Łódź, dnia rPobieranie 75,08 Kb.
Data18.11.2017
Rozmiar75,08 Kb.Projekt „Kompetencje pracowników kluczem do rozwoju firmy Hydro-Vacuum S.A.” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoZapytanie ofertowe nr 19 / USŁUGA SZKOLENIOWA – MODUŁ TECHNICZNY – GRUPA SOLID WORKS – PODSTAWY Z DNIA 14.05.2013 r.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

USŁUGA SZKOLENIOWA – MODUŁ TECHNICZNY – GRUPA SOLID WORKS – PODSTAWY

W RAMACH PROJEKTU

Kompetencje pracowników kluczem do rozwoju firmy hydro-vacuum s.a.

ZAMAWIAJĄCY (Biuro Projektu):

TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu

Al. 500-lecia 31/ ul. Czerwona Droga 8

87-100 ToruńTORUŃ, 14.05.2013 r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”. Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych oferentów oraz zostaje umieszczone na stronie Zamawiającego www.tnoik.torun.pl zakładka „Projekty UE” oraz na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Zamawiającego w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

  2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Kompetencje pracowników kluczem do rozwoju firmy Hydro-Vacuum S.A.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.

  3. Okres realizacji projektu: 01.12.2012 r. – 31.05.2014 r.

  4. Miejsce świadczenia usługi szkoleniowej: Hydro-Vacuum S.A., ul. Droga Jeziorna 8,
   86-303 Grudziądz (sale własne Hydro-Vacuum S.A.).

  5. Nazwa i adres Zamawiającego: TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu, Al. 500-lecia 31/ ul. Czerwona Droga 8, 87-100 Toruń, strona internetowa: www.tnoik.torun.pl zakładka „Projekty UE”; e-mail: torun@tnoik.org.

  6. Osoba do kontaktów roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00: Iwona Lackowska,
   tel. 56/621 92 58, e-mail: torun@tnoik.org.


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 1. 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe;

 2. 80500000-9 Usługi szkoleniowe;
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w ramach realizacji zadania „SZKOLENIA W RAMACH MODUŁU TECHNICZNEGO DLA 82 PRACOWNIKÓW”, z zastrzeżeniem, że usługa szkoleniowa – MODUŁU TECHNICZNEGO – GRUPA SOLID WORKS – PODSTAWY obejmuje udział 6 osób.

 2. Usługa szkoleniowa, o której mowa w pkt. 1 powyżej obejmuje:

   1. Grupa T16/A – min. 6 osób


 1. Szczegółowy opis zadania szkoleniowego:


Lp.

Wyszczególnienie

CharakterystykaUczestnicy

Pracownicy Hydro-Vacuum S.A.
Liczba uczestników

min. 6 osób (Grupa T16A)Liczba godzin

3 spotkania x 8 godz. szkoleniowychŁączna liczba godzin

24 godz. szkoleniowychTermin realizacji szkoleń

21, 22, 23 sierpnia 2013,

w godz. 11.00-17.30

Forma zajęć

zajęcia w formie ćwiczeń, mające na celu przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętnościWymagania

- uwzględnienie formy zajęć warsztatowych – zagwarantowanie sprzętuProponowany zakres tematyczny


Routing (instalacje rurowe i elektryczne) (2 dni)

Charakterystyka tras, Ustawienia folderów, typy tras, Szkicowanie 3D, Przegląd konfiguracji używanie konfiguracji w routingu, pliki odniesienia, tabele konfiguracji, Projektowanie od góry do dołu, modelowanie w kontekście, parametryzacja i relacje, opcje edycji i zmiany w trasie, Wprowadzenie do biblioteki projektu, biblioteka projektu części, punkt wyznaczenia trasy, biblioteki, części rurowe, Przegląd szkicowania 3D, Szkicowanie 3D, automatyczne tworzenie tras rur, edycja tras, Trasy rur giętych, Trasy rur giętych, właściwości tras, automatyczne tworzenie tras, tworzenie tabeli gięć, Budowanie biblioteki części Routing, znormalizowane części rur oraz rur giętych, kolanka, punkty wyznaczenia trasy, elementy łączne, kołnierze, złożenia elementów złącznych, punkty tras okablowania, Trasy okablowania, podstawowe trasy okablowania, dodawanie informacji o przewodach, edycja przewodu, Importowanie danych kablowania

okablowania, importowanie danych okablowania, biblioteka kabli / przewodów, komponent biblioteki, listy odcinków przewodów, atrybuty elektryczne, łączniki okablowania i detale

Modelowanie powierzchni (1 dzień)

Praca i operacja na powierzchniach, Obraz w szkicu i krzywa przecięcia, Techniki modelowania, Sterowanie kształtem i zamiana powierzchni w bryłę, Zastosowanie narzędzi splajnu, Operacja mocowania w części wieloobiektowej, Import, naprawa danych i drukowanie 3D
 1. W ramach każdego z zadań szkoleniowych Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić:

  1. Przeprowadzenie szkoleń będących przedmiotem zamówienia zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.

  2. Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu szczegółowego programu szkoleń na każdy dzień szkoleniowy. Programy szkoleń Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do akceptacji w wersji elektronicznej Zamawiającemu nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem cyklu szkoleń dla każdej grupy.

  3. Zweryfikowanie poziomu wiedzy, tj. stopnia osiągnięcia wskaźnika rezultatu miękkiego w ramach prowadzonych szkoleń. Wskaźnik rezultatu miękkiego został zdefiniowany w projekcie jako: „Wzrost umiejętności pracowników działów technicznych i B+R w zakresie wybranych zagadnień Modułu Technicznego wśród 90% pracowników”.

  4. Stopień osiągnięcia wskaźnika rezultatu miękkiego powinien zostać zweryfikowany za pomocą przeprowadzenia przez Wykonawcę jednego testu weryfikującego wiedzę uczestników na koniec szkolenia. Powyższy test Wykonawca jest zobowiązany opracować i wydrukować w ilości odpowiadającej liczbie uczestników szkolenia. Test powinien składać się z ok. 5-10 pytań jednokrotnego wyboru lub zadania opisowego. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia testów i zagregowania wyników w formie raportu (sprawozdania pisemnego) dla każdej grupy szkoleniowej oraz jednego zbiorczego. Wyniki testu dla każdego uczestnika powinny zostać ocenione w skali od 1-6, przy czym 1 – stanowi ocenę najniższą a 6 – to ocena najwyższa. Wzory testów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w wersji elektronicznej Zamawiającemu do akceptacji nie później niż 5 dni przed przeprowadzeniem testu weryfikującego wiedzę.

   1. Wskazanie tytułów podręczników o wartości określonej przez Zamawiającego do nauki dla uczestników, celem dokonania zakupu przed rozpoczęciem szkoleń.

  5. Przygotowanie materiałów szkoleniowych (opracowanie części merytorycznej bez ich powielania) dla uczestników szkolenia.

 2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wersję papierową dokumentacji, którą Wykonawca będzie musiał wypełnić w trakcie szkolenia lub rozdać uczestnikom szkolenia do wypełnienia. Dokumentacja, o której mowa, dotyczy w szczególności:

   1. Listy obecności

   2. Dziennika zajęć

   3. Programu zajęć

   4. Ankiet ewaluacyjnych

   5. List potwierdzających wydanie zaświadczeń ukończenia szkoleń.


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w okresie realizacji projektu, tj. od 01.12.2012 r. do 31.05.2014 r. zgodnie z harmonogramem szkoleń ustalonym przez Zamawiającego, każdorazowo dostarczanym przez Zamawiającego w miesiącu poprzedzającym szkolenia.IV.OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia;

 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;


 4. Nie otwarto wobec niego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości;

 5. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

 6. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

 7. Sąd nie orzekł wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

 8. Nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowanych wydatków w ramach POKL. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu lub osobami wykonującymi w imieniu TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
   1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

   2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

   3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

   4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Wraz z ofertą (przygotowaną na formularzu ofertowym – załącznik nr 1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

  2. CV wykładowców zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zmianami)”;


VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
 1. Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru (procenty oznaczają jednocześnie ilość przyznanych punktów):

  1. Cena oferty – (80 pkt.)

  2. Doświadczenie zawodowe – (20 pkt.)

Kryterium 1. Cena


Zamawiający będzie przyznawał punkty według następujących kryteriów:

 • Łączna cena brutto w złotych.

Wykonawca podaje cenę zryczałtowaną uwzględniającą wszelkie ewentualne koszty (m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy, podatek od towarów i usług).

Wykonawca oferujący najniższą cenę otrzyma 80 pkt., natomiast pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wyliczoną według wzoru: (cena najniższa z oferowanych / cena danej oferty) x 80 pkt.

Kryterium zostanie zweryfikowane w oparciu o informacje zawarte w Formularzu ofertowym.

Kryterium 2. Doświadczenie zawodowe

 1. Zamawiający będzie przyznawał punkty według następujących kryteriów:


 • do 5 lat doświadczenia zawodowego – 5 pkt.

 • 5 do 10 lat doświadczenia zawodowego – 15 pkt.

 • Powyżej 10 lat doświadczenia zawodowego – 20 pkt.

Kryterium zostanie zweryfikowane w oparciu o przedstawione dokumenty (wpis do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców, listy referencyjne opatrzone datami, itp.).
 1. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Podana cena ofertowa nie może ulec zmianie.

 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyskał najwyższą liczbę punktów zgodnie z przedstawionymi wyżej wyliczeniami.

 4. Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego, unieważnienia procesu konkursowego bez podania przyczyny.

 5. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

VIII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY


Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 28.05.2013 r. do godziny 15.00 w wersji papierowej: pocztą, kurierem lub osobiście na adres Biura Projektu:


TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu

Al. 500-lecia 31/ ul. Czerwona Droga 8, 87-100 Toruń.


 1. Oferta musi być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Oferta na usługę szkoleniową – MODUŁ TECHNICZNY – GRUPA SOLID WORKS – PODSTAWY (grupa T16/A) DLA TNOIK”.

 2. O ważności składanej oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Biura Projektu.

 3. Oferta winna być wypełniona długopisem lub komputerowo, w języku polskim, czytelnie, w jednym egzemplarzu.

 4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 5. Oferta powinna zawierać pieczęć nagłówkową Oferenta, jego podpis oraz parafy na wszystkich stronach.


X. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

 1. Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

 2. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyniku postępowania.

 3. Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona w dniu 03.06.2013 r. poprzez zamieszczenie protokołu na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej www.tnoik.torun.pl zakładka „Projekty UE”.

 4. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na przedmiotową usługę szkoleniową.

XI. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

 2. zostanie złożona po terminie składania ofert,

 3. będzie zawierała rażąco niską cenę (przedmiotowa przesłanka zostanie spełniona, gdy cena oferty będzie niższa minimum o 40% od kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia),

 4. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 5. nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego elementów, w szczególności pieczęci i podpisów.

XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 1. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i w toku podjętych negocjacji nie dojdzie do porozumienia lub postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XIII ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy na usługę szkoleniową

W imieniu Zamawiającego:

Elżbieta Jakubowska

Dyrektor TNOiK „Dom Organizatora”Załącznik nr 1: Wzór formularza ofertowego

…………………….dnia…………………….2013 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 19/ USŁUGA SZKOLENIOWA – MODUŁ TECHNICZNY – GRUPA SOLID WORKS – PODSTAWY z dnia 14.05.2013 składamy

OFERTĘ NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ – MODUŁ TECHNICZNY – GRUPA SOLID WORKS – PODSTAWY W RAMACH PROJEKTU

Kompetencje pracowników kluczem do rozwoju firmy Hydro-Vacuum S.A.” 1. DANE WYKONAWCY

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)


1.

 1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW W IMIENIU WYKONAWCY

Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
Ja/my niżej podpisany/i, odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w formie Zapytania ofertowego nr 19/USŁUGA SZKOLENIOWA – MODUŁ TECHNICZNY – GRUPA SOLID WORKS – PODSTAWY dotyczącego realizacji usług szkoleniowych na potrzeby projektu „Kompetencje pracowników kluczem do rozwoju firmy Hydro‑Vacuum SA”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuję/oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 19/USŁUGA SZKOLENIOWA – MODUŁ TECHNICZNY – GRUPA SOLID WORKS – PODSTAWY z dnia 14.05.2013 r.

Za cenę brutto:.....................................................PLN
(słownie…………………………………… złotych), zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym:

 1. FORMULARZ CENOWY

L.p.

Przedmiot zamówienia

Jednostka

Cena jednostkowa brutto (PLN)

Liczba jednostek

Łączna

cena
brutto (PLN)(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)usługa szkoleniowa

godzina lekcyjna
24
RAZEM cena brutto:
Ponadto oświadczamy, że:

 1. Podane ceny nie mogą się zmienić oraz w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym koszty dostawy,

 2. Zmiana stawki podatku VAT nie ma wpływu na wartość zamówienia,

 3. Akceptujemy termin i warunki realizacji zamówienia,

 4. Gwarantuję/jemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego,

 5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert,

 6. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, to jest do dnia…………………………,

 7. Składam/y niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,

 8. Nie uczestniczę/ymy jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,

 9. Nie będę/będziemy powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia.

.................................................................. ……................................... ....................................

Podpis osoby uprawnionej do składania Pieczęć Wykonawcy Miejscowość i data

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia wykonawcy

Przystępując do udziału w postępowaniu na świadczenie usługi szkoleniowej oświadczam, że: 1. Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie. Jestem/jesteśmy autoryzowanym centrum szkoleniowym, co potwierdza certyfikat Solid Works Corporation( w załączeniu – odpis lub potwierdzone ksero certyfikatu)

 2. Dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. posiadającymi aktualny tytuł certyfikowanego instruktora (Certified SolidWorks Instructor – w załączeniu odpis lub potwierdzone ksero certyfikowanego instruktora).

 3. Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 4. Nie stanowimy podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowanych wydatków w ramach POKL. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu lub osobami wykonującymi w imieniu „TNOiK Dom Organizatora” w Toruniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.................................................................. ……................................... ....................................

Podpis osoby uprawnionej do składania Pieczęć Wykonawcy Miejscowość i data

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3: Wzór umowy na usługę szkoleniową

Umowa Nr……………………..

zawarta w Toruniu w dniu ……………….2013 roku pomiędzy:

TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu, Al. 500-lecia 31/ul. Czerwona Droga 8, 87-100 Toruń, reprezentowaną przez: Panią mgr Elżbietę Jakubowską - Dyrektora TNOIK „Dom Organizatora”, zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,zwanymi łącznie stronami

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego w oparciu o regułę konkurencyjności obowiązującej od 01.01.2011 r. zawarto umowę następującej treści:§ 1

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę szkoleniową – USŁUGA SZKOLENIOWA – MODUŁ TECHNICZNY – GRUPA SOLID WORKS – PODSTAWY w ramach projektu pt.: „Kompetencje pracowników kluczem do rozwoju firmy Hydro-Vacuum SA” realizowanego w okresie od 01.12.2012 r. do 31.05.2014 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII, Działanie 8.1.

 2. Usługi będą realizowane w okresie trwania projektu 01.12.2012 r. – 31.05.2014 r. zgodnie z harmonogramem szkoleń ustalonym przez Zamawiającego, każdorazowo dostarczanym przez Zamawiającego w miesiącu poprzedzającym szkolenia.

 3. Szczegółowy opis usług oraz sposób ich wykonania określa Zapytanie ofertowe nr 19/ USŁUGA SZKOLENIOWA – MODUŁ TECHNICZNY – GRUPA SOLID WORKS – PODSTAWY z dnia 14.05.2013 r.

§ 2

 1. Usługi szkoleniowe – USŁUGA SZKOLENIOWA – MODUŁ TECHNICZNY – GRUPA SOLID WORKS - PODSTAWY będą świadczone przez Wykonawcę po cenach określonych w formularzu ofertowym wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 19 / USŁUGA SZKOLENIOWA – MODUŁ TECHNICZNY – GRUPA SOLID WORKS – PODSTAWY .

 2. Podana cena ofertowa nie może ulec zmianie w okresie trwania umowy.

 3. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi Wykonawcy na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury. W treści faktury jako nabywca figurować będzie Zamawiający.

 4. Faktura będzie wystawiona zbiorczo po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego.

 5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 6. Jeżeli nastąpią opóźnienia ze strony Instytucji Pośredniczącej w przekazywaniu środków finansowych na realizację przedmiotowego projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania płatności niezwłocznie po otrzymaniu środków, bez naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 3

 1. Przedmiot umowy oraz cenę określa oferta złożona przez Wykonawcę.

 2. Łączną maksymalną cenę brutto, zawierającą w sobie należny podatek VAT za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę…………………………………………PLN brutto, tj. z podatkiem VAT (słownie………………………………………..00/100).

§ 4

 1. Świadczenie usług szkoleniowych – USŁUGA SZKOLENIOWA – MODUŁ TECHNICZNY – GRUPA SOLID WORKS – PODSTAWY w dniach 21-23.08.2013, tj. w okresie obowiązywania umowy w ramach organizowanych przez Zamawiającego szkoleń.

§5

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2014 r.

 2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 3. Zamawiający może też odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

 1. zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

 2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

 3. naruszenia przez Wykonawcę istotnych warunków umowy w szczególności dotyczących należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 6

 1. W przypadku nienależytego wykonania zakresu umowy należne wynagrodzenie Wykonawcy w rozliczeniu miesięcznym zostanie stosownie pomniejszone o 10% łącznej ceny brutto umowy określonej w § 3 ust. 2 umowy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

 3. Za wszelkie szkody w stosunku do osób trzecich powstałe z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy, odpowiedzialność ponosił będzie Wykonawca.

 4. Wykonawca odpowiada materialnie za wszelkie szkody spowodowane przez osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje umowę.

 5. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie będzie wywiązywał się z przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym nr 19/ USŁUGA SZKOLENIOWA – MODUŁ TECHNICZNY – GRUPA SOLID WORKS – PODSTAWY po jednokrotnym upomnieniu przez Zamawiającego.

§ 7

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych aktów prawnych, obowiązujących w tym zakresie.

 2. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

 3. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy zmian korzystnych dla Zamawiającego.

§ 8

 1. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

....................................................................... ………………………………………………….(data, podpis Zamawiającego) (data, podpis Wykonawcy)


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna