Łódź, dnia 17. 08. 2012 rPobieranie 137,63 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar137,63 Kb.

Łódź, dnia 17.08.2012 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim

Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1

95-070 Aleksandrów Łódzki

Adres do korespondencji:

INTER VEGA Sp z 0.0.

Ul Harcerska 13

91-710 Łódź

Fax.: (0-42) 299 60 13

e-mail: wreczycka@vega.pl
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego


na „Ubezpieczenie grupowe pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Aleksandrowie Łódzkim”. nr ogłoszenia 175181 – 2012 z dnia 14.08.2012.

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania od Wykonawców wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ:
Pytania nr:
1. Treść punktu zawiera zapis „Suma świadczeń wypłaconych w ciągu 1 roku nie może przekraczać 200% sumy ubezpieczenia”. Czy zapis ten odnosi się do pojedynczej osoby, czy chodzi o sumę świadczeń wypłaconych dla wszystkich ubezpieczonych?

SIWZ część B 3.1. punkt 12
2. Czy definicja wypadku Wykonawcy spełnia warunki Zamawiającego i czy Zamawiający akceptuję taką definicję

wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia,?

SIWZ, Cz. B 3.1. – pkt. 13
3. Czy Zamawiający może potwierdzić, czy dla tego punktu obowiązuje ograniczenie wiekowe
z punktu 3. Jeżeli nie, to ile jest takich osób, które ukończyły 70 lat?

SIWZ, Cz. B 3.2. – pkt. 4
4.Czy Zamawiający zgodzi się, że dla osób przystępujących w dniu zawarcia polisy lub w pierwszym miesiącu od zatrudnienia jeżeli zatrudnienie nastąpiło po zawarciu polisy, nie będzie karencji?

SIWZ, Cz. B 3.2. – pkt. 5
5.Czy Zamawiający potwierdzi że przy zgonie w wypadku podana wysokość świadczenia jest skumulowana ze zgonem? I czy podany przedział uszczerbku 1%-4% oznacza, że Wykonawca może zaproponować uszczerbek w jednej wysokości

SIWZ, Cz. B 3.2. – pkt. 23
6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji prac przez podwykonawców, a dla ryzyka assistance jest wyspecjalizowany w tym zagadnieniu podwykonawca

Czy ryzyko assistance Medyczny jaki oferuje Wykonawcy spełnia wymogi Zamawiającego?.. Czy Zamawiający to zaakceptuje?SIWZ, Cz. B 3.2. – pkt. 25
7.Czy w tabeli z minimalnymi wysokościami świadczeń Zamawiający podał łączne świadczenia dla ryzyk pobytu w szpitalu z tytułu wypadku komunikacyjnego, pobytu w szpitalu z tytułu wypadku przy pracy, pobytu w szpitalu z tytułu wypadku komunikacyjnego przy pracy, pobytu w szpitalu z tytułu zawału, wylewu, czy jako dodatkowe?

SIWZ, Cz. B 3.3.
8.Czy zamawiający zaakceptuje 5 poziomów trudności operacji i odpowiadające im wysokości świadczeń:

Poziom I – 300 zł.

Poziom II – 375 zł

Poziom III – 750 zł

Poziom IV – 1125 zł

Poziom V – 1500 zł ?SIWZ, Cz. B 3.3. poz. 33
9.czy Zamawiający akceptuje zapis OWU Wykonawcy dotyczący poważnych zachorowań:

W przypadku, gdy zgon ubezpieczonego nastąpi w okresie przypadającym między dniem wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania a dniem upływu 6 miesięcy od daty doręczenia ubezpieczycielowi wniosku o świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania, ale przed dniem wypłaty świadczenia z tytułu poważnego zachorowania, ubezpieczyciel nie wypłaca świadczenia z tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego, ale wypłaca wyłącznie świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego, w pełnej wysokości, osobie uprawnionej do tego świadczenia ?

SIWZ część B 3.2. Uwaga pierwsza
10..Przy poważnych zachorowaniach dla modyfikacji rozszerzenia zapisu Zamawiający podał przedział punktowy 3-13. Jak można uzyskać 13 punktów skoro w ograniczeniach Zamawiający wpisał: 1 pkt. Za objęcie każdego dodatkowego zachorowania – nie więcej niż 10. Przyjmując, że za zakres obligatoryjny są 2 punkty, to maksymalnie można dostać 10 za dodatkowe poważne zachorowania, czyli maksymalnie 12 pkt. Ogólnie czy Zamawiający tam, gdzie podaje przedziały punktowe, może rozpisać przypadki uzyskania górnego kresu przedziału punktowego?

SIWZ – punktacja
11.W przypadku rodziców, teściów – czy Wykonawca oferując oba wskazane ograniczenia spełni wymogi Zamawiającego?

SIWZ – punktacja
12.Czy Zamawiający zechce zrezygnować ze sformułowania „nie mniej niż” tworzącego kolejną płaszczyznę (niezgodna z PZP) rywalizacji w przedstawianiu wyższych prowizji na rzecz wskazania jednakowej dla wszystkich wykonawców wysokości prowizji tj. np. 13%?

Formularz – oferta cenowa – punkt 8)
13.Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisu: „jeśli ogólne warunki ubezpieczenia przewidują mniejszy katalog wyłączeń niż zapisany przez Zamawiającego, wówczas obowiązują WOU wykonawcy”?

Formularz warunków ubezpieczenia
14. Co Zamawiający zamierza wpisać w paragrafie 5 po SP ZOZ, a przed w wyrazami Aleksandrowie Łódzkim

Projekt umowa, Par. 5 , ust. 1.
15. Czy zamawiający zaakceptuje definicje niezdolności do samodzielnej egzystencji Wykonawcy?

niezdolność do samodzielnej egzystencji – zmiany w stanie zdrowia ubezpieczonego będące wynikiem choroby lub wypadku, które zaistniały w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela powodujące wydanie przez właściwego lekarza orzecznika, właściwą komisję lekarską prawomocnego orzeczenia lub prawomocnego wyroku sądu lub decyzji

organu rentowego, na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego na okres powyżej 24 miesięcy. Ostateczną decyzję o uznanie świadczenia podejmuje komisja lekarska ubezpieczyciela,

SIWZ część B 3.1 pkt. 5.
16. Czy Zamawiający zaakceptuje ograniczenia przewlekłego zapalenia wątroby do zapalenia typu B?

Za wirusowe zapalenie wątroby typu B uważa się: rozlaną zapalną chorobę miąższu wątroby wywołaną przez wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) trwającą co najmniej 6 miesięcy.

Zakażenie HBV rozpoznaje się na podstawie obecności antygenu Hbs w surowicy krwi i/lub innych dodatnich odczynów serologicznych ze swoistymi antygenami wirusa.

Warunkiem uznania zasadności świadczenia jest również:

    • utrzymywanie się podwyższonych wartości AspAT i ALAT przez okres co najmniej 6 miesięcy,

    • stwierdzenie klinicznych cech niewydolności wątroby: żółtaczki, powiększenia wątroby, wodobrzusza, „pajączków naczyniowych” na skórze.

Ochroną nie są objęte zapalenia wątroby, gdzie dodatkowym czynnikiem etiologicznym (oprócz wirusa HBV) są: alkohol, toksyny, leki.

Warunkiem uznania zasadności świadczenia jest udokumentowanie przestrzegania zalecanego schematu szczepień.”

SIWZ część B 3.1 pkt. 8.
17.Czy zamawiający zaakceptuje, że w przypadku pobytu w szpitalu odpowiedzialność będzie dotyczyć pobytów w szpitalu w krajach wskazanych w definicji szpitala Wykonawcy?

Dotyczy to Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino oraz Korei Południowej?SIWZ część B 3.1 pkt. 9.
18. Czy Zamawiający zaakceptuje, definicję rehabilitacji poszpitalnej Wykonawcy:

rehabilitacja poszpitalna – trwający nieprzerwanie, bezpośrednio po pobycie w szpitalu trwającym co najmniej 10 dni i kończącym się w trakcie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez ten szpital?

SIWZ część B 3.1 pkt. 11.
19.Czy Zamawiający zaakceptuje, że odpowiedzialność wykonawcy dotyczyć będzie sytuacji, gdy choroba/wypadek będąca przyczyną zajścia zdarzenia rozstała rozpoznana/zaistniała w okresie ubezpieczenie u poprzedniego ubezpieczyciela, pod warunkiem, że dane ryzyko było w zakresie ochrony u poprzedniego ubezpieczyciela?

SIWZ część B 3.1 pkt. 12.
20.Czy Zamawiający zaakceptuje jako zamienną definicję wypadku komunikacyjnego Wykonawcy?

wypadek komunikacyjny – nagłe zdarzenie powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela następujące w związku z ruchem:

1/ lądowym pojazdów mechanicznych, z udziałem pojazdu mechanicznego, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, wywołane:

a) działaniem siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, lub

b) wywróceniem się pojazdu, lub

c) pożarem, wybuchem spowodowanym działaniem czynnika termicznego i/lub chemicznego,

2/ wodnym pojazdów pływających, z udziałem statku wodnego, w którym ubezpieczony poruszał się jako osoba kierująca lub pasażer,

3/ lotniczym statków powietrznych, w którym to statku ubezpieczony podróżował jako pasażer lub członek załogi.

3) statek wodny – urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez napędu mechanicznego (w tym prom, wodolot, poduszkowiec) przeznaczone lub używane w żegludze śródlądowej lub morskiej, w rozumieniu przepisów ustawy o żegludze śródlądowej lub kodeksu morskiego, posiadające dokumenty rejestracyjne w myśl obowiązujących przepisów, z wyłączeniem statków użytkowanych w celach sportowych,

4) statek powietrzny – urządzenie zdefiniowane jako statek powietrzny zgodnie z ustawą prawo lotnicze, należący do przewoźnika lotniczego (działającego zgodnie z przepisami prawa lotniczego), posiadający aktualne dokumenty potwierdzające zdatność statku powietrznego do przewozów lotniczych, a osoba pilotująca posiada uprawnienia niezbędne do kierowania danym statkiem powietrznym.?

SIWZ część B 3.1 pkt. 15.
21.Czy Zamawiający uzna za równoważną definicję trwałego uszczerbku na zdrowiu wykonawcy:

trwały uszczerbek na zdrowiu – zaburzenie czynności uszkodzonego organu, narządu lub układu będące następstwem wypadku, któremu ubezpieczony uległ w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, powodujące jego trwałą dysfunkcję ?

SIWZ część B 3.1 pkt. 16.
22.Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważną definicję operacji Wykonawcy:

operacja – zabieg chirurgiczny wykonany w szpitalu przez zespół lekarzy i pielęgniarek w celu przywrócenia prawidłowych czynności chorego narządu lub układu, usunięcia chorej tkanki, narządu lub jego części, usunięcia przyczyny choroby, ogniska chorobowego, dokonania przeszczepu, powiązany z koniecznością przecięcia skóry i innych tkanek. Operacją nie są zabiegi przeprowadzane w celach diagnostycznych (np.: biopsja, punkcja, pobranie wycinków, zabiegi endoskopowe i inne), jak również drobne zabiegi chirurgiczne nie wymagające hospitalizacji (np.: szycie ran powierzchniowych, usunięcie ciał obcych i inne)?

SIWZ część B 3.1 pkt. 22.
23.Czy Zamawiający zaakceptuje definicje zawału serca Wykonawcy?

zawał serca – zdarzenie powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia; za zawał serca uważa się, rozpoznanie dokonanej martwicy części mięśnia sercowego wywołanej nagłym przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mięśnia sercowego.

Rozpoznanie musi być oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. percentyl zakresu referencyjnego dla danej metody laboratoryjnej, z współistniejącym co najmniej jednym z wymienionych niżej klinicznych wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego:

a) typowe objawy kliniczne zawału mięśnia sercowego,

b) jeden z następujących objawów EKG wskazujących na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego: nowo powstałe uniesienie lub obniżenie odcinka ST-T, odwrócenie załamka T, nowe patologiczne załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje innych ostrych zespołów wieńcowych?

SIWZ część B 3.1 pkt. 23.
24.Czy Zamawiający zaakceptuje w miejsce krwotoku śródmózgowego definicje udaru mózgu Wykonawcy?

udar mózgu – powstała w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia martwica tkanki mózgowej wywołana przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mózgowia lub krwotokiem do tkanki mózgowej przy współistnieniu wszystkich niżej wymienionych okoliczności:

a) wystąpienie nowych klinicznych objawów neurologicznych odpowiadających udarowi mózgu,

b) obecność obiektywnych ubytków neurologicznych stwierdzanych w badaniu neurologicznym przez okres min. 60 dni od chwili rozpoznania udaru mózgu,

c) obecność nowych zmian charakterystycznych dla udaru mózgu w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego rezonansu magnetycznego (o ile badania takie były przeprowadzone).

Z ochrony ubezpieczeniowej wykluczone są:

a) epizody przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA),

b) zawały mózgu lub krwawienia śródczaszkowe spowodowane zewnętrznym urazem,

c) wtórne krwotoki do istniejących ognisk poudarowych,

d) jakiekolwiek inne zmiany w mózgu możliwe do rozpoznania metodami obrazowymi bez współistniejących odpowiadających tym zmianom objawów klinicznych.?

SIWZ część B 3.1 pkt. 24.
25.Czy Zamawiający uzna jako równoważne definicję Zakażenia wirusem HIV wykonawcy:

Zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS /Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w wyniku transfuzji krwi) jako zakażenie, w przypadku, którego można udowodnić, że zostało spowodowane przetoczeniem zakażonej krwi lub produktów krwiopochodnych, pochodzących z licencjonowanego ośrodka uprawnionego do przygotowywania takich preparatów (stacji krwiodawstwa). Przetoczenie zakażonej krwi musiało mieć miejsce po dacie zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia. Serokonwersja musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty przetoczenia

Zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w związku z wykonywanym zawodem) – jako zakażenie, w przypadku którego można udowodnić, że jest wynikiem przypadkowego ukłucia się igłą/ skaleczenia podczas pełnienia obowiązków wynikających z wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologii, pielęgniarki, sanitariusza, strażaka lub policjanta. Każde takie zdarzenie, będące powodem roszczenia, musi nastąpić w okresie ważności polisy i musi być zgłoszone ubezpieczycielowi w ciągu 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia. Dodatkowo, test w kierunku HIV wykonany bezpośrednio po tym zdarzeniu musi być negatywny, a serokonwersja musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy licząc od daty zdarzenia.

SIWZ część B 3.1 pkt. 25.
26.Czy Zamawiający uzna jako równoważną definicje schyłkową niewydolność wątroby wykonawcy:

Za schyłkową niewydolność wątroby uważa się schyłkową postać choroby (marskości) wątroby powodująca co najmniej jeden z poniższych objawów:

a) wodobrzusze niepoddające się leczeniu

b) trwała żółtaczka

c) żylaki przełyku

d) encefalopatia wrotna.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są przypadki chorób wątroby powstałych skutkiem nadużywania alkoholu, leków itp. środków.

SIWZ część B 3.1 pkt. 26.
27.Czy wskazana data 01.09.2012 jest planowaną datą zawarcia umowy ubezpieczenia i zakończenia umowy z dotychczasowym ubezpieczycielem?

SIWZ część B 3.2 pkt. 5.
28. Czy Zamawiający zaakceptuje zawarcie umowy na okres 24 miesięcy z możliwością przedłużania jej na kolejny 12 miesięczny okres?

SIWZ część B 3.2 pkt. 13.
29.Czy Zamawiający zaakceptuje wyłączenia z 7 dniowego terminu realizacji świadczeń następujących zdarzeń: zgon współmałżonka, zgon dziecka?

SIWZ część B 3.2 pkt. 18.
30.Czy Zamawiający zaakceptuje czytelną zasadę, ze pierwszeństwo ma SIWZ, a w sprawach nieuregulowanych w SIWZ obowiązuje OWU?

SIWZ część B 3.2 pkt. 18.
31.Czy Zamawiający zaakceptuje w programie Indywidualnej Kontynuacji ograniczenie odpowiedzialności z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu do 70 roku życia ubezpieczonego?

SIWZ część B 3.2 pkt. 23.
32.Czy Zamawiający zaakceptuje dla wszystkich ryzyk wskazanych w SIWZ wyłączenia odpowiedzialności wg. odpowiednich OWU Wykonawcy?

a. śmierć ubezpieczonego

Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:

1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego na własną prośbę, popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu 2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia na jego rzecz, z zastrzeżeniem ust. 2,

2) działań wojennych, stanu wojennego,

3) czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru.

2. W przypadku zgonu ubezpieczonego do okresu 2 lat, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), zalicza się również okres opłacania składek przez ubezpieczającego na rzecz danego ubezpieczonego:

1) z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na życie, zawartej z innym niż TUnŻ „WARTA” S.A ubezpieczycielem, przewidującej w swym zakresie ww. ryzyko, pod warunkiem, że ubezpieczony, bezpośrednio przed zawarciem dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego, był objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie, zawartej z innym niż TUnŻ „WARTA” S.A. ubezpieczycielem, przewidującej w swym zakresie ww. ryzyko, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4;

2) z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ „WARTA” S.A., przewidującej w swym zakresie ww. ryzyko, pod warunkiem, że ubezpieczony bezpośrednio przed zawarciem dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego, był objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie zawartej z TUnŻ „WARTA” S.A., przewidującej w swym zakresie ww. ryzyko, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

3. W okresie 2 lat, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego ograniczona jest do wypłaty świadczenia w niższej wysokości świadczenia wynikającej z porównania wysokości świadczenia obowiązującej w umowie, którą dotychczas objęty był dany ubezpieczony, a wysokością świadczenia obowiązującą w umowie ubezpieczenia.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1), świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego może być wypłacone pod warunkiem doręczenia ubezpieczycielowi dokumentów potwierdzających obejmowanie ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie zawartej z innym niż TUnŻ “WARTA” S.A. ubezpieczycielem, przewidującej w swym zakresie ww. ryzyko, bezpośrednio przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz potwierdzających wysokość świadczenia z tytułu ww. ryzyka.?b. Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku jest wyłączona w przypadku zdarzeń powstałych w związku z:

1) samookaleczeniem lub okaleczeniem ubezpieczonego na własną prośbę, popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,

2) działaniami wojennymi, stanem wojennym,

3) czynnym udziałem ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,

4) prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego, powietrznego bez wymaganych dokumentów,

5) uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowanie, alpinizm, wspinaczka skałkowa, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,

6) przewozem lotniczym innym niż w charakterze pasażera lub członka załogi samolotu licencjonowanych linii lotniczych,

7) zatruciem/działaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,

8) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową.?c. śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego jest wyłączona w przypadku zdarzeń powstałych w związku z:

1) samookaleczeniem lub okaleczeniem ubezpieczonego na własną prośbę, popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,

2) działaniami wojennymi, stanem wojennym,

3) czynnym udziałem ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,

4) prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego, powietrznego bez wymaganych dokumentów,

5) uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowanie, alpinizm, wspinaczka skałkowa, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,

6) zatruciem/działaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,

7) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową.?
d. śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy jest wyłączona w przypadku zdarzeń powstałych w związku z:

1) samookaleczeniem lub okaleczeniem ubezpieczonego na własną prośbę, popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,

2) działaniami wojennymi, stanem wojennym,

3) czynnym udziałem ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,

4) prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego, powietrznego bez wymaganych dokumentów,

5) uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowanie, alpinizm, wspinaczka skałkowa, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,

6) przewozem lotniczym innym niż w charakterze pasażera lub członka załogi samolotu licencjonowanych linii lotniczych,

7) zatruciem/działaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,

8) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową.?


e. śmierć współmałżonka

Odpowiedzialnością ubezpieczyciela z tytułu zgonu noworodka (dziecka martwo urodzonego), osierocenia dziecka przez ubezpieczonego, zgonu małżonka ubezpieczonego oraz zgonu dziecka ubezpieczonego, nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:

1) samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego, małżonka ubezpieczonego oraz dziecka ubezpieczonego na własną prośbę, popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego, małżonka ubezpieczonego oraz dziecko ubezpieczonego w ciągu 2 lat od daty zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia na rzecz danego ubezpieczonego,

2) działań wojennych, stanu wojennego,

3) czynnego udziału ubezpieczonego, małżonka ubezpieczonego oraz dziecka ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru.

f. śmierć współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu współubezpieczonego (małżonka, rodzica, rodzica małżonka, dziecka, osierocenia ) w wyniku wypadku jest wyłączona w przypadku zdarzeń powstałych w związku z:

1) samookaleczeniem lub okaleczeniem współubezpieczonego na własną prośbę, popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez współubezpieczonego,

2) działaniami wojennymi, stanem wojennym,

3) czynnym udziałem współubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,

4) prowadzeniem przez współubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego, powietrznego bez wymaganych dokumentów,

5) uprawianiem przez współubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowanie, alpinizm, wspinaczka skałkowa, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,

6) przewozem lotniczym innym niż w charakterze pasażera lub członka załogi samolotu licencjonowanych linii lotniczych,

7) zatruciem/działaniem współubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,

8) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa z winy umyślnej przez współubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową.?


g. trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku jest wyłączona w przypadku zdarzeń powstałych w związku z:

1) samookaleczeniem lub okaleczeniem ubezpieczonego na własną prośbę, usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,

2) działaniami wojennymi, stanem wojennym,

3) czynnym udziałem ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,

4) prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego, powietrznego bez wymaganych dokumentów,

5) chorobami zawodowymi i wszelkimi innymi chorobami lub stanami chorobowymi, nawet takimi, które występują nagle oraz wszelkimi zawałami, wylewami i udarami,

6) uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowanie, alpinizm, wspinaczka skałkowa, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,

7) przewozem lotniczym innym niż w charakterze pasażera lub członka załogi samolotu licencjonowanych linii lotniczych,

8) zatruciem/działaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,

9) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową :?


h. poważne zachorowanie

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego, małżonka ubezpieczonego lub dziecka ubezpieczonego poważnego zachorowania jest wyłączona w przypadku zdarzeń powstałych w związku z:

1) samookaleczeniem lub okaleczeniem ubezpieczonego, małżonka ubezpieczonego lub dziecka ubezpieczonego na własną prośbę, usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego, małżonka ubezpieczonego lub dziecka ubezpieczonego,

2) działaniami wojennymi, stanem wojennym,

3) czynnym udziałem ubezpieczonego, małżonka ubezpieczonego lub dziecka ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,

4) zarażeniem się wirusem HIV,

5) zatruciem/działaniem ubezpieczonego, małżonka ubezpieczonego lub dziecka ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,

6) uprawianiem przez ubezpieczonego, małżonka ubezpieczonego lub dziecko ubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowanie, alpinizm, wspinaczka skałkowa, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,

7) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa z winy umyślnej przez ubezpieczonego, małżonka ubezpieczonego lub dziecko ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową.?


  1. pobyt w szpitalu

Ochroną ubezpieczeniową w zakresie dziennego świadczenia szpitalnego nie są objęte przypadki pobytu w szpitalu w związku z:

1) chorobami psychicznymi, nerwicami, oraz leczeniem uzależnień,

2) operacjami plastyczno-kosmetycznymi, z wyjątkiem operacji oszpeceń i okaleczeń powstałych wskutek wypadku,

3) ciążą, porodem, połogiem, poronieniem samoistnym lub sztucznym – z wyłączeniem przypadków ciąży wysokiego ryzyka, powikłaniami ciąży oraz komplikacjami połogu,

4) wadami wrodzonymi i schorzeniami będącymi ich skutkiem,

5) zatruciem/działaniem ubezpieczonego, małżonka ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,

6) stanami chorobowymi lub skutkami wypadków wywołanymi lub pozostającymi w związku z usiłowaniem lub popełnieniem przestępstwa przez ubezpieczonego, małżonka ubezpieczonego,

7) samookaleczeniem lub okaleczeniem ubezpieczonego, małżonka ubezpieczonego na własną prośbę, usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego, małżonka ubezpieczonego,

8) działaniami wojennymi, stanem wojennym,

9) czynnym udziałem ubezpieczonego, małżonka ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,

10) pełnieniem przez ubezpieczonego, małżonka ubezpieczonego służby wojskowej w jakimkolwiek kraju,

11) uprawianiem przez ubezpieczonego, małżonka ubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowanie, alpinizm, wspinaczka skałkowa, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,

12) prowadzeniem przez ubezpieczonego, małżonka ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez dokumentów uprawniających do kierowania i używania danego pojazdu lub bez świadectwa kwalifikacyjnego pojazdu,

13) wszelkimi chorobami związanymi z infekcją wirusem HIV,

14) pozostawaniem ubezpieczonego, małżonka ubezpieczonego w sanatorium, szpitalu uzdrowiskowym, na oddziale rehabilitacyjnym.?


  1. operacje chirurgiczne

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu operacji ubezpieczonego jest wyłączona w przypadku przeprowadzenia operacji w związku z:

1) chorobami psychicznymi, nerwicami,

2) operacjami plastyczno-kosmetycznymi, z wyjątkiem operacji rekonstrukcyjnych następstw wypadków,

3) operacjami stomatologicznymi, z wyjątkiem operacji rekonstrukcyjnych następstw wypadków,

4) ciążą, porodem, powikłaniami ciąży, poronieniem samoistnym lub sztucznym,

5) wadami wrodzonymi i schorzeniami będącymi ich skutkiem,

6) chorobami, uszkodzeniami ciała istniejącymi przed datą zawarcia niniejszej umowy,

7) zatruciem/działaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,

8) stanami chorobowymi lub skutkami wypadków wywołanymi lub pozostającymi w związku z usiłowaniem lub popełnieniem przestępstwa przez ubezpieczonego,

9) samookaleczeniem lub okaleczeniem ubezpieczonego na własną prośbę, usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,

10) działaniami wojennymi, stanem wojennym,

11) czynnym udziałem ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,

12) pełnieniem przez ubezpieczonego służby wojskowej w jakimkolwiek kraju,

13) uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowanie, alpinizm, wspinaczka skałkowa, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,

14) prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez dokumentów uprawniających do kierowania i używania danego pojazdu lub bez świadectwa kwalifikacyjnego pojazdu,

15) wszelkimi chorobami związanymi z infekcją wirusem HIV,

16) poddania się przez ubezpieczonego eksperymentowi medycznemu.

2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie operacje wtórne przeprowadzone w ciągu pobytu ubezpieczonego w szpitalu.:?
  1. rekonwalescencja (rehabilitacja poszpitalna)

Ochroną ubezpieczeniową w zakresie dziennego świadczenia szpitalnego PLUS nie są objęte przypadki pobytu w szpitalu bądź rehabilitacji poszpitalnej w związku z:

1) chorobami psychicznymi, nerwicami, oraz leczeniem uzależnień,

2) operacjami plastyczno-kosmetycznymi, z wyjątkiem operacji oszpeceń i okaleczeń powstałych wskutek wypadku,

3) ciążą, porodem, połogiem, poronieniem samoistnym lub sztucznym,

4) wadami wrodzonymi i schorzeniami będącymi ich skutkiem,

5) zatruciem/działaniem ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza,

6) stanami chorobowymi lub skutkami wypadków wywołanymi lub pozostającymi w związku z usiłowaniem lub popełnieniem przestępstwa przez ubezpieczonego,

7) samookaleczeniem lub okaleczeniem ubezpieczonego na własną prośbę, usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego,

8) działaniami wojennymi, stanem wojennym,

9) czynnym udziałem ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,

10) pełnieniem przez ubezpieczonego służby wojskowej w jakimkolwiek kraju,

11) uprawianiem przez ubezpieczonego niebezpiecznych sportów: nurkowanie, alpinizm, wspinaczka skałkowa, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo, lotnictwo (pilotaż sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów, helikopterów), paralotniarstwo, motoparalotniarstwo, skoki spadochronowe, wyścigi samochodowe lub motocyklowe, jazda gokartami, jazda quadami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki na gumowej linie,

12) prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu lądowego, wodnego lub powietrznego bez dokumentów uprawniających do kierowania i używania danego pojazdu lub bez świadectwa kwalifikacyjnego pojazdu,

13) wszelkimi chorobami związanymi z infekcją wirusem HIV,

14) pozostawaniem ubezpieczonego w sanatorium, szpitalu uzdrowiskowym, na oddziale rehabilitacyjnym.

2. W razie wystąpienia jednocześnie dwóch zdarzeń: rehabilitacji poszpitalnej oraz pobytu w szpitalu odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest do jednego z tych zdarzeń. Ubezpieczyciel wypłaca według wyboru ubezpieczonego świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu albo świadczenie z tytułu rehabilitacji poszpitalnej ?SIWZ część B 3.4.
33.Czy Zamawiający zechce podjąć się obowiązku zgłaszania list osób przystępujących i występujących z ubezpieczenia?

Projekt Umowa Par. 10. ust. 3 warunki płatności

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Odpowiedzi nr:

1. Zapis odnosi się do pojedyńczej osoby.

2. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Tak, obowiązuje z pkt 3

4. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Tak. Zamawiający potwierdza obje kwestie.

6. Zamawiający dopuszcza możliwości realizacji prac przez podwykonawców.

7. Tak łącznie.

8. Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

9. Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Zamawiający podał przedział punktowy 3-12. Za maksymalne rozszerzenie można uzyskać 12 pkt.

Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za rozszerzenie dopuszczalnego zapisu. Charakterystyka punktacji została określona w kolumnie "Informacja dot. modyfikacji zapisu (rozszerzenia / ograniczenia)". Tak więc np. w przywołanym przez Wykonawcę pkt. 4 "Poważne zachorowania". Zaoferowanie przez Wykonawcę objęcia ochroną ubezpieczeniową dodatkowego zachorowania ponad zapisane w katalogu określonym przez Zamawiającego traktowane jest jako rozszerzenie, za które Wykonawca otrzymuje 1 pkt. Wykonawca może w tym rodzaju ubezpieczenia uzyskać za rozszerzenia max. 10 pkt. (np. 5 rozszerzeń = 5 pkt., uwaga: rozszerzenie powyżej 10 =10 pkt.). Wobec tego łącznie z zakresem obligatoryjnym (2 pkt.) w takim przypadku uzyska 12 pkt. Wykonawca podaje własny katalog zachorowań.

11. Zamawiający dopuszcza ograniczenie jednego zapisu. Wyłączenie dwóch będzie niezgodne z dopuszczalną modyfikacją.

12. Wykonawca winien podać wysokość prowizji według własnej kalkulacji. Stawka ta ma znaczenie wyłącznie informacyjne (nie jest płaszczyzną rywalizacji) i nie ma znaczenia dla wyboru oferty.

13. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający zgodnie z art. 29 ustawy o Pzp, opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, niezależnie od różnic zapisów w posiadanych przez nich ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczeń. Opis przedmiotu zamówienia (istotnych potrzeb), m.in. poprzez określenie rodzajów ubezpieczeń, minimalnych wysokości świadczeń należy do Zamawiającego.

Zamawiający zapisał w SIWZ, iż warunki opisane w specyfikacji stanowią minimalne warunki oferty.

Zamawiający przedstawił treści rodzajów ubezpieczeń które mogą podlegać modyfikacji (dopuszczalne ograniczenia bądź rozszerzenia) wraz z ich punktacją. Pozostałe rodzaje "obligatoryjne" nie podlegają ocenie. Jeśli z owu wynikają zapisy "obligatoryjne" korzystniejsze wówczas wejdą one do umowy, jednakże w żadnym razie nie będą one miały wpływu na wybór oferty i nie będą punktowane.

Nie jest istotne dla Zamawiającego jak dalece korzystnych warunków dany Wykonawca nie jest
w stanie zaoferować w porównaniu z innym Wykonawcą. Ważne jest aby spełnił minimalne wymagania Zamawiającego. Wykonawcy mogą się wykazać konkurując w istotnych dla Zamawiającego rodzajach ubezpieczeń, które zostały dopuszczone do modyfikacji i są odpowiednio punktowane.

14. Dane Zamawiającego.

15. Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Tak, Zamawiający akceptuje, że w przypadku pobytu w szpitalu odpowiedzialność będzie dotyczyć pobytów w szpitalu w krajach wskazanych w definicji szpitala Wykonawcy tj. Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino oraz Korei Południowej. Zaoferowanie powyższego traktowane będzie jako treść zgodną z SIWZ.

18. Zamawiający wyraża zgodę.

19. Zamawiający wyraża zgodę.

20. Zamawiający dopuszcza definicję w treści:wypadek komunikacyjny – nagłe zdarzenie powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela następujące w związku z ruchem:

1/ lądowym pojazdów mechanicznych, z udziałem pojazdu mechanicznego, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, przy czym przez pojazd mechaniczny rozumiany jest również tramwaj, pojazd kolejowy z napędem własnym , w tym metro

2/ wodnym pojazdów pływających, z udziałem statku wodnego, w którym ubezpieczony poruszał się jako członek załogi lub pasażer,

3) statek wodny – urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez napędu mechanicznego (w tym prom, wodolot, poduszkowiec) przeznaczone lub używane w żegludze śródlądowej lub morskiej, w rozumieniu przepisów ustawy o żegludze śródlądowej lub kodeksu morskiego, posiadające dokumenty rejestracyjne w myśl obowiązujących przepisów.

3/ lotniczym statków powietrznych, w którym to statku ubezpieczony podróżował jako pasażer lub członek załogi.

4) statek powietrzny – urządzenie zdefiniowane jako statek powietrzny zgodnie z ustawą prawo lotnicze, należący do przewoźnika lotniczego (działającego zgodnie z przepisami prawa lotniczego)

przy czym:

- zapisy odnośnie ograniczenia odpowiedzialności za wypadek w ruchu powietrznym do koncesjonowanych linii lotniczych traktowane jest są ograniczenie.

- zapisy odnośnie ograniczenia odpowiedzialności za wypadek w ruchu powietrznym, wodnym, spowodowanym przez pojazd kolejowy i pojazd trakcyjny do osób znajdujących się w tych pojazdach traktowane są jako ograniczenie.- patrz tabela 4.1. Punktacja proponowanych treści rodzajów ubezpieczeń.

21. Zamawiający wyraża zgodę.

22. Zamawiający wyraża zgodę.

23. Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Zamawiający wyraża zgodę.

25. Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zawodów – np. laborantki, technicy, jak również nie dopuszczalne są zapisy odnośnie serokonwersji w ciągu 6 miesięcy od zdarzenia/przetoczenia krwi.

Zamawiający dopuszcza definicje:

Zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS /Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w wyniku transfuzji krwi) – jako zakażenie, w przypadku, którego można udowodnić, że zostało spowodowane przetoczeniem zakażonej krwi lub produktów krwiopochodnych, pochodzących z licencjonowanego ośrodka uprawnionego do przygotowywania takich preparatów (stacji krwiodawstwa).

Zakażenie HIV/Human Immunodeficiency Virus lub rozpoznanie AIDS/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w związku z wykonywanym zawodem) – jako zakażenie, w przypadku którego można udowodnić, że jest wynikiem przypadkowego ukłucia się igłą/ skaleczenia podczas pełnienia obowiązków wynikających z wykonywania zawodów medycznych, strażaka lub policjanta. Każde takie zdarzenie, będące powodem roszczenia, musi nastąpić w okresie ważności polisy i musi być zgłoszone ubezpieczycielowi w ciągu 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia. Dodatkowo, test w kierunku HIV wykonany bezpośrednio po tym zdarzeniu musi być negatywny.

26. Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Tak.

28. Pytanie jest nieprecyzyjne – „możliwość przedłużenia” nie daje pewności , że umowa zostanie przedłużona , a Wykonawca nie określił warunków tego przedłużenia. Pozostaje okres zawarcia umowy 3 lata.

29. Zamawiający nie wyraża zgody.

30. Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie owu Wykonawcy.

31. Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyłączeń poza katalogiem określonym w SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na wypłacenie przez Ubezpieczyciela według wyboru ubezpieczonego świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu albo świadczenie z tytułu rehabilitacji poszpitalnej w razie wystąpienia jednocześnie dwóch zdarzeń.33. Tak.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
Dziękujemy za złożone zapytania.
Joanna Wręczycka – Adamkiewicz Vice Prezes Zarządu
INTER VEGA Sp. z o. o.
ul. Harcerska 13, 91-710 Łódź©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna