Łódź, styczeń 016 r. I. Wstęp II. Informacje ogólnePobieranie 1,16 Mb.
Strona1/19
Data09.12.2017
Rozmiar1,16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w ŁodziSprawozdanie

za 2015 rok

Łódź, styczeń 2016 r.


I. Wstęp 3
II. Informacje ogólne 5

1. Warunki organizacyjne do działalności Muzeum 6

2. Zatrudnienie i kadra pracowników 7

3. Budżet Muzeum w 2015 roku 10


III. Zbiory Muzeum 13

1. Realizacja wniosku „Konserwacja parowozu z tendrem Ty2-702 14

2. W zakresie pracy naukowo – badawczej 16

3. W zakresie realizacji programu powiększania zbiorów muzealnych 19

4. Stan zbiorów Muzeum na dzień 31.12.2015 21

5. W zakresie ewidencjonowania nabytków 23

6. W zakresie obowiązków inwentaryzacyjnych 25

7. W zakresie bezpieczeństwa zbiorów 25

8. W zakresie komputeryzacji zbiorów 27

9. W zakresie konserwacji zbiorów 28

10. Wypożyczanie i przyjmowanie eksponatów 29

11. Działalność oświatowa i popularyzatorska 31

12. Prace porządkowo-organizacyjne 32

IV. Wystawy 34

1. Wystawy stałe 34

2. Wystawy stałe poza MTN w Łodzi 38

3. Wystawy czasowe z poprzedniego roku (2014) 40

4. Wystawy czasowe zorganizowane w siedzibie Muzeum w 2015 roku 42

5. Wystawy czasowe organizowane poza siedzibą Muzeum 44

6. Wystawy okolicznościowe edukacyjne zorganizowane w siedzibie Muzeum

w 2015 r. 52

V. Prace naukowo – badawcze 52

1. Prace gabinetowe związane z przygotowaniem i opracowaniem materiałów 53

2. Wydawnictwa i publikacje 77

3. Konsultacje 80

4. Sesje, sympozja, konferencje, szkolenia, otwarcia wystaw 85

VI. Działalność edukacyjna 88

1. Film 88

2. Lekcje muzealne, warsztaty historyczne, gry, puzzle 89

3. Prelekcje, wykłady, odczyty i prezentacje 92

4. Spotkania historyczne, promocje i inne wydarzenia kulturalne 100

5. Imprezy, obchody, uroczystości, jubileusze 114 104

6. Konkursy 129

7. Quizy 131

8. Inne formy działalności edukacyjnej 131

VII. Współdziałanie i współpraca 134

1. Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami 135 1.Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami 8

2. Współpraca zagraniczna 137

3. Współpraca z mediami, wywiady, nagrania i inne prace 138VIII. Biblioteka 145

IX. Działalność administracyjno – gospodarcza 147

Załącznik nr 1. Wybrane odznaczenia, nagrody…

 1. Wstęp.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, z siedzibą przy ul. Gdańskiej 13, Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 7059/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 września 2014 r., w sprawie powołania i trybu pracy Komisji do przeprowadzenia na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, wyłoniła Pana Piotra Machlańskiego.

Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – Pana Piotra Machlańskiego w drodze jawnego głosowania zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U.Nr154,poz.1629).

Nowy dyrektor funkcję swą objął w Muzeum z dniem 1 stycznia 2015 r.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w swojej działalności statutowej ma na celu gromadzenie i udostępnianie dóbr kultury o tematyce niepodległościowej, martyrologicznej i wojskowej, w tym dzieła sztuki, dokumenty archiwalne, umundurowanie, broń, sztandary, ordery, odznaczenia, fotografie, pamiątki, wydawnictwa, itp. Cenne w naszych zbiorach są kolekcje broni białej i palnej od XVIII do XX wieku, umundurowanie żołnierzy Legionów, uzbrojenie i umundurowanie żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, powstańców warszawskich oraz żołnierzy I i II Armii Wojska Polskiego. Dysponujemy także ciekawymi kolekcjami biżuterii patriotycznej, kart pocztowych i telegramów o treściach patriotycznych, eksponatów artylerii z czasów II wojny światowej. Swoją działalnością Muzeum upowszechnia wiedzę o historii Polski i narodu polskiego, o wojsku polskim, bohaterstwie żołnierzy w walce o odzyskanie niepodległości Polski oraz na wszystkich frontach II wojny światowej.

Za najważniejsze zadania Muzeum w 2015 roku należy uznać organizację wystaw tematycznych, lekcji muzealnych, spotkań, prelekcji oraz konferencji/debat popularno-naukowych a także prowadzenie badań historycznych. Szczególne miejsce w powyższych działaniach zajmowały tradycje niepodległościowe w Łodzi i regionie łódzkim.

Kolejnym istotnym działaniem Muzeum były czynności dotyczące obowiązku gromadzenia i opracowywania zbiorów. Z jego realizacją łączyła się nierozerwalnie polityka powiększania zasobów muzealnych, opracowywania eksponatów, zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w odniesieniu do warunków przechowywania w magazynach i na wystawach oraz podczas innych przedsięwzięć związanych z udostępnianiem i upowszechnianiem zbiorów oraz zawartej w nich treści historycznych.

W okresie sprawozdawczym Muzeum prowadziło różnorodną i bogatą działalność wystawienniczą i wydawniczą, obrazującą walkę Polaków o wolną, niepodległą i sprawiedliwą Ojczyznę. Swoimi zainteresowaniami obejmowaliśmy okres od powstania kościuszkowskiego po czasy współczesne. Niezwykle ważnym i odpowiedzialnym przedsięwzięciem była organizacja czterech wystaw czasowych: „Między prawdą a legendą. Rzecz o Józefie Piłsudskim” i „Rewolucja 1905-1907. W 110 rocznicę wybuchu” w siedzibie głównej MTN, „70 rocznica zwycięstwa nad III Rzeszą – Wojna w Europie” w Oddziale Martyrologii Radogoszcz, „Dokąd nas wiozą co nas czeka” w Oddziale Stacja Radegast. Podkreślić także należy fakt, że każdej wystawie towarzyszył folder, co w sposób znaczący zwiększało walor edukacyjny każdego przedsięwzięcia w tym zakresie. Również po wielu staraniach został przygotowany redakcyjnie kolejny „Muzealny Rocznik Historyczny” t. III, poświęcony najnowszym badaniom katyńskim na Wschodzie. (Druk planowany jest w 2016 roku).

Działalność Muzeum w 2015 roku została oparta na szerokiej współpracy z instytucjami partnerskimi jak Uniwersytet Łódzki czy Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz stowarzyszeniami i organizacjami kombatanckimi i niepodległościowymi. Należą do nich Regionalna
Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” czy Związek Sybiraków. Podejmowaliśmy również współpracę z samorządami wszystkich szczebli województwa łódzkiego oraz innymi muzeami z regionu i kraju oraz z tymi wszystkimi, którym bliskie są sprawy wychowania patriotycznego, upowszechniania wiedzy historycznej, kultywowania tradycji niepodległościowych i budowania tożsamości narodowej. Z naszymi propozycjami wyszliśmy również poza granice Łodzi i województwa. Opracowane i zrealizowane przez Muzeum wystawy prezentowane były w wielu ośrodkach. W większym zakresie współpracowaliśmy z mediami (telewizja, radio, prasa), upowszechniając wiedzę historyczną związaną z ważnymi wydarzeniami rocznicowymi, postaciami historycznymi, zarówno w odniesieniu do Łodzi jak i województwa łódzkiego oraz kraju. Również w większym stopniu wykorzystywaliśmy stronę internetową.

Muzeum w 2015 roku realizowało zadania związane z tradycjami, ważnymi rokrocznie rocznicami wydarzeń historycznych o znaczeniu ogólnokrajowym, regionalnym oraz związanymi z Łodzią i jej mieszkańcami.

W „kalendarzu” działań muzealnych uwzględniono przede wszystkim wydarzenia takie jak:


 • 70 rocznica spalenia więźniów Radogoszcza i zakończenia okupacji niemieckiej w Łodzi,

 • 70 rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau - obchody V Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu,

 • 70 rocznica zakończenia II wojny światowej,

 • 71 rocznica likwidacji Litzmannstadt Getto,

 • 73 rocznica likwidacji obozu Romów i Sinti w Litzmannstadt Getto,

 • 75 rocznica zamordowania oficerów Polskich w Katyniu, Charkowie i Twerze,

 • 75 rocznica bitwy o Anglię,

 • 76 rocznica wybuchu II wojny światowej,

 • 80 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego,

 • 101 rocznica wybuchu I wojny światowej,

 • 110 rocznica Rewolucji 1905-1907.

Zrealizowane w 2015 roku przedsięwzięcia w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, wykonane zostały w oparciu o posiadane środki finansowe, możliwości kadrowe oraz pozostającą do dyspozycji bazę lokalową. Należy raz jeszcze podkreślić, że podstawowe kierunki działań Muzeum były określone w jego statucie, który stanowił podstawę prawną dla podejmowanych i zrealizowanych zadań organizacyjnych oraz merytorycznych. Zapisane w statucie strategiczne kierunki działalności, w swej treści wyznaczyły główne cele i obowiązki nałożone na Muzeum przez organizatora. Dlatego też rok 2015 był w funkcjonowaniu Muzeum przede wszystkim okresem planowej, codziennej i rzetelnej pracy. Ale Muzeum było również otwarte na nowe przedsięwzięcia i formy działania, które wynikały z nowej oferty nowego kierownictwa Muzeum oraz oczekiwań społecznych, potrzeb edukacyjnych oraz możliwości merytorycznych, organizacyjnych i finansowych Muzeum. Przykładem może być powołanie Salonu Historycznego, będącego miejscem wymiany doświadczeń i poglądów historyków i amatorów-miłośników historii oraz organizacja i prowadzenie spacerów historycznych.

Podsumowując całoroczną działalność Muzeum w 2015 roku podkreślić należy wysoką wartość merytoryczną i organizacyjną realizowanych przez Muzeum przedsięwzięć. Muzeum jako instytucja i pracownicy Muzeum byli współorganizatorami oraz uczestnikami wielu inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i społecznym. Jedną z ważniejszych była współpraca ogólnopolskimi podmiotami między innymi: Polskim Towarzystwem Historycznym, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Miłośników Dawnej Broni i Barwy, ze Stowarzyszeniem „Rodzina Katyńska” a także z współpraca w ramach Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi.

Pod aktywnym, nowym kierownictwem działalność Muzeum w 2015 roku stała się różnorodna w formach i bogata w treści merytoryczne. Wysoki poziom zadań i wydarzeń kulturalnych, ich różnorodność i atrakcyjność, spotkały się z dużym zainteresowaniem odbiorców i uzyskały powszechną życzliwość. Również wiele organizacji społecznych, instytucji i stowarzyszeń korzystała z dorobku Muzeum w ramach współpracy na płaszczyźnie edukacji historycznej. Należy także podkreślić w tym miejscu zaangażowanie i wkład pracy wszystkich pracowników Muzeum. Realizacja zadań w 2015 roku była możliwa tylko dzięki wspólnym działaniom i wysiłkom całego zespołu pracowniczego. Dzięki temu podjęto i zrealizowano wiele ciekawych inicjatyw, wzbogacono zbiory Muzeum. Poprawie uległa estetyka i bezpieczeństwo techniczne terenów i obiektów Muzeum, a także warunki pracy i bezpieczeństwa pracowników Muzeum oraz osób odwiedzających placówkę. 1. Informacje ogólne.

Działalność Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, jej zakres i osiągane rezultaty zależą od wielu podstawowych czynników. Pierwszym z nich jest niewątpliwie baza lokalowa i warunki organizacyjne. Drugim czynnikiem jest stan zbiorów, ich ilość, atrakcyjność merytoryczna i wizualna, a także wartość historyczna, artystyczna i unikalność. Kolejnym czynnikiem są środki finansowe będące w dyspozycji instytucji na jej utrzymanie, wyposażenie i sfinansowanie podejmowanych

przez nią zadań. Natomiast najistotniejszym czynnikiem była kadra pracowników Muzeum. Zmiana na stanowisku dyrektora Muzeum, objęcie tej funkcji przez Pana Piotra Machlańskiego, przyczyniły się do ożywienia działalności kulturalnej naszej placówki w Łodzi i regionie. Rozszerzono także w 2015 roku współpracę Muzeum z kolejnymi partnerami w tym z partnerami z zagranicy.

Siedziba główna Muzeum Tradycji Niepodległościowych znajduję się przy ul. Gdańskiej 13, Oddział Martyrologii Radogoszcz położony jest przy ul. Zgierskiej 147, Oddział „Stacja Radegast” przy Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12. Niestety, ze względu na ograniczenia budżetowe, nie udało się kontynuować prac związanych z budową nowego Oddziału – Muzeum Lotnictwa w Łodzi. Fakt umiejscowienia Muzeum, w wymienionych lokalizacjach ma wpływ na strukturę organizacyjną i funkcjonowanie Muzeum. Wszystkie obiekty będące w dyspozycji Muzeum mają charakter zabytkowy, co powoduje ograniczenia lokalowe i generuje dodatkowe koszty na konserwację i zapewnienie bezpieczeństwa technicznego tych obiektów, w tym również bezpieczeństwa eksponatów przechowywanych w magazynach i prezentowanych na wystawach. Wśród najistotniejszych wydatków należy wymienić te, które są związane z:

- zapewnieniem bezpieczeństwa obiektów i pracowników,

- bhp,


- ppoż.,

- monitoring,

- systemami antywłamaniowymi,

- utrzymaniem trzech kotłowni (dwóch ogrzewanych olejem opałowym i jednej ogrzewanej gazem).

Warunki materialne i organizacyjne Muzeum pozwoliły na kontynuowanie dotychczasowych przedsięwzięć oraz stwarzały możliwości dla nowych działań Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz do zwiększenia zakresu i atrakcyjności realizowanych zadań. 1. Warunki organizacyjne do działalności Muzeum.

Warunki lokalowe Muzeum Tradycji Niepodległościowych mają jednocześnie wady i atuty. Z jednej strony są to obiekty zabytkowe, z czego wynikają organizacyjne i techniczne ograniczenia w organizacji wystaw i imprez. Z drugiej strony, zabytkowość obiektów – budynków historycznych Muzeum jest ich atutem oddziaływującym na emocje zwiedzających. Wszystkie obiekty MTN są niemymi świadkami historii i miejscami martyrologicznymi.

Fakty dotyczące obiektów znajdujących się w dyspozycji Muzeum, w tym ich historia opisywane były szczegółowo w sprawozdaniach za poprzednie lata działalności Muzeum. W związku z tym, przypominamy poniżej jedynie najważniejsze informacje o tym czym dysponuje Muzeum i jak baza ta jest wykorzystywana.


 1. Budynek przy ul. Gdańskiej 13, byłe więzienie od 1885 do 1953 roku o ogólnej powierzchni 1.634 m ². W tym: powierzchnia wystawiennicza – 795 m ², sala odczytowa – 60 m ², biblioteka – 49 m ², magazyny podręczne – 50 m ² oraz 670 m ² - to pomieszczenia administracyjne (miejsca pracy dla pracowników): Dział Historyczny, Dział Finansowo-Księgowy, Dział Edukacyjny, Dział Administracyjno-Gospodarczy i dyrekcja oraz zaplecze socjalne, archiwum zakładowe, trzy klatki schodowe i korytarze komunikacyjne.

 2. Oddział Martyrologii Radogoszcz, ul. Zgierska 147. W dyspozycji Oddziału są dwa budynki wolno stojące. Jeden z nich w całości jest przeznaczony do działalności merytorycznej. Mieści się w nim powierzchnia ekspozycyjna – 507 m ², sala odczytowo-kinowa – 84,5 m ² oraz część socjalna (szatnia, toalety, portiernia) – 54 m ². Drugi, dwukondygnacyjny budynek przeznaczony jest na magazyny zbiorów Muzeum oraz część administracyjną. Umieszczone są w nim działy merytoryczne zajmujące powierzchnię – 106 m ² (biura dla pracowników oraz katalog zbiorów), magazyny zbiorów – 345 m ² oraz część socjalna – 13,4 m ². Pozostałą powierzchnię w tym budynku zajmuje klatka schodowa oraz dwa ciągi korytarzowe (I i II piętro).
 1. Oddział „Stacja Radegast” przy Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12 . W jej skład wchodzi Pomnik Zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto, składający się z Kolumny Pamięci i Tunelu Deportowanych o długości 140 m i szerokości – od 7 do 4,5 m. Drugi obiekt to budynek po dawnej stacji kolejowej o powierzchni – 258,30 m ². W jego skład wchodzi sala wystawowa oraz kotłownia CO, WC, a także pomieszczenia dla ochrony i pracowników.
 1. „Kuźnia Romów” przy ul. Wojska Polskiego 84, ma w swojej dyspozycji tylko jedno pomieszczenie wystawiennicze o powierzchni – 42 m ², w której prezentowana jest ekspozycja stała pt. „Obóz Cygański 1941 – 1942”, której celem jest ukazanie historii obozu cygańskiego istniejącego na terenie getta w kontekście prześladowań Romów w czasie II wojny światowej. 1. Zatrudnienie – kadra pracowników.

Struktura zatrudnienia i stan kadr Muzeum Tradycji Niepodległościowych odpowiada celom podstawowym i realizowanym przez naszą instytucję. Są to przede wszystkim cele wystawiennicze, edukacyjne, badawcze, archiwizacyjne oraz związane z upamiętnieniem rocznic historycznych. Muzeum posiada kadry o kwalifikacjach odpowiednich do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instytucji. Na zatrudnienie ma również wpływ struktura organizacyjna, dostosowana do wymogów lokalowych. Trzy miejsca prowadzenia działalności wymagają zatrudnienia pracowników do zabezpieczenia terenu, wystaw oraz ich udostępnienia zwiedzającym. W tym kontekście stan zatrudnienia zabezpiecza niezbędne minimum wymogów nakładanych przez obowiązujące przepisy. W okresie urlopów, bądź zwiększonej zachorowalności występują problemy z zapewnieniem całościowej obsady personalnej.

W roku 2015 struktura organizacyjna Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi była następująca:

- Dyrektor

- Zastępca Dyrektora

- Oddział Martyrologii Radogoszcz

- Oddział Stacja Radegast

- Oddział Muzeum Lotnictwa (w organizacji)

- Dział Zbiorów – kierownikiem Działu jest Główny Inwentaryzator

- Dział Historyczny

- Dział Edukacyjny

- Dział Finansowo-Księgowy

- Dział Administracyjno-Gospodarczy

- Samodzielne stanowiska pracy


Zatrudnienie w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi na dzień 31 grudnia 2015 wynosiło ogółem 49 osób we wszystkich oddziałach. W grudniu 2015 roku na emeryturę odszedł Starszy kustosz Andrzej Rukowiecki . W tym miejscu należy jednak podkreślić fakt, że liczba zatrudnionych pracowników pozwalała jedynie na zaspokojenie potrzeb niezbędnych dla funkcjonowania Muzeum. W wielu przypadkach stan zatrudnienia był zbyt mały aby zgodnie z wymogami zabezpieczyć bezpieczeństwo obiektów muzealnych i wystaw, na których prezentowane są cenne eksponaty. Dotyczy to głównie pracowników obsługi, gdzie np. w Oddziale przy ul. Gdańskiej 13, na 8 sal wystawienniczych są zatrudnione tylko 4 pomoce muzealne, a w Oddziale na Radogoszczu na 5 sal – trzy pomoce muzealne, z czego jedna z nich wykonuje również obowiązki sprzątaczki w budynku administracyjnym.

Stan zatrudnienia w poszczególnych oddziałach i działach Muzeum w 2015 roku przedstawiał się następująco:
 1. Kadra kierownicza 8 osób.

- Dyrektor Muzeum - Kierownik Działu Historycznego

- Zastępca Dyrektora - Kierownik Oddziału Martyrologii Radogoszcz

- Główny Księgowy

- Kierownik Oddziału Stacja Radegast

- Kierownik Oddziału Muzeum Lotnictwa (w organizacji)

- Kierownik Działu Zbiorów - Główny Inwentaryzator

- Kierownik Działu Edukacyjnego

- Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego


 1. W siedzibie głównej Muzeum (ul. Gdańska 13)

W siedzibie głównej Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 ulokowane jest zarządzanie instytucją, obsługa finansowa i administracyjna dotycząca wszystkich pracowników i przedsięwzięć merytorycznych i organizacyjnych. Prowadzona jest także działalność merytoryczna (Dział Historyczny) i działalność edukacyjna całego Muzeum (Dział Edukacyjny). Ogółem w obiekcie przy ul. Gdańskiej pracuje 26 pracowników, a struktura zatrudnienia jest następująca:


- Dyrektor Muzeum - 1 osoba

- Dział Finansowo - Księgowy - 3 osoby

( w tym Główny Księgowy)

- Dział Edukacyjny - 8 osób

(w tym kierownik Działu, 3 pracowników

merytorycznych i 4 pomoce muzealne)

- Dział Historyczny - 3 osoby

- Dział Administracyjno – Gospodarczy - 6 osób

w tym:

- Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego - 1 osoba- sprzątaczka - 1 osoba

- specjalista montażysta wystaw, pracownik fizyczny - 1 osoba

- kierowca - 1 osoba

- starszy referent ds. administracyjnych - 1 osoba

-referent ds. administracyjnych - 1 osoba
- Samodzielne stanowiska - 5 osób

w tym:


- specjalista ds. organizacyjno - kadrowych - 1 osoba

- specjalista ds. administracyjnych w Muzeum - 1 osoba

(sekretariat muzeum)

- specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami - 1 osoba

- adiunkt – archiwista zakładowy / ABI - 1 osoba

- inspektor ds. BHP 1/6 etatu - 1 osoba

 1. Oddział Martyrologii Radogoszcz ( ul. Zgierska 147).

Oddział Martyrologii Radogoszcz funkcjonuje w dwóch obiektach przy ul. Zgierskiej 147. Prowadzona jest w nim działalność merytoryczna (wystawy, lekcje muzealne, spotkania, imprezy, prace naukowo-badawcze, itp.) oraz zlokalizowane w nim są zbiory całego Muzeum (magazyny), Dział Zbiorów, Główny Inwentaryzator. Ogółem w Oddziale pracuje 17 osób, a struktura zatrudnienia jest następująca:


- Pracownicy merytoryczni Oddziału - 6 osób

(w tym Zastępca Dyrektora, 4 pracowników

merytorycznych, przewodnik muzealny),
- Dział Zbiorów - 7 osób

(w tym stanowisko Głównego Inwentaryzatora)


- Pracownicy administracyjni - 4 osóby

(w tym: rzemieślnik-pracownik fizyczny oraz 3 pomoce muzealne )

 1. Oddział Stacja Radegast (Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12)

W Oddziale tym prowadzona jest działalność naukowo-badawcza, wystawiennicza i edukacyjna, obejmująca dzieje Litzmannstadt Getto i losy mieszkańców Getta w wyniku rasistowskiej polityki Niemiec w okresie II wojny światowej. Przedmiotem działalności Oddziału jest także historia ludności żydowskiej zamieszkującej miasto Łódź. Pod opieką merytoryczną i organizacyjną Oddziału znajduje się również miejsce pamięci tzw. „Kuźnia Romów”, zlokalizowana przy ul. Wojska Polskiego 84.

W oddziale zatrudnionych było w 2015 roku ogółem 5 osób, z tego:
- Pracownicy merytoryczni - 3 osoby

( w tym Kierownik Oddziału)

- Pomoc muzealna - 1 osoba

- Rzemieślnik-pracownik fizyczny - 1 osoba
 1. Oddział Muzeum Lotnictwa (w organizacji) – 1 osoba, kierownik

Zatrudnieni w Muzeum pracownicy na poszczególnych stanowiskach spełniają obowiązujące ich wymogi kwalifikacyjne, zgodnie z zakresem powierzonych im czynności. Na 49 ogółem zatrudnionych osób w Muzeum 27 osób to pracownicy merytoryczni łącznie z kierownikami działów, a struktura zatrudnienia według posiadanych kwalifikacji była następująca:

- kustosz dyplomowany – 1 osoba

- starszy kustosz - 2 osoby

- kustosz - 8 osób

- adiunkt - 8 osób

- asystent - 2 osoby

- specjalista ds. promocji i kontaktu z mediami - 1 osoba

- starszy dokumentalista - 2 osoby

- przewodnik muzealny - 1 osoba


Pozostali pracownicy zatrudnieni w Muzeum wykonują swoje zadania na stanowiskach zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi oraz potrzebami instytucji. Ponadto pracownicy Muzeum uczestniczyli w różnego rodzaju szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje. W ramach działań wewnętrznych przeprowadzono z pracownikami szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Również przeszkolono pracowników w zakresie postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w Muzeum i odpowiedzialności osobistej.

W 2015 roku na bieżąco prowadzone były badania okresowe pracowników pracujących już w Muzeum oraz osób nowo przyjętych do pracy.
 1. Budżet Muzeum w 2015 roku.

Posiadając bazę lokalową, odpowiednią kadrę pracowników oraz konkretny plan działań, nie zrealizujemy niczego bez zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi jest instytucją kultury o charakterze martyrologicznym, co w sposób jednoznaczny determinuje źródła pozyskiwania funduszy na realizację zadań statutowych. Podkreślić należy, że Muzeum funkcjonuje wyłącznie dzięki dotacji od organu założycielskiego jakim jest Urząd Miasta Łodzi. Możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych są bardzo ograniczone i sprowadzają się jedynie do dochodów ze sprzedaży wydawnictw muzealnych oraz opłat za przewodnika dla grup zorganizowanych.

W roku 2015 dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Łodzi została powiększona

o 2 dotacje celowe i 1 dotację inwestycyjną z Urzędu Miasta Łodzi. Muzeum

pozyskało także dochody własne pochodzące ze sprzedaży wydawnictw i

zwrotu podatku VAT. Ponadto Muzeum uzyskało grant z IHRA

(International Holocaust Remembrance Alliance) oraz środki finansowe z

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Cały budżet Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi na rok 2014 przedstawiał się następująco:

 1. PRZYCHODY

Przychody Muzeum Tradycji Niepodległościowych na 2015 rok ogółem: 3.857.328,90

w tym:
1. Dotacje z Urzędu Miasta Łodzi 3.568.750,00
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna