozdanie ze stanu papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty zagraniczne na rynkach zagranicznych, znajdujących się w posiadaniu rezydentów, zarejestrowanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez bank sprawozdający

(pominięty)


ZAŁĄCZNIK Nr 15
Formularz PWZ-RNS
Sprawozdanie ze stanu papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty krajowe na rynkach zagranicznych, znajdujących się w posiadaniu rezydentów, zarejestrowanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez bank sprawozdający

(pominięty)


ZAŁĄCZNIK Nr 16
Formularz ZIP-D
Sprawozdanie ze stanu zobowiązań z tytułu udziałowych papierów wartościowych wyemitowanych przez rezydentów na rynku polskim, znajdujących się w posiadaniu nierezydentów, zarejestrowanych na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez bank sprawozdający.

(pominięty)


ZAŁĄCZNIK Nr 17
Formularz ZIP-INF
Informacja o emisji własnych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych, dokonanej przez rezydenta (bank)

(pominięty)
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna